Условия за ползване


Последно актуализиране на 14 август 2015 г.

Agoda Company Pte.Ltd. („Agoda“, „Aгода“ или „ние“) приветства Вас („Клиента“ или „Вас“) на своя уеб сайт („Сайта“). Счита се, че позоваванията на сайта включват негови производни, включително, но не само уебсайтове за мобилни устройства и приложения. Условията за ползване, както са описани по-долу, се отнасят до нашите услуги, пряко или непряко достъпни за Вас чрез всякакви средства, включително и онлайн резервации, заявки за обслужване на клиенти или по друг начин. Като влизате в, разглеждате и използвате сайта и/или правите резервация чрез Agoda, Вие приемате и се съгласявате, че сте прочели, разбрали и приели Условията за ползване. Всички наши политики и насоки, които могат да бъдат намерени на сайта, включително, но не само Политиката на конфиденциалност, Политика за защита и сигурност на информацията от кредитната Ви карта, Ценова гаранция на Agoda, Гаранция за резервацията, Политика на анулиране, Политика за възстановяване на платени суми, Правила на програмата за отстъпки в Agoda, Указания за отзиви от гости, ЧЗВ и др. (наричани общо „Политики“), трябва да бъдат прочетени във връзка с и като неразделна част от тези условия и са неразделна част от тях. Редът и условията посочени по-долу, както и политиките, се наричат общо „Условия за ползване“. Ако не сте съгласни с Условията за ползване, прекратете незабавно използването на сайта. Условията за ползване, които могат да бъдат променяни периодично, представляват цялото споразумение и заменят всички други споразумения или договорености (устни или писмени) между Вас и нас по отношение на техния предмет, освен ако изрично не е посочено друго.

1. Обхват на нашата услуга – Информация на сайта

Чрез сайта Agoda предоставя онлайн платформа, чрез която можете да разглеждате различни видове нощувки и възможности за временно настаняване, включително, но не само хотели, хостели, обслужвани апартаменти, пансиони със закуска, стаи под наем, вили, риокани и т.н. (наричани общо „Места за настаняване“) и да правите резервации за споменатите типове места за настаняване. Правейки резервация чрез сайта, Вие давате оферта да направите резервация при цената посочена за дадената резервация и при правилата и условията показани на сайта. При приемане на офертата от Agoda, тя се превръща в обвързващ договор, което от своя страна означава, че резервацията е потвърдена от мястото за настаняване. Ние ще докажем приемането на Вашата резервация за настаняване чрез потвърждение по имейл (с ваучер за предплатено настаняване). Ние си запазваме правото да отхвърляме резервации, както е посочено по-долу.

Когато предоставяме нашите услуги, информацията, която разкриваме относно местата за настаняване, се основава на информацията, предоставена ни от нашите доставчици (включително, но не само местата за настаняване, техните представители, дистрибутори, фирми за управление на дестинации, системи за управление на резервациите, партньори и др.). Като такива местата за настаняване или техните представители получават достъп до екстранет или друго решение за свързаност, чрез което те са изцяло отговорни за актуализирането на всички цени, налични стаи, описания, снимки, условия за резервация, политики на хотела и друга информация, която се показва на сайта. Въпреки че ние ще използваме търговски оправдани умения и грижа при предоставянето на нашите услуги, ние няма да проверяваме дали, а и не можем да гарантираме, че цялата информация е вярна, пълна, точна и актуална, нито можем да носим отговорност за грешки (включително явни и печатни грешки), прекъсвания (независимо дали поради някаква (временна и/или частична) авария, ремонт, обновяване и поддръжка на сайта или по друг начин), неточна, подвеждаща или невярна информация или за непредоставена информация. Всяко място за настаняване по всяко време носи отговорност за точността, пълнотата и достоверността на показаната на сайта информация за мястото за настаняване. Промени в пазарните условия или обстоятелства могат да възникнат бързо, което може да направи показаната на сайта информация неточна или остаряла. В случай на проблеми, нашият Отдел за обслужване на клиенти ще положи усилия, за да Ви помогне и да служи като посредник за контакт с мястото за настаняване. Имайте предвид, че Agoda е само един от каналите, които местата за настаняване използват, за да направят възможно резервирането на техните стаи. Когато резултатът от търсене показва, че даден обект не разполага със свободни стаи, това означава, че типът стая не е достъпен за резервиране чрез Agoda.

Сайтът не представлява и не трябва да се разглежда като препоръка или одобрение на (качеството, нивото на обслужване или рейтинга на) всяко описано в него място за настаняване. С настоящото изрично отказваме всякакво представителство, гаранция или задължение по отношение на качеството, състоянието или съответствието на което и да е от местата за настаняване изброени на сайта. Местата за настаняване могат да бъдат класифицирани на сайта по различни критерии (брой звезди, отзиви и др.). Класификацията по подразбиране се основава на автоматичен алгоритъм, който може да бъде актуализиран или изменян от време на време. При определени обстоятелства Agoda може да предлага на местата за настаняване и възможност за привилегирована позиция, т.е. да си плащат за челно място. Тази привилегирована позиция ще бъде обозначена или ще бъде обозначена с текст с цел по-голяма яснота.

Ние си запазваме правото да не приемаме клиенти или резервации (или в изключителни случаи да анулираме потвърдени такива) по наше усмотрение и на каквото и да е (правно) основание, без да е необходимо да се обосноваваме за този отказ. Типични причини за отхвърляне на клиент или резервация включват, но не се ограничават до: искане от страна на мястото за настаняване, нарушаване на Условията за ползване, форсмажорни обстоятелства, търговски или икономически санкции, ембарго, правни ограничения, (подозрения за) измама или кражба, предполагаема престъпна дейност, подозрителни резервации, предоставяне на подвеждаща или невярна информация от клиента, проблеми с кредитна карта, неадекватно поведение, заплахи, обиди, насилие, отказ за предоставяне на информация, практически пречки, комуникационни проблеми, очевидни грешки (вижте по-долу), досие, присъствие в черен списък на правителства или международни организации (САЩ, ЕС, ООН, Сингапур, ...) и т.н. В случай че резервацията бъде отхвърлена или отказана от Agoda, а вече е направено плащане, цялата платена сума по резервацията ще Ви бъде възстановена. Ние също така си запазваме правото да блокираме („поставяме в черния списък“) потребители от сайта, постоянно или временно по наша преценка. Всеки потребител, който е поставен в черния списък, няма право да използва сайта под друго име или чрез друг потребител. Вижте и по-долу за нашите механизми за предотвратяване на измамите.

В редки случаи може да се наложи да анулираме или отхвърлим резервация поради „очевидни грешки“, независимо от произхода на тези грешки. По-точно, очевидна грешка е грешка на сайта (напр. по отношение на цената), която всеки разумен човек няма да сметне за нормална. В такъв случай таксуваната сума ще бъде възстановена без такса. Дали да анулира или да отхвърли резервация по тази причина е решение изцяло от компетентността на Agoda.

Обърнете внимание, че предполагаемите групови резервации също могат да бъдат отхвърлени или анулирани, тъй като повечето места за настаняване имат специфични процедури за групови резервации. За повече информация се обърнете към нашия екип за Обслужване на клиенти.

Обстоятелства като текущи ремонти, грешки в резервациите за настаняване и специфични нужди на гостите може да се отразят на качеството на престоя Ви. Не забравяйте при настаняването да уведомите мястото за настаняване, ако имате специални искания или изисквания.

Няколко думи за категорията на местата за настаняване

Категорията в звезди на местата за настаняване е предоставена само за Ваша информация. Броят звезди се основава на информацията, която сме получили от нашите доставчици, включително местата за настаняване. Ние не правим независима проверка на броя звезди на обекта. Категорията в звезди показва само степента на комфорт, който можете да очаквате да намерите в конкретно място за настаняване, като по-големият брой звезди обикновено указва по-високо ниво на комфорт и удобства. За по-подробна информация вижте подробното описание на сайта. Имайте предвид, че оценката със звезди на категорията на мястото за настаняване може да варира значително въз основа на местоположение, налични алтернативи, условия на местния пазар, практики или други обстоятелства. Поради това е възможно даден брой звезди в конкретна държава или град да не са съпоставими със същия брой звезди в друга държава или град. Категорията в звезди не отразява непременно всички удобства или услуги, които могат да се предлагат в даденото място за настаняване и някои удобства и функции може да не се предлагат за всяка стая или във всяка от сградите на мястото за настаняване. Ако има някои удобства или характеристики, които са важни за Вас, свържете се с нашия отдел за Обслужване на клиенти и се информирайте за наличието на такива удобства или характеристики.

2. Използване на сайта

Agoda Ви предоставя ограничен, личен, непрехвърляем, без право на подлицензиране, отменяем лиценз за достъп и използване на сайта само в рамките на изрично разрешеното в Условията за ползване. С изключение на този ограничен лиценз, ние не Ви предоставяме никакви други права или лицензи по отношение на сайта. Всички права или лицензи, които не са изрично преотстъпени тук, са запазени. Съдържанието и информацията на сайта, както и софтуерът и инфраструктурата използвани за предоставяне на такава информация и съдържание, са собственост на Agoda или на нейните доставчици, включително местата за настаняване. Можете да използвате този сайт само за да правите добросъвестни и законни запитвания или резервации, като се задължавате да не правите никакви спекулативни, фалшиви или неверни резервации или каквито и да било резервации в очакване на търсене. Вие гарантирате, че данните за плащането, които ни предоставяте в процеса на резервацията са напълно верни. Вие също така се задължавате да предоставите на Agoda точен и верен имейл адрес, адрес за кореспонденция и/или други данни за контакт като се съгласявате, че Agoda може да използва тези данни, за да се свърже с Вас в случай че това се окаже необходимо. Вижте нашата Политика на конфиденциалност.

Съответно, като условие за използването на сайта, Вие се съгласявате да не използвате сайта или неговото съдържание или информация за търговска или нелична цел (пряко или непряко) или за цел, която е нелегална, незаконна или забранена от Условията за ползване. Освен с предварително писмено разрешение от наша страна, Вие се съгласявате да не променяте, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте, продавате или препродавате никаква информация, софтуер, продукти или услуги, получени от сайта. Освен това, Вие се съгласявате да не:

 • използвате сайта и неговото съдържание за неоторизирана търговска цел;
 • правите спекулативни, фалшиви или неверни резервации;
 • осъществявате достъп, проследяващо наблюдение или копиране на съдържание или информация от сайта с помощта на роботи, обхождащи програми, програми за извличане на информация или други автоматизирани средства или ръчни процеси, независимо за каква цел, без нашето изрично предварително писмено разрешение;
 • нарушавате ограниченията в който и да е хедър изключващ роботи на сайта или да избягвате или заобикаляте други мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до сайта;
 • предприемате никакви действия, които налагат или може да наложат по наша преценка неразумно или непропорционално голямо натоварване на нашата инфраструктура;
 • правите директна външна препратка към която и да е част от сайта (включително, но не само, пряк път към закупуване) за каквито и да е цели без нашето изрично писмено съгласие;
 • препродавате, използвате, копирате, проследявате (например с програми за обхождане или за извличане на данни), показвате, изтегляте или възпроизвеждате каквото и да е съдържание или информация, софтуер, продукти или услуги, достъпни на сайта, за някаква комерсиална или конкурентна дейност или цел;
 • поставяте в рамка, огледален сайт или да вграждате по друг начин която и да е част от сайта в друг уебсайт без нашето изрично писмено съгласие;
 • публикувате никакви незаконни (според всеки и всички приложими закони или разпоредби) постинги до или през сайта или постинги, които прокламират незаконна дейност;
 • публикувате или осигурявате връзки до всякакви постинги, съдържащи материали, които могат да бъдат счетени за опасни, нецензурни, порнографски, неприлични, непристойни, насилствени, оскърбителни, скверни, расистки, дискриминиращи, обидни, заплашителни, аморални, тормозещи, омразни или нежелателни поради друго;
 • доставяте или осигурявате връзки до всякакви постинги, съдържащи дискредитиращ, клеветнически, неверен или очернящ материал;
 • публикувате каквито и да било материали, които засягат или нарушават интелектуалната собственост или друго право на някое юридическо или физическо лице, включително, но не само, авторски права, патенти, търговски марки, закони относно търговските тайни, право на защита на личните данни или гласността;
 • публикувате постинг, за който нямате право по силата на закон или договорни или доверителни отношения;
 • се представяте за друго физическо или юридическо лице или да давате невярна информация за вашата връзка с физическо или юридическо лице или да приемате фалшива самоличност, ако целта за това е да заблудите, излъжете или измамите някого;
 • манипулирате идентификатори, включително чрез подправяне на заглавките, с цел да прикриете произхода на който и да е постинг, публикуван от Вас;
 • използвате сайта по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или навреди или да попречи по друг начин на използването на сайта или компютърното оборудване на други потребители или да причини повреда, прекъсване или ограничаване на функционирането на всякакъв софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • се опитвате да получите неоторизиран достъп до сайта, всеки свързан сайт, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани към сайта, чрез хакване, разбиване на пароли или всякакви други средства;
 • получавате или да се опитвате да получите материали или информация чрез каквито и да било средства, които са непреднамерено достъпни чрез сайта, включително извличане или събиране по друг начин на информация за други хора, като например имейл адреси;
 • участвате в други измамни практики, имащи за цел манипулиране на страницата с резултати от търсенето (SERP) или да използвате техники за оптимизация на търсачки (SEO), считани за противоречащи на общите насоки за ползване на търсачките. SEO практиките, които се считат за неетични или „пиратски“ (известни още като „спамдексинг“), включват, но не се ограничават до прикриване (cloaking), тагове за заглавия и мета данни, извличане на съдържание (scraping), схеми за връзки, Гугъл бомби, пренасищане с ключови думи, скрит текст и връзки, прехвърлящи (doorway) и невидими страници, генератор на връзки или схеми, спам коментари в блога и т.н.; или
 • правите нещо друго, което може да нанесе вреди на сайта, групата от компании Agoda и техните служители, репутацията на Agoda или да има някакъв друг негативен ефект.

Освен ако не е изрично разрешено, уебсайтовете не могат да имат хипервръзка към някоя страница, освен към началната страница на сайта, нито да изобразяват в рамки някоя от уебстраниците или материалите в нея, нито пък някой субект може да предоставя хипервръзка с който и да е аспект на сайта в имейл за търговски цели без изричното писмено разрешение на Agoda.

Като правите резервация в сайта, Вие декларирате и гарантирате, че не сте обхванати от някоя международна програма за санкции.

Ако и когато е приложимо, ще трябва да погасите всичките си задължения, данъци, удържани при източника или по начин, по който се изисква от страната на Вашето пребиваване.

3. Цени, допълнителни такси и ценова гаранция на Agoda

A. Цени и „Ценова гаранция на Agoda“

Ние се стремим да предлагаме най-конкурентните цени и искаме да платите възможно най-ниската цена за своя престой в мястото за настаняване. Ако след като направите резервация за стая чрез нас, я откриете в интернет на по-ниска цена при същите условия за резервиране, ние ще покрием разликата между нашата тарифа и по-ниската цена при условията и по реда на Гаранцията за най-добра цена. За да бъде валиден Вашият иск по тази гаранция, той трябва да отговаря на изискванията и да бъде подаден в съответствие с всички релевантни условия на нашата Гаранция за най-добра цена.

Понякога на сайта са достъпни по-ниски цени за специфично настаняване в стаи от един и същ тип, но цените предлагани от местата за настаняване може да са придружени от специални ограничения и условия, например по отношение на анулиране и възстановяване на платени суми. Преди да направите резервация проверете внимателно типа на стаята и подробностите, свързани с цената за подобни условия. Един и същи тип стаи могат да имат различни цени в зависимост от тези условия и ограничения (вижте и точка 6 по-долу).

Б. Допълнителни такси от местата за настаняване

Имайте предвид, че всички цени на сайта са валидни само за Вашата резервация на стая и са за въведените дати на престой и указания брой лица, освен ако не е посочено друго. Цените на резервациите са показани за стая на нощувка. Освен ако не е посочено друго, Agoda обикновено показва цена, която не включва възстановявани данъци и такси за услуги (вижте по-долу за повече информация) на сайта, като показва допълнително тези възстановявани данъци и такси за услуги в процеса на резервация. Независимо от посоченото по-долу, ще видите общата, включваща всичко цена, преди да потвърдите резервацията си на последната страница от формуляра за резервация (преди заключителния екран за потвърждение). Проверявайте всяка стъпка от своята резервация във формуляра за резервация; можете да преустановите процеса по всяко време преди заключителния екран за потвърждение (вижте по-долу за анулиране след резервиране). Какво включва цената е видимо на сайта (в раздела „Информация за мястото за настаняване“ или преди окончателното потвърждение на резервацията) и/или в имейла за потвърждение/ваучера. Закуската обикновено не е включена, освен ако изрично не е посочено друго. Курортната такса и другите задължителни такси (вижте по-долу), както и някои местни градски и туристически данъци или данък заетост (когато има такива), за които се изисква плащане директно от гостите, обикновено не са включени в цената, освен ако не е указано друго. Проверете описанието на мястото за настаняване или политиките на сайта. Цената никога не включва никакви застраховки. Стандартните стаи за настаняване са единични или двойни, като допълнителните легла обикновено се таксуват отделно. Мястото за настаняване може да откаже да приеме допълнителни лица, ако не е информирано предварително. Обърнете внимание, че някои места за настаняване могат да Ви таксуват с т.нар. допълнителна, но задължителна курортна такса (или подобна) за използването на някои от техните услуги. Тази курортна такса обикновено не е включена в цената, но това ще бъде упоменато в описанието на мястото за настаняване на сайта. Освен това можете да бъдете директно таксувани от обекта с енергийни надбавки, такси за обработка на багажа, такси за доставка на вестници, такси за сейф в стаите, туристически такси или такси камериерско обслужване. Практиката да се добавят допълнителни такси от обекта е извън контрола на Agoda и се среща на някои пазари, включително в САЩ. Излишно е да споменаваме, че допълнителните непредвидени такси и личната консумация почти никога не са включени в цената, например такси за паркиране, такси за минибар, телефонни разговори, обслужване по стаите, храни и напитки, галавечери, филми под наем, интернет и др. В разгара на сезона някои места за настаняване добавят задължителна галавечеря (например за Нова година, Коледа, Китайската нова година и др.). Това не е включено в цената на стаята, но ще бъде указано във формуляра за резервация. Вижте секциите „Информация за обекта за настаняване“, „Общи условия“, „Правила за анулиране“ или подобни на сайта. Когато се съмнявате дали нещо е включено или не, можете да се свържете с нашия екип за Обслужване на клиенти.

За някои места за настаняване върху цената на стаята се начислява задължителна такса за транспорт или трансфер по искане на обекта или по Ваш избор, ако има такава опция. Това е често срещано при островни дестинации (например Малдивите), където за да достигнете до обекта, Ви е необходим транспорт. Обърнете внимание, че Agoda не организира транспорта – той винаги се организира и предлага от или от името на обекта, който е отговорен за тези транспортни услуги, а не Agoda. Agoda не поема никаква отговорност за качеството, безопасността, честотата или нивото на обслужване на тези транспортни услуги. Някои законодателства изискват местата за настаняване директно да събират от гостите местен туристически данък или курортна такса. Понякога някои правителства налагат допълнителни такси и могат да възложат събирането им директно на местата за настаняване. Тези данъци и такси, ако има такива, ще бъдат заплащани от Вас директно в обекта при напускане. Проверете в мястото за настаняване или чрез Отдела за обслужване на клиенти кои допълнителни такси (не) са включени в цената.

В. Конвертиране на валути

Цените могат да бъдат конвертирани в различни валути за Ваше удобство. Цените в местата за настаняване, предоставени във валута, различна от показаната на сайта, се конвертират в показаната валута по курс, определен от Agoda, който за някои валути може да включва такса за конвертиране и/или за обработка. Валутата и сумата, които виждате на последната страница на формуляра за резервация, е сумата, с която Agoda ще задължи кредитната Ви карта. Може да Ви бъде предоставена възможност да платите във валутата на Вашата кредитна карта, ако тя се различава от избраната. Ако използвате опцията незабавно плащане, ще видите преобразуваната сума, с която ще бъде задължена Вашата карта. Ако използвате опцията „Резервирай сега, плати по-късно“ (вж. раздел 5), ще видите приблизителна преобразувана сума, която ще бъде таксувана по обменния курс на датата на бъдещото плащане и която може да се различава от прогнозираната. Вашата банка може да Ви наложи допълнителни такси за трансакцията, което не зависи от Agoda. Обърнете внимание, че валутният курс варира ежедневно. Клиентите, които използват за плащане Alipay или UnionPay, трябва да имат предвид, че всички такси ще бъдат показани в китайски ренминби юан (CNY/RMB) и сумата в щ.д. в скобите ще бъде само ориентация. Някои кредитни карти не приемат плащания в определени валути и в такива случаи в ново поле ще бъде предложена алтернативна валута (определяна обикновено въз основа на държава на банката-издател). Обърнете внимание на полетата във формуляра за резервация преди да щракнете бутона за потвърждение.

Няколко думи за облагането с данъци и такси

С цел улесняване на трансакциите Ви с мястото за настаняване, от кредитната Ви карта може да бъдат удържани и таксуваните данъци и такси („Данъци и такси“), освен ако не е указано друго. Това таксуване включва изчислената сума за възстановяване на сумата, която сме платили на мястото за настаняване във връзка с Вашата резервация за такси, дължими от обекта включително, но не само, данък оборот, туристически данък, данък за нощувка, акциз, ДДС и/или други подобни данъци. За определени местоположения сумата на данъка може да включва и такси за обслужване, наложени от правителството или други такси, които не се плащат директно на данъчните власти, но се изискват по закон и трябва да се събират от мястото за настаняване. Сумата, платена на обекта за данъци във връзка с Вашата резервация, може да се различава от сумата, която сме предвидили и сме включили в общата сума, с която Ви таксуваме. Остатъкът по таксуваните данъци и такси представлява сума, която ние запазваме като част от възнаграждението за нашите услуги, както и за да покрием разходите по Вашата резервация, включително например разходите за обслужване на клиентите. Ако остатъкът е отрицателно число, ние поемаме тази разлика. Облагането с данъци и такси варира на базата на няколко фактора, включително, но не само, платената на мястото за настаняване сума, както и местоположението на обекта, където ще отседнете и може да включва печалба, която запазваме.

С изключение на описаните по-долу условия, ние не сме търговецът, който събира и превежда данъците към съответните данъчни власти. Нашите доставчици на хотелско настаняване,в качеството си на продавачи, включват всички приложими данъци във фактурата си за нас и ние плащаме тези суми директно на продавачите. Ние не сме съпродавачи свързани с продавача, чрез когото ангажираме или резервираме пътуванията на нашите клиенти. Облагаемостта, размерът и видът на съответните данъци варират в широки граници в зависимост от местоположението.

При трансакции с местата за настаняване, намиращи се в рамките на определени юрисдикции, удържаната от Вашата кредитна карта сума за данъци и такси включва данък, който ние трябва да съберем и преведем на съответните власти като данък дължим върху сумите, които задържаме като възнаграждение за нашите услуги.

В местата за настаняване, на които Вие плащате непосредствено, цената може да включва или да не включва такси и услуги. Вижте условията за резервация и имейла за потвърждение или ваучера или се свържете с нашия екип за Обслужване на клиенти.

Както е посочено по-горе, някои градове и общини налагат курортна такса, данък върху нощувките, данък върху заетостта, туристически или еквивалентни данъци и такси, които трябва да се събират от обекта за настаняване на място.

4. Защита на личните данни

Ние уважаваме Вашето право на неприкосновеност на личния Ви живот. Прегледайте нашата Политика на конфиденциалност за допълнителна информация.

5. Плащане. Кредитна карта.„Резервирай сега, плати по-късно“. Възраст. Измама

При предплатени резервации за настаняване направени през Agoda, Вашата кредитна карта ще бъде задължена от Agoda за пълната стойност (понякога без възможност за възстановяване в зависимост от условията за резервация на мястото за настаняване, вижте по-долу) след направена резервация и потвърждението ѝ; в случай на резервация от типа „Резервирай сега, плати по-късно“ таксуването става в конкретен момент в бъдещето, упоменат в имейла за потвърждение. Когато използвате „Резервирай сега, плати по-късно“, убедете се, че кредитната Ви карта е валидна и че средствата по нея ще бъдат достатъчни към датата на бъдещото плащане. Ако поради някаква причина кредитната ви карта не може да бъде задължена на посочената дата, резервацията ще бъде анулирана, освен ако не гарантирате, че плащането ще бъде извършено навреме. Преди да направите резервация, проверете внимателно данните по нея за всякакви подобни условия. Agoda ще възстановява платени суми, ако и когато е необходимо, в разумни срокове. За някои места за настаняване ние няма да задължаваме кредитната Ви карта, тъй като ще платите директно на обекта за Вашия престой (последващо плащане). Въпреки това, в такива случаи някои обекти могат да блокират предварително средства от Вашата карта, да вземат депозит или да Ви задължат авансово с пълната стойност на резервацията. Местата за настаняване могат да изискват данните за кредитна карта, за да гарантират Вашата резервация. Във връзка с това ние ще изпратим информацията за кредитната Ви карта директно на обекта, в който е направена Вашата резервация и е възможно да проверим валидността (т.е. да блокираме предварително одобрени средства) на кредитната Ви карта. За да се запази и криптира информацията от кредитната карта, когато преминава през нас, ние използваме криптографски протокол за сигурност на комуникацията „SecureSocketLayer (SSL)“ за всички наши услуги.

В случай на измама с кредитни карти или на неразрешено използване на Вашата кредитна карта от трети лица, трябва да се свържете с банката или издателя на картата незабавно след като узнаете за такова неразрешено използване. Ако подозирате, че чрез Agoda е направена неразрешена или неправомерна резервация, веднага се свържете с нашия екип за Обслужване на клиенти.

За да направите резервация, трябва да сте на възраст над 18 години (или на съответната възраст за пълнолетие в държавите и териториите, където тя е по-висока от 18 г.) и да имате пълна дееспособност да извършите транзакцията (или сте получили разрешение от своя попечител). Вие гарантирате, че кредитната или дебитната карта, която използвате е Ваша или че сте упълномощени да завършите резервацията с тази карта и че са налице достатъчно средства за покриване на разходите по трансакцията. Вие поемате финансова отговорност за всички трансакции, извършени от Ваше име или от Вашия профил.

Вие потвърждавате, че данните, които ни предоставяте в процеса на резервацията, са напълно верни. Agoda си запазва правото да не приема някои кредитни карти. Agoda също може да добавя или премахва други методи за плащане по свое усмотрение. За по-голямо удобство, Agoda сега предлага и възможност за сигурно съхраняване на детайлите по кредитната Ви карта на файл. За повече подробности вижте Политиката на конфиденциалност.

Ние имаме много строги механизми за разкриване и превенция на измами. В някои случаи може да изискваме допълнителна информация, за да проверим и потвърдим резервацията, което е обяснено по-подробно на сайта. Може да задължим Вашата карта с малка такса или да я преавторизираме за тази проверка, както и при използване на опцията „Резервирай сега, плати по-късно“. Разликата ще бъде начислена след потвърждаване или в случай на „Резервирай сега, плати по-късно“ на датата на бъдещото плащане (вижте коментара по-горе относно възможността за анулиране в случай, че картата не може да бъде задължена на определената дата, независимо от причината за това). Резервацията не се счита за потвърдена докато не получите имейл за потвърждение с ваучер; освен това е възможно докато се извършва проверката срещу измами мястото за настаняване да остане без свободни стаи, което да доведе до невъзможност да се направи резервация. В такива случаи Agoda не носи отговорност. Подадената допълнителна информация ще бъде третирана в съответствие с характерните за тази индустрия строги стандарти за защита на личните данни, като се използва криптиране при предаване и специализирани средства за проверка. Ако решите да не предоставите поисканата допълнителна информация или ако ние не сме удовлетворени от получената информация, резервацията няма да бъде приключена и ще бъде изцяло отменена, а всички начислени суми (включително таксата за проверка, ако има такава) ще бъдат възстановени.

Няколко думи за неуспешните плащания

По различни причини е възможно плащане чрез сайта да бъде неуспешно. В такива случаи Agoda ще Ви предложи алтернативни методи, за да гарантира, че резервацията Ви ще бъде приключена. Ако имате въпроси, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“.

6. Условия за резервация. Анулирания, неявявания, ранно напускане и късно освобождаване. Специални политики за настаняване. Специални нужди

Като правите резервация на нашия сайт, Вие приемате и се съгласявате със съответните условия за резервации за настаняване, включително политиките за анулиране и неявяване, приложими за тази резервация, както и с всякакви допълнителни правила и условия (за доставка) на мястото за настаняване, които могат да се отнасят за Вашата резервация или за времето на Вашия престой, включително за предоставените услуги и/или продукти, предлагани от мястото за настаняване (правилата и условията за доставка могат да бъдат получени от съответното място за настаняване). Общата политика на всеки обект при анулиране и неявяване е достъпна на сайта на страниците с информация за мястото за настаняване или в раздел „Условия за резервация“, „Политики за анулиране“ и други подобни, както и в имейла за потвърждение и ваучера. Имайте предвид, че може да бъдете таксувани за анулирането в съответствие с политиката на обекта при анулиране и неявяване – в някои случаи за целия престой или за първата нощувка. Препоръчваме Ви преди да направите своята резервация внимателно да прочетете политиката на мястото за настаняване при анулиране и неявяване. Ако не успеете да се настаните в обекта навреме в деня на резервацията и не сте го предупредили, останалата част от Вашата резервация може да бъде анулирана и може да нямате право на възстановяване на стойността в зависимост от правилата и условията в даденото място за настаняване. Независимо от правилата на обекта за анулиране на резервация, Agoda си запазва правото да удържа такса за анулиране, като това се посочва на сайта. Преди да направите резервация проверете внимателно информацията за обекта във връзка с всякакви подобни условия. Някои места за настаняване таксуват допълнително за ранни или късни напускания.

Ако желаете да прегледате, коригирате или отмените резервацията си, върнете се на имейла за потвърждение и следвайте инструкциите в него, използвайте нашия инструмент за самообслужване или се свържете с Отдела за обслужване на клиенти.

Много места за настаняване имат конкретни политики за деца, придружаващи пътници и/или пътуване с домашни любимци. Както бе посочено по-горе, препоръчваме Ви да се консултирате с Отдела за обслужване на клиенти, самия обект или да проверите политиките за настаняване.

Специални нужди: Ако имате специални нужди (напр. стая достъпна за инвалидни колички), трябва да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти или с мястото за настаняване и да проверите дали тези специални потребности могат да бъдат задоволени. Имайте предвид, че всички специални изисквания зависят от наличността и не могат да бъдат гарантирани от Agoda. В зависимост от политиката на дадения обект, ако специалните нужди не могат да бъдат удовлетворени, стойността за резервацията ще бъде възстановена, а самата резервация анулирана или променена. Ако е възможно да бъде изпълнена, Вашата заявка ще бъде потвърдена при пристигане.

Какво представляват Тайните оферти на Agoda?

Чрез програмата си „Тайни оферти“, Agoda често има възможност да предлага качествени стаи за настаняване на изключително атрактивни цени. Това означава, че можете да се възползвате от предложените отстъпки за качествено настаняване за избрани обекти в световен мащаб – от луксозни петзвездни до очарователни бутикови хотели. Поради различни причини местата за настаняване, участващи в тази програма, предпочитат да останат анонимни докато резервацията не бъде потвърдена и платена.

Тайните оферти са обозначени със специално лого. Те могат да бъдат разгледани като ще получите ключова информация за обектите включени в тях (общо местоположение, описание, съоръжения) преди да направите резервация, но няма да знаете конкретно кой хотел характеризират. След завършване на резервацията името на обекта, местоположението и данните за контакт ще бъдат разкрити. За да може Agoda да гарантира и в бъдеще осигуряването на тези специални цени, резервациите направени чрез Тайни оферти са неотменяеми и невъзстановими.

Какво представлява PointsMAX?

Чрез своята програма „PointsMAX“ Agoda Ви предлага възможност да събирате точки за определени програми за лоялни клиенти на трети страни (напр. мили от авиолинии). За определени места за настаняване от менюто на PointsMAX до нашата обичайна оферта за настаняване ще можете да избирате програма за лоялни клиенти на трета страна, за да разгледате офертите. Ако е възможно, ще Ви бъде предоставена възможност за избор на резервация по PointsMAX, която ще генерира точки за избраната от Вас програма за лоялни клиенти на трета страна. Точките, които печелите и името на програмата са препотвърдени във Вашия формуляр за резервация и в съобщението с благодарност, което ще получите след като приключите резервацията по PointsMAX. Точките ще се пренасят направо във Вашия профил в програмата на третата страна в рамките на 2 – 4 седмици след датата на напускане на хотела.

Някои важни забележки относно резервациите по PointsMAX:

 • Идентификационният номер за членство на получателя на точките на третата страна трябва да принадлежи на госта, който нощува в хотела (идентифицира се чрез името на основния гост);
 • Тарифите по резервациите по PointsMAX могат да се различават от тези по редовните резервации при същите условия;
 • Тарифите по резервациите по PointsMAX не могат да бъдат разбивани на цена за стая и точки;
 • Всяка релевантна политика за анулиране ще се прилага изцяло по отношение на резервациите по PointsMAX;
 • Могат да се събират само точки за отстъпки или мили, но не и статус точки или точки;
 • Анулираните резервации няма да носят точки, независимо от финансовите условия по анулирането;
 • Точките не могат да бъдат заменяни за пари в брой и не могат да се комбинират с други оферти;
 • Гаранцията за най-добра цена на Agoda не се прилага за резервациите по PointsMAX, и
 • За тази програма ще важат правилата и условията по програмите за лоялни клиенти на третата страна.
 • 7. Права върху интелектуалната собственост. Търговска марка

  Търговската марка „Agoda“ или „Агода“, както и транслитерацията ѝ на някои местни езици е регистрирана търговска марка на или лицензирана към компанията Agoda и/или свързаните с Agoda дружества в много страни по света, включително, но не само, САЩ, ЕС, Канада, Сингапур, Тайланд, Япония, Китай, Индия, Малайзия, Австралия, Русия, Корея, Индонезия, ОАЕ, Швейцария и др. Други имена на продукти и компании, указани на сайта, може да бъдат името, търговската марка, търговското наименование, марката за услуги, логото, символът или друго фирмено обозначение на Agoda, на неин лицензодател, свързани дружества или на трета страна. Използването в сайта на някакво име, търговско наименование, търговска марка, марка за услуги, лого, символ или друго фирмено обозначение или маркировка на или принадлежащи на трета страна, както и предлагането на конкретни стоки или услуги от такава трета страна чрез сайта, не бива да се тълкува като одобрение или спонсорство на сайта, от която и да е такава трета страна или като участието на тази трета страна в предлагането на стоки, услуги или информация чрез сайта. Agoda е собственик на авторските права върху сайта. Вие нямате право да използвате интелектуалната собственост на Agoda без наше съгласие.

  Сайтът съдържа материали предмет на авторско право, търговски наименования и друга фирмена информация, включително, но не само, текст, софтуер, снимки, графики, а в бъдеще може да включва видео, графики, музика и звук. Цялото съдържание на сайта е защитено от Закона за авторското право. Ние и нашите лицензодатели притежаваме авторско право и/или право върху базата данни при селекцията, координацията, подредбата и разширяването на такова съдържание, както и право върху оригиналното съдържание към нея. Вие не можете да променяте, публикувате, предавате, участвате в прехвърлянето или продажбата на, нито да създавате производни произведения или да експлоатирате по какъвто и да било начин съдържанието, изцяло или частично, с изключение на предвиденото в Условията за ползване.

  Освен ако не е посочено друго, софтуерът, необходим за нашите услуги или достъпен на/или използван от сайта, както и правата на интелектуална собственост (включително търговски марки, марки за услуги, лога, дизайни, авторски права и т.н.) в съдържанието, информацията и материалите в сайта, са собственост на Agoda, нейните дъщерни компании или филиали, лицензодатели, доставчици (включително обектите за настаняване) или провайдери. Agoda не поема никаква отговорност за материали, предмет на авторско право, предоставяни от трети страни или за нарушения на права на интелектуална собственост от тези трети страни.

  Може да използвате информация от сайта само за Ваша лична употреба. Освен ако не е изрично разрешено от Закона за авторското право, не се допуска копиране, повторно разпространение, препредаване, публикуване или търговска експлоатация на изтеглен материал без нашето изрично разрешение и това на собственика на авторските права. В случай на разрешено копиране, разпространение или публикуване на материали, предмет на авторско право, не се допуска смяна или изтриване на обозначения автор, условното обозначение за запазена търговска марка или предупреждението за авторско право. Вие приемате, че с изтеглянето на защитения с авторско право материал, Вие не придобивате никакви права на собственост.

  Ние може да предоставяме хипервръзки към други сайтове, които се поддържат от други хора. Като използвате такава връзка, Вие приемате, че напускате сайта и продължавате напред на своя отговорност.

  Претенции за нарушено авторско право

  Ако съвсем добросъвестно смятате, че материалите поддържани от нас нарушават авторските Ви права, Вие или Ваш представител („жалбоподател“) можете да ни изпратите писмено уведомление, което включва следната информация:

  1. име и адрес на жалбоподателя;

  2. когато жалбоподателят не е собственик на авторските права или лицензополучател на изключителна лицензия на авторски права, името и адреса на собственика на авторското право или на лицензoполучателя на изключителната лицензия;

  3. когато жалбоподателят не е жител на Сингапур, адрес за връчване на съдебни документи на жалбоподателя в Сингапур;

  4. телефонен номер, номер на факс (ако има такъв) и адрес на електронна поща, на които да може да се осъществи контакт с жалбоподателя;

  5. достатъчно подробности, които да ни дадат възможност да идентифицираме произведението, за което се твърди, че има нарушени авторски права;

  6. достатъчно подробности, които да ни дадат възможност да идентифицираме и локализираме електронното копие, за което се твърди, че има нарушени авторски права, включително онлайн местоположението на електронното копие;

  7. заявление, че жалбоподателят изисква от нас да премахнем или забраним достъпа до електронното копие;

  8. заявление, че жалбоподателят добросъвестно счита, че електронното копие нарушава авторското право върху произведението, посочено в параграф 5 по-горе;

  9. декларация, че информацията в уведомлението е вярна и точна;

  10. заявление, че жалбоподателят е (а) собственик или лицензополучател на изключителна лицензия на авторски права върху произведението, посочено в параграф 5 по-горе, или (б) е упълномощен да действа от името на притежателя им или лицензополучателя на изключителна лицензия, и

  11. заявление, че жалбоподателят приема компетентността на съдилищата в Сингапур за целите на съдебното производството по съответните разпоредби на сингапурския Закон за авторското право.

  Уведомлението трябва да бъде подписано от жалбоподателя и изпратено до нас с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса посочен в раздел 12, на вниманието на Правния отдел – Претенции върху авторските права.

  Ние ще разгледаме и ще обърнем внимание на всички уведомления, които отговарят на горните изисквания в съответствие с приложимото законодателство.

  Предлагаме Ви преди да подадете уведомлението да потърсите правна помощ. Също така, имайте предвид, че ако отправите невярно твърдение за нарушение на авторските права, можете да бъдете подведени под отговорност за извършване на престъпление или за нанасяне на щети.

  8. Отзиви. Последваща кореспонденция. Права на потребителско съдържание

  С приключването на резервация Вие се съгласявате да получите съобщение за потвърждение (по имейл и/или чрез SMS), а също и имейл с покана да попълните нашия формуляр за отзиви, който ще Ви бъде изпратен веднага след като напуснете обекта, следван от едно или няколко напомняния. Попълването му е по желание. За по-голяма яснота, имейлите за потвърждение и отзиви на гости са трансакционни и не са част от бюлетините или маркетингови съобщения, от които можете да се отпишете (вижте Политиката на конфиденциалност за повече подробности). Попълненият формуляр с отзиви на госта може да бъде качен на страницата с информация за съответния хотел в сайта с единствената цел да информира (бъдещите) клиенти за мнението Ви за (нивото на) обслужването и качеството на мястото за настаняване. Като публикувате мнение, Вие предоставяте на Agoda пълни, безсрочни, безплатни, прехвърляеми и неотменими права върху цялото представено потребителско съдържание, включващо Вашето име. Agoda си запазва правото да превежда, редактира, коригира, отхвърля или премахва по свое усмотрение коментари с информация за обекта. Вие потвърждавате, че ще следвате насоките за отзиви на гости. Освен това, Вие декларирате и гарантирате, че (i) притежавате и контролирате всички права върху потребителското съдържание, което публикувате или разпространявате по друг начин или имате по друг начин законно право да публикувате и разпространявате това потребителско съдържание на или чрез Сайта; (ii) това съдържание е вярно и неподвеждащо; и (iii), използването, публикуването или предаването по друг начин на такова съдържание не е в нарушение на Условията за ползване или на някой от приложимите закони и разпоредби и няма да наруши правата или да навреди на някое физическо или юридическо лице. Освен това, предоставяте на Agoda правото да преследва по съдебен ред всяко физическо или юридическо лице, което нарушава Вашите или правата на Agoda върху съдържанието посредством нарушаване на Условията за ползване. Вие се съгласявате да носите изключителна отговорност за потребителското съдържание, което предоставяте или изпращате.

  Предоставеното от потребителите съдържание ще се счита за неповерително и Agoda няма задължението да разглежда такова съдържание като защитена информация. Без да ограничава общия смисъл на гореизложеното, Agoda си запазва правото да използва това съдържание както сметне за необходимо, включително, но не само, да го изтрива, редактира, променя, отхвърля или да откаже да го публикува. Agoda няма задължението да Ви предложи някакво заплащане за съдържанието, което сте предоставили или възможността да редактирате, изтривате или изменяте по друг начин съдържанието, след като вече е представено на Agoda. Agoda няма задължението да Ви посочва като автор на съдържанието, нито да прилага някаква форма за посочване на източника от трети страни. За повече подробности вижте публикуваните на сайта Политики на Agoda.

  Ако се установи, че сте си запазили моралното право (включително правото да бъдете признат за автор и за защита на целостта на текста) върху съдържанието, Вие декларирате, че (а) не изисквате информация, която Ви идентифицира лично, да се използва във връзка със съдържанието или негови производни продукти, актуализации или обновления към него; (б) не възразявате съдържанието да бъде публикувано, използвано, променяно, заличавано и използвано от Agoda или нейните лицензополучатели, наследници и правоприемници; (в) завинаги се отказвате от правата си и приемате да не предявявате претенции или да не отстоявате което и да е и всички морални права на автор на която и да било част от съдържанието, и (г) завинаги се отказвате от всякакви претенции към Agoda и нейните лицензополучатели, наследници и правоприемници, които иначе бихте могли да предявите срещу Agoda по силата на такива морални права.

  9. Информация за пътуващите. Визови изисквания

  Макар че повечето пътувания завършват без инциденти, пътуването до определени дестинации може да включва по-голям риск, отколкото до други. Ние призоваваме пътниците преди да направят резервации за пътуването да прегледат туристическите забрани, предупреждения, съобщения и бюлетини, издавани от техните правителства, особено при пътуване в чужбина.

  Показвайки места за настаняване в конкретни дестинации, Agoda не заявява и не гарантира, че пътуването до тези точки е препоръчително или безрисково, така че Agoda не поема никаква отговорност за щети или загуби, които могат да произтекат в резултат на пътуване до тези дестинации. Agoda не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за инциденти, възникнали по време на престоя Ви в обекта. Настоятелно Ви препоръчваме да се запознаете със съответните съвети за пътуване, издавани от Вашето правителство за всяка страна, която смятате да посетите и да вземете необходимите предпазни мерки. Също така се препоръчва да си направите лична туристическа застраховка.

  Agoda не може да бъде подвеждана под отговорност за загуба, понесена в случай, че не сте си осигурили необходимите паспорти, визи и документи за пътуването. Съветваме Ви да проверите в съответните посолства, консулства и/или визови служби на държавите, които желаете да посетите. Ваша е отговорността да получите всички изискуеми документи за пътуването.

  Обърнете внимание, че някои държави имат строги правила и разпоредби за вноса на стоки, предмети или вещества, подлежащи на забранителни или ограничителни мерки. Те могат да включват, но да не се ограничават само до, алкохол, цигари, парфюми, лекарства, книги, филми, DVD-та, материали за забавления за възрастни, хранителни продукти, растения, части от животни и т.н. Ваша отговорност е да проверите и да спазвате съответните разпоредби. Неспазването им може да доведе до тежки санкции.

  p class="fontsmallb">10. Оплаквания

  Ако имате оплаквания относно услугите, предлагани от Agoda, можете да се свържете с отдела за Обслужване на клиенти чрез един от предложените тук начини. Ще направим всичко възможно да Ви помогнем. Имайте предвид, че всички оплаквания свързани с настаняването (политики, стандарти, услуги, съоръжения, украса, храна и т.н.), са всъщност въпрос към самото място за настаняване. Agoda ще се свърже директно с мястото за настаняване и ще се опита да намери приемливо и за двете страни решение, но не може да гарантира задоволителен резултат.

  11. Правна информация

  Отказ от гаранции

  ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕКСТ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА, ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА „ТАКИВА, КАКВИТО СА“ ИЛИ „КАКТО СА НАЛИЧНИ“. AGODA НЕ ПОЕМА АНГАЖИМЕНТИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО ИМПЛИЦИТНИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ УЕБСАЙТ И В НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН ДОПУСТИМА ПО СИЛАТА НА ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, AGODA ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ, УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ КВАЛИФИЦИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪС ЗАДОВОЛИТЕЛНО КАЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРАВО ИЛИ ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. AGODA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ И/ИЛИ НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ НЯМА ДА ИМАТ ВИРУСИ И/ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. AGODA НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПЪЛНОТАТА ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В САЙТА, ЗА ВСЯКАКВИ ЦЕЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ, ТЕКСТ И СЪОТВЕТНОТО ГРАФИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ.

  AGODA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПОВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ГРЕШКИ НА СЪРВЪРА, НЕПРАВИЛНО АДРЕСИРАНИ ИЛИ ПРЕНАСОЧЕНИ ПРЕДАВАНИЯ НА ДАННИ, НЕУСПЕШНИ ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ ИЛИ НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА РЕЗЕРВАЦИИ ИЛИ ВСЯКАКВИ КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДЕФЕКТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОТ ЧОВЕШКО ИЛИ ТЕХНИЧЕСКО ЕСТЕСТВО.

  Общо ограничение на отговорността

  В РАМКИТЕ НА ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА AGODA, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪОТВЕТНИТЕ Й ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, ФИЛИАЛИ, ДИСТРИБУТОРИ, ДОСТАВЧИЦИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ФИНАНСИРАНЕТО, ПРОМОТИРАНЕТО ИЛИ ОСИГУРЯВАЩИ ПО ДРУГ НАЧИН ДОСТЪПНОСТТА НА САЙТА И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ (НАРИЧАНИ ОБЩО „СТРАНИ ПО ГАРАНЦИИТЕ“), В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НОСИ МАТЕРИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД КОЕТО И ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ, КОМПЕНСАТОРНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ ОТ КАКВОТО И ДА БИЛО ЕСТЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО (КОГАТО Е РЕЛЕВАНТНО, ПРИЧИНЕНИ ОТ): (I) ЗАГУБА НА ПРОДУКЦИЯ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПОРЪЧКА, ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ДОБРОТО ИМЕ ИЛИ РЕПУТАЦИЯТА, ЗАГУБА НА ПРАВОТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ; (II) ВАШАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛЗВАТЕ, НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА, ЗАБАВЯНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА САЙТА; (III) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ МАНИПУЛИРАНЕТО НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕДАВАНИТЕ ДАННИ; (IV) ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ИЛИ СТОКИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ХОТЕЛА, (ЧАСТИЧНО) АНУЛИРАНЕ ИЛИ СВРЪХРЕЗЕРВИРАНЕ; (V) ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ НА САЙТА ИЛИ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, (ОПИСАТЕЛНА) ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕНИ, НАЛИЧНОСТ И ОЦЕНКИ) ЗА ХОТЕЛА ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е ДОСТЪПНА НА САЙТА), СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ САЙТА; (VI) ВСИЧКИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ; (VII) ВСЯКАКВИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОВРЕДА НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР ИЛИ КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА, ПРИЧИНЕНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ПО ВРЕМЕ НА ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ИЛИ НЯКОИ ОТ САЙТОВЕТЕ, КЪМ КОИТО ТОЙ ПРЕДОСТАВЯ ХИПЕРВРЪЗКИ, ИЛИ (VIII) ЩЕТИ, КОИТО ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ, НЯКАКВА УПОТРЕБА, ЗАБАВЯНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ИЛИ НЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА; ИЛИ (IX) ВСЯКАКВО (ЛИЧНО) НАРАНЯВАНЕ, СМЪРТ, ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА МЯСТОТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ (НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРТНЬОРСКИ КОМПАНИИ); (X) ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ПРИЛАГА НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, БИЛО ТО НА БАЗА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО СТРАНАТА, ЗА КОЯТО СЕ ОТНАСЯ, Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОНАСЯНЕ НА ЩЕТИ. Форсмажорното обстоятелство е събитие извън контрола на страните, за които се отнася, и може да включва, но не се ограничава само до природни бедствия, метеорологични условия, пожари, ядрени аварии, електромагнитни импулси, терористични актове, безредици, войни, умишлени палежи, метежи, размирици, въоръжени сблъсъци от всякакъв вид, локаути, стачки, дефицити на суровини и ресурси, правителствени действия или ограничения, дребни кражби, несъстоятелност, аварии на машини, мрежови или системни прекъсвания или аварии, прекъсвания на комуникациите и интернета, карантини, епидемии, пандемии и т.н. Не се поема отговорност за какъвто и да било допълнителни разходи, пропуски, закъснения, премаршрутизиране или актове на някой държавен орган. Никоя от страните по гаранцията не отговаря за нарушение от страна на мястото за настаняване на което и да е от условията или гаранцията, включително, но не само, подразбиращи се условия или гаранции за годност за определена цел или за продаваемост и нито една от страните по гаранцията няма да отговаря за всякакви други нарушения от страна на обекта (включително всякаква отговорност при правонарушение) по отношение на всички продукти и/или услуги, предлагани чрез сайта. Agoda не гарантира постоянен достъп без прекъсване до сайта.

  Отговорността на Agoda се изключва или ограничава до максималната позволена от закона степен. Без да е в ущърб на ограниченията, посочени в Условията за ползване, отговорността на Agoda в никакъв случай няма да надвиши по-малката от (а) общата стойност на Вашата резервация, както е посочена в имейла за потвърждение (независимо дали е за едно събитие или поредица от свързани събития) или (б) двеста и петдесет щатски долара (или тяхната равностойност в местна валута). Претенциите трябва да се представят възможно най-скоро след настъпване на събитието, довело до предявяване на претенцията. Искове, изпратени с неоправдано забавяне може да се считат за невалидни. Само коректни претенции ще бъдат разглеждани.

  Поддържащи фирми в цял свят

  В международен план Agoda Company Pte. Ltd. е подкрепяна от редица местни фирми, включително, но не само, Agoda Services Co., Ltd. (Тайланд), Agoda International Pte. Ltd. (Сингапур и местни клонове), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malaysia) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd. и т.н. Задачата на тези фирми е да осигуряват определена помощ на agoda.com, а в някои случаи и да осигуряват обслужване на клиентите. Поддържащите фирми не предлагат обслужване на онлайн резервации и не притежават, контролират, хостват, управляват или поддържат уебсайта на agoda.com (или който и да било друг уебсайт). Agoda.com има седалище само на адреса си за управление в Сингапур, а не в офисите на която и да било от поддържащите фирми по света. Поддържащите фирми не са оторизирани да работят като производствени агенти или агенти по обслужването на agoda.com и клиентите не могат да направят резервация чрез никой от тези офиси.

  Разни

  Agoda по никакъв начин (пряко или непряко, самостоятелно или съвместно с някоя от страните) не притежава, управлява, експлоатира или контролира местата за настаняване или стаите в тях. Обектите носят материална и друга отговорност за осигуряването на настаняване и посрещането като свои гости на хората, които са направили резервация чрез Agoda.

  Вие се съгласявате да освободите Agoda от материална отговорност и да я предпазвате от искове за обезщетения за щети или загуби, включително от адвокатски хонорари и разходи, които Agoda прави и понася в резултат на всяко действие, бездействие или пропуск от Ваша страна. Ако използвате сайта за или от името на трета страна („трета страна“), като например член на семейството или спътник, Вие носите отговорност за всяка грешка в точността на информацията, предоставена във връзка с такава употреба. Освен това сте длъжни да информирате третата страна за всички приложими правила и условия. Всеки клиент, който използва сайта от името или за сметка на трета страна, приема да обезщети Agoda и да я предпази от и срещу всякакви и всички отговорности, загуби, щети, правни спорове и искове (включително разходите за съдебна защита), отнасящи се до неизпълнение на задълженията на третата страна или на потребителя, както е описано по-горе.

  Вие сте длъжни по всяко време да спазвате местните закони и разпоредби. Неща, които са законни в някои страни, може да са незаконни в други. Вие трябва да се заинтересувате от приложимите ограничения. Agoda не носи отговорност в случай, че обектът откаже да Ви настани или поиска от Вас да напуснете поради законови или регулаторни причини.

  За Ваше удобство сайтът и Условията за ползване са на няколко езика и местни версии (в някои от случаите идентифициращи се с различна последна част на адреса на домейна от високо ниво), но първоначално са били съставени на английски език. В случай на противоречие между версията на английски език и преводната версия, текстът на английски език на Условията за ползване ще има преимуществена сила.

  Условията за ползване се считат за делими. В случай че бъде решено, че някоя от клаузите е неприложима или невалидна, дадената разпоредба все пак ще бъде в сила до максималната степен, позволена от приложимото право, като това решение не засяга валидността и приложимостта на всички други останали разпоредби. Отпадналите разпоредби се заместват с разпоредба, която се доближава възможно в най-голяма степен до първоначалната формулировка и смисъл.

  Agoda си запазва правото по свое усмотрение да променя, спира временно или прекратява сайта и/или част от него, включително която и да е услуга или продукт достъпни чрез сайта, и/или някоя част от тях, по всяко време и по каквато и да било причина с или без предизвестие. В случай на прекратяване Вие все още ще бъдете обвързани със задълженията си съгласно Условията за ползване, включително дадените от Вас гаранции, откази от отговорност и ограничения на отговорността. Освен това Agoda не носи отговорност към Вас или трети страни за всяко прекратяване на достъпа Ви до сайта. Agoda си запазва правото да изменя или отменя Условията за ползване (или части от тях) както счете за необходимо.

  С цел избягване на съмнение, Условията за ползване не се прилагат за търговските договорни отношения, които Agoda може да има с други страни, включително, но не само, с местата за настаняване и някои маркетингови партньори.

  Обърнете внимание, че Agoda не може да издава местни данъчни фактури, освен за резервации в Сингапур. Agoda е регистрирана за данъчни цели в Сингапур и може да издава местни данъчни фактури само в тази юрисдикция.

  Условията за ползване и предоставянето на нашите услуги се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Сингапур, без позоваване на нормите на колизионното право на Сингапур, като всички спорове, произтичащи от Условията за ползване и нашите услуги ще се представят за разглеждане изключително в компетентните съдилища в Сингапур. Законът за договорите от 2001 г. (Права на трети страни, глава 53Б) изрично се изключва и няма да се прилага към Условията за ползване.

  Неизползването от наша страна на някое право, не води до неговата отмяна. Вие нямате право да възлагате или прехвърляте правата си. Ние можем да променяме Условията за ползване по всяко време като публикуваме измененията на сайта. Последната версия на Условията за ползване заменя всички предишни версии.

  12. Информация за Agoda. Често задавани въпроси

  Всички наши услуги се предоставят от Agoda Company Pte. Ltd., което е частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Сингапур със седалище и адрес на управление: 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712, като дружеството е регистрирано в Службата за счетоводна отчетност и корпоративно регулиране на Сингапур с фирмен регистрационен номер 200506877R.

  Agoda и свързаните с нея компании имат различни дъщерни дружества, клонове и офиси в целия свят. Дъщерните дружества, клонове и офиси имат само вътрешна поддържаща роля за и в полза на Agoda. Тези дъщерни дружества, клонове и офиси (както и всички други свързани дружества) нямат никакви права и правомощия да предоставят услугата, да представляват Agoda или да сключват договори от името на, за или в полза на Agoda.

  Искате повече информация или имате въпроси?

  Благодарим Ви, че посетихте уеб сайта на Agoda, за да направите резервация за настаняване или да потърсите информация. Надяваме се, че Условията за ползване Ви бяха полезни. Ако се нуждаете от допълнителна информация или желаете да научите повече за Agoda, прегледайте също и нашите Често задавани въпроси.

  Agoda – разумната хотелска резервация!


  Agoda.com е част от Priceline Group - световен лидер в онлайн туризма и свързаните с него услуги.

  AS-AGWEB-3B01