Refreshing Session...

Правила и условия

Правила и условия

Следните клаузи стоят в основата на програмата за отстъпки в Agoda. Тези клаузи имат за цел да защитят Вас, членовете на програмата за отстъпки в Agoda, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], участващите членове от Agoda Travel Network и нейните партньорски компании. Вашето участие в програмата ще се определя от тези клаузи. Ваша отговорност е да прочетете и да разберете всички тях. За повече информация, моля, свържете се с Центъра за обслужване на Отстъпки в Agoda или със сайт, участващ в Agoda Travel Network, включително agoda.com.

Присъединявайки се към програмата за отстъпки в Agoda, извършвайки транзакции с точки или използвайки програмата по някакъв начин, Вие се съгласявате да спазвате тези ръководни принципи. Тези правила на програмата не могат да бъдат отменяни или променяни, освен в писмена форма и единствено от Agoda Company Pte Ltd.

Общи условия

1. Членството в Отстъпки в Agoda и облагите от него се предлагат по преценка на Agoda Company Pte Ltd. и нейните партньорски компании, като Agoda има право да прекрати програмата или да промени правилата й, наредбите, облагите, условията за участие или нивата на отстъпки, изцяло или частично, по всяко време, с или без предизвестие, въпреки че промените могат да окажат влияние върху стойността на вече натрупаните точки за отстъпки. Освен всичко друго, Agoda може да оттегля, ограничава, модифицира или отменя всяка специална оферта, която е само за членове; да увеличава нивата на точките, необходими за хотелска резервация; да променя или регулира прехвърляемостта на точките за отстъпки или на облагите от тях; да добавя неограничен брой дати, в които не може да се използват отстъпки или да ограничава броя на хотелските резервации и специалните оферти, налични за някой или за всички хотели. При събирането на точки за отстъпки, членовете на програмата за отстъпки в Agoda не могат да разчитат на продължителната наличност на дадена специална оферта или ниво за отстъпки и може да не могат да получат всички предлагани специални оферти или да използват точките за отстъпки във всички хотели.

2. Участието в програмата за отстъпки в Agoda ("Програмата") е предмет на правилата и условията, наредбите, предписанията, политиката и процедурите ("Правила на програмата"), които Agoda по своя преценка може да приема периодично. Agoda единствена има правото да интерпретира и прилага Правилата на програмата. Всяко неспазване на Правилата на програмата, всяка злоупотреба с облагите по програмата, всяко поведение, накърняващо интересите на Agoda, или всяко грешно представяне на каквато и да е информация, предоставена на Agoda или на нейните партньори, от който и да е членуващ клиент или от някой, действащ от името на такъв, може да доведе до прекратяване на неговото или нейното членство, до анулиране на натрупани точки, отстъпки или облаги или и двете.

3. Agoda си запазва правото по всяко време да проверява всеки и всички профили на Отстъпки в Agoda, за провери дали са спазени правилата на програмата, без предизвестие до членуващия в програмата. В случай, че проверката разкрие несъответствия или възможни нарушения, процесът на заявката за осребряване на точки може да бъде забавен до приключване на проверката.

4. Всеки членуващ клиент ще носи отговорността да бъде добре осведомен за правилата на програмата и броя на точките за отстъпки в неговата или нейната сметка. Agoda ще се опитва да уведомява активните членуващи клиенти по различни важни за тях въпроси чрез подходящи средства, например резюмета на профили, информационни бюлетини и своя уебсайт, като Agoda няма да носи отговорност, ако не направи това.

5. Събирането и осребряването на точки за отстъпки е предмет на специфичните правила на програмата, въведени от Agoda. Отговорност на всеки членуващ е да прочете тези материали, за да разбере своите права и отговорности в рамките на програмата. Точки, облаги, отстъпки, спечелени или дадени в рамките на програмата, не могат да бъдат прехвърляни или предавани.

6. Програмата за отстъпки в Agoda се поддържа в полза и заради участието само на индивидуални членуващи клиенти. Само частни лица имат право на членство в програмата за отстъпки в Agoda, като всеки член може да поддържа само един профил. Дублираните профили ще подлежат на анулиране.

Право на достъп до личната информация в профила ще има само членуващият, на чието име се води профила. Партньори на Agoda и персонал на Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. или които и да са изцяло притежавани от тези компании дъщерни дружества, нямат право да участват в програмата за отстъпки в Agoda.

7. НАТРУПАНИТЕ ТОЧКИ ЗА ОТСТЪПКИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ СОБСТВЕНОСТ НА ЧЛЕНУВАЩИЯ КЛИЕНТ И НЯМАТ СТОЙНОСТ ИЗВЪН ПРОГРАМАТА. ТОЧКИТЕ ЗА ОТСТЪПКИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ КРЕДИТ, КОИТО AGODA МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, КАКТО Е ИЗЛОЖЕНО ТУК. ТОЧКИТЕ ЗА ОТСТЪПКИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБМЕНЯНИ ЗА ПАРИ В БРОЙ, ПРЕДАВАНИ, ЗАМЕНЯНИ НА БАРТЕР ИЛИ ПРЕХВЪРЛЯНИ, ОСВЕН КАКТО Е ИЗЛОЖЕНО ТУК. В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ПО РОДНИНСКА ЛИНИЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ НЯКАКЪВ ЗАКОНОВ АКТ.

8. Личната информация, която се събира от Вас във връзка с програмата, ще бъде използвана в съответствие с политиката на конфиденциалност за съответния сайт, в който членувате. Натиснете тук , за да видите политиката на конфиденциалност за www.Agoda.com. Информация, подадена от членуващ клиент, може да бъде прехвърляна към и от доставчик (т.е. хотел), с оглед участието на членуващия клиент в програмата. За да научите как тази информация може да бъде използвана от Доставчика, моля, прочетете политиката на конфиденциалност на Доставчика.

9. Agoda си запазва правото да прекрати членството на всеки членуващ, който използва програмата по начин, несъответстващ на тези правила и условия или на федералните, щатските, провинциалните, териториалните или местните закони, законови актове, местни разпоредби, насоки или укази. Прекратеното членство може да доведе до загубване на всички спечелени точки за отстъпки, облаги и привилегии. Освен че може да прекрати членството в програмата, Agoda ще има правото да предприеме подходящи административни и/или правни действия, включително наказателно преследване, както прецени за необходимо по свое усмотрение.

10. Всеки опит на което и да е лице да осуети законова операция на програмата може да бъде нарушение на наказателното и гражданското право. Ако бъде направен такъв опит, Agoda си запазва правото да търси обезщетение за щети, нанесени от това лице, до максималната позволена от приложимото законодателство степен. Невъзможността на Agoda да приведе в действие което и да е от тези правила и условия няма да представлява отказване от права от тази или от която и да е друга клауза.

11. Всички въпроси или спорове, свързани с одобряването на дадено лице за програмата, печеленето, използването или превръщането на точки за отстъпки или спазването на правилата и условията от членуващия клиент ще бъдат решавани от и по преценка на Agoda.

12. Ако съд с компетентна юрисдикция намери за невалидна или неприложима някоя клауза от тези правила и условия, тази клауза ще бъде извадена от останалите правила и условия, които иначе ще си останат напълно действащи.

13. Тези правила и условия ще бъдат тълкувани в съответствие със законите на Сингапур, независимо от това къде е била попълнена молбата за членство или подадена до Agoda. При всяко действие или друг правен процес по отношение на какъвто и да е въпрос във връзка с тези правила и условия или с членството, членуващите клиенти се подчиняват на неексклузивната юрисдикция на Сингапур.

Забрана на продажба или бартер

14. Изрично се забранява продажбата или замяната на бартер на такива точки за отстъпки, награди или облаги от други лица, различни от Agoda. Всички точки за отстъпки, награди или облаги, които са прехвърлени, предадени или продадени в нарушение на правилата на програмата, могат да бъдат отнемани или анулирани, като освен това застрашават членуващите клиенти с наказанията, иначе свързвани с нарушения.

Използването на хотелски резервации, получени чрез продажба, замяна на бартер или други действия, нарушаващи правилата на програмата, може да доведе до отмяна на резервациите, отказ за допускане в хотела във връзка с името на госта, на чието име е направена резервацията, и по преценка на Agoda, осъществяване на престоя в хотела само при заплащане на подходяща цена.

Активност на профила

15. Членството на всеки клиент, който не регистрира активност на профила си за период от двадесет и четири (24) последователни месеца, ще бъде прекратявано и ще му бъдат отнемани всички натрупани точки за отстъпки.

16. За целите на тези правила ще се смята, че "Активност на профила" има, когато членуващ клиент трупа точки за отстъпки в своя профил по така изложения в тези правила начин или по друг одобрен от Agoda начин, или когато членуващият клиент получи някакви отстъпки в Agoda или партньорска награда, използвайки точки за отстъпки в членския си профил.

Натрупване на точки за отстъпки

17. Само членуващите в Отстъпки в Agoda имат право да събират точки за отстъпки в програмата, като се възползват от приетите в програмата средства за печелене на точки. Членуващ клиент не може да натрупва точки за отстъпки за използването на услуги, било то хотелски резервации или други, от което и да било друго лице, животно, обект или предприятие.

18. В момента точки за отстъпки могат да се натрупват чрез хотелска резервация направена чрез agoda.com или който и да е друг уебсайт от Agoda Travel Network, като се използва авторизирана кредитна карта за заплащане за резервацията или за покупката на стоки или услуги, за които може да се трупат точки. Agoda изрично си запазва правото да въведе допълнителни средства за събиране на точки за отстъпки, да премахне, което и да е или всички от признатите в момента средства или да изключи определени типове транзакции от натрупването на точки в Agoda. Влезете в профила си с валидно потребителско име и парола, за да печелите бонус точки от направена резервация. Бонус точките ще бъдат предоставяни на клиентите, само ако те са направили поне една резервация до 1 април 2014 година.

19. Точки за отстъпки могат да се трупат само за престой в хотел, действително използван или реализиран от членуващия клиент след датата на официалната му регистрация и важат само за профила на членуващия клиент. Точките за отстъпки, натрупани за приключила хотелска резервация ще бъдат внесени по профила на членуващия клиент 30 дни след датата на заминаването му от хотела. Точки за отстъпки ще се дават само за хотелски резервации, направени от самия членуващ клиент. За отменени хотелски резервации няма да бъдат давани точки за отстъпки.

20. Точки за отстъпки могат да бъдат трупани само за платени и приключили хотелски резервации в участващи хотели. Броят на събраните точки за отстъпки ще се определя от стойността на сумата в брой, платена от членуващия клиент. Стойността на сумата в брой е сумата, удържана от кредитната карта на членуващия клиент, коригирана с всички възстановени суми, сторнирани плащания, корекции или недоказуема дейност.

Клиентите, членуващи в програмата "Premier" , ще трупат точки за отстъпки на стойност 20 точки за всеки долар, удържан от кредитната им карта. Клиентите, членуващи в програмата "Elite 75" , ще трупат точки за отстъпки на стойност 31,25 точки за всеки долар, удържан от кредитната им карта.

21. Ако Agoda или партньор на Отстъпки в Agoda неправилно откаже на членуващия клиент натрупване на точки или облага, отговорността ще бъде ограничена до еквивалента на това натрупване или облага.

22. Точки за отстъпки в Agoda ще бъдат давани само за избрани публикувани цени, а не за хотели, с които Agoda има договор само на комисионна основа, безплатно настаняване, наеми или билети, браншови отстъпки, групови тарифи или специални промоционални цени. Точките за отстъпки в Agoda няма бъдат приложими за плащания от кредитна карта, направени директно в хотела.

23. Само лицето, страна по хотелските резервации, получава кредит за точки за отстъпки на тези услуги.

24. Agoda си запазва правото да предлага избирателно бонус точки и промоционални оферти за определени членуващи клиенти по всяко време, въз основа на история на резервациите и активност на резервиране, географско местоположение, участие в програмата или други фактори, определени по преценка на Agoda.

25 . В повечето случаи Agoda ще добави в профилите на членуващите си клиенти натрупаните точки за отстъпки. Всеки членуващ клиент обаче ще носи отговорност неговите или нейните точки за отстъпки да бъдат правилно добавени. Там, където членуващ клиент твърди, че точките за отстъпки са били спечелени, но не са добавени, или в случаи, в които Agoda смята, че е нужна проверка, тя си запазва правото да изиска от членовете доказателство за натрупването на точки, включващо, но неограничаващо се до копия на фактури или подобни документи, потвърждаващи всяка транзакция, за която се твърди, че е била извършена. Всички искове за точки за отстъпки от членуващите клиенти и доказателства за натрупването им трябва да бъдат получени от Agoda в рамките на дванадесет месеца след датата, за която се твърди, че тези точки за отстъпки са били спечелени.

Изтичане на валидността на точките за отстъпки

26. Точките за отстъпки, натрупани в профила на членуващ клиент, ще бъдат пазени в профила, докато бъдат осребрени с награда или докато изтече валидността им - което се случи първо.

27. Точките за отстъпки, спечелени за една календарна година, остават валидни до 31 декември на следващата календарна година. Точките с изтичаща валидност през всяка календарна година трябва да бъдат осребрявани с награда до 31 декември. Точки с изтичаща валидност, които не са осребрени до 31 декември, са невалидни и ще бъдат изтрити от профила. Профили, в които натрупването на точки за отстъпки спре за период от 2 пълни години, се означават като неизползвани. Agoda си запазва правото да закрие профила след изтичане на валидността на останалите точки за отстъпки.

В случаите, в които точките за отстъпки бъдат премахнати от профила по някаква причина, например за осребряване с награда, и после бъдат върнати, връщането на точките за отстъпки в профила няма да се брои като активност на профила.

Осребряване за точки

28. Наличните точки за отстъпки и необходимият брой за осребряване (използване), ще бъде определян от Agoda и оповестен на членуващите клиенти. Agoda ще установи процеса на използване на бонус точките, като осребряването ще означава основно замяна на точки за отстъпки в профила на членуващия за определена награда.

29. В случай, че анулирате резервация, която е невъзвръщаема, точките няма да ви се възстановят.

30. Точките за отстъпки, спечелени в 2 или повече профила, не могат да бъдат комбинирани, за да се осребрят с награда.

31. Хотелските резервации в Отстъпки в Agoda ще бъдат предмет на тарифата, договора и политиката на настаняване на хотела, в който членуващите планират да отседнат.

32. Структурата на наградите подлежи на промяна, отмяна или ограничение по преценка на Agoda, с или без предизвестие. Броят на необходимите за осребряването точки за отстъпки може да бъде съществено увеличен, всяка награда може да бъде оттеглена и по всяко време върху наградата или осребряването на точките за нея могат да бъдат наложени ограничения. Натрупването на точки за отстъпки не дава на членовете на програмата каквито и да било безусловни права, върху която и да е награда или върху програмата. Наградите ще важат само за хотели, участващи в програмата за отстъпки в Agoda, както това е определено от Agoda. Участващите хотели ясно ще показват логото на Отстъпки в Agoda, а процесът на резервация недвусмислено ще показва дали точките за отстъпки могат да бъдат осребрени или натрупани. Agoda няма да носи отговорност за каквито и да било промени, довели до отпадане на участващия хотел от програмата.

33. Agoda няма да носи отговорност по никакъв начин за каквито и да е данъчни последствия, които могат да възникнат като резултат от участието на членуващия клиент в програмата. Всеки член е индивидуално отговорен за плащането на всички дължими данъци и облаги, придобити като резултат от участието му в програмата и спечелването, превръщането, задържането и/или използването на точките за отстъпки, и за всички съответни задължения да се подадат и докладват. Членуващите клиенти следва да се посъветват с данъчните си консултанти относно натрупването, превръщането и използването на точките за отстъпки.

34. По всяко време в програмата могат да бъдат добавяни или премахвани доставчици (в случай хотели), с или без предизвестие. В случай, че даден доставчик бъде премахнат от програмата, членуващият клиент ще запази в профила си всички точки за отстъпки, които са били спечелени чрез него.


Agoda.com е част от Priceline Group - световен лидер в онлайн туризма и свързаните с него услуги.

AS-AGWEB-3C02