lub

Regulamin korzystania


Data ostatniej aktualizacji: 29 września 2014 r.

Agoda Company Pte. Ltd. („Agoda” albo „my”) wita Państwa („Klient” lub „Państwo”) na naszej witrynie internetowej („Witryna”). Odwołania do Witryny obejmują jej wersje pochodne, z uwzględnieniem, między innymi, mobilnych witryn internetowych oraz aplikacji. Regulamin korzystania, zgodnie z poniższą definicją, ma zastosowanie do naszych usług, świadczonych Państwu w sposób bezpośredni lub pośredni dowolnymi środkami, z uwzględnieniem rezerwacji online, zamówień usług przez klientów lub w inny sposób. Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Witryny i/lub poprzez dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem firmy Agoda, przyjmują Państwo do wiadomości oraz potwierdzają, że zapoznali się Państwo, zrozumieli i zaakceptowali niniejszy regulamin. Nasze polityki i wytyczne, które można znaleźć w obrębie Witryny, z uwzględnieniem, między innymi, Polityki prywatności, Gwarancji bezpiecznych zakupów, Gwarancji najniższej ceny, Gwarancji rezerwacji, Regulaminu odwoływania rezerwacji, Zasad zwrotu pieniędzy, Regulaminu programu bonusowego firmy Agoda, Wytycznych oceniania hoteli, Najczęściej zadawanych pytań [FAQ], itp. (zwanych razem "Politykami"), należy czytać łącznie z niniejszym regulaminem, gdyż stanowią jego integralną część i przytoczone są tu jako odniesienie. Przedstawione dalej zapisy oraz polityki określane są łącznie jako „regulamin korzystania”. W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na regulamin korzystania prosimy o bezzwłoczne zaprzestanie korzystania z Witryny. Regulamin korzystania, który może być co jakiś czas poprawiany, stanowi całość umowy i zastępuje wszelkie inne ustalenia lub porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Państwem a nami, w odniesieniu do ich przedmiotu chyba, że umowa jednoznacznie stanowi inaczej.

1. Zakres Usługi - informacje w ramach Witryny internetowej

Za pośrednictwem Witryny firma Agoda dostarcza platformę online, za pomocą której można przeglądać różne typy zakwaterowania i noclegów, w tym, między innymi, hotele, hostele, mieszkania z obsługą, pensjonaty typu „bed and breakfast”, pokoje do wynajęcia, domy letniskowe, pensjonaty typu "ryokan", itp. (zwane łącznie „Hotelem/Hotelami”) i dokonywać rezerwacji tych Hoteli. Poprzez dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Witryny, składają Państwo ofertę na dokonanie rezerwacji według cennika oraz na innych warunkach określonych w Witrynie internetowej, które staną się wiążące po zaakceptowaniu przez firmę Agoda, co z kolei oznacza, że rezerwacja została potwierdzona przez Hotel. Informacja o przyjęciu Państwa rezerwacji zostanie potwierdzona e-mailem (z voucherem na opłacone z góry Hotele). Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rezerwacji zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Podstawą ujawnianych przez nas informacji na temat Hoteli są dane przekazywane nam przez naszych dostawców oraz usługodawców (z uwzględnieniem, między innymi, Hoteli, ich przedstawicieli, dystrybutorów, agencji biur podróży (destination management companies [DMC]), menadżerów kanałów sprzedaży, partnerów, itp.). W związku z tym Hotele lub ich przedstawiciele otrzymują dostęp do sieci extranet lub innego rozwiązania zapewniającego łączność, dzięki któremu są w pełni odpowiedzialni za aktualizację wszystkich stawek, dostępności, opisu, zdjęć, warunków dokonywania rezerwacji, regulaminów hoteli oraz innych informacji przedstawianych w Witrynie internetowej. Chociaż świadcząc nasze usługi kierujemy się komercyjnie zasadnymi umiejętnościami i starannością, nie weryfikujemy i nie gwarantujemy, że wszystkie informacje są dokładne, pełne, poprawne lub aktualne, ani nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (z uwzględnieniem błędów oczywistych i typograficznych), zakłócenia (bez względu na to, czy spowodowane dowolną (tymczasową i/lub częściową) awarią, naprawą, aktualizacją lub konserwacją Witryny internetowej lub w inny sposób), nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje lub nieprzekazanie informacji. Każdy hotel pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompletność i poprawność informacji dotyczących Hotelu wyświetlanych w Witrynie internetowej. Zmiany warunków lub okoliczności rynkowych mogą następować bardzo szybko, co może spowodować, że informacje wyświetlane w Witrynie internetowej będą nieprecyzyjne lub przedawnione. W przypadku problemów nasz Dział Obsługi Klienta dołoży wszelkich, komercyjnie zasadnych starań, aby pomóc Państwu oraz będzie stanowił punkt kontaktowy z Hotelem. Należy pamiętać, że Agoda jest jednym z wielu kanałów używanych prez hotele do udostępniania ich zasobów do rezerwacji. Gdy wynik wyszukiwania wskazuje, że dany hotel nie ma więcej dostępnych pokoi oznacza to, że ten typ pokoju nie jest dostępny dla rezerwacji za pośrednictwem Agoda.

Witryna nie stanowi, ani nie powinna być uznawana za polecenie lub potwierdzenie (jakości, poziomu usług lub oceny) jakiegokolwiek Hotelu wymienionego w Witrynie. Niniejszym oświadczamy, że nie reprezentujemy, nie udzielamy gwarancji ani zobowiązań dotyczących jakości, stanu lub odpowiedniego poziomu dowolnego Hotelu wymienionego na Witrynie. Hotele mogą być uporządkowane w Witrynie według różnych kryteriów (ilości gwiazdek, opinii, itp.). Podstawą rankingu domyślnego jest zautomatyzowany algorytm, który może być okresowo aktualizowany lub zmieniany.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia klientów lub rezerwacji (lub w wyjątkowych przypadkach, do anulowania potwierdzonych rezerwacji) według własnego uznania oraz z dowolnych (prawnych) przyczyn bez potrzeby uzasadnienia takiej odmowy. Do typowych przyczyn odrzucenia klienta lub rezerwacji należą, między innymi: wniosek Hotelu, naruszenie regulaminu korzystania, zdarzenia siły wyższej, sankcje handlowe lub gospodarcze, embarga, ograniczenia prawne, (podejrzenia) oszustwa lub kradzieży, podejrzenie o działalność przestępczą, podejrzane rezerwacje, przedstawienie przez klienta wprowadzających w błąd lub błędnych informacji, problemy z kartą kredytową, niewłaściwe zachowanie, groźby, inwektywy, przemoc, odmowa przedstawienia informacji, przeszkody praktyczne, problemy z komunikacją, błędy oczywiste (por. poniżej), wcześniejsza karalność, występowanie na czarnej liście rządów lub organizacji międzynarodowych (Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, ONZ, Singapur…), itp. W przypadku odrzucenia lub anulowania rezerwacji przez firmę Agoda, gdy płatność została już zrealizowana, otrzymają Państwo zwrot pełnej wartości rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo do stałego lub czasowego wykluczenia („umieszczenia na czarnej liście”) użytkowników Witryny według własnego uznania. Użytkownik taki nie może podejmować prób korzystania z Witryny pod żadną inną nazwą / żadnym innym nazwiskiem lub poprzez innego użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi mechanizmami zapobiegania oszustwom.

W rzadkich przypadkach możemy również anulować lub odwołać rezerwację z powodu „błędów oczywistych”, niezależnie od pochodzenia takich błędów. Wyjaśnienie - błędem oczywistym jest pomyłka w Witrynie (np. w warunkach cenowych), której rozsądna osoba nie uzna za normalną. W takim przypadku naliczona kwota zostanie zwrócona bez opłat. Zarówno anulowanie, jak i odrzucenie rezerwacji z takiego powodu dokonuje się według własnego uznania firmy Agoda.

Prosimy mieć na uwadze, że podejrzane rezerwacje grupowe mogą również zostać odrzucone, ponieważ większość hoteli posiada określone procedury dla rezerwacji grupowych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym zespołem ds. Obsługi klienta.

Na jakość Państwa pobytu wpływ mogą mieć takie okoliczności jak: trwające remonty, błędy w rezerwacji Hotelu oraz specjalne wymagania gości. Należy upewnić się, że poinfornowano Hotel o wszelkich Państwa specjalnych życzeniach i wymaganiach przy zameldowaniu.

Informacja o liczbie gwiazdek

Liczba gwiazdek Hotelu jest podawana tylko w celach informacyjnych. Ustalamy ją na podstawie informacji od naszych dostawców, w tym Hoteli. Nie prowadzimy niezależnej weryfikacji tych ocen. Liczba gwiazdek jest jedynie wskazówką dotyczącą poziomu komfortu, jakiego należy się spodziewać w określonym Hotelu - większa liczba gwiazdek wskazuje zasadniczo na wyższy poziom komfortu i wyposażenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z opisem zamieszczonym w Witrynie. Prosimy mieć na uwadze, że liczby gwiazdek mogą różnić się znacznie w zależności od lokalizacji, dostępnych opcji, lokalnych uwarunkowań rynkowych, praktyk oraz innych okoliczności. W związku z powyższym liczba gwiazdek w jednym, określonym kraju lub miejscowości nie jest porównywalna do takiej samej oceny w innym kraju lub miejscowości. Liczba gwiazdek niekoniecznie odzwierciedla wszystkie udogodnienia lub usługi, które mogą być dostępne w Hotelu, a niektóre udogodnienia i możliwości mogą nie być dostępne we wszystkich pokojach lub w każdej nieruchomości o określonej liczbie gwiazdek. Jeśli dane udogodnienia lub możliwości są dla Państwa istotne, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, w celu uzyskania informacji o dostępności takich udogodnień lub możliwości.

2. Korzystanie z Witryny

Agoda przyznaje Państwu limitowaną, ograniczoną, osobistą, niezbywalną, odwoływalną licencję, która nie może być przedmiotem podlicencji, na dostęp i korzystanie z Witryny tylko zgodnie z regulaminem korzystania. Z wyjątkiem tej ograniczonej licencji, nie przyznajemy Państwu żadnych innych praw ani licencji w odniesieniu do Witryny; wszelkie prawa lub licencje, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej umowy, są zastrzeżone. Treści oraz informacje w Witrynie, jak również oprogramowanie i infrastruktura wykorzystana do przedstawienia tych treści i informacji, są własnością firmy Agoda oraz jej dostawców i usługodawców, w tym Hoteli. Mogą Państwo korzystać z Witryny w celu składania zapytań lub dokonywania rezerwacji w dobrej wierze oraz w sposób zgody z prawem, zatem zobowiązują się Państwo niniejszym do nie dokonywania rezerwacji w sposób spekulacyjny, fałszywy lub nieuczciwy oraz nie dokonywania rezerwacji wyprzedzających popyt. Gwarantują Państwo, że szczegóły dotyczące płatności podawane w trakcie rezerwacji są w pełni poprawne. Zobowiązują się Państwo również do przekazywania poprawnych i precyzyjnych informacji dotyczących adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego i/lub innych danych teleadresowych firmy Agoda oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że Agoda może wykorzystywać te informacje do kontaktowania się z Państwem w razie potrzeby. Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

W związku z powyższym, przy czym stanowi to warunek korzystania z Witryny internetowej, zgadzają się Państwo nie użytkować Witryny internetowej ani jej treści lub informacji do żadnych celów komercyjnych lub niemających charakteru osobistego (bezpośrednio lub pośrednio) oraz do żadnych celów, które, zgodnie z regulaminem korzystania, mają charakter nielegalny, bezprawny lub które są zabronione. Z wyjątkiem sytuacji posiadania naszego uprzedniego pisemnego upoważnienia, zobowiązują się Państwo, że nie będą Państwo modyfikować, kopiować, prowadzić dystrybucji, transmitować, pokazywać, wykonywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, ani sprzedawać lub odsprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z Witryny. Ponadto zobowiązują się Państwo, że nie będą:

 • wykorzystywać Witryny lub jej treści do dowolnych nieautoryzowanych celów komercyjnych;
 • dokonywać żadnych spekulacyjnych, nieprawdziwych lub nieuczciwych rezerwacji;
 • uzyskiwać dostępu, monitorować ani kopiować treści ani informacji z Witryny z wykorzystaniem oprogramowania typu robot, pająk (spider), strony typu scraper lub dowolnych innych zautomatyzowanych środków lub dowolnego procesu manualnego do dowolnych celów bez naszego wyraźnego uprzedniego pisemnego zezwolenia;
 • naruszać ograniczeń zawartych w dowolnych nagłówkach wykluczających zastosowanie robotów w Witrynie lub obchodzić albo unikać innych środków wykorzystywanych do zapobiegania lub ograniczania dostępu do Witryny;
 • podejmować innych działań, prowadzących lub potencjalnie prowadzących, według naszego uznania, do bezzasadnego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;
 • tworzyć „głębokich odsyłaczy” do jakiejkolwiek części Witryny (z uwzględnieniem, bez ograniczeń, ścieżek zakupów) w dowolnym celu bez wyraźniej, uprzedniej pisemnej zgody;
 • odsprzedawać, wykorzystywać, kopiować, monitorować (np. pająk (spider), metoda scrape), wyświetlać, pobierać ani odtwarzać żadnych treści ani informacji, oprogramowania, produktów ani usług dostępnych w Witrynie na potrzeby dowolnych działań i celów o charakterze komercyjnym lub konkurencyjnym;
 • „zestawiać” [„frame”], „odzwierciedlać” [„mirror”], ani w żaden inny sposób włączać żadnej części Witryny do jakiejkolwiek innej witryny internetowej bez uprzedniego pisemnego upoważnienia;
 • dostarczać jakichkolwiek bezprawnych (zgodnie z jakimkolwiek obowiązującym prawem lub przepisami) przesłań zamieszczanych na lub poprzez Witrynę ani dowolnych innych zamieszczanych informacji, które wspierają nielegalne działania;
 • dostarczać ani przekazywać linków do dowolnych przesłań zawierających materiał, który może być uznawany za szkodliwy, obsceniczny, pornograficzny, nieprzyzwoity, wulgarny, agresywny, molestujący, profanujący, rasistowski, dyskryminujący, obraźliwy, stanowiący groźbę, mający charakter czynu zabronionego, mający charakter nękania, siejący nienawiść lub w rodzący sprzeciw w inny sposób;
 • dostarczać lub przekazywać linków do dowolnych przesłań, zawierających materiał o charakterze znieważającym, szkalującym, nieprawdziwym lub zniesławiającym;
 • dostarczać jakichkolwiek przesłań, które naruszają własność intelektualną lub inne prawo dowolnej jednostki albo osoby, z uwzględnieniem, bez ograniczeń, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, przepisów regulujących tajemnice handlowe, prawa do prywatności lub reklamy;
 • dostarczać jakichkolwiek informacji, do których udostępniania nie mają Państwo prawa, na mocy prawa lub stosunku umownego lub powierniczego;
 • podszywać się pod inną osobę lub podmiot lub składać nieprawdziwe oświadczenia lub w inny sposób niewłaściwie przedstawiać Państwa powiązanie z osobą lub podmiotem lub przyjmować fałszywą tożsamość, jeśli celem takiego działania jest wprowadzanie w błąd, oszukiwanie lub kradzież;
 • manipulować identyfikatorami, w tym, fałszować nagłówki w celu ukrycia pochodzenia dowolnych zamieszczanych informacji, które Państwo dostarczacie;
 • korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby szkodzić, dezaktywować, przeciążać lub osłabiać lub w inny sposób zakłócać użytkowanie Witryny lub sprzętu komputerowego innych użytkowników albo powodować uszkodzenie, zakłócenie lub ograniczenie funkcjonowania dowolnego oprogramowania, sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Witryny, dowolnej powiązanej witryny, innych kont, systemu komputerowego albo sieci powiązanych z Witryną, poprzez działania hakerskie, eksplorację haseł lub dowolne inne środki;
 • uzyskiwać lub próbować uzyskiwać jakiekolwiek materiały lub informacje przy pomocy dowolnych środków, nie udostępnianych celowo przy pomocy Witryny, z uwzględnieniem gromadzenia lub zbierania w inny sposób informacji o innych osobach, np. takich jak adresy e-mailowe;
 • stosować oszukańcze praktyki służące do manipulacji organicznymi wynikami na stronach wyszukiwarek i (Search Engine Results Page [SERP]) albo korzystać z technik optymalizacji („SEO”) uznanych za niezgodne z powszechnymi wytycznymi wyszukiwarek. Praktyki SEO uznawane za nieetyczne lub za „black hat” (określany również jako “spamdexing”) uwzględniają, chociaż nie są ograniczone do cloakingu, metadanych i tagów tytułów, zgarniania (scraping) treści, schematów linkowania, technik Google bombs, upychania słów kluczowych, ukrywania tekstu i linków, stron służących do podbicia rankingu i przekierowujących do innych witryn, tworzenia farm lub schematów linków, spamowania komentarzy na blogach, itp.; lub
 • dokonywać innych czynności, które mogłyby spowodować szkody w stosunku do Witryny, spółek grupy Agoda i ich pracowników, reputacji firmy Agoda lub oddziaływałyby negatywnie w jakikolwiek inny sposób.

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy innych postanowień, witryny internetowe nie mogą zawierać odnośników (hyperlink) do jakiejkolwiek innej strony poza stroną główną Witryny lub dowolnej witryny internetowej albo zawartego tutaj materiału, ani też żaden podmiot nie może tworzyć odnośników do dowolnego fragmentu Witryny w e-mailu do celów komercyjnych bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Agoda.

Poprzez dokonanie rezerwacji w Witrynie internetowej oświadczają i gwarantują Państwo, że nie są objęci żadnym międzynarodowym programem sankcji.

Jeśli dotyczy, mają Państwo obowiązek opłacenia podatków, lub innych potrąceń obowiązujących w kraju zamieszkania.

3. Ceny, opłaty dodatkowe oraz gwarancja najlepszej ceny

A. Ceny i gwarancja najniższej ceny

Staramy się utrzymywać ceny na najbardziej konkurencyjnym poziomie i pragniemy, aby płacili Państwo możliwie najmniej za pobyt w Hotelu. Jeśli po dokonaniu rezerwacji za naszym pośrednictwem znajdą Państwo niższą stawkę w Internecie za rezerwację pokoju Hotelowego, na takich samych warunkach, przy niższej, zwrócimy różnicę pomiędzy naszą stawką, a stawką niższą, zgodnie z warunkami Gwarancji najniższej ceny. Pod rygorem nieważności roszczenie musi zostać złożone zgodnie z odpowiednimi warunkami naszej Gwarancji najniższej ceny i musi spełniać jej wymagania.

Okresowo w Witrynie dostępne są niższe stawki za określony pobyt w Hotelu za ten sam typ pokoju, ale stawki takie oferowane przez Hotele mogą być obwarowane szczególnymi ograniczeniami i warunkami, na przykład w zakresie anulowania i zwrotu zapłaty. Prosimy sprawdzić typ pokoju oraz informacje szczegółowe dotyczące stawki pod kątem wszelkich warunków przed dokonaniem rezerwacji. Dla takiego samego rodzaju pokoju mogą obowiązywać różne stawki, w zależności od ograniczeń i warunków (por. również część 6 poniżej).

B. Dodatkowe opłaty za Hotele

Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie ceny w Witrynie internetowej dotyczą tylko Państwa rezerwacji pokoju Hotelowego oraz dni pobytu i liczby wskazanych osób, chyba, że wskazano inaczej. Stawki rezerwacji pokoi Hotelowych obejmują cenę za pokój za noc. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazano inaczej, Agoda z zasady podaje w Witrynie stawkę bez podatku oraz opłat z tytułu usług (por. dalsza część w celu uzyskania informacji szczegółowych) oraz wyświetla dodatkowy podatek i opłaty z tytułu usług w trakcie procesu rezerwacji. Bez uszczerbku dla poniższego, będą Państwo widzieć całkowitą cenę przed potwierdzeniem swojej rezerwacji na ostatniej stronie rezerwacji (przed ostatnim ekranem potwierdzenia). Prosimy o weryfikację każdego kroku w ramach rezerwacji na formularzu rezerwacji; można w dowolnym momencie przerwać rezerwację przed ostatnim ekranem potwierdzenia (prosimy o zapoznanie się z dalszą częścią w celu uzyskania informacji o anulowaniu po dokonaniu rezerwacji). Koszty ujęte w stawce są pokazane w Witrynie internetowej (w części informacyjnej lub przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji) i/lub w e-mailu/voucherze. Śniadanie zazwyczaj nie jest wliczone w cenę, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Opłata Hotelowa (Hotel resort fee) oraz inne opłaty obowiązkowe (por. w dalszej części) oraz określone miejscowe podatki miejskie, podatki pobierane od turystów lub podatki hotelowe (occupancy taxes) (w zależności od okoliczności), pobierane bezpośrednio od gości, nie są zwykle ujęte w stawce, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej. Prosimy o zweryfikowanie opisu lub regulaminów Hotelu przedstawionych w Witrynie internetowej. Stawki nigdy nie obejmują żadnego rodzaju ubezpieczenia. Standardowe rezerwacje pokoju hotelowego dotyczą pojedynczego lub podwójnego obłożenia, dodatkowe łóżka wiążą się z dodatkowymi opłatami. Hotel może również odmówić przyjęcia dodatkowych osób, jeśli nie zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Niektóre Hotele mogą doliczać tzw. dodatkową, ale obowiązkową „opłatę hotelową” (lub podobną) za korzystanie z określonych usług. Opłata hotelowa zwykle nie jest wliczona w cenę, ale będzie wspomniana w opisie Hotelu w Witrynie internetowej. Hotel może również bezpośrednio obciążać Państwa dodatkowymi opłatami za zużycie energii, obsługę bagażu, doręczenie prasy, posiadanie sejfu w pokoju, opłatami turystycznymi lub za sprzątanie. Praktyka dodawania dodatkowych opłat hotelowych jest poza kontrolą firmy Agoda i występuje na określonych rynkach, w tym na rynku amerykańskim (w Stanach Zjednoczonych). Ponadto oczywiste jest, że opcjonalne opłaty towarzyszące oraz za konsumpcję prawie nigdy nie są wliczane, na przykład: opłaty za parking, korzystanie z minibaru, obsługi do pokoju, jedzenie i napoje, uroczyste kolacje, wypożyczanie filmów, internet, itd. W okresach wzmożonego ruchu turystycznego, w niektórych Hotelach podawana jest obowiązkowa uroczysta kolacja (np. w Nowy Rok, Boże Narodzenie, Chiński Nowy Rok,...). Nie jest ona wliczona w stawkę za pokój, ale będzie widoczna na formularzu rezerwacyjnym. Prosimy o sprawdzenie „Informacji o Hotelu”, „Warunków rezerwacji”, „Regulaminu anulowania rezerwacji” lub podobnych sformułowań w Witrynie internetowej. W przypadku wątpliwości co do uwzględnienia w stawce, prosimy o kontakt z zespołem Obsługi Klienta.

W niektórych Hotelach do ceny za pokój doliczana jest obowiązkowa opłata za transport hotelowy lub transfer - na żądanie Hotelu lub w ramach wybieranej przez Państwa opcji, o ile jest ona dostępna. Ma to miejsce szczególnie często na wyspach (np. na Malediwach), gdzie potrzebują Państwo transportu hotelowego, aby dotrzeć na miejsce. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Agoda nie organizuje i nie odpowiada za żaden transport, który zawsze organizuje i oferuje Hotel lub inna firma w jego imieniu, która odpowiada za usługi transportowe. Agoda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, częstotliwość lub poziom usług transportowych. W niektórych jurysdykcjach Hotele są również objęte wymogiem bezpośredniego pobierania lokalnego podatku od łóżka lub podatku miejskiego od gości. Władze państwowe okazjonalnie nakładają dodatkowe podatki i mogą prosić Hotele o pobieranie ich w sposób bezpośredni. Takie opłaty, o ile obowiązują, będą płatne przez Państwa w Hotelu bezpośrednio w recepcji. Prosimy skontaktować się z Hotelem lub działem Obsługi Klienta, by dowiedzieć się, jakie opłaty dodatkowe są lub nie są wliczone w cenę.

C. Wymiana waluty

Przelicznik walut jest udostępniany dla Państwa wygody. Stawki hotelowe podawane w walucie innej niż waluta pokazana w Witrynie internetowej są przeliczane na pokazaną walutę według kursu ustalonego przez firmę Agoda, który - w odniesieniu do pewnych walut - może obejmować opłatę za przeliczenie kursu i/lub opłatę manipulacyjną. Waluta i kwota, jaką widzą Państwo na ostatniej stronie rezerwacji jest kwotą, jaką firma Agoda obciąży Państwa kartę kredytową. Mogą Państwo otrzymać opcję naliczenia takiej kwoty w walucie Państwa karty kredytowej jeżeli różni się od wybranej waluty. W przypadku natychmiastowej zapłaty pokazana zostanie przeliczona kwota, która zostanie pobrana z karty. W przypadku opcji "Zarezerwuj teraz, zapłać później" (patrz Rozdział 5) zobaczysz oszacowanie przeliczonej kwoty, którą zostanie obciążona dopiero po kursie w terminie płatności w przyszłości, co oznacza, może się różnic od oszacowanej wcześniej. Państwa bank może nakładać dodatkowe opłaty od transakcji, na co firma Agoda nie ma wpływu. Prosimy mieć na uwadze dzienne wahania kursów wymiany. Dla klientów korzystających z płatności Alipay lub UnionPay, proszę wziąść pod uwagę, że wszelkie opłaty będą zawsze wykonywane w Chińskim Yuan Renminbi(CNY/RMB)(kwota, jak na wyświetlono) oraz, że kwota USD w nawiasie wyświetlona jest wyłącznie w celach informacyjnych.

Obciążenia z tytułu podatków i opłat

W związku z obsługą Państwa transakcji hotelowej, obciążenie Państwa karty kredytowej może obejmować opłatę z tytułu podatków i opłat („Podatki i opłaty”) o ile nie podano inaczej. Obciążenie uwzględnia szacowaną zaliczkę, którą uiszczamy w Hotelu w związku z Państwa rezerwacją, z tytułu podatków, jakim podlega Hotel, z uwzględnieniem, między innymi, podatku od sprzedaży i wykorzystania, podatku hotelowego, podatku od pokoju, podatku akcyzowego, podatku VAT i/lub innych podobnych podatków. W określonych lokalizacjach kwota podatku może również obejmować opłaty za usługi nałożone przez rząd lub inne opłaty, których nie uiszcza się bezpośrednio urzędom podatkowym, ale zgodnie z wymogami prawa są pobierane przez Hotel. Kwota płatna w Hotelu w związku z Państwa rezerwacją z tytułu podatków może różnić się od szacowanej przez nas kwoty, którą jest zawarta w Państwa obciążeniu. Saldo obciążenia z tytułu Podatków i opłat, o ile występuje, stanowi opłatę, którą zatrzymujemy, jako część wynagrodzenia z tytułu naszych usług oraz na pokrycie kosztów Państwa rezerwacji, w tym, między innymi, kosztów obsługi klienta. Jeśli saldo jest ujemne, pokrywamy różnicę. Obciążenie z tytułu Podatków i opłat różni się w zależności od ilości czynników, z uwzględnieniem, między innymi, kwoty, jaką płacimy Hotelowi, w którym Państwo się zatrzymają, a może przy tym obejmować zysk, który zatrzymujemy.

Z wyjątkiem tego, co opisano w dalszej części, nie pobieramy i nie odprowadzamy podatków do właściwych urzędów podatkowych. Nasi dostawcy hotelowi, jako sprzedający, wliczają wszystkie obowiązujące podatki do kwoty naliczanej nam, a my uiszczamy te kwoty bezpośrednio sprzedającym. Nie jesteśmy współ-sprzedającym powiązanym ze sprzedającym, u którego zamawiamy lub rezerwujemy podróż klienta. Obowiązek opodatkowania oraz odpowiednia stawka podatkowa, jak również rodzaj obowiązujących podatków różnią się znacznie, w zależności od lokalizacji.

W przypadku transakcji obejmujących Hotele zlokalizowane w określonych jurysdykcjach, obciążenie Państwa karty kredytowej z tytułu Podatków i opłat obejmuje płatność podatku, który jesteśmy zobowiązani pobrać i odprowadzić do danej jurysdykcji, w ramach podatku od wynagrodzenia za nasze usługi.

W przypadku Hoteli, w których płacą Państwo na miejscu, cena może obejmować podatki i usługi. Prosimy sprawdzić warunki rezerwacji oraz mail potwierdzający lub dowód wpłaty lub skontaktować się z działem Obsługi Klienta.

Jak wspomniano powyżej, w określonych lokalizacjach pobiera się podatki miejskie, od łóżka, od turystów, podatek hotelowy (occupancy) lub ich odpowiedniki, które muszą być pobierane przez Hotel.

4. Prywatność

zanujemy Państwa prywatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji.

5. Karta kredytowa - Płatność - "Zarezerwuj teraz, płać później" - Wiek - Oszustwo

W przypadku rezerwacji hotelowych opłacanych z góry za pośrednictwem firmy Agoda, Państwa karta kredytowa będzie obciążana przez firmę Agoda w wysokości pełnej ceny (czasem bez możliwości zwrotu pieniędzy, w zależności od warunków rezerwacji w hotelu, por. w dalszej części tekstu) po dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu lub, w przypadku rezerwacji na zasadzie: „Zarezerwuj teraz, płać później” w określonym momencie w przyszłości, wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację. Jeżeli używana jest opcja „Zarezerwuj teraz, płać później” prosimy o sprawdzenie, czy karta kredytowa jest ważna i może z niej w momencie pobierania platności w przyszłości zostać pobrana odpowiednia kwota. Jeżeli karta kredytowa nie może zostać z jakiegokolwiek powodu obciążona, rezerwacja zostanie anulowana, chyba, że istnieje możliwość zapewnienia, że płatność zostanie przeprowadzona w terminie. Prosimy o dokładne sprawdzenie szczegółów rezerwacji pod kątem wszystkich warunków przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji. Agoda zajmie się zwrotem pieniędzy, jeśli będzie to miało zastosowanie, w stosownych ramach czasowych. W przypadku określonych Hoteli nie będziemy obciążać Państwa karty kredytowej, ponieważ będą Państwo płacić za pobyt bezpośrednio w Hotelu (płatność z dołu). Niemniej jednak w takich przypadkach niektóre Hotele mogą dokonywać wstępnej autoryzacji Państwa karty i obciążyć ją kaucją lub kwotą w wysokości pełnej ceny rezerwacji z góry. Hotele mogą wymagać szczegółowych danych karty kredytowej w celu zagwarantowania Państwa rezerwacji. W takich przypadkach prześlemy dane Państwa karty kredytowej bezpośrednio do Hotelu, w którym dokonywana jest rezerwacja i możemy również sprawdzić (tj. wstępnie autoryzować) Państwa kartę kredytową. W celu zabezpieczenia i zaszyfrowania informacji dotyczących Państwa karty kredytowej w drodze do nas, korzystamy z technologii „Secure Socket Layer (SSL)”.

W przypadku oszustwa związanego z kartą kredytową lub nieuprawnionego użycia Państwa karty kredytowej przez osoby trzecie, powinni się Państwo skontaktować ze swoim bankiem lub jednostką wystawiającą kartę, bezzwłocznie po stwierdzeniu nieuprawnionego użycia. W przypadku podejrzenia dokonania nieuprawnionej lub nieuczciwej autoryzacji za pośrednictwem firmy Agoda, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym zespołem Obsługi Klienta.

W celu dokonania rezerwacji trzeba mieć ukończone 18 lat (lub osiągnąć pełnoletniość w krajach i regionach, w których wiek ten jest wyższy niż 18 lat) oraz posiadać pełną zdolność prawną do zawierania transakcji (lub posiadać upoważnienie od swojego opiekuna prawnego). Oświadczają Państwo, że karta kredytowa lub debetowa, z której Państwo korzystają, stanowi Państwa własność lub że są Państwo upoważnieni do dokonania rezerwacji za pomocą tej karty oraz że znajdują się na niej środki wystarczające na pokrycie kosztów transakcji. Przyjmują Państwo odpowiedzialność prawną za wszystkie transakcje dokonywane w swoim imieniu lub na swój rachunek.

Oświadczają Państwo, że informacje szczegółowe podane w trakcie dokonywania rezerwacji są w pełni poprawne. Agoda zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania określonych kart kredytowych. Agoda może, według własnego uznania, dodawać lub usuwać inne metody płatności. Dla zwiększenia komfortu Agoda oferuje teraz również możliwość bezpiecznego zapisania danych karty kredytowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą Politykę prywatności.

Dysponujemy rygorystycznymi mechanizmami wykrywania oszustw i prewencji. W określonych przypadkach możemy poprosić o informacje dodatkowe lub weryfikację celem dokonania walidacji i potwierdzenia rezerwacji, zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami w Witrynie internetowej. Z Państwa karty może również zostać pobrana drobna opłata lub wykonana pre-autoryzacja z tytułu weryfikacji, także w przypadku korzystania z opcji „Zarezerwuj teraz, płać później”. Obciążenie salda zostanie dokonane po potwierdzeniu lub, w przypadku opcji „Zarezerwuj teraz, płać później” w terminie płatności w przyszłości(patrz komentarz powyżej o możliwości anulowania w przypadku gdy karta nie może być zostać obciążona w tym dniu z jakiegokolwiek powodu). Rezerwacje nie są potwierdzone do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego z voucherem i istnieje możliwość, że Hotel może być w pełni zarezerwowany w trakcie sprawdzania wiarygodności, w takim przypadku rezerwacja nie będzie już dostępna. Agoda w takich przypadkach nigdy nie będzie ponosić odpowiedzialności. Dodatkowe przekazane informacje będą traktowane zgodnie z rygorystycznymi normami branżowymi w zakresie ochrony prywatności, z wykorzystaniem szyfru do celów transmisji oraz wyspecjalizowanych agentów do celów weryfikacji. Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazać dodatkowych informacji lub gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani otrzymanymi informacjami, rezerwacja nie będzie zakończona i zostanie w pełni anulowana, a wszelkie kwoty, którymi Państwa obciążono (również opłata z tytułu weryfikacji, w przypadku jej obowiązywania) zostaną zwrócone.

6. Warunki dokonania rezerwacji - Anulowanie, niestawienie się w hotelu, wcześniejsze wyjazdy i późne wymeldowania - potrzeby szczególne

Dokonując rezerwacji na naszej Witrynie przyjmują Państwo i akceptują określone warunki rezerwacji Hotelowej, z uwzględnieniem regulaminów dotyczących anulowania i niestawienia się w hotelu obowiązujących dla danego zamówienia oraz wszelkich dodatkowych warunków (dostawy) i warunków Hotelu, które mogą obowiązywać dla Państwa rezerwacji lub w trakcie Państwa pobytu, z uwzględnieniem świadczonych usług i/lub produktów oferowanych przez Hotel (z regulaminem świadczenia usług hotelowych można zapoznać się w danym Hotelu). Ogólny regulamin dotyczący zasad anulowania rezerwacji i niestawienia się w hotelu jest udostępniany w Witrynie internetowej na stronach informacyjnych Hotelu lub w „Warunkach rezerwacji” lub „Regulaminach anulowania rezerwacji” itp. oraz w e-mailu potwierdzającym i na voucherze hotelowym. Zgodnie z regulaminem anulowania lub niestawienia się w Hotelu, może zostać Państwu naliczona opłata z tytułu anulowania, w niektórych przypadkach za cały okres pobytu lub pierwszą noc. Zalecamy zapoznanie się z regulaminem anulowania lub niestawienia się w Hotelu przed dokonaniem rezerwacji. W przypadku niezameldowania się w Hotelu we właściwym czasie w dniu Państwa rezerwacji i niepowiadomieniu o tym Hotelu, pozostała część Państwa rezerwacji może zostać anulowana, a Państwo mogą nie być uprawnieni do zwrotu pieniędzy, w zależności od regulaminu Hotelu, którego to dotyczy. Bez względu na regulamin anulowania rezerwacji Hotelu, Agoda zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty z tytułu anulowania rezerwacji. Prosimy o uważne sprawdzenie informacji szczegółowych dotyczących Hotelu pod kątem wszelkich warunków przed dokonaniem rezerwacji. Niektóre Hotele naliczają dodatkową opłatę za zbyt wczesne lub zbyt późne wymeldowanie.

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zmienić lub anulować rezerwację, prosimy skorzystać z e-maila z voucherem hotelowym i postąpić według zawartych w nim instrukcji, z wykorzystaniem naszego narzędzia samoobsługowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Potrzeby szczególne: Jeśli mają Państwo jakieś potrzeby szczególne (np. pokój z dostępem dla wózka inwalidzkiego), prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub Hotelem i sprawdzenie czy potrzeby te mogą zostać zaspokojone. Proszę mieć na uwadze, że spełnienie próśb szczególnych jest uzależnione od dostępności i nie może być gwarantowane przez firmę Agoda. W zależności od regulaminu Hotelu, otrzymają Państwo zwrot kwoty rezerwacji lub będzie ona anulowana lub zmodyfikowana, jeśli nie będzie można zaspokoić potrzeb szczególnych. W przypadku dostępności, spełnienie Państwa prośby zostanie potwierdzone po przybyciu.

Kilka słów o Sekretnych Ofertach Agoda

Poprzez swój program sekretnych ofert Agoda często ma do zaoferowania wysokiej klasy pokoje w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Hotele uczestniczące w tym programie z różnych powodów wolą pozostać anonimowe aż do chwili potwierdzenia i opłacenia rezerwacji, a nasi klienci mogą znacząco zaoszczędzić na noclegach z najwyższej półki - od luksusowych pięciogwiazdkowych obiektów po czarujące hotele butikowe.

Sekretne oferty oznaczone są specjalnym logo. Przed dokonaniem rezerwacji można przejrzeć najważniejsze informacje o obiekcie (opis okolicy i udogodnień), lecz nie można poznać jego nazwy. Nazwa miejsca noclegowego i jego dane kontaktowe wyświetlą się dopiero po dokonaniu rezerwacji. Agoda chciałaby kontynuować tego rodzaju oferty, stąd też nie ma możliwości anulacji takich rezerwacji. Nie można też zażądać zwrotu pieniędzy.

7. Prawa własności intelektualnej - Informacja o znakach towarowych

Marka Agoda oraz jej pewne lokalne wersje językowe jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Agoda lub udzielonym na mocy licencji firmie Agoda i/lub jej spółkom stowarzyszonym w wielu krajach na całym świecie, w tym, między innymi, w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanadzie, Singapurze, Tajlandii, Japonii, Chinach, Indiach, Malezji, Australii, Rosji, Korei, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwajcarii, itd. Inne nazwy produktu i spółek zidentyfikowane w Witrynie internetowej mogą być nazwą, znakiem towarowym, logotypem, symbolem lub innym oznaczeniem własnym firmy Agoda, jej licencjodawców lub spółek stowarzyszonych albo osób trzecich. Wykorzystanie w Witrynie internetowej jakiejkolwiek nazwy, znaku towarowego, logotypu, symbolu lub innego własnego oznaczenia lub oznakowania jakiejkolwiek osoby trzeciej lub należących do jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz dostępność określonych towarów lub usług danej osoby trzeciej za pośrednictwem Witryny internetowej nie powinno być interpretowane jako rekomendacja lub sponsoring Witryny internetowej przez jakąkolwiek osobę trzecią lub udział danej osoby trzeciej w oferowaniu towarów, usług lub informacji za pośrednictwem Witryny internetowej. Agoda jest właścicielem praw autorskich do Witryny internetowej. Nie można używać własności intelektualnej firmy Agoda bez naszej zgody.

Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, nazwy handlowe oraz inne informacje prawnie zastrzeżone, w tym, między innymi, tekst, oprogramowanie, zdjęcia, grafikę oraz może w przyszłości uwzględniać materiał wideo, grafikę, muzykę i dźwięk. Całość treści Witryny jest chroniona prawem autorskim. My oraz nasi licencjodawcy, jesteśmy właścicielami praw autorskich i/lub prawa do bazy danych w zakresie wyboru, koordynacji, układu i dodawania / wzbogacania treści, jak również do oryginalnych treści. Nie mogą Państwo modyfikować, publikować, przesyłać, uczestniczyć w przesyłaniu lub sprzedaży, jak również tworzyć dzieł pochodnych, ani w żaden sposób eksploatować jakichkolwiek treści, w całości ani w części, z wyjątkiem sytuacji określonych w regulaminie korzystania.

O ile nie zaznaczono inaczej, oprogramowanie potrzebne do świadczenia naszych usług lub dostępne w Witrynie albo wykorzystywane na potrzeby Witryny oraz prawa własności intelektualnej (z uwzględnieniem znaków towarowych, znaków serwisowych, logotypów, projektów, praw autorskich, itp.) w treści i informacji oraz materiale zawartym w Witrynie stanowią własność firmy Agoda, jej spółek stowarzyszonych, licencjodawców, dostawców (w tym Hoteli) lub usługodawców. Agoda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za materiały chronione prawem autorskim przekazane przez osoby trzecie ani za naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez takie osoby trzecie.

Mogą Państwo wykorzystywać informacje z Witryny wyłącznie do użytku własnego. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone na mocy przepisów o prawach autorskich, kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, publikowanie ani eksploatacja komercyjna materiałów pobranych ze strony nie jest dozwolona bez naszej wyraźnej zgody oraz zgody właściciela praw autorskich. W przypadku dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikacji materiału chronionego prawem autorskim, nie wolno dokonywać żadnych zmian lub usuwać informacji na temat autorstwa, opisu znaku towarowego ani oznaczenia prawa autorskiego. Akceptują Państwo fakt, że pobierając materiał chroniony prawem autorskim nie nabywają Państwo żadnych praw własności.

Możemy udostępniać linki hipertekstowe do innych stron internetowych, prowadzanych przez inne osoby. Korzystając z takiego linku, potwierdzają Państwo wyjście z Witryny na własną odpowiedzialność.

Roszczenia o naruszenie praw autorskich

Jeśli działając w dobrej wierze, uważają Państwo, że materiały udostępniane w ramach świadczonego przez nas hostingu naruszają Państwa prawa autorskie, Państwo lub Państwa przedstawiciel („wnoszący roszczenie”) mogą przesłać nam pisemne powiadomienie zawierające następujące informacje:

1. Jeśli działając w dobrej wierze, uważają Państwo, że materiały udostępniane w ramach świadczonego przez nas hostingu naruszają Państwa prawa autorskie, Państwo lub Państwa przedstawiciel („wnoszący roszczenie”) mogą przesłać nam pisemne powiadomienie zawierające następujące informacje;

2. w przypadkach, gdy wnoszący roszczenie nie jest właścicielem praw autorskich ani licencjobiorcą z prawem wyłączności, nazwisko / nazwę i adres właściciela praw autorskich lub wyłącznego licencjobiorcy;

3. w przypadku, gdy wnoszący roszczenie nie jest rezydentem Singapuru, adres do doręczeń wnoszącego roszczenie w Singapurze;

4. Numer telefonu, numer faksu (jeśli istnieje) oraz adres poczty elektronicznej, pod którym można się kontaktować z wnoszącym roszczenie;

5. wystarczającą ilość danych, umożliwiających nam identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, co do którego zarzuca się naruszenie;

6. wystarczającą ilość danych, umożliwiających nam identyfikację i lokalizację kopii elektronicznej, co do której zarzuca się naruszenie, w tym lokalizację kopii elektronicznej online;

7. oświadczenie, że wnoszący roszczenie żąda od nas usunięcia lub dezaktywacji dostępu do kopii elektronicznej;

8. oświadczenie, że wnoszący roszczenie uważa, w dobrej wierze, że kopia elektroniczna narusza prawo autorskie do dzieła /utworu określonego w ww. punkcie 5;

9. oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne;

10. oświadczenie, że wnoszący roszczenie jest (a) właścicielem lub licencjobiorcą z prawem wyłączności praw autorskich do dzieła/utworu określonego w ww. punkcie 5 lub (b) jest uprawniony do występowania w imieniu takiego właściciela lub licencjobiorcy z prawem wyłączności; oraz

11. oświadczenie, że wnoszący roszczenie poddaje się jurysdykcji sądów w Singapurze do celów postępowania zgodnie odpowiednimi postanowieniami Ustawy o prawach autorskich Singapuru [Singapore Copyright Act]

Powiadomienie musi być podpisane przez wnoszącego roszczenie i przesłane do nas listem poleconym na adres podany w Art. 11, do Działu prawnego - roszczenia z tytułu praw autorskich.

Zapoznamy się z i odpowiemy na wszelkie powiadomienia zgodne z ww. wymogami i obowiązującym prawem.

Przed złożeniem powiadomienia zalecamy konsultację z prawnikiem. Prosimy pamiętać, że mogą Państwo zostać uznani za winnych popełnienia przestępstwa lub ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku złożenia bezpodstawnego roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich.

8. Opinie - Dalsza korespondencja - Prawa do Treści Użytkownika

Poprzez dokonanie rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie potwierdzających wiadomości (email oraz/lub SMS) oraz zaproszenia do wypełnienie naszego formularza oceny ze strony gości, który zostanie Państwu przesłane po zakończeniu Państwa pobytu w Hotelu a następnie jednego lub więcej przypomnień. Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Dla jasności, potwierdzenie rezerwacji oraz wiadomości o ocenie klienta są częścią transakcji i nie są zaliczane do biuletynów lub wiadomości marketingowych, z których można zrezygnować (więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności). Wypełniona opinia gościa może zostać wprowadzona na odpowiednią stronę informacyjną Hotelu w ramach Witryny Internetowej wyłącznie w celu poinformowania (przyszłych) klientów i przekazania im opinii na temat (poziomu) usług oraz jakości Hotelu. Poprzez zamieszczenie opinii przyznają Państwo firmie Agoda pełne, wieczyste, bezpłatne, zbywalne i nieodwołalne prawa do całości treści przekazanej przez użytkownika, w tym Państwa nazwiska/nazwy. Agoda zastrzega sobie prawo wykonania tłumaczenia, przeprowadzenia edycji, dostosowania, odmowy lub usunięcia opinii według własnego uznania. Potwierdzają Państwo, że będą przestrzegać warunków zamieszczania opinii. Ponadto oświadczają i gwarantują Państwo, że (i) są Państwo właścicielami i kontrolują Państwo wszystkie prawa do treści użytkownika, które mogą Państwo zamieszczać albo w inny sposób rozpowszechniać lub do których mają Państwo w innym trybie prawo do ich zamieszczania i rozprowadzania w ramach Witryny lub za jej pomocą; (ii) treść jest poprawna i nie wprowadza w błąd; a także (iii) użytkowanie oraz zamieszczanie lub innego rodzaju przekaz treści nie narusza regulaminu korzystania ani żadnych obowiązujących ustaw i przepisów, a także nie narusza żadnych praw ani nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku żadnej osoby ani podmiotu. Ponadto przyznają Państwo firmie Agoda prawo do występowania zgodnie z prawem z roszczeniami wobec osoby lub podmiotu naruszającego prawa Państwa lub firmy Agoda do treści poprzez naruszenia regulaminu korzystania. Zobowiązują się Państwo do wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie treści użytkownika, które mogą Państwo przekazywać lub dostarczać.

Treści przekazane przez użytkowników są uznawane za niemające charakteru poufnego i Agoda nie ma obowiązku traktowania ich jako informacji prawnie zastrzeżonych. Bez ograniczeń powyższego sformułowania, Agoda zastrzega sobie prawo korzystania z treści w sposób, jaki uzna za odpowiedni, z uwzględnieniem, między innymi, usuwania, redagowania, modyfikowania, odrzucania lub odmowy ich publikowania. Agoda nie ma obowiązku oferowania Państwu żadnej zapłaty za treści, które Państwo przekazują ani za możliwość dokonywania edycji, usunięcia lub modyfikowania treści w inny sposób z chwilą, gdy już zostały one przekazane firmie Agoda. Agoda nie ma obowiązku uznania Państwa autorstwa co do treści oraz nie jest zobowiązana do wyegzekwowania jakiejkolwiek formy uznania przez osoby trzecie. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminami firmy Agoda zamieszczonymi w Witrynie Internetowej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

W przypadku ustalenia, że zachowują Państwo prawa osobiste (z uwzględnieniem praw uznania autorstwa lub integralności dzieła) do treści, niniejszym oświadczają Państwo, że (a) nie żądają Państwo, aby jakiekolwiek informacje służące do identyfikacji osobistej były wykorzystywane w związku z treścią lub dowolnymi dziełami pochodnymi lub ich udoskonaleniami albo aktualizacjami; (b) nie mają Państwo zastrzeżeń do publikowania, wykorzystywania, modyfikowania, usuwania i eksploatacji treści przez firmę Agoda lub jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy; (c) na zawsze uchylają Państwo i zobowiązują się do niewysuwania roszczeń ani niedochodzenia jakichkolwiek tytułów do wszelkich praw osobistych autora do dowolnej treści oraz (d) na zawsze zwalniają Państwo firmę Agoda, jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy z jakichkolwiek roszczeń, których mogliby Państwo w innym przypadku dochodzić przeciwko firmie Agoda, z tytułu takich praw osobistych.

9. Wskazówki dotyczące podróży - Wymogi wizowe

Chociaż większość podróży kończy się bez żadnych incydentów, wyjazdy do określonych miejsc mogą wiązać się z ryzykiem większym niż w przypadku innych. Zalecamy, aby pasażerowie zapoznali się z wydanymi przez instytucje rządowe zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami oraz poradami turystycznymi przed dokonaniem rezerwacji, w szczególności w przypadku wyjazdu za granicę.

Poprzez pokazanie Hoteli w określonych miejscach, Agoda nie oświadcza ani nie gwarantuje, że wyjazdy do tych miejsc są zalecane lub wolne od ryzyka i Agoda nigdy nie odpowiada za żadne szkody ani straty, które mogą wynikać z wyjazdu w takie miejsca. W żadnych okolicznościach Agoda nie odpowiada za wydarzenia podczas Państwa pobytu w Hotelu. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie w odpowiednich poradnikach turystycznych wydanych przez Państwa rząd odnośnie do dowolnego kraju, który Państwo odwiedzacie i podjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych. Zalecamy również wykupienie osobistego ubezpieczenia turystycznego.

Agoda nie może odpowiadać za żadne straty poniesione w przypadku nieposiadania przez Państwa niezbędnych paszportów, wiz oraz dokumentacji potrzebnej w podróży. Prosimy skontaktować się z odpowiednimi ambasadami, konsulatami i/lub wydziałami wizowymi krajów, które chcecie Państwo odwiedzić. Odpowiadają Państwo za uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów podróży.

Proszę mieć na uwadze, że w pewnych krajach obowiązują surowe zasady i przepisy dotyczące importu ograniczonych lub zakazanych towarów, przedmiotów lub substancji. Może to obejmować, między innymi: alkohol, wyroby tytoniowe, perfumy, narkotyki, lekarstwa, książki, filmy, DVD, materiały rozrywkowe dla dorosłych, produkty spożywcze, rośliny, części zwierząt, itp. Odpowiadają Państwo za sprawdzenie i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Nieprzestrzeganie może prowadzić do surowych kar.

10. Informacje prawne

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

CAŁOŚĆ TREŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TEKSTU I ZWIĄZANEJ Z NIM GRAFIKI ZAWARTEJ LUB DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ JEST PAŃSTWU PRZEKAZYWANA W STANIE „TAK JAK JEST” W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. AGODA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA NIEJ ZAWARTYCH ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, AGODA UCHYLA WSZELKIE OŚWIADCZENIA, WARUNKI ORAZ GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŻONE, JAK I DOROZUMIANE, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH WARUNKÓW ALBO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB ZADOWALAJĄCEGO, SOLIDNEGO WYSIŁKU, TREŚCI INFORMACYJNYCH, TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AGODA NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE WITRYNA BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB BEZAWARYJNY LUB NIEPRZERWANY, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE WITRYNA I/LUB JEJ SERWERY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW I/LUB INNYCH ELEMENTÓW SZKODLIWYCH. AGODA NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, PRECYZJI, BEZAWARYJNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WYSTĘPOWANIA W ODPOWIEDNIM CZASIE DOWOLNEGO MATERIAŁU DOWOLNEGO RODZAJU ZAWARTEGO W WITRYNIE W DOWOLNYM CELU, W TYM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TEKSTU I POWIĄZANYCH TREŚCI GRAFICZNYCH.

AGODA NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE AWARIE SPOWODOWANE BŁĘDAMI SERWERA, ŹLE SKIEROWANYMI LUB PRZEKIEROWANYMI TRANSMISJAMI, ZERWANYMI POŁĄCZENIAMI Z INTERNETEM, ZAKŁÓCENIAMI W TRANSMISJI LUB ODBIORZE REZERWACJI, JAKIMKOLWIEK WIRUSEM KOMPUTEROWYM LUB INNYMI WADAMI TECHNICZNYM BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZALEŻĄ ONE OD CZŁOWIEKA CZY MAJĄ CHARAKTER TECHNICZNY.

Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

W DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU AGODA, Z UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDNICH WŁADZ, CZŁONKÓW ZARZĄDU/DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, LICENCJODAWCÓW, AGENTÓW LUB INNYCH PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W TWORZENIE, SPONSORING, PROMOCJĘ LUB UDOSTĘPNIANIE WITRYNY INTERNETOWEJ I ZAWARTYCH NA NIEJ TREŚCI W INNY SPOSÓB (ZWANYCH ŁĄCZNIE „OBJĘTYMI STRONAMI”), NIE ODPOWIADA WOBEC ŻADNEJ OSOBY ANI PODMIOTU W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK SZKODAMI / ODSZKODOWANIAMI O CHARAKTERZE BEZPOŚREDNIM, POŚREDNIM, PRZYPADKOWYM, SZCZEGÓLNYM, RETORSYJNYM, WYRÓWNAWCZYM, WTÓRNYM LUB MAJĄCYM CHARAKTER NAWIĄZKI ALBO ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI (W ODPOWIEDNICH SYTUACJACH, SPOWODOWANYCH PRZEZ): (I) STRATĘ PRODUKCYJNĄ, UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ KONTRAKTU, UTRATĘ LUB SZKODĘ ZADANĄ REPUTACJI FIRMY, UTRATĘ ROSZCZENIA, ZAKŁÓCENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, UTRATA DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH; (II) BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA, NIEUPRAWNIONE UŻYCIE, FUNKCJONOWANIE LUB BRAK FUNKCJONOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ; (III) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB MANIPULACJĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI LUB PRZEKAZEM; (IV) ŚWIADCZENIE LUB BRAK ŚWIADCZENIA JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, Z UWZGLĘDNIENIEM USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ HOTEL, (CZĘŚCIOWE) ANULOWANIE LUB DOKONANIE REZERWACJI DLA ZBYT WYSOKIEJ LICZBY OSÓB; (V) BŁĘDY LUB NIEDOCIĄGNIĘCIA ZAWARTE NA WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB W INFORMACJACH (Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI INFORMACJI (OPISOWYCH) (ZAWIERAJĄCYCH STAWKI, DOSTĘPNOŚĆ I OCENY) HOTELU UDOSTĘPNIONEGO W WITRYNIE INTERNETOWEJ), OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG ORAZ ZWIĄZANEJ Z TYM GRAFIKI UZYSKANEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (VI) WSZELKICH TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (VII) USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK MIENIA, W TYM USZKODZENIA PAŃSTWA KOMPUTERA LUB SYSTEMU KOMPUTEROWEGO SPOWODOWANEGO PRZEZ WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE CZYNNIKI PODCZAS LUB Z POWODU DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ WITRYNY, DO KTÓREJ ZAWIERA ONA HYPERLINKI; LUB (VIII) INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA, OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB DOWOLNYCH INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; LUB (IX) JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA (OSOBISTE), ZGON, USZKODZENIE MIENIA LUB INNE SZKODY, KTÓRYCH POWSTANIE MOŻNA PRZYPISAĆ HOTELOWI (JEGO PRACOWNIKOM, CZŁONKOM ZARZĄDU/ DYREKTOROM, CZŁONKOM WŁADZ, AGENTOM, PRZEDSTAWICIELOM LUB JEDNOSTKOM STOWARZYSZONYM) (X) JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPOWODOWANYCH DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POWÓDZTWA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BĘDZIE ONO MIAŁO MIEJSCE NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH, NAWET JEŚLI OBJĘTA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O EWENTUALNOŚCI PONIESIENIA SZKODY / ODSZKODOWANIA. Przypadek siły wyższej stanowi wydarzenie będące poza kontrolą Stron i może obejmować, między innymi, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, pożar, awarię nuklearną, impuls elektromagnetyczny, akt terrorystyczny, rozruchy, ataki obejmujące podpalenia, rewoltę, rebelię, wrogie działania zbrojne dowolnego rodzaju, spory pracownicze, lockouty, strajki, niedobory, działania lub ograniczenia rządowe, drobne kradzieże, upadłość, przestój urządzeń, przerwy w dzialalności lub awarie sieci lub systemów, kryzysy komunikacyjne lub internetowe, kwarantannę, epidemie, pandemie, itp. Nie przyjmuje się odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty, błędy / pominięcia, opóźnienia, przekierowania lub czynności jakichkolwiek władz państwowych. Żadna Strona nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenia ze strony Hotelu dowolnego warunku lub gwarancji z uwzględnieniem, między innymi, warunków lub dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu lub możliwości sprzedaży, ani żadna Strona nie odpowiada za wszelkie pozostałe niewłaściwe działania Hotelu (z uwzględnieniem wszelkiej odpowiedzialności deliktowej), w związku z jakimikolwiek produktami i/lub usługami dostępnymi poprzez Witrynę internetową. Agoda nie gwarantuje ciągłości dostępu bez zakłóceń do Witryny internetowej

Odpowiedzialność firmy Agoda jest wyłączona albo ograniczona w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie. Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w regulaminie korzystania, odpowiedzialność firmy Agoda w żadnym przypadku nie będzie przekraczać mniejszej z poniższych wartości (a) łącznego kosztu Państwa rezerwacji zgodnie z tym, co określono w e-mailu potwierdzającym (bez względu na to, czy będzie dotyczył jednej imprezy czy szeregu imprez powiązanych) lub (b) dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich (lub ich równowartości w walucie miejscowej).

Pozostałe postanowienia

Agoda w żaden sposób (ani bezpośredni, ani pośredni lub w powiązaniu z dowolną osobą) nie jest właścicielem, nie zarządza, nie eksploatuje ani nie kieruje Hotelami ani pokojami w Hotelach. Hotele odpowiadają za zapewnianie noclegów oraz przyjmują osoby, które dokonały rezerwacji za pośrednictwem firmy Agoda, jako swoich gości.

Zobowiązują się Państwo do zabezpieczenia i zwolnienia firmy Agoda z odpowiedzialności z tytułu dowolnego zobowiązania, szkody lub straty z uwzględnieniem opłat i kosztów prawnych, które Agoda może ponosić lub ponieść w wyniku jakiegokolwiek działania, braku działania lub zaniechania z Państwa strony. Jeśli korzystają Państwo z Witryny w imieniu osoby trzeciej („Osoba trzecia”), takiej, jak członek rodziny lub towarzysz podróży, odpowiadają Państwo za wszelkie błędy w informacjach przekazywanych w związku z takim korzystaniem. Ponadto muszą Państwo poinformować Osobę trzecią o wszelkich obowiązujących warunkach. Każdy klient korzystający z Witryny internetowej na rzecz lub w imieniu Osoby trzeciej zobowiązuje się do zabezpieczenia i zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialności, odszkodowań, pozwów oraz roszczeń (w tym kosztów obrony) związanych z niewypełnieniem przez Osobę trzecią albo użytkownika jego obowiązków zgodnie z powyższym opisem.

Przez cały czas obowiązują Państwa prawa i przepisy lokalne. Rzeczy legalne w jednych krajach mogą być nielegalne w innych. Należy zasięgać informacji w zakresie obowiązujących ograniczeń. Agoda nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy Hotel odmówi Państwu zameldowania lub zwróci się do Państwa o opuszczenie Hotelu z powodów prawnych lub ustawowych.

Dla Państwa wygody Witryna internetowa oraz regulamin korzystania są dostępne w kilku językach i wersjach lokalnych (identyfikowanych, w kilku przypadkach, przez różne nazwy domeny najwyższego poziomu), ale które pierwotnie zostały opracowane w języku angielskim. W przypadku sprzeczności pomiędzy wersją w języku angielskim oraz wersją tłumaczoną, obowiązuje wersja angielska.

Regulamin korzystania uważa się za rozłączny. W przypadku, gdy dowolne postanowienie zostaje uznane za niemożliwe do wyegzekwowania lub nieważne, będzie mimo to realizowane w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie i nie wpływa to na ważność i możliwość egzekwowania wszelkich pozostałych postanowień. Wyłączone postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienie oddające w najszerszym możliwy zakresie oryginalne sformułowania i intencję.

Agoda zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania modyfikacji, zawieszania lub zaprzestania prowadzenia Witryny internetowej i/lub jej dowolnej części, w tym dowolnej usługi lub produktu dostępnego za pośrednictwem Witryny, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu za powiadomieniem albo bez powiadomienia. W przypadku zaprzestania prowadzenia Witryny nadal będą Państwo podlegać zobowiązaniom zgodnie z regulaminem korzystania, z uwzględnieniem złożonych przez Państwa gwarancji oraz z tytułu uchyleń odpowiedzialności oraz ograniczeń odpowiedzialności. Ponadto Agoda nie będzie odpowiedzialna ani względem Państwa, ani względem dowolnej osoby trzeciej za jakiekolwiek wstrzymanie Państwa dostępu do Witryny. Agoda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uchylenia regulaminu korzystania (lub ich części) w sposób, jaki uzna za stosowny.

Dla uniknięcia wątpliwości regulamin korzystania nie ma zastosowania do komercyjnych stosunków umownych, jakie Agoda może posiadać z innymi osobami, w tym, między innymi, Hotelami oraz innymi partnerami rynkowymi.

Prosimy mieć na uwadze, że firma Agoda nie może wystawiać dla rezerwacji faktur z tytułu podatku miejscowego z wyjątkiem Singapuru. Agoda jest rezydentem podatkowym Singapuru i może wystawiać jedynie faktury z tytułu podatku lokalnego w tej jurysdykcji.

Regulamin korzystania oraz świadczenie naszych usług podlegają przepisom prawa Singapuru i są interpretowane według nich, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych Singapuru, a wszelkie spory wynikające z regulaminu korzystania oraz naszych usług będą wnoszone wyłącznie przed sądy w Singapurze. Postanowienia Ustawy o umowach (Prawa osób trzecich) [Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 (Cap. 53B)] są wyraźnie wyłączone i nie będą miały zastosowania do regulaminu korzystania.

Niewyegzekwowanie przez nas prawa nie skutkuje jego uchyleniem. Nie mogą Państwo dokonywać cesji ani przenosić swoich praw. Możemy wprowadzać zmiany do regulaminu korzystania w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie odpowiedniej wersji w Witrynie internetowej. Najnowsza wersja regulaminu korzystania zastępuje poprzednie wersje.

11. O firmie Agoda- Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

Wszystkie nasze usługi świadczy Agoda Company Pte. Ltd., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na mocy prawa Singapuru, mieszcząca się pod zarejestrowanym adresem: 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 i zarejestrowana w singapurskim Urzędzie ds. Podmiotów Gospodarczych i Księgowych [Accounting and Corporate Regulatory Authority] pod numerem 200506877R.

Agoda oraz związane z nią spółki posiadają różne spółki zależne, oddziały i biura na całym świecie. Spółki zależne, oddziały i biura służą jedynie jako wewnętrzne wsparcie dla firmy Agoda i na jej rzecz. Przedmiotowe spółki zależne, oddziały i biura (jak również inne jednostki stowarzyszone) nie mają umocowania ani uprawnień do świadczenia usług, do reprezentowania firmy Agoda ani do zawierania umów na rzecz lub w imieniu firmy Agoda.

Dodatkowe informacje i pytania

Dziękujemy za odwiedzenie strony Agoda w celu dokonania rezerwacji i poszukiwania informacji. By uzyskać więcej informacji zobacz dział „Najczęściej zadawane pytania” FAQs na naszej Witrynie.

Book smarter, Book Agoda!


AS-AGWEB-3C04