hoặc

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA AGODA

< br />

Giới Thiệu

Cập Nhật Lần Cuối vào 20/06/2013

< p>Agoda.com được sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH TN Agoda (“Agoda” hoặc “chúng tôi). Chính Sách Bảo Mật sau đây mô tả cách thức chúng tôi với vai trò là người kiểm soát dữ liệu sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân") có liên quan đến các dịch vụ của Agoda thông qua website www.agoda.com ("Trang Web"). Các tài liệu tham khảo cho trang web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động. Bằng cách truy cập Trang Web, Quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Tất cả dữ liệu chúng tôi thu thập và xử lý được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Đặc khu hành chính Hồng Kông SAR, có thẩm quyền không cung cấp các thông tin có liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu theo luật của quốc gia bạn.

< p>Đôi khi, Agoda có thể điều chỉnh lại Chính Sách Bảo Mật này để phù hợp với những thay đổi trong luật pháp, thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân, các tính năng trên Trang Web của chúng tôi, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính Sách Bảo Mật này và ngày có hiệu lực sẽ được thông báo ở đầu Chính Sách Bảo Mật này. Do vậy, quý vị nên xem lại Chính Sách Bảo Mật này định kỳ để cập nhật những chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi. Agoda cũng sẽ đăng tải một cách rộng rãi những thay đổi quan trong như vậy trước khi áp dụng thay đổi. Nếu quý vị không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi của Chính sách Bảo mMật, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web. quý vị sẽ được coi là đã đồng ý với bất kỳ sửa đổi của Chính sách Bảo Mật khi quý vị sử dụng Trang Web sau ngày có hiệu lực sửa đổi.

< p>Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

< p>Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang Web. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng, địa chỉ e-mail, tên khách sạn, khách sạn, vị trí và / hoặc thời gian lưu trú của quý vị. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP, dữ liệu địa lý, loại hệ điều hành, quốc tịch và mật khẩu, và các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể, cũng như những liên quan đến việc sử dụng dữ liệu chung từ Internet.

< p>Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Vị

< p>Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép. Để bảo vệ các giao dịch thẻ tín dụng, hiện tại, Agoda.com đang sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để mã hoá thông tin thẻ tín dụng trong quá trình chuyển thông tin.

< p>Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Được

< p>Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá nhân và thông tin khác được thu thập thông qua Trang Web để đăng ký quý vị với Trang Web chương trình Điểm Thưởng Agoda của chúng tôi theo yêu cầu của quý vị, để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu (chủ yếu là để xử lý đặt phòng của quý vị), để cung cấp cho quý vị với các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên Trang Web hoặc trên các Trang Web khác và giao tiếp với quý vị đến mức cần thiết để cung cấp các sản phẩm bị yêu cầu này và dịch vụ, để xây dựng các tính năng làm cho dịch vụ trên Trang Web dễ sử dụng hơn cho người dùng trải nghiệm được những cải thiện tối ưu hoá và mục đích tổng quát chung. Điều này bao gồm các yêu cầu mua nhanh hơn, việc hỗ trợ khách hàng tốt hơn và việc thông báo kịp thời các dịch vụ mới và ưu đãi đặc biệt. Thỉnh thoảng, Agoda có thể liên hệ với quý vị để hỏi phản hồi về việc sử dụng Trang Web, nhằm giúp chúng tôi nâng cao chất lượng Trang Web, hoặc để cung cấp những chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mãi đặc biệt cho quý vị với tư cách người dùng Trang Web nếu quý vị đã đồng ý nhận những thông tin như vậy. Nếu quý vị không thích nhận thông báo về các chương trình tiết kiệm hoặc khuyến mãi đặc biệt, quý vị có thể chọn không nhận bằng cách hồi âm cho Agoda thông qua siêu liên kết trong những thông báo này.

< p>Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

< p>Agoda có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị với các bên thứ ba mà chúng tôi đã chỉ định thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, để tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi còn trên các trang web của các bên thứ ba, để xử lý các giao dịch thẻ tín dụng và để cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng. Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của Dữ Liệu Cá Nhân, và chỉ được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

< p>Trong một số trường hợp, Agoda có thể yêu cầu quý vị giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để nhận dịch vụ, hoặc khi quý vị sử dụng Website để đặt phòng khách sạn hay để nhận sản phẩm hoặc dịch vụ khác, chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho khách sạn đó hoặc bên thứ ba có liên quan khác.

< p>Bảo vệ cho các tiết lộ được đề cập trong Chính sách Bảo mật này hoặc theo yêu cầu của pháp luật trong bất kỳ có liên quan thẩm quyền như đã đề cập dưới đây và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị và các thông tin yêu cầu để hoàn thành đặt phòng của quý vị với các khách sạn có liên quan của sự lựa chọn của quý vị và chia sẻ một số dữ liệu cá nhân với các đối tác được lựa chọn nơi có liên quan (các chi tiết của quý vị sẽ được sử dụng cho mục đích báo cáo và phân tích), chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ của quý vị Dữ liệu cá nhân (nhóm) các công ty chi nhánh của chúng tôi (trong và ngoài đất nước của quý vị), bao gồm cả nhân viên (nhóm) trực thuộc các công ty và các đại lý của chúng tôi đáng tin cậy và đại diện những người có quyền truy cập vào thông tin này với sự cho phép của chúng tôi và những người cần biết hoặc có quyền truy cập vào thông tin này để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của quý vị (bao gồm cả các dịch vụ của khách hàng) và điều tra nội bộ (kiểm toán /kiểm tra việc tuân thủ quy định).

< p>Tuân thủ pháp luật được áp dụng, Agoda có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để bảo vệ bản thân chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để đáp ứng yêu cầu làm chứng ở toà án, đáp ứng các quy trình pháp lý, các yêu cầu pháp lý của nhân viên thi hành luật pháp, hoặc theo các yêu cầu khác nếu cần thiết nhằm tuân thủ luật pháp hiện hành, hoặc để đáp ứng yêu cầu của người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, bàn giao, hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Áp dụng theo pháp luật, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho sản phẩm và dịch vụ của chúng mình, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Agoda, người dùng của chúng tôi hoặc đối tượng khác.

< p>Trong những trường hợp mô tả ở trên, người nhận Dữ Liệu Cá Nhân có thể thuộc một hệ thống pháp luật không cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương với luật pháp ở đất nước của quý vị.

< p>Chính Sách Của Chúng Tôi Về Các Cookie và Thẻ Pixel

< p>Trang web của chúng tôi sử dụng cookie “tạm thời” và cookie “vĩnh viễn” cũng như thẻ pixel (còn gọi là GIF trong suốt) để thu thập và lưu trữ một số thông tin về quý vị. Mỗi cookie là một mảnh nhỏ của dữ liệu được gửi vào máy tính của quý vị từ Trang Web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính của quý vị. Cookie “tạm thời” là cần thiết để giữ cho quý vị đăng nhập trong khi quý vị truy cập vào Trang Web và nó sẽ biến mất khỏi máy tính của quý vị khi quý vị đóng trình duyệt. Cookie “vĩnh viễn” vẫn còn trên máy tính của quý vị sau khi trình duyệt đã đóng, nhưng có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua Cài đặt trình duyệt của quý vị.

< p>Bằng cách truy cập Trang Web của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc sử dụng các tập cookie và thẻ pixel như mô tả dưới đây. Nếu quý vị muốn ngăn chặn trình duyệt của quý vị từ việc chấp nhận cookie, nếu quý vị muốn được thông báo bất cứ khi nào một cookie được lưu trữ trên máy tính của quý vị hoặc nếu quý vị muốn xóa các cookie từ máy tính của quý vị, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết trong trình duyệt Internet của quý vị cài đặt, thường là theo các phần "Trợ giúp" hoặc "Internet Options". Nếu quý vị vô hiệu hóa hoặc xóa cookie trong cài đặt trình duyệt Internet của quý vị, quý vị có thể không được truy cập vào các chức năng hoặc các tính năng quan trọng của Trang Web này, quý vị sẽ được yêu cầu nhập lại chi tiết đăng nhập và sử dụng của quý vị trong trang web có thể bị hạn chế. Xin lưu ý rằng việc không tham gia một cookie bên thứ ba (xem dưới đây) không có nghĩa là quý vị sẽ không còn nhận được hoặc dễ bị quảng cáo trực tuyến hoặc phân tích thị trường. Nó có nghĩa từ hệ thống mạng quý vị chọn không tham gia sẽ không còn gởi những quảng cáo phù hợp với sở thích và thói quen sử dụng web của quý vị. Cũng xin lưu ý rằng nếu bạn xóa tất cả các cookie trên trình duyệt của bạn, hoặc sử dụng một trình duyệt khác từ một chiếc máy tính khác, bạn sẽ cần phải hoàn thành các thủ tục huỷ tham gia một lần nữa.

< p>Agoda Cookies

< p>Agoda sử dụng cookie “tạm thời” để giữ cho bạn đăng nhập trong suốt lượt viếng thăm của bạn đến trang web.

< p>Agoda sử dụng cookie “vĩnh viễn” để “cá nhân hóa” Trang Web cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về chuyến viếng thăm của người sử dụng vào Trang Web. Ví dụ, ngôn ngữ mà quý vị lựa chọn, các chi tiết đăng nhập để quý vị không cần phải nhập lại chúng khi truy cập lần tiếp theo vào Trang Web và các tiêu chí tìm kiếm cũng như kết quả tìm kiếm của quý vị.

< p>Agoda cũng sử dụng cookie “vĩnh viễn” hoặc thẻ pixel để phân tích hành vi lướt web của quý vị và sự truy cập của quý vị vào Trang Web cũng như các trang web khác cho phép chúng tôi cải thiện Trang Web và dịch vụ của chúng tôi và điều chỉnh quảng cáo của chúng tôi (qua email, trên Trang Web, và trên các trang web khác) theo sự quan tâm của người dùng. Những Cookie và thẻ pixel này thu thập thông tin về các trang quý vị truy cập trên Trang web và các tìm kiếm quý vị thực hiện.

< p>Phân tích trang web

< p>Công ty bên thứ ba có thể sử dụng cookie “vĩnh viễn” để phân tích hành vi lướt web của quý vị và sự truy cập của quý vị vào Trang Web cũng như các trang web khác cho phép chúng tôi cải tiến Trang Web và dịch vụ của chúng tôi. Để chọn không tham gia thu thập thông tin do các bên thứ ba cho các mục đích phân tích, xin vui lòng bấm vào một hoặc nhiều các liên kết bên thứ ba sau đây:
< /p>< a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
< a href="http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/">http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/cookies/managing/;
< a href="http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx">http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/bing/default.aspx#;
< a href="http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253">http://help.yahoo.com/kb/index?page=content&y=PROD_MAIL_CLASSIC&locale=en_US&id=SLN3253;
< a href="http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm">http://advertising.yahoo.com/smallbusiness/ysm;
< a href="http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html">http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;
< a href="http://www.baidu.com/duty/safe_control.html; http://www.appsflyer.com/opt-out">http://www.baidu.com/duty/safe_control.html< p>và các liên kết khác vì Agoda có thể thêm vào tùy từng thời điểm.
Xem giải thích bên trên về tổng hợp thông tin nội bộ của chúng tôi nhằm mục đích phân tích.

< p>Quảng cáo của bên thứ ba

< p>Công ty quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi bên có thể đặt cookie hoặc thẻ pixel trên một số các trang mà quý vị truy cập trên Trang Web. Những cookie hoặc thẻ pixel này được thiết kế để thu thập những thông tin không được định danh cá nhân để phân tích sự quan tâm và tìm kiếm của quý vị khi truy cập vào Trang Web của chúng tôi để phục vụ cho việc thực hiện các quảng cáo phù hợp với sự quan tâm và tìm kiếm khi quý vị đang truy cập Trang Web của chúng tôi hoặc các trang web khác. Các thông tin không được định danh cá nhân được thu thập thông qua cookie và thẻ pixel có thể được chia sẻ với các bên thứ ba khác cho mục đích quản lý và định vị quảng cáo và để phân tích nghiên cứu thị trường.

< p>Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về thực tế thu thập thông tin của các công ty quảng cáo bên thứ ba và sự lựa chọn của quý vị về việc không có thông tin này được sử dụng bởi những công ty này hoặc quý vị muốn chọn không tham gia tham khảo tiếp thị trực tuyến, nhấp vào đây: http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp Hoặc vào đây: http://www.vizury.com/website/optout.html và liên quan đến các ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi, bấm vào đây: https://ad-x.co.uk/dont_track.php.

< p>Cách Thức Quý Vị Có Thể Truy Cập hoặc Thay Đổi Thông Tin Định Danh Cá Nhân Của Mình

< p class="fontsmallb">Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Trang Hỗ trợ khách hàng. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị. Mọi yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Quý vị cũng có thể phản đối việc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị cho các mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường cũng như điều tra lấy ý kiến.< p>Nếu quý vị cần liên lạc với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến quyền bảo mật thông tin cá nhân qua email, xin vui lòng gửi emai tới:

< p>privacy@agoda.com

< p>Ngoài ra quý vị có thể gửi thư đăng ký tới văn phòng Agoda theo địa chỉ sau:

< p>Privacy C/O Agoda Co. PTE Ltd
20 Cecil Street #14-01
Singapore 049705

< p>Quý vị cũng có thể liên hệ với trung tâm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi 24/7 qua số điện thoại bên dưới:
+44 20 3027 7900 (Áp dụng cước điện thoại quốc tế) hoặc bất kỳ số điện thoại mà chúng tôi cung cấp cho quý vị tùy theo thời điểm.

< p>Ghi Chú Đặc Biệt Về Người Vị Thành Niên

< p>Người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ đặt phòng trên Trang Web của chúng tôi. Trẻ vị thành niên thường có thể đi cùng với cha mẹ, hoặc người bảo hộ hợp pháp, người đã đặt một chỗ ở, trừ trường hợp khác được nêu trong các chính sách khách sạn.

< p>Ngôn ngữ

< p>Chính sách Bảo mật này ban đầu đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Các bản dịch ra các ngôn ngữ khác chỉ có tác dụng mang đến sự thuận tiện cho quý vị. Trong trường hợp có xung đột giữa các phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh và phiên bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

< p>Điều khoản sử dụng

< p>Xin vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng Agoda để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Trang Web của chúng tôi. Bảng Chính sách Bảo Mật này là một phần không tách rời trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.


AS-AGWEB-3B07