Podmínky používání Agoda


Naposledy aktualizováno: prosinec 2016

Společnost Agoda Company Pte. Ltd. („Agoda“ nebo „my“) vás („Zákazník“ nebo „vy“) vítá na svých webových stránkách („Webové stránky“). Za odkazy na Webové stránky se považují i jejich odvozeniny, včetně, ale ne výlučně, webových stránek a aplikací, ať už přístupných přes mobilní telefon, tablet nebo jiné zařízení. Podmínky používání definované níže se vztahují na naše služby, které vám přímo nebo nepřímo zpřístupňujeme různými prostředky včetně online rezervací, prostřednictvím žádostí podávaných do oddělení péče o zákazníky. Zobrazením, procházením a používáním těchto Webových stránek či prováděním rezervací prostřednictvím společnosti Agoda vyjadřujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Naše zásady a pokyny, které naleznete na našich Webových stránkách zahrnují mimo jiné Pravidla ochrany soukromí, Zásady bezpečného nákupu, Garanci ceny Agoda, Rezervační záruku, Storno podmínky, Refundačních podmínky, Podmínky použití programu odměn společnosti Agoda, Podmínky použití programu Dárkové karty Agoda, Pokyny pro zákaznické hodnocení, Často kladené dotazy atd. (souhrnně označované jako „Zásady“). Tyto dokumenty jsou zde zahrnuty v podobě odkazů, protože tvoří součást všeobecných podmínek a měly by se číst společně s nimi. Níže uvedené všeobecné podmínky jsou souhrnně označovány jako „Podmínky používání“. Jestliže s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, tyto Webové stránky dále nepoužívejte. Podmínky používání ve svém platném znění tvoří úplnou úmluvu mezi vámi a námi a jsou nadřazené jakýmkoliv jiným úmluvám či dohodám (ústním či písemným) mezi vámi a námi s ohledem na jejich obsah, nebude-li výslovně uvedeno jinak.

1. Rozsah našich služeb

A. Ubytování

Na svých Webových stránkách poskytuje společnost Agoda online platformu, pomocí níž lze procházet a rezervovat nejrůznější typy přenocování a ubytování, které zahrnují mimo jiné hotely, hostely, apartmány s hotelovými službami, hotely typu Bed and Breakfast, chaty, ryokany, pronajímané pokoje atd. (souhrnně „ubytovací zařízení“). Rezervujete-li si na Webových stránkách určité ubytování, žádáte tím o provedení rezervace za cenu uvedenou u této nabídky a za dalších podmínek uvedených na Webových stránkách. Po přijetí společností Agoda se žádost stává závaznou smlouvou, což zároveň znamená, že rezervace byla potvrzena ubytovacím zařízením. Přijetí vaší rezervace ubytování vám potvrdíme prostřednictvím e-mailu (v případě předplacených ubytování bude přiložen voucher). Vyhrazujeme si právo rezervace odmítnout dle podmínek uvedených níže.

Při poskytování našich služeb zveřejňujeme informace o ubytovacích zařízeních na základě údajů od našich dodavatelů nebo poskytovatelů (mimo jiné včetně hotelů, jejich zástupců, distributorů, společností pro správu destinací (DMC - Destination Management Company), manažerů prodejních kanálů, partnerů atd.). Z tohoto důvodu mají ubytovací zařízení nebo jejich zástupci přístup k extranetu či jinému přístupovému řešení, na kterém nesou plnou zodpovědnost za aktualizaci veškerých sazeb, dostupnosti zařízení, popisů, obrázků, rezervačních podmínek, podmínek ubytovacího zařízení a dalších informací, které jsou na Webových stránkách zobrazeny. Ačkoliv při poskytování služeb v přiměřené míře využíváme našich schopností a péče, neověřujeme a nemůžeme zaručit, že jsou veškeré informace přesné, úplné či správné k aktuálnímu datu. Dále neneseme zodpovědnost za žádné chyby, včetně očividných či typografických chyb, přerušení služeb z důvodu jakýchkoliv dočasných či částečných selhání, oprav, aktualizací či údržby Webových stránek a dalších důvodů, nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace či neposkytnutí takovýchto informací. Za přesnost, úplnost a správnost informací zobrazených na naší webové stránce o daném ubytovacím zařízení je vždy odpovědné samo ubytovací zařízení. Ke změnám v tržních podmínkách či okolnostech může docházet náhle a informace zobrazené na našich Webových stránkách tak mohou být rázem nepřesné či zastaralé. V případě potíží vám naše oddělení péče o zákazníky pomůže zprostředkovat kontakt s ubytovacím zařízením pomocí komerčně přiměřených kroků. Upozorňujeme, že Agoda je jedním z mnoha kanálů, kterými ubytovací zařízení distribuují svou nabídku ubytování. Pokud výsledky vyhledávání ukazují, že konkrétní ubytovací zařízení nemá žádné další pokoje k dispozici, znamená to, že tento typ pokoje není k dispozici pro rezervaci prostřednictvím Agoda.

Tyto Webové stránky nepředstavují ani by neměly být považovány za doporučení ani potvrzení kvality, úrovně služeb, hodnocení jakéhokoliv ubytovacího zařízení uvedeného na těchto Webových stránkách. Tímto se vzdáváme jakéhokoliv vyjádření, záruk nebo závazků v souvislosti s kvalitou, stavem nebo adekvátností jakéhokoliv ubytovacího zařízení uvedeného na těchto webových stránkách. Ubytovací zařízení může být hodnoceno na těchto webových stránkách dle různých kritérií (hodnocení podle hvězdiček, recenze atd.). Výchozí hodnocení se stanovuje na základě automatického algoritmu, který může být aktualizován nebo doplňován. Za určitých okolností nabízí společnost Agoda ubytovacím zařízením možnost získat sponzorovanou pozici, tj. platit si za první místo v seznamu ubytovacích zařízení. V tomto případě bude sponzorovaná položka řádně označena nebo bude obsahovat slova odůvodňující její záměr.

Vyhrazujeme si právo dle svého uvážení nepřijímat zákazníky nebo rezervace nebo ve výjimečných případech zrušit potvrzené rezervace, a to z jakéhokoliv zákonného důvodu a bez nutnosti takové zamítnutí jakkoliv odůvodňovat. Mezi typické důvody odmítnutí zákazníka nebo rezervace mimo jiné patří: Žádost o ubytování, porušení Podmínek používání, případy vyšší moci, obchodní nebo ekonomické sankce, embarga, zákonná omezení, (podezření z) podvodů a krádeží, podezření na páchání trestné činnosti, podezřelé rezervace, poskytnutí zákazníkem zavádějících nebo chybných informací, problémy s kreditními kartami, nevhodné chování, hrozby, urážky, násilí, odmítnutí poskytnout informace, praktické překážky, komunikační problémy, zjevné chyby (viz níže), historii, černé listiny ze strany vlád nebo mezinárodních organizací (USA, EU, OSN, Singapur) atd. V případě, že již byla provedena platba a společnost Agoda příslušnou rezervaci zamítne či zruší, budou vám vaše peníze vráceny zpět v celkové výši rezervace. Kromě toho si dle svého uvážení vyhrazujeme právo zablokovat („uvést na černou listinu“) uživatele těchto Webových stránek, a to trvale nebo dočasně. Uživatelé uvedení na černé listině se nesmí pokoušet používat tyto Webové stránky pod žádným jiným jménem ani prostřednictvím jiného uživatele. Další informace o mechanizmech prevence podvodu najdete také níže.

V ojedinělých případech můžeme příslušnou rezervaci zrušit nebo odmítnout z důvodu „očividných chyb“, a to nezávisle na jejich původu. Očividnou chybou máme na mysli chybu na webových stránkách (např. v cenách), kterou by rozumná osoba nepovažovala za normální. Rezervace nebo přidělené body budou následně upraveny. V relevantních případech bude naúčtovaná částka zpětně proplacena bez dalšího poplatku. Záleží pouze na uvážení společnosti Agoda, zda takovou rezervaci zruší nebo zamítne.

Upozorňujeme, že v případě podezření na skupinovou rezervaci může být taková rezervace také zamítnuta, protože většina hotelů má pro skupinové rezervace specifické postupy. Pro více informací kontaktujte náš tým Zákaznické podpory.

Okolnosti, jako jsou například probíhající renovace, chyby ubytovacího zařízení v rezervacích a specifické potřeby hostů, mohou mít vliv na kvalitu vašeho pobytu. Nezapomeňte ubytovací zařízení informovat o jakýchkoliv zvláštních žádostech či požadavcích, které budete mít při příjezdu do ubytovacího zařízení.

Několik informací o hvězdičkových hodnoceních

Hvězdičkové hodnocení ubytovacího zařízení poskytujeme pouze pro informační účely. Hvězdičkové hodnocení se zakládá na informacích, které jsme obdrželi od našich dodavatelů, včetně samotných ubytovacích zařízení. Toto hvězdičkové hodnocení nezávisle neověřujeme. Hvězdičkové hodnocení pouze poukazuje na úroveň komfortu, který můžete v daném ubytovacím zařízení očekávat s tím, že vyšší hvězdičkové hodnocení obecně signalizuje vyšší úroveň komfortu a služeb. Další podrobné informace najdete v detailním popisu na těchto Webových stránkách. Upozorňujeme, že hvězdičkové hodnocení se může velice lišit v závislosti na lokalitě, dostupných alternativách, místních tržních podmínkách, postupech či dalších okolnostech. Je tedy možné, že hvězdičkové hodnocení v určité zemi či městě není srovnatelné se stejným hvězdičkovým hodnocením v jiné zemi či městě, a to právě z důvodu výše uvedených okolností. Hvězdičková hodnocení nemusí nutně odrážet všechny možnosti či služby, které mohou být v určitém ubytovacím zařízení k dispozici, a některé možnosti či služby nemusí být k dispozici v každém pokoji nebo v každém ubytovacím zařízením s určitým hvězdičkovým hodnocením. Jsou-li pro vás určité možnosti či služby důležité, obraťte se náš tým Zákaznické podpory a dotažte se na dostupnost takových možností či služeb.

B. Ostatní doplňkové služby

Agoda poskytuje online platformu, pomocí které můžete procházet další služby, které zahrnují mimo jiné lety a pronájem automobilů, („Doplňkové služby“) a rezervaci těchto doplňkových služeb. I když webové stránky Agoda představují platformu, na které můžete procházet a provádět rezervace těchto doplňkových služeb, doplňkové služby jsou poskytovány přidruženými společnostmi Agoda a jejími partnery („Partneři“), kteří byli pečlivě vybráni společností Agoda. Například lety zobrazené na stránkách Agoda byly poskytnuty společností KAYAK. Takoví Partneři budou na webových stránkách při procházení doplňkových služeb jasně zobrazeni a bude poskytnut odkaz na jejich vlastní Podmínky použití a/nebo Podmínky ochrany soukromí, které budou řídit vztah mezi vámi a naším Partnerem pro rezervaci příslušné doplňkové služby.

Rezervujete-li si na Webových stránkách doplňkové služby (například rezervace letu nebo zapůjčení automobilu), žádáte tím o provedení rezervace za cenu uvedenou u této nabídky a za případných podmínek oznámených Partnerem. Tyto podmínky se stávají závaznou smlouvou, pokud je vaše rezervace přijata Partnerem. Přijetí vaší rezervace Doplňkové služby Partnerem vám bude oznámeno prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Partner si vyhrazuje právo odmítnout rezervace, jak je uvedeno v jeho podmínkách.

2. Používání těchto Webových stránek

Jak je uvedeno výše, tyto Podmínky používání upravují smlouvu mezi vámi a společností Agoda. Afilační partneři Agoda, mimo jiné Agoda Services Co., Ltd. (Thajsko), Agoda International Pte. Ltd. (Singapur a místní pobočky), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malajsie) Sdn. Bhd., Agoda International (Hong Kong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc., Agoda International China Co., Ltd., atd. mohou poskytovat interní služby společnosti Agoda ve prospěch tohoto dokumentu. Společnost Agoda spolupracuje také s jinými společnostmi, mimo jiné s Booking.com B.V., aby nabízela pro hosty možnosti rezervace v Ubytování na celém světě. V některých případech obdržíte potvrzení, která na takovéto společnosti odkazují. Agoda může také nabídnout možnost rezervace Doplňkových služeb (lety, zapůjčení automobilu) ve spolupráci s vybranými Partnery, jak je popsáno výše.

Společnost Agoda vám uděluje limitovanou, omezenou, osobní, nepřenosnou a stornovatelnou licenci, kterou nelze dále licencovat další osobě. Na základě této licence můžete přistupovat k těmto Webovým stránkám a používat je pouze tak, jak je výslovně uvedeno v podmínkách používání. S výjimkou této limitované licence vám s ohledem na tyto Webové stránky neudělujeme žádná další práva ani licenci. Veškerá práva či licence, které nejsou výslovně uděleny v tomto dokumentu, jsou vyhrazena. Obsah a informace na Webových stránkách a také software a infrastruktura používané k poskytování takového obsahu a informací jsou vlastnictvím společnosti Agoda nebo jejích dodavatelů a poskytovatelů, včetně Ubytování a Doplňkových služeb. Tyto Webové stránky můžete používat pouze k odesílání oprávněných dotazů nebo provádění rezervací v dobré víře. Zavazujete se také, že nebudete provádět žádné spekulativní, falešné nebo podvodné rezervace v očekávání poptávky. Tímto na sebe berete zodpovědnost za naprostou správnost platebních údajů, které nám při provádění rezervace poskytujete. Kromě toho nesete zodpovědnost za poskytnutí správné a přesné e-mailové adresy a poštovních či jiných kontaktních údajů, abychom vás mohli kontaktovat v případě nutnosti. Seznamte se také s našimi Pravidly ochrany soukromí.

Na základě těchto skutečností je podmínkou používání těchto Webových stránek váš souhlas, že tyto webové stránky nebo jejich obsah či informace nebudete používat pro jakékoliv komerční či neosobní účely (přímé či nepřímé) ani k nelegálním, nezákonné činnosti či účelům, které Podmínky používání zakazují. S výjimkou našeho předchozího písemného oprávnění souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat či prodávat nebo přeprodávat jakékoliv informace, software, produkty či služby získané na těchto Webových stránkách. Kromě toho souhlasíte, že nebudete provádět tyto činnosti:

 • využívat Webových stránek nebo jejich obsahu k jakýmkoliv neoprávněným komerčním účelům (např. bez povolení dále distribuovat nebo přeprodávat rezervace);
 • provádět spekulativní, falešné či podvodné rezervace;
 • přistupovat k jakémukoliv obsahu či informacím na těchto Webových stránkách, sledovat je či kopírovat pomocí robotů, prohledávačů či agregátorů či jiných automatizovaných prostředků či manuálních procesů za jakýmkoliv účelem a bez našeho výslovného předchozího svolení;
 • porušovat omezení v jakýchkoliv hlavičkách protokolů pro vyloučení robotů na webových stránkách nebo obcházet jiná opatření používaná pro prevenci nebo omezení přístupu k Webovým stránkám;
 • provádět jakékoliv akce, které způsobují nebo mohou dle našeho uvážení způsobovat nerozumné či nepřiměřeně vysoké zatížení naší infrastruktury;
 • odkazovat pomocí přímých odkazů na jakoukoliv část těchto Webových stránek (mimo jiné včetně cest k objednávkám) bez předchozího písemného svolení, a to za jakýmkoliv účelem;
 • dále prodávat, používat, kopírovat, monitorovat (např. pomocí prohledávačů, agregátorů), zobrazovat, stahovat nebo reprodukovat jakýkoliv obsah nebo informace, software, produkty či služby dostupné na těchto Webových stránkách, a to pro jakoukoliv komerční či konkurenční aktivitu či účel;
 • vkládat jakoukoliv část těchto webových stránek na jiné webové stránky v podobě „rámců“ či „zrcadlových souborů“ bez předchozího písemného svolení;
 • zveřejňovat jakékoliv nezákonné (dle veškerých platných zákonů či nařízení) příspěvky na těchto Webových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek nebo jakékoliv příspěvky, jež obhajují nezákonné aktivity;
 • zadávat nebo poskytovat odkazy na jakékoliv příspěvky obsahující materiály, jež by mohly být považovány za škodlivé, obscénní, pornografické, neslušné, oplzlé, násilné, hanlivé, neuctivé, rasistické, diskriminační, urážlivé, vyhrožující, nepoctivé, obtěžující, nenávistné či jinak problematické;
 • zadávat nebo poskytovat odkazy na jakékoliv příspěvky obsahující pomlouvačné, nactiutrhačné, lživé nebo urážlivé materiály;
 • zadávat jakékoliv příspěvky, které nedodržují nebo porušují jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoliv entity či osoby, a to mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, zákonů usměrňujících obchodní tajemství, práv na soukromí nebo inzerce;
 • zadávat jakékoliv příspěvky, u nichž nemáte právo je dávat k dispozici dle zákona nebo dle smluvních či zmocněneckých vztahů;
 • vydávat se za jinou osobu či entitu nebo lživě uvádět či jinak zkreslovat vaše spojení s určitou osobou či entitou nebo si přisvojit falešnou identitu, je-li účelem takového chování oklamat, podvést či jinak podvádět;
 • manipulovat s identifikátory včetně falšování hlaviček za účelem skrytí původu jakéhokoliv vámi zadaného komentáře;
 • používat webové stránky jakýmkoliv způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z provozu, přetížit či narušit nebo jinak negativně ovlivňovat tyto Webové stránky či počítačové vybavení jiných uživatelů nebo poškozovat, narušovat či omezovat fungování jakéhokoliv softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního vybavení;
 • pokoušet se získat neoprávněný přístup k těmto Webovým stránkám, jakýmkoliv souvisejícím webovým stránkám, jiným účtům, počítačovému systému nebo sítím připojeným k těmto Webovým stránkám, a to prostřednictvím hackingu (neoprávněné využívání či pronikání do jiných systémů), dolování hesel nebo jiných prostředků;
 • získávat nebo se pokoušet získat jakékoliv materiály či informace prostřednictvím jakýchkoliv prostředků, které nejsou úmyslně poskytovány prostřednictvím těchto Webových stránek, a to včetně aktivního shromažďování dat (harvesting) nebo jiného shromažďování informací o ostatních uživatelích (například e-mailové adresy);
 • účastnit se jakýchkoliv podvodných postupů s cílem manipulovat s přirozenými výsledky vyhledávání stránky (Search Engine Results Page – SERP) nebo používat techniky pro optimalizaci vyhledávačů (search engine optimization – „SEO“) považované v obvyklých pokynech vyhledávačů za nepřípustné. používat neetické praktiky optimalizace SEO nebo techniky „black hat“ (tj. “spamdexing – účelový spam s cílem zvýšit umístění stránek ve výsledcích vyhledávání), za které se mimo jiné považuje cloaking (maskování skutečného obsahu), meta data a značky „title“ v HTML kódu, agregování obsahu, sítě zpětných odkazů, Google bomby, nadměrné užívání klíčových slov (keyword stuffing), skryté texty a odkazy, vysoce optimalizované úvodní stránky sloužící pouze k přesměrování (doorway pages) či maskované stránky, farmy odkazů nebo schémata, spam v komentářích blogů atd;
 • provádět cokoliv, co by mohlo poškodit tyto webové stránky, skupinu společností Agoda a jejich zaměstnance, pověst společnosti Agoda nebo způsobit jinak negativní dopad; nebo
 • navádět k výše uvedenému nebo se na tom jakkoliv podílet.

Nebude-li vyloženě uvedeno jinak, webové stránky nesmí uvádět hypertextové odkazy na jakoukoliv jinou stránku kromě domovské stránky těchto Webových stránek. Ve webových rámcích není dovoleno uvádět obsah těchto Webových stránek nebo jakýchkoliv jiných stránek či materiálů na těchto stránkách uvedených a žádná entita nesmí uvádět hypertextové odkazy nebo jakékoliv jiné aspekty těchto Webových stránek v e-mailech ke komerčním účelům bez výslovného písemného svolení společnosti Agoda.

Provedením rezervace na těchto Webových stránkách vyjadřujete a zaručujete, že se na vás nevztahuje žádné mezinárodní sankční opatření.

Ve vybraných případech musíte plnit všechny své zákonné povinnosti, daňové požadavky nebo jiné povinnosti vyžadované v zemi vašeho stálého pobytu.

3. Ceny, dodatečné poplatky a Garance ceny Agoda

A. Ceny a Garance nejlepší ceny za ubytování

Snažíme se o nejvíce konkurenceschopné ceny a chceme, abyste za svůj pobyt v daném hotelu zaplatili co možná nejnižší cenu. Najdete-li na internetu rezervaci ubytování se stejnými rezervačními podmínkami za nižší cenu poté, co jste provedli rezervaci prostřednictvím našeho systému, vyrovnáme rozdíl mezi naší sazbou a nižší sazbou dle podmínek naší Garance ceny Agoda. Má-li být taková žádost v rámci této garance platná, musí být podána v souladu se všemi souvisejícími podmínkami naší Garance ceny Agoda.

Na Webových stránkách mohou být u určitého pobytu v ubytovacím zařízení k dispozici nižší ceny za stejný typ pokoje. Ubytovací zařízení však mohou nabízet takové ceny za speciálních omezení a podmínek, například v souvislosti se stornem a vracením peněz. S těmito podmínkami uvedenými v detailním popisu typu pokoje a cen se před provedením rezervace seznamte. V závislosti na těchto omezeních a podmínkách se cena stejného pokoje může lišit (viz také část 6 níže). Upřesňujeme, že Garance nejlepší ceny se nevztahuje na Doplňkové služby poskytované na Webových stránkách.

B. Dodatečné poplatky účtované ubytovacími zařízeními

Upozorňujeme, že nebude-li uvedeno jinak, veškeré ceny na těchto Webových stránkách platí pouze pro rezervaci pokoje ve vašem ubytovacím zařízení, pro požadovaný termín pobytu a pro počet udávaných osob. Ceny rezervací ubytování se zobrazují za jeden pokoj a noc. Nebude-li uvedeno jinak, společnost Agoda obvykle zobrazuje na Webových stránkách cenu bez daně a poplatků za služby (další podrobnosti najdete níže). Tyto daně a poplatky za služby se zobrazí v průběhu rezervace. Bez ohledu na níže uvedené skutečnosti se celková cena včetně všech daní a poplatků zobrazí před potvrzením rezervace. Nastavení obrazovky se může lišit, ale celková cena se vždy zobrazí nejpozději na poslední stránce rezervace (před poslední potvrzující obrazovkou). Na rezervačním formuláři ověřte jednotlivé kroky rezervace – před poslední potvrzující obrazovkou můžete rezervaci kdykoliv přerušit (níže najdete informace ke stornu po provedení rezervace). Položky zahrnuté v ceně se zobrazují na Webových stránkách (v části s informacemi o ubytovacím zařízení nebo před posledním potvrzením rezervace) nebo v potvrzujícím e-mailu / voucheru. Snídaně obvykle nebývá součástí ceny, nebude-li výslovně uvedeno jinak. Poplatky ubytovacího zařízení resortu či další povinné poplatky (viz níže) a případné místní městské, turistické nebo pobytové daně, které jsou vybírány přímo od hostů, obvykle nejsou do ceny zahrnuty, pokud není uvedeno jinak. Tento údaj si prosím ověřte v popisu ubytovacího zařízení nebo v zásadách na Webových stránkách. Součástí cen nikdy není pojištění jakéhokoliv druhu. Rezervace standardních pokojů v ubytovacím zařízení platí pro jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje, přičemž za přistýlky se obvykle připlácí. Kromě toho může ubytovací zařízení odmítnout přijmout další osoby, nebudou-li tyto osoby řádně nahlášeny předem. Upozorňujeme, že určité ubytovací zařízení mohou účtovat tzv. dodatečný, avšak povinný, „rekreační poplatek“ (nebo podobný poplatek) za využití určitých služeb ubytovacího zařízení. Tento rekreační poplatek není obvykle zahrnut v ceně, avšak bude zmíněn v popisu ubytovacího zařízení na těchto Webových stránkách. Ubytovací zařízení vám kromě toho může přímo naúčtovat poplatky za energie, poplatky za manipulaci se zavazadly, poplatky za doručování novin, poplatky za trezor v pokoji, turistické poplatky nebo poplatky za úklid pokojů. Na tyto praktiky přidávání dodatečných poplatků nemá společnost Agoda žádný vliv a dochází k nim na určitých trzích, včetně USA. Netřeba dodávat, že volitelné vedlejší poplatky a osobní spotřeba nebývá zahrnuta takřka nikdy – jsou to například poplatky za parkování, poplatky za minibar, telefonní hovory, pokojová služba, stravování a nápoje, gala večeře, výpůjčky filmů, internet atd. Během určitých období sezóny nabízí určitá ubytovací zařízení povinnou gala večeři (např. Nový rok, Vánoce, Čínský nový rok, atd.). Taková večeře není zahrnuta v ceně za pokoj, avšak zobrazí se na rezervačním formuláři. Zkontrolujte „Informace o hotelu“, „Podmínky rezervace“, „Zásady storna“ nebo informace uvedené v podobném znění na těchto Webových stránkách. Nebudete-li si jisti, zda je některá položka zahrnuta v ceně, můžete se obrátit na náš tým Zákaznické podpory.

U určitých ubytovacích zařízení bude k základní ceně za pokoj přičtena cena za dopravu nebo přepravu, a to buď na žádost daného ubytovacího zařízení nebo jako vámi volitelná možnost. Je to obvyklé zvláště u ostrovních destinací (např. Maledivy), kde je nutná speciální doprava, abyste se dostali do ubytovacího zařízení. Upozorňujeme, že společnost Agoda takovou přepravu neorganizuje. Upozorňujeme, že Agoda neorganizuje žádnou dopravu v souvislosti s Ubytováním. Tato je vždy organizována a nabízena Ubytovacím zařízením nebo jeho jménem a za tyto dopravní služby je tedy zodpovědné ubytovací zařízení, nikoliv Agoda. Společnost Agoda nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu, bezpečnost, frekvenci nebo úroveň služeb takovýchto přepravních služeb. Dle některých zákonů jsou ubytovací zařízení kromě toho povinny od hostů přímo vybírat místní daň za lůžko nebo městskou daň. Státní správa může příležitostně uvalit další daně a může ubytovací zařízení požádat o jejich přímý výběr. Jsou-li tyto poplatky relevantní, platí se příslušnému ubytovacímu zařízení při odhlašování na konci pobytu. Zahrnutí dodatečných poplatků prosím ověřte s daným ubytovacím zařízením nebo u Zákaznické podpory.

C. Příplatky za Doplňkové služby

Upozorňujeme, že všechny ceny za Doplňkové služby uvedené na stránkách jsou určeny našimi Partnery, pokud není uvedeno jinak. Prosím nahlédněte do podmínek používání vydaných příslušným Partnerem, pokud se chcete dozvědět o všech dalších poplatcích, které se mohou týkat vaší rezervace (například letištní daň).

C. Převod měny

Ceny lze převádět do různých měn dle vaší potřeby. Ceny ubytování a Doplňkových služeb uvedené v jiné měně, než je měna zobrazená na Webových stránkách, se převádějí na zobrazenou měnu v kurzu určeném společností Agoda, který může u určitých měn zahrnovat poplatek za převod a/nebo zpracování. Měna a částka, kterou vidíte zobrazenou na konečné stránce rezervace, je částka, kterou vám společnost Agoda bude účtovat na vrub vaší kreditní karty. Může vám být poskytnuta možnost zaplatit v měně vaší kreditní karty, pokud se liší od zvolené měny. V případě platby ihned bude zobrazena převedená částka, která bude stažena z vaší karty. V případě plateb „Rezervujte nyní, zaplaťte později“ (viz Sekce 5.) bude zobrazena částka odhadem částky, která bude stažena v budoucnosti podle platného směnného kurzu. Odhad a skutečná částka se proto mohou lišit. Vaše banka si může účtovat za tuto transakci další poplatky, na které nemá společnost Agoda vliv. Upozorňujeme, že směnné kurzy se mění každý den. Zákazníky, kteří pro platbu používají Alipay nebo UnionPay, upozorňujeme, že veškeré poplatky, jejichž výše bude zobrazena, budou vždy provedeny v Čínském jüanu renminbi (CNY / RMB). Částka v USD uvedená v závorkách je pouze orientační. Některé kreditní karty nepřijímají platby v určitých měnách. V tomto případě bude v novém poli navržena platba v alternativní měně (obvykle na základě země vystavující banky). Předtím, než kliknete na potvrzovací tlačítko, věnujte prosím pozornost všem polím v rezervačním formuláři.

Informace o naúčtovaných daních a poplatcích

Nebude-li uvedeno jinak, může být z důvodu usnadnění transakcí s ubytovacím zařízením součástí částky účtované na kreditní kartě poplatek za daně a poplatky („Daně a poplatky“). V souvislosti s Ubytováním tento poplatek zahrnuje odhadovanou částku k inkasu částky, kterou jsme uhradili Ubytovacímu zařízení v souvislosti s vaší rezervací, na daně, které musí Ubytovací zařízení uhradit, mimo jiné prodejní a užitkovou daň, obsazenostní daň, pokojovou daň, spotřební daň, DPH a/nebo jiné obdobné daně. V určitých lokalitách může daň také zahrnovat státem uvalené poplatky za služby nebo jiné poplatky, které nejsou placené přímo daňovým úřadům, ale které je ubytovací zařízení povinno je vybírat. Výše částky za daně zaplacené ubytovacímu zařízení v souvislosti s vaší rezervací se může lišit od námi odhadnuté částky, kterou zahrneme do vám naúčtovaného poplatku. Rozdíl mezi daněmi a poplatky (bude-li nějaký) je poplatkem, který si ponecháváme jako součást kompenzace za naše služby a na pokrytí nákladů za vaši rezervaci, včetně např. nákladů na péči o zákazníky. Je-li zůstatek záporný, pokryjeme takovýto rozdíl z naší strany. Poplatek za daně a poplatky se liší v závislosti na celé řadě faktorů, mimo jiné včetně obnosu, který zaplatíme ubytovacímu zařízení, a umístění ubytovacího zařízení, v němž strávíte svůj pobyt, a může také obsahovat zisk, který si ponecháme.

S níže uvedenou výjimkou nejsme subjektem, který vybírá daně a zasílá je odpovědným daňovým úřadům. Dodavatelé našeho ubytovacího zařízení (např. prodejci) zahrnou veškeré platné daně do částky, kterou nám následně naúčtují, a my tuto částku zaplatíme přímo prodejcům. Nejsme spoluprodejcem spojeným s prodejcem, se kterým bychom pro naše zákazníky rezervovali cestovní služby. Zdanitelnost, výše daňového poplatku a druh platných daní se zásadně liší podle místa.

U rezervací ubytování v určitých jurisdikcích může částka za Daně a Poplatky, kterou účtujeme na vrub vaší kreditní karty, zahrnovat také poplatek, který jsme povinni dané jurisdikci odevzdat v rámci zdanění cen našich služeb.

Cena v případě ubytovacích zařízení, v nichž je nutné zaplatit na místě v ubytovacím zařízení, může nebo nemusí zahrnovat daně a služby. Ověřte rezervační podmínky a svůj potvrzující e-mail či voucher nebo kontaktujte náš tým Zákaznické podpory.

Jak je uvedeno výše, určitá města nebo obce účtují městskou, turistickou či pobytovou daň, daň z lůžka nebo ekvivalentní daně, které musí být ubytovacím zařízením vybrány místně.

Výpočet použitelných daní a poplatků souvisejících s doplňkovými službami bude stanoven v Podmínkách použití našeho Partnera.

4. Soukromí

Respektujeme vaše soukromí. Pro více informací si prosím přečtěte Pravidla ochrany soukromí.

5. Platba – kreditní karta – „Rezervujte nyní, zaplaťte později“ – věk – podvod

U ubytovacích zařízení, u nichž byla rezervace zaplacena společnosti Agoda předem: společnost Agoda si při rezervaci a jejím potvrzení odečte z vaší kreditní karty plnou cenu (v závislosti na rezervačních podmínkách ubytovacího zařízení někdy bez možnosti vrácení peněz, viz níže). V případě rezervace typu „Rezervujte nyní, zaplaťte později“ bude částka odečtena později v termínu, který vám byl sdělen v potvrzujícím e-mailu. Pokud používáte možnost „Rezervujte nyní, zaplaťte později“, ujistěte se, že je kreditní karta platná a že na ní v době budoucí platby bude dostatečný kredit. Pokud stažení částky z kreditní karty nebude v předmětné době z jakéhokoliv důvodu možné a nebudete schopni zajistit včasnou autorizaci platby, rezervace bude zrušena. Před provedením rezervace řádně ověřte podrobnosti rezervace. Pokud bude nutné zpracovat refundace, společnost Agoda tak učiní v přiměřené lhůtě. U některých ubytování vám nebudeme z kreditní karty účtovat nic, protože příslušnému ubytovacímu zařízení zaplatíte za svůj pobyt přímo na konci pobytu. V takových případech však mohou některá ubytovací zařízení vaši kartu předem autorizovat, naúčtovat zálohu nebo přímo naúčtovat plnou cenu rezervace. Ubytovací zařízení mohou vyžadovat údaje o kreditní kartě, aby tak mohly garantovat vaši rezervaci. V takovém případě pošleme údaje o vaší kreditní kartě přímo do ubytovacího zařízení, v němž jste provedli rezervaci, a kromě toho můžeme vaši kreditní kartu ověřit (tj. předem autorizovat). Abychom zabezpečili a zašifrovali vámi odesílané údaje o vaší kreditní kartě, používáme pro své služby technologii šifrování SSL (Secure Socket Layer). Upozorňujeme, že vaše banka si za tuto transakci může účtovat další poplatky, na které nemá společnost Agoda vliv.

Některé společnosti dodávající kreditní karty účtují svým členským bankám poplatek za zpracování zahraničních transakcí. Pokud provádíte transakci platební kartou a banka příjemce se nachází v jiné zemi než banka, která vám kartu vystavila, může vám být účtován poplatek za zhodnocení mezinárodní služby, mezistátní transakci nebo jiný poplatek. Vydávající banka tento poplatek držiteli karty může nebo nemusí účtovat. Pro více informací prosím kontaktujte vydávající banku přímo, neboť na tento proces nemá Agoda žádný vliv.

V případě zneužití nebo neoprávněného použití vaší kreditní karty třetími stranami se obraťte na svojí banku nebo vydavatele kreditní karty ihned poté, co takovéto neoprávněné použití zjistíte. Máte-li podezření na neoprávněnou či podvodnou rezervaci provedenou prostřednictvím společnosti Agoda, ihned se obraťte na tým Zákaznické podpory.

Chcete-li provést rezervaci, musí vám být alespoň 18 let (nebo musíte být plnoletí v zemích a na územích, kde je věk vyšší než 18 let) a musíte být plně právně způsobilí k provedení dané transakce nebo mít oprávnění opatrovníka. Zaručujete se, že vámi používaná kreditní či debetní karta patří vám nebo že jste oprávněni s touto kartou provést rezervaci a že se na ní nachází dostatek prostředků, aby pokryly náklady transakce. Přijímáte finanční odpovědnost za veškeré transakce provedené vaším jménem nebo na vašem účtu.

Zaručujete se, že vámi poskytnuté údaje při rezervaci jsou naprosto správné. Společnost Agoda si vyhrazuje právo nepřijmout určité kreditní karty. Společnost Agoda může dle svého uvážení přidat nebo odebrat další platební metody. Pro zvýšení vašeho pohodlí Agoda v tuto chvíli umožňuje bezpečně uložit podrobnosti o vaší kreditní kartě. Více informací najdete v našich Pravidlech ochrany soukromí.

Máme zavedeny přísné mechanismy pro odhalování podvodného jednání a ochranu před ním. V určitých případech, kdy bude nutné ověřit a potvrdit rezervaci, mohou být potřeba doplňující informace nebo jejich kontrola. Více podrobností najdete na Webových stránkách. Pokud využijete možnosti „Rezervujte nyní, zaplaťte později“, může vám být účtován malý poplatek za ověření nebo předautorizaci karty. Zbytek bude vyúčtován po potvrzení rezervace nebo, v případě možnosti „Rezervujte nyní, zaplaťte později“, dle uvedeného data splatnosti (o možnosti zrušení v případě, že platbu z jakéhokoliv důvodu není možné kartě účtovat k tomuto datu, viz poznámka výše). Rezervace není potvrzena, dokud neobdržíte potvrzující e-mail s voucherem. V některých případech se může stát, že se kapacity ubytovacího zařízení zaplní během ověřování, zda se nejedná o podvod. V takovém případě již rezervace nebude k dispozici. Společnost Agoda nenese za žádný takový případ odpovědnost. S dalšími poskytnutými informacemi bude nakládáno v přísném souladu se standardy daného odvětví na ochranu soukromých údajů a bude pro jejich přenos použito šifrování a zvláštních ověřovacích prostředků. Pokud se rozhodnete, že další informace neposkytnete, nebo pokud nejste spokojeni s informacemi, které jste obdrželi, rezervace nebude dokončena, bude plně stornována a veškeré vyúčtované částky (včetně případného poplatku za ověření, pokud byl použit) budou vráceny.

Několik informací o neúspěšných platbách

Platba na Webových stránkách může z mnoha různých důvodů selhat. V takových případech vám společnost Agoda nabídne alternativní možnosti platby, aby vaše rezervace mohla být provedena. V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte náš tým Zákaznické podpory.

6. Podmínky rezervace – storno, nevyužité rezervace, dřívější odjezd a pozdní odjezd z ubytovacího zařízení – speciální požadavky

Provedením rezervace Ubytování na našich Stránkách přijímáte a souhlasíte s příslušnými Podmínkami rezervace ubytování, včetně storno podmínek a podmínek pro nevyužití rezervace vztahujících se k této rezervaci, a veškerými dodatečnými (doručovacími) podmínkami Ubytování, které se mohou vztahovat k vaší rezervaci nebo vašemu pobytu, včetně poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených objektem (dodací podmínky Ubytování lze získat u příslušného Ubytování). Obecné podmínky storna a nevyužitých rezervací jednotlivých ubytovacích zařízení jsou k dispozici na Webových stránkách, na informačních stránkách ubytovacího zařízení nebo v části „Rezervační podmínky“, „Zásady storna“ nebo v podobně znějících textech. Tyto obecné podmínky jsou dále k dispozici v potvrzujícím e-mailu a na voucheru. Upozorňujeme, že za storno vám mohou být účtovány poplatky v souladu se zásadami storna a nevyužitých rezervací daného ubytovacího zařízení, které v některých případech mohou odpovídat ceně za celý pobyt nebo za první noc. Doporučujeme, abyste si před provedením rezervace pozorně přečetli Zásady storna a nevyužitých rezervací. Nezaregistrujete-li se v ubytovacím zařízení včas v den vaší rezervace a ubytovací zařízení na to neupozorníte, zbývající část rezervace může být stornována a nemusíte získat nárok na refundaci, a to v závislosti na podmínkách příslušného ubytovacího zařízení. Bez ohledu na zásady storna příslušného ubytovacího zařízení si společnost Agoda vyhrazuje právo dle informací uvedených na Webových stránkách naúčtovat storno poplatek. Před provedením rezervace si prosím pozorně ověřte, že se v podrobnostech ubytovacího zařízení nenacházejí takovéto podobné podmínky. Některá ubytovací zařízení účtují dodatečný poplatek za brzký příjezd či pozdní odjezd.

Chcete-li určitou rezervaci zkontrolovat, upravit nebo stornovat, otevřete potvrzující e-mail a postupujte dle pokynů obsažených v tomto e-mailu. Také můžete využít náš nástroj Samoobsluha Agoda nebo se obrátit na Zákaznickou podporu.

Mnoho ubytovacích zařízení má ustanovené specifické předpisy týkající se dětí, doprovázejících cestujících osob a/nebo cestování s domácími mazlíčky. Jak je uvedeno výše, důrazně vám doporučujeme spojit se s naším týmem Zákaznické podpory, se samotným ubytovacím zařízením nebo si ověřit předpisy ubytovacího zařízení.

Speciální požadavky: V případě speciálních požadavků (např. bezbariérový přístup) je nutné se obrátit na náš tým Zákaznické podpory nebo na příslušné ubytovací zařízení a ověřit, zda je možné těmto speciálním požadavkům vyhovět. Upozorňujeme, že veškeré speciální požadavky jsou závislé na dostupnosti a společnost Agoda je nemůže garantovat. Nelze-li takovým speciálním požadavkům vyhovět, bude v závislosti na zásadách příslušného ubytovacího zařízení vaše rezervace refundována, stornována či upravena. Pokud je možné požadavkům vyhovět, budou potvrzeny při příjezdu.

Základní informace o Tajných nabídkách Agoda

Díky programu „Tajné nabídky“ je společnost Agoda často schopna nabídnout nejlepší ubytovací zařízení za velmi atraktivní ceny, a proto si můžete užívat velké slevy kvalitního ubytování ve vybraných ubytovacích zařízeních po celém světě, od luxusních pětihvězdičkových hotelů po okouzlující malé hotýlky. Z různých důvodů si ubytovací zařízení účastnící se Programu přejí zůstat v anonymitě do chvíle, než je rezervace potvrzena a zaplacena.

Tajné nabídky jsou označeny logem a klíčové informace o těchto ubytovacích zařízeních (např. obecné informace, popis nebo vybavení) můžete procházet a porovnávat před provedením rezervace, nebudete však vědět o které zařízení se jedná. Po dokončení rezervace bude odhalen název ubytovacího zařízení, jeho umístění a kontaktní údaje. Aby společnost Agoda mohla i nadále poskytovat tyto výjimečné nabídky, rezervace v programu Tajné nabídky nelze zrušit ani refundovat.

Informace o programu PointsMAX

Agoda vám prostřednictvím programu „PointsMAX“ nabízí možnost sbírat body s některými věrnostními programy třetích stran (např. mílové programy od leteckých společností). U určitých nabídek ubytování si budete moci zvolit věrnostní program třetí strany a vedle našich běžných nabídek budete moci zobrazovat nabídky programu PointsMAX. Pokud to bude k dispozici, bude vám nabídnuta možnost volby rezervace PointsMAX, prostřednictvím které získáte body na vámi zvolený věrnostní program třetí strany. Nasbírané body a název věrnostního programu se znovu potvrzují v rezervačním formuláři a v děkovné potvrzující zprávě, kterou obdržíte poté, co jste provedli rezervaci PointsMAX. Body budou zaslány přímo na váš účet u účastníka ze třetí strany během 2 až 4 týdnů od data odhlášení z ubytovacího zařízení. Upozorňujme, že program PointsMAX se nevztahuje na Doplňkové služby poskytované na Webových stránkách.

Důležité informace ohledně všech rezervací v programu PointsMAX:

 • Členské číslo cílového příjemce bodů ze třetí strany musí patřit hostovi, který pobývá v hotelu (uvedený jako hlavní host);
 • Sazby rezervací PointsMAX se mohou lišit od běžných rezervací za stejných podmínek;
 • Sazby rezervací PointsMAX nemohou být rozděleny na ceny za pokoj a na části bodů;
 • Kterékoli příslušné storno podmínky se budou plně vztahovat na rezervace PointsMAX;
 • Sbírat lze pouze věrnostní body nebo míle, ne však statusové body nebo body;
 • Zrušené rezervace nezískají body, bez ohledu na finanční podmínky storen;
 • Body nemohou být vyměněny za hotovost a nesčítají se s jinými nabídkami;
 • Garance ceny Agoda se nevztahuje na rezervace v programu PointsMAX; a
 • Na tento program se budou vztahovat všeobecné podmínky věrnostních programů účastníků třetí strany.

7. Práva duševního vlastnictví – ochranné známky

Značka „Agoda“ a určité její přepisy v lokálních jazycích jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Agoda a/nebo jejích přidružených společností nebo poskytnuté společnosti Agoda anebo jejím pobočkám v rámci licence v mnoha zemích světa, mimo jiné včetně USA, EU, Kanady, Singapuru, Thajska, Japonska, Číny, Indie, Malajsie, Austrálie, Ruska, Koreje, Indonésie, SAE, Švýcarska atd. Dalšími názvy produktů a společností identifikovaných na těchto Webových stránkách mohou být název, ochranná známka, obchodní název, servisní značka, logo, symbol nebo jiné chráněné označení společnosti Agoda, jejích poskytovatelů licencí nebo přidružených společností či třetí strany. Používání jakéhokoliv názvu, obchodního názvu, ochranné známky, servisní značky, loga, symbolu nebo jiného chráněného označení na těchto Webových stránkách nebo označení třetí strany nebo třetí straně náležejícího a dostupnost určitého zboží či služeb od takových třetích stran prostřednictvím těchto Webových stránek by neměla být vykládána tak, že tyto Webové stránky jsou schvalovány či sponzorovány třetími stranami při nabídce zboží, služeb či informací prostřednictvím těchto Webových stránek. Společnost Agoda vlastní autorská práva k těmto Webovým stránkám. Duševní vlastnictví společnosti Agoda nemůžete využívat bez našeho souhlasu.

Webové stránky obsahují materiály chráněné autorskými právy, obchodní názvy a další chráněné informace, mimo jiné včetně textů, softwaru, fotografií, grafiky. V budoucnu pak mohou obsahovat i video, grafiku, hudbu a zvuk. Celý obsah těchto Webových stránek je chráněn zákonem o autorských právech. My a naši poskytovatelé licencí vlastníme autorská práva či databázová práva při výběru, koordinaci, přípravě a rozšíření takového obsahu a také vlastníme práva k původnímu obsahu. Dle podmínek použití není dovoleno upravovat, zveřejňovat, přenášet, účastnit se přenosu nebo prodeje, vytvářet odvozená díla nebo jakýmkoliv způsobem využívat jakýkoliv výše zmíněný obsah, ať už celkově nebo jeho část.

Nebude-li uvedeno jinak, je software vyžadovaný pro naše služby či dostupný na Webových stránkách nebo jimi využívaný a práva duševního vlastnictví (včetně obchodních známek, servisních známek, log, grafických návrhů, autorských práv atd.) v obsahu a informacích a materiálech na těchto Webových stránkách vlastněn společností Agoda, jejími spřízněnými či přidruženými společnostmi, poskytovateli licencí, dodavateli (včetně hotelů) či poskytovateli. Společnost Agoda nepřebírá žádnou odpovědnost za materiály chráněné autorskými právy poskytované třetími stranami nebo za porušení práv duševního vlastnictví těmito třetími stranami.

Informace z Webových stránek můžete využít pouze pro svou vlastní potřebu. Nebude-li zákonem o autorských právech výslovně uvedeno jinak, není bez našeho předchozího výslovného souhlasu (nebo bez takového souhlasu uděleného vlastníkem autorských práv) povoleno žádné kopírování, další distribuce, další přenos, zveřejnění nebo komerční využití stažených materiálů. V případě jakéhokoliv povoleného kopírování, opětovné distribuce nebo zveřejnění autorských materiálů nejsou povoleny žádné změny či odstranění autorských značek, vysvětlivek s ochrannými známkami nebo odkazů na autorská práva. Berete na vědomí, že stažením materiálů chráněných autorskými právy nenabýváte žádná vlastnická práva.

Můžeme poskytovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které jsou provozovány jinými osobami. Kliknutím na takový odkaz souhlasíte s tím, že Webové stránky opouštíte a dále budete pokračovat na svou vlastní zodpovědnost.

Požadavky související s porušením autorských práv

Jste-li v dobré víře přesvědčeni, že materiály hostované naší společností porušují vaše autorská práva, můžete nám vy nebo váš jednatel („stěžovatel“) zaslat písemné upozornění s těmito informacemi:

1. jméno a adresa stěžovatele;

2. není-li stěžovatel vlastníkem autorských práv nebo výhradní licence, uveďte jméno a adresu vlastníka autorských práv nebo výhradního držitele licence;

3. není-li stěžovatel rezidentem v Singapuru, uveďte adresu stěžovatele pro služby v Singapuru;

4. telefonní číslo, faxové číslo (je-li k dispozici) a adresu elektronické pošty, na nichž je stěžovatele možné kontaktovat;

5. dostatečný počet podrobných údajů, abychom mohli identifikovat autorské dílo, jehož práva byla údajně porušena;

6. dostatečné množství podrobných údajů, abychom mohli identifikovat a vyhledat elektronickou kopii údajně narušující autorská práva, včetně umístění této elektronické kopie online;

7. vyjádření, jímž nás stěžovatel vyzývá k odstranění či znemožnění přístupu k této elektronické kopii;

8. vyjádření dokládající, že stěžovatel je v dobré víře přesvědčen, že elektronická kopie porušuje autorská práva v díle identifikovaném v odstavci 5 výše;

9. vyjádření dokládající, že informace uvedené v oznámení jsou přesné;

10. prohlášení o tom, že stěžovatel je (a) vlastníkem nebo výhradním držitelem licence autorských práv v díle identifikovaném v odstavci 5 výše nebo (b) je pověřen jednat jménem takového vlastníka nebo exkluzivního držitele licence a;

11. prohlášení o tom, že stěžovatel předkládá podnět jurisdikci soudů v Singapuru za účelem jednání v rámci příslušných ustanovení zákona o autorských právech státu Singapur.

Oznámení musí být podepsáno stěžovatelem a odesláno doporučenou poštou na adresu uvedenou v části 11, k rukám právního oddělení – požadavky související s porušením autorských práv (Section 11, c/o Legal Department – Copyright Claims).

Veškerá oznámení splňující požadavky uvedené výše zkontrolujeme a budeme se jimi zabývat v souladu s platnými zákony.

Doporučujeme navštívit právního poradce předtím, než takové oznámení podáte. Kromě toho upozorňujeme, že v případě nepravdivého požadavku souvisejícího s porušením autorských práv můžete být shledáni vinnými nebo zodpovědnými za škody.

8. Hodnocení – další korespondence – práva na uživatelský obsah – další služby

Provedením rezervace souhlasíte s přijímáním zpráv potvrzujících rezervaci (e-mail a/nebo SMS) a žádostí o vyplnění hodnocení pobytu. Toto hodnocení vám zašleme ihned po skončení vašeho pobytu v ubytovacím zařízení. Jeho vyplnění je volitelné. Upozorňujeme, že e-maily o potvrzení rezervace a odeslání zákaznického hodnocení (e-mailem nebo SMS) jsou součásti rezervačního procesu a nejsou považovány za marketingová sdělení. Proto se nelze z jejich přijímání odhlásit (více informací naleznete v sekci Pravidla ochrany soukromí). V případě Doplňkových služeb vás může Partner poskytující doplňkovou službu požádat o poskytnutí hodnocení těchto Doplňkových služeb. Hodnocení hostů včetně případných příloh lze nahrát na danou informační stránku na Webových stránkách a to za účelem informovat budoucí zákazníky o úrovni služeb ubytovacího zařízení a jeho kvalitě. Zveřejněním hodnocení a nahráním materiálu, například obrázků, dáváte Agoda plná, stálá, bezplatná, přenosná, a neodvolatelná práva pro nakládání s celým odeslaným obsahem včetně vašeho jména. Společnost Agoda si vyhrazuje právo překládat, upravovat, měnit, odmítat nebo odstraňovat hodnocení dle svého výhradního uvážení. Potvrzujete, že budete dodržovat Pokyny pro hodnocení ubytovacího zařízení. Kromě toho zaručujete, že (i) vlastníte a kontrolujete veškerá práva uživatelského obsahu, který zveřejňujete nebo jinak distribuujete nebo máte jiné zákonné právo zveřejňovat a distribuovat takový uživatelský obsah na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím; (ii) takový obsah je přesný a není zavádějící a (iii) používání a zveřejňování nebo jiný přenos takového obsahu neporušuje podmínky použití nebo jakékoliv platné zákony a nařízení a neporuší žádná práva ani nezpůsobí zranění žádné osobě či entitě. Dále společnosti Agoda udělujete právo stíhat v rámci zákona jakoukoliv osobu či entitu, která porušuje vaše práva nebo práva společnosti Agoda prostřednictvím příslušného obsahu nebo porušením podmínek použití. Souhlasíte, že ponesete výhradní zodpovědnost za jakýkoliv uživatelský obsah, který zveřejníte nebo odešlete.

Obsah odeslaný uživateli bude považován za nedůvěrný a společnost Agoda nemá žádnou povinnost zacházet s takovým obsahem jako s chráněnými informacemi. Bez ohledu na výše uvedené si společnost Agoda vyhrazuje právo použít obsah tam, kde to uzná za vhodné, a to mimo jiné včetně odstranění, úprav, modifikací, odmítnutí nebo zamítnutí takový obsah zveřejnit. Společnost Agoda nemá žádnou povinnost vám nabízet platbu za vámi odeslaný obsah ani příležitost jej upravovat, odstraňovat či jinak modifikovat po jeho odeslání společnosti Agoda. Společnost Agoda nebude mít žádnou povinnost přiřazovat autorství obsahu vaší osobě a nebude povinna vynucovat jakoukoliv formu takového přiřazení od třetích stran. Další podrobnosti najdete v zásadách společnosti Agoda na Webových stránkách.

Bude-li stanoveno, že si udržíte svá morální práva (včetně práv na přiřazení nebo celistvost obsahu) v jakémkoliv obsahu, tímto prohlašujete, že (a) nepožadujete, aby byly jakékoliv identifikující informace používány ve spojení s daným obsahem nebo s odvozenými díly či jeho upgrady či aktualizacemi; (b) neprotestujete proti zveřejnění, použití, úpravám, odstranění či využití obsahu prostřednictvím společnosti Agoda ani jejích držitelů licence, právních nástupců a právních zástupců; (c) navždy se zříkáte a souhlasíte s tím, že nebudete vyžadovat nebo prosazovat jakékoliv nároky na jakákoliv osobnostní práva autora na jakýkoliv obsah; a (d) navždy osvobozujete společnost Agoda a její držitele licence, právní nástupce a právní zástupce od jakýchkoliv požadavků, které byste jinak mohli vznést vůči společnosti Agoda z podstaty jakýchkoliv takovýchto osobnostních práv.

9. Cestovní průvodce – vízové požadavky

Ačkoliv většina cest je zrealizována bez jakýchkoliv nehod, cestování do určitých destinací s sebou ve srovnání s jinými destinacemi může nést zvýšené riziko. Před zarezervováním cesty, a to obzvláště při cestách do mezinárodních destinací, důrazně cestujícím doporučujeme, aby se seznámili se zákazy, výstrahami, oznámeními a informačními zprávami vydanými jejich státními úřady, které se týkají cestování.

Zobrazením ubytovacích zařízení v určitých destinacích společnost Agoda nevyjadřuje ani nezaručuje, že cestování do takových míst lze doporučit nebo že s sebou nenese žádné riziko. Společnost Agoda nikdy neponese zodpovědnost za škody či ztráty, k nimž může dojít v důsledku cestování do takových destinací. Společnost Agoda za žádných okolností nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv incidenty, k nimž dojde během vašeho pobytu v ubytovací zařízení. Důrazně doporučujeme, abyste se seznámili s příslušnými cestovními informacemi vydávanými vašimi státními úřady pro jakoukoliv zemi, kterou plánujete navštívit, a abyste provedli nezbytná opatření. Kromě toho vám doporučujeme využít osobní cestovní pojištění.

Společnost Agoda nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv ztráty, k nimž dojde v případě, že s sebou na vaší cestě nebudete mít nezbytné cestovní pasy, víza a dokumentaci. Doporučujeme, abyste si u příslušných velvyslanectví, konzulátů či vízových oddělení ověřili zemi, již plánujete navštívit. Nesete zodpovědnost za získání jakýchkoliv nezbytných cestovních dokumentů.

Upozorňujeme, že některé země mají striktní pravidla a nařízení týkající se importu zakázaného zboží, předmětů či látek. Takovým zbožím může být mimo jiné například alkohol, tabákové produkty, parfémy, drogy, léky, knihy, filmy, disky DVD, prostředky určené pro zábavu dospělých, potravinové produkty, rostliny, části zvířat atd. Nesete zodpovědnost za to, že si ověříte příslušná nařízení a budete je dodržovat. Porušení těchto nařízení může vést k vážným sankcím.

10. Stížnosti

V případě, že máte stížnosti ohledně služeb společnosti Agoda, prosím, kontaktujte naši Zákaznickou podporu jednou z metod popsaných zde. Budeme se snažit, abychom vám pomohli. Prosím, berte na vědomí, že všechny stížnosti na ubytovací zařízení (podmínky, standard, servis, poplatky, výzdoba, strava, atd.) jsou v konečném důsledku záležitostí ubytovacího zařízení. Společnost Agoda bude řešit tyto záležitosti přímo s ubytovacím zařízením, aby se pokusila najít vzájemně přijatelné řešení, ale nemůže zaručit uspokojivý výsledek. Stížnosti na Doplňkové služby se řídí podmínkami Partnera poskytujícího Doplňkovou službu.

11. Právní záležitosti

Zřeknutí se odpovědnosti za záruky

VEŠKERÝ OBSAH, VČETNĚ SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ, TEXTŮ A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY, OBSAŽENÝ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO OBSAH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK DOSTUPNÝ SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, „JAK JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOST AGODA NEPODÁVÁ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, KTERÉ BY SE TÝKALY PROVOZU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO INFORMACÍ, OBSAHU ČI MATERIÁLŮ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBSAŽENÝCH. V NEJVĚTŠÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST AGODA ODMÍTÁ JAKÁKOLIV VYJÁDŘENÍ, PODMÍNKY A ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH PODMÍNEK ČI ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI ČI USPOKOJUJÍCÍ SNAHY O ODBORNÉ PROVEDENÍ, INFORMAČNÍ OBSAH, NÁZEV ČI NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. SPOLEČNOST AGODA NEZARUČUJE ANI NEPODÁVÁ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ O TOM, ŽE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU FUNGOVAT BEZ CHYB ČI NEPŘERUŠOVANĚ, ŽE VADY BUDOU ODSTRANĚNY NEBO, ŽE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ČI NA JEJICH SERVERECH NEBUDOU ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. SPOLEČNOST AGODA NEZARUČUJE ANI NEPODÁVÁ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VHODNOSTI, DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI NEBO AKTUÁLNOSTI MATERIÁLŮ JAKÉHOKOLIV DRUHU, KTERÉ JSOU OBSAŽENY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM, VČETNĚ SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ, TEXTŮ A SOUVISEJÍCÍHO GRAFICKÉHO OBSAHU.

SPOLEČNOST AGODA NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÁKOLIV SELHÁNÍ ZPŮSOBENÁ CHYBAMI SERVERU, NEVHODNÝM SMĚROVÁNÍM ČI PŘESMĚROVÁNÍM PŘENOSŮ, CHYBNÝM PŘIPOJENÍM K INTERNETU, PŘERUŠENÍM PŘI PŘENOSECH NEBO PŘIJETÍ REZERVACÍ, JAKÝMKOLIV POČÍTAČOVÝM VIREM NEBO JINÝM TECHNICKÝM SELHÁNÍM, AŤ JIŽ LIDSKÉHO ČI TECHNICKÉHO CHARAKTERU.

Obecné omezení odpovědnosti

V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM NEPONESE SPOLEČNOST AGODA VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ, POBOČEK, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, DISTRIBUTORŮ, DODAVATELŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCE, JEDNATELŮ ČI JINÝCH SUBJEKTŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ZPŘÍSTUPNĚNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU (SOUHRNNĚ OZNAČOVANÝCH JAKO „ZÚČASTNĚNÉ STRANY“) ZODPOVĚDNOST VŮČI ŽÁDNÉ OSOBĚ ANI ENTITĚ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, KOMPENZAČNÍ ČI NÁSLEDNÉ NÁHRADY ŠKODY ČI JAKÉKOLIV JINÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, MIMO JINÉ VČETNĚ (KDE JE TO RELEVANTNÍ, ZPŮSOBENÉ TĚMITO PŘÍČINAMI): (I) ZTRÁTY Z VÝROBY, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZTRÁTY SMLUV, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ POVĚSTI ČI REPUTACE, OBTÍŽÍ, STRESU, ZTRÁTY CENOVÉ POHLEDÁVKY, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT; (II) NESCHOPNOSTÍ POUŽÍT, NEAUTORIZOVANÝM POUŽITÍM, PRODLEVY, FUNGOVÁNÍ NEBO NEFUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK; (III) NEAUTORIZOVANÉHO PŘÍSTUPU NEBO NEAUTORIZOVANÉ MANIPULACE S VAŠIMI OSOBNÍMI INFORMACEMI NEBO PŘENOSY; (IV) POSKYTNUTÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ JAKÉKOLIV SLUŽBY VČETNĚ SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ POSKYTOVANÝCH UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍM, (ČÁSTEČNÝCH) STORN NEBO NADMĚRNÝCH REZERVACÍ; (V) CHYB NEBO NEPŘESNOSTÍ OBSAŽENÝCH NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ (POPISNÝCH) INFORMACÍ (VČETNĚ CEN, DOSTUPNOSTI A HODNOCENÍ) DANÉHO UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, JEŽ JSOU UVEDENY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH), SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK; (VI) JAKÝCHKOLIV TRANSAKCÍ ZADANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK; (VII) JAKÝCHKOLIV ŠKOD NA MAJETKU VČETNĚ POŠKOZENÍ POČÍTAČE ČI POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, KTERÉ BYLO ZPŮSOBENO VIRY NEBO JINÝMI ŠKODLIVÝMI KOMPONENTAMI, BĚHEM PŘÍSTUPU NEBO KVŮLI NĚMU ČI KVŮLI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLIV WEBOVÝCH STRÁNEK, NA NĚŽ ODKAZUJÍ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY HYPERTEXTOVÝMI ODKAZY; NEBO (VIII) JINAK VZNIKLÝCH ŠKOD V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JAKÉHOKOLIV POUŽITÍ, PRODLEVY ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, PRODUKTŮ ČI SLUŽEB ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK; NEBO (IX) JAKÉHOKOLIV (OSOBNÍHO) ZRANĚNÍ, ÚMRTÍ, ŠKOD NA MAJETKU ČI JINÝCH ŠKOD PŘIČITATELNÝCH PŘÍSLUŠNÉMU UBYTOVACÍMU ZAŘÍZENÍ (JEHO ZAMĚSTNANCŮM, ŘEDITELŮM, HODNOSTÁŘŮM, AGENTŮM, ZÁSTUPCŮM NEBO PŘIDRUŽENÝM SPOLEČNOSTEM); (X) JAKÝCHKOLIV ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VYŠŠÍ MOCÍ. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI BUDE PLATIT BEZ OHLEDU NA FORMU PŘÍSLUŠNÉ AKCE, AŤ JIŽ SE ZAKLÁDÁ NA SMLOUVĚ, DELIKTU, ZANEDBÁNÍ, PŘESNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO DOKONCE I KDYŽ ZÚČASTNĚNÁ STRANA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. Událost vyšší moci je taková událost, nad níž nemá zúčastněná strana žádnou kontrolu, a mimo jiné to mohou být: přírodní katastrofy, povětrnostní podmínky, požár, jaderná katastrofa, elektromagnetický impulz, teroristický čin, nepokoje, válka, žhářství, povstání, rebelie, ozbrojené násilnosti jakéhokoliv druhu, pracovní spory, výluky, stávky, manka, státní akce nebo omezení, drobné krádeže, bankrot, selhání strojů, síťová nebo systémová přerušení nebo selhání, internetové nebo komunikační selhání, karanténa, epidemie, pandemie atd. Za další výdaje, přehlédnutí, prodlevy, přesměrování nebo činy státních úřadů se nepřebírá žádná zodpovědnost. Žádná zúčastněná strana neponese zodpovědnost za jakékoliv porušení podmínek či záruk způsobené ubytovacím zařízením, mimo jiné včetně implikovaných podmínek či záruk vhodnosti pro určitý účel nebo obchodovatelnosti. Žádná zúčastněná strana dále neponese zodpovědnost za jakékoliv provinění ubytovacího zařízení (včetně civilních deliktů) co do produktů či služeb dostupných prostřednictvím těchto Webových stránek. Společnost Agoda nezaručuje souvislý přístup k Webovým stránkám bez přerušení.

Zodpovědnost společnosti Agoda je vyloučena nebo omezena v maximální míře přípustné zákonem. Bez ohledu na omezení popsaná v podmínkách použití nepřekročí zodpovědnost společnosti Agoda v žádném případě (a) celkové náklady vaší rezervace uvedené v potvrzujícím e-mailu (ať již pro jedinou událost nebo sérii propojených událostí) nebo (b) dvě stě padesát amerických dolarů (nebo ekvivalent v místní měně), podle toho, která částka bude nižší. Žádosti by měly být předloženy co nejdříve po vzniku události, která vedla ke vzniku nároku. Žádosti se zbytečným odkladem mohou být považovány za neplatné. Posuzovány budou jen nároky v dobré víře.

Podpůrné společnosti po celém světě

Společnost Agoda Company Pte. Ltd. je podporována některými přidruženými společnostmi, které společnosti Agoda poskytují určité podpůrné služby. Tyto v některých případech zahrnují omezené služby zákaznické podpory („Podpůrné společnosti“). Tyto podpůrné společnosti neposkytují online rezervační služby a nevlastní, nekontrolují, nehostují, neřídí nebo nespravují webové stránky společnosti Agoda.com (nebo jakoukoli jinou webovou stránku). Společnost Agoda.com sídlí výhradně v registrované kanceláři v Singapuru a ne v kancelářích kterýchkoli podpůrných společností po celém světě. Podpůrné společnosti nejsou oprávněny jednat jako procesní nebo servisní zástupci společnosti Agoda.com. Zákazníci také nebudou mít možnost provést rezervaci v nebo přes kteroukoli z těchto kanceláří.

Různé

Společnost Agoda v žádném případě (přímo nebo nepřímo, nezávisle či ve spojení s jinou stranou) nevlastní, nespravuje, neprovozuje ani neřídí žádné ubytovací zařízení ani žádné pokoje v těchto hotelech. Ubytovací zařízení nesou zodpovědnost za závazky související s poskytováním ubytování a vítají osoby, které si v roli hostů zarezervovaly ubytování prostřednictvím společnosti Agoda.

Souhlasíte s tím, že společnost Agoda zbavujete odpovědnosti a nebudete od společnosti Agoda požadovat krytí žádných závazků, škod či ztráty včetně právních poplatků a výdajů, které společnost Agoda přijímá nebo které jí vznikají v důsledku jakékoliv akce, nečinnosti či vámi způsobeného opomenutí. Používáte-li Webové stránky jménem třetí strany („třetí strana“), jako jsou rodinní příslušníci nebo spolucestující, nesete zodpovědnost za jakékoliv chyby týkající se přesnosti zadaných informací souvisejících s takovým používáním. Kromě toho musíte informovat takovou třetí stranu o veškerých platných podmínkách. Každý zákazník používající Webové stránky v zastoupení třetí stranou souhlasí s tím, že společnost Agoda zbavuje zodpovědnosti a nebude od společnosti Agoda požadovat náhradu za žádné závazky, ztráty, škody, soudní spory a nároky (včetně nákladů na obhajobu) související s třetí stranou nebo neschopností uživatele dostát kterýmkoliv svým závazkům popsaným výše.

Za všech okolností se na vás vztahují místní zákony a nařízení. Záležitosti, které jsou legální v určitých zemích, mohou být nelegální v jiných. O platných omezeních byste se měli informovat. Společnost Agoda nemůže nést zodpovědnost za případy, kdy vás určité ubytovací zařízení odmítne přijmout nebo vás požádá, abyste jej opustili z právních či zákonných důvodů.

Pro vaše pohodlí jsou Webové stránky a Podmínky použití k dispozici v několika jazycích a místních verzích (identifikovaných v některých případech názvy domén nejvyšší úrovně), které však byly původně sepsány v angličtině. V případě neshody mezi anglickou jazykovou verzí a přeloženou verzí má přednost anglická verze podmínek použití.

Podmínky použití jsou oddělitelné. V případě, že určité ustanovení bude určeno jako nevymahatelné či neplatné, bude takové ustanovení nicméně vymáháno v maximální míře povolené platným zákonem a takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Oddělená ustanovení budou nahrazena ustanovením, které se co možná nejvíce přibližuje původnímu znění a záměru.

Společnost Agoda si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení změnit, pozastavit či ukončit Webové stránky nebo jakoukoliv jejich část včetně služeb či produktů dostupných prostřednictvím těchto Webových stránek; nebo změnit, pozastavit či ukončit vaše používání těchto Webových stránek či jakékoliv jejich části, a to kdykoliv z jakéhokoliv důvodu, přičemž můžete nebo nemusíte být na tuto skutečnost upozorněni. V případě ukončení budete i nadále vázáni vašimi závazky dle podmínek použití (včetně vámi učiněných záruk) a zřeknutí se záruk a omezením platnosti. Kromě toho neponese společnost Agoda žádnou zodpovědnost vůči vám nebo jakékoliv třetí straně za ukončení vašeho přístupu k těmto Webovým stránkám. Společnost Agoda si vyhrazuje právo doplnit či zrušit podmínky použití (nebo jejich části) podle toho, jak uzná za vhodné.

Abychom předešli pochybám, tak podmínky použití neplatí na komerční smluvní vztahy, které společnost Agoda může mít s ostatními, mimo jiné včetně ubytovacích zařízení a určitých marketingových partnerů.

Místní daňové doklady poskytují pouze ubytovací zařízení, u kterých je platba za rezervaci uskutečněna přímo na místě. Za předplacené rezervace (hrazené společnosti Agoda) můžeme vydat místní daňový doklad pouze v případě, že byla rezervace provedena v Singapuru, jelikož Agoda je daňovým rezidentem v Singapuru, a dále doklady pro jiné lokality.

Podmínky použití a ustanovení o našich službách se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony státu Singapur bez ohledu na kolize právních norem státu Singapur a jakékoliv spory vzniklé na základě podmínek použití a našich služeb budou exkluzivně předkládány kompetentním soudům Singapuru. Zákon o smlouvách (Práva třetích stran) 2001 (kap. 53B) se výslovně vylučuje a neplatí pro podmínky použití.

Nebudeme-li schopni prosadit určité právo, nebude důsledkem zřeknutí se takového práva. Svá práva nemůžete přiřadit ani přenést. Podmínky použití můžeme kdykoliv pozměnit zveřejněním pozměněné verze na Webových stránkách. Nejnovější verze podmínek použití nahrazuje veškeré předchozí verze.

12. O společnosti Agoda – často kladené dotazy

Veškeré naše služby poskytuje společnost Agoda Company Pte. Ltd., což je soukromá společnost s ručením omezeným, zapsaná dle zákonů státu Singapur s registrovaným sídlem na 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 a je registrovaná u úřadu Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore pod registračním číslem společnosti 200506877R.

Společnost Agoda a spřízněné společnosti mají různé dceřiné společnosti, pobočky a kanceláře po celém světě. Dceřiné společnosti, pobočky a kanceláře poskytují pouze interní podporu pro společnost Agoda. Tyto dceřiné společnosti, pobočky a kanceláře (stejně jako jakékoliv jiné přidružené společnosti) nemají žádnou pravomoc či oprávnění k výkonu služeb, zastupování společnosti Agoda nebo uzavírání jakýchkoliv smluv ve jménu či v zastoupení nebo pro společnost Agoda. Lokální Podpůrné společnosti nejsou oprávněny přijímat soudní obsílky. Ani Agoda ani žádná sesterská společnost nepůsobí jako cestovní kancelář.

Další informace o našich Partnerech, kteří mohou poskytovat Doplňkové služby (letenky, pronájem automobilů) naleznete na jejich stránkách.

Ve všech věcech týkajících se agoda.com, služeb nebo Stránky, nebo chcete-li odeslat nebo získat nějaké dokumenty, korespondenci, oznámení, či jiná sdělení ohledně agoda.com, Stránky nebo jinak, obraťte se na Agoda Company Pte. Ltd. přímo.

Více informací nebo otázek?

Děkujeme vám za návštěvu stránky Agoda s cílem provést rezervaci ubytování nebo získat více informací. Doufáme, že jste v těchto Podmínkách použití nalezli odpovědi na vaše dotazy. Další informace o Agoda najdete v části Často kladené dotazy na těchto Webových stránkách.

Rezervujte chytře, rezervujte se společností Agoda!


Agoda je součástí Priceline Group, světového lídra v oblasti online cestování a navazujících služeb.

AS-AGWEB-3Z09