Refreshing Session...

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Následující podmínky tvoří základ Bonusového programu Agoda. Účelem těchto podmínek je chránit Vás, členy Bonusů Agoda, společnost Agoda Company Pte Ltd [Agoda], účastnící se členy sítě Agoda Travel Network a jejích partnerských společností. Vaše účast v programu podléhá těmto podmínkám a je Vaší odpovědností si všechny podmínky přečíst a porozumět jim. Další informace získáte na Centru podpory Bonusy Agoda nebo stránkách patřících do sítě Agoda Travel Network, včetně agoda.com.

Účastí v Bonusovém programu Agoda, využíváním bodů nebo využitím jakéhokoli prvku programu vyjadřujete souhlas s tím, že jste vázáni těmito podmínkami. Tato pravidla programu nelze nahradit nebo změnit, kromě písemné změny od společnosti Agoda Company Pte Ltd.

Obecné podmínky

1. Členství v Bonusech Agoda a jeho výhody jsou nabízeny na základě uvážení společnosti Agoda Company Pte Ltd a jejích partnerských společností a společnost Agoda má právo Program ukončit nebo změnit Pravidla programu, omezení, výhody, podmínky účasti nebo úrovně bonusů, a to vcelku nebo jejich částí, kdykoli, s nebo bez písemného upozornění, přestože by změny mohly ovlivnit hodnotu již nashromážděných Bonusových bodů. Společnost Agoda může kromě jiného stáhnout, omezit, změnit nebo zrušit Výhodnou nabídku pouze pro členy, zvýšit úroveň bodů požadovanou pro jakoukoli rezervaci hotelu, upravit nebo omezit přenosnost Bonusových bodů nebo výhod, přidat neomezený počet období s omezenou volbou termínů, nebo omezit počet hotelových rezervací a výhodných nabídek dostupných pro jakoukoli nebo všechny hotely. Členové Bonusů Agoda se při shromažďování Bonusových bodů nemohou spoléhat na dlouhodobou dostupnost Výhodné nabídky nebo úrovně Bonusů a členové nemusejí mít možnost získat všechny nabízené Výhodné nabídky nebo využít Bonusové body u všech hotelů.

2. Účast v Bonusovém programu Agoda (dále jako "program") podléhá všem podmínkám, pravidlům, omezením a procedurám ("Pravidla programu"), které může Agoda na základě vlastního uvážení čas od času přijmout. Společnost Agoda má výhradní právo interpretovat a aplikovat Pravidla programu. Jakékoli nedodržení Pravidel programu, zneužití privilegií programu, jakékoli chování v neprospěch zájmů společnosti Agoda, nebo jakákoli dezinterpretace informací poskytnutých společnosti Agoda nebo jejím partnerům jejich členem nebo kýmkoli jednajícím ve jméně člena, může vyústit v ukončení jeho nebo jejího členství, zrušení získaných bodů, bonusů nebo výhod nebo obojí.

3. Společnost Agoda si vyhrazuje právo kdykoli kontrolovat veškeré účty Bonusů Agoda s ohledem na dodržování Pravidel programu, a to bez upozornění člena programu. V případě, že taková kontrola odhalí nesrovnalosti nebo případné porušení pravidel, může dojít k opoždění ve zpracování žádosti o čerpání odměn způsobeném čekáním na ukončení kontroly.

4. Každý člen je odpovědný za znalost Pravidel programu a počtu Bonusových bodů na svém účtu. Společnost Agoda se bude snažit upozorňovat aktivní členy na různé zajímavé záležitosti vhodným způsobem, jako je shrnutí účtu, newslettery a prostřednictvím vlastních webových stránek, ale Agoda není odpovědná za neprovádění těchto upozornění.

5. Shromažďování Bonusových bodů a jejich čerpání podléhá konkrétním Pravidlům programu stanoveným společností Agoda. Každý člen má odpovědnost přečíst si tyto materiály, aby chápal svá práva a povinnosti v rámci tohoto programu. Žádné body, benefity a bonusy získané nebo zaručené v rámci programu nelze přenést nebo přiřadit.

6. Bonusový program Agoda je určen pouze pro výhody a účast jednotlivých členů. Pouze jednotlivci mají nárok na členství v Bonusech Agoda a každý člen smí mít pouze jeden účet. Dvojí účty budou zrušeny.

Pouze člen, v jehož jméně je veden účet, má nárok na přístup k osobním informacím na účtu. Affiliate partneři společnosti Agoda a zaměstnanci Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. nebo jakýchkoli zcela vlastněných poboček těchto společností nemají nárok se účastnit Bonusového programu Agoda.

7. NASHROMÁŽDĚNÉ BONUSOVÉ BODY NEPŘEDSTAVUJÍ MAJETEK ČLENA A NEMAJÍ MIMO PROGRAM ŽÁDNOU HODNOTU. BONUSOVÉ BODY JSOU KREDITY, KTERÉ MŮŽE SPOLEČNOST AGODA KDYKOLI ZRUŠIT, JAK JE UVEDENO V TOMTO DOKUMENTU. BONUSOVÉ BODY NELZE VYMĚNIT ZA PENÍZE, PŘIŘADIT, VYMĚNIT, A PŘENÉST, KROMĚ ZPŮSOBŮ ZDE UVEDENÝCH, A NEJSOU PŘENOSNÉ V PŘÍPADĚ SMRTI, JAKO SOUČÁST ZÁLEŽITOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE VZTAHY V DOMÁCNOSTI, NEBO JINAK NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ.

8. Osobní informace, které od Vás shromažďujeme v souvislosti s programem, budou použity v souladu s (a) pravidly ochrany soukromí na daných stránkách, kterých jste členy. Klikněte zde a přejdete na pravidla ochrany soukromí www.Agoda.com. Informace odeslané Členem můžeme přenášet k dodavateli (např. hotelu) a zpět pro zjednodušení účasti člena v programu. Chcete-li se dozvědět, jak může tyto informace používat dodavatel, přečtěte si prosím pravidla ochrany soukromí daného dodavatele.

9. Agoda si vyhrazuje právo přerušit členství kteréhokoli člena, který používá Program způsobem, který není v souladu se Všeobecnými podmínkami nebo federálními, provinciálními, oblastními nebo místními zákony, nařízeními, předpisy, pravidly nebo vyhláškami. V důsledku přerušení členství může dojít ke ztrátě všech získaných Bonusových bodů, výhod a privilegií. Kromě práva přerušit členství v programu má společnost Agoda také právo učinit vhodné administrativní a/nebo zákonné opatření, včetně trestního stíhání, a to na základě vlastního uvážení nutnosti takového kroku.

10. Jakýkoli pokus jakékoli osoby podceňovat takové oprávněné opatření programu může být porušení trestního a občanského zákoníku, a pokud k takovému pokusu dojde, vyhrazuje si Agoda právo žádat o náhradu škody ze strany takové osoby, a to do plné míry povolené zákonem. Pokud Agoda nebude prosazovat tyto všeobecné podmínky, neznamená to zřeknutí se těchto nebo jiných podmínek.

11. Veškeré otázky nebo námitky ohledně oprávnění jednotlivce vstoupit do programu, získávání, použití a převodu Bonusových bodů nebo členovo dodržování těchto Všeobecných podmínek bude společnost Agoda řešit čistě na základě vlastního uvážení.

12. Pokud jakoukoli z podmínek těchto Všeobecných podmínek vyhodnotí soud nebo kompetentní jurisdikce jako neplatnou nebo neprosaditelnou, bude tato podmínka vyjmuta ze zbytku těchto Všeobecných podmínek, které jinak zůstanou v plné platnosti.

13. Tyto Všeobecné podmínky mají být vykládány v souladu se singapurskými zákony, bez ohledu na to, kde člen dokončil žádost o členství nebo ji odeslal společnosti Agoda. V případě jakéhokoli opatření nebo jiného zákonného procesu s ohledem na jakoukoli záležitost nebo věc související s těmito Všeobecnými podmínkami nebo členstvím spadá člen do nevýlučné jurisdikce Singapuru.

Zákaz prodeje a výměny

14. Prodej či výměna Bonusových bodů, odměn nebo výhod kýmkoli kromě Agody je výslovně zakázáno. Jakékoli Bonusové body, odměny nebo výhody, které byly přeneseny, určeny nebo prodány při porušení Pravidel programů, budou zabaveny nebo zrušeny a navíc budou členovi uděleny tresty související s daným porušením Pravidel.

Využití hotelových rezervací, které byly získány nákupem, výměnou nebo jiným způsobem porušením Pravidel programu může mít za následek zrušení rezervací, odmítnutí vstupu do hotelu s ohledem na jméno hosta, na kterého je rezervace napsána, a na základě uvážení společnosti Agoda dokončení pobytu v hotelu na základě platby dané ceny.

Aktivita v rámci účtu

15. Každému členovi, který kdykoli přestane být aktivní na účtu po dobu dvaceti čtyř (24) po sobě jdoucích měsíců, bude ukončeno členství a zabaveny veškeré získané Bonusové body.

16. "Aktivita na účtu" pro účely těchto Pravidel je aktivita, kdy člen získává na svůj účet Bonusové body způsobem vymezeným v těchto Pravidlech, nebo jiným, společností Agoda schváleným způsobem, nebo když člen čerpá jakékoli Bonusy Agoda nebo partnerské odměny používáním Bonusových bodů na členském účtu.

Získávání Bonusových bodů

17. Pouze členové Bonusů Agoda jsou oprávněni získávat Bonusové body v programu využitím způsobů získávání bodů uznávaných v tomto programu. Člen nemůže získávat Bonusové body za využívání služeb, ať už hotelových rezervací nebo jiných, jinou osobou, zvířetem, objektem nebo bytostí.

18. V současnosti je možné Bonusové body získat provedením hotelové rezervace prostřednictvím stránek agoda.com nebo jakýchkoli jiných webových stránek patřících do sítě Agoda Travel Network, využitím autorizované kreditní karty k platbě za rezervaci nebo zakoupením zboží nebo služeb za Bonusové body. Agoda si výslovně vyhrazuje právo stanovit dodatečné způsoby získávání Bonusových bodů, vymazat některé nebo všechny v současnosti uznávané způsoby, nebo vyloučit konkrétní typy transakcí ze získávání Bonusových bodů. Pro získání bonusových bodů za provedení rezervace hotelu musí členové programu zadat platné uživatelské jméno a heslo. Bonusové body budou budou připsány na členský účet pouze v případě, že uživatel provedl alespoň jednu rezervaci před 1. dubnem 2014.

19. Bonusové body lze získat pouze za pobyty v hotelu skutečně využité nebo uskutečněné členem po oficiálním zařazení člena do programu a lze je přiřadit pouze k účtu tohoto člena. Bonusové body získané za dokončenou hotelovou rezervaci budou přičteny na členský účet 30 dnů po datu odjezdu z hotelu. Bonusové body budou přiděleny pouze za hotelové rezervace, které člen skutečně využil. Bonusové body nebudou přiděleny za stornování hotelu.

20. Bonusové body lze přidělit pouze za zaplacené a dokončené hotelové rezervace účastnících se hotelů. Počet získaných Bonusových bodů bude určen finanční částkou, kterou člen zaplatí. Finanční částka je částka, která se odečte ze členovy kreditní karty, upravená s ohledem na vrácení peněz, vrácené transakce, úpravy nebo neověřitelnou aktivitu.

Členové Premier získávají Bonusové body v sazbě 20 bodů za každý dolar odečtený z jejich kreditní karty. Členové Elite75 získávají Bonusové body v sazbě 31,25 bodů za každý dolar odečtený z jejich kreditní karty.

21. Pokud Agoda nebo kterýkoli partner Bonusů Agoda nesprávně odmítne členovi získání bodů nebo výhody, bude jejich odpovědnost omezená na ekvivalent daného bodového přírůstku nebo výhody.

22. Bonusové body Agoda budou uděleny pouze za platné zveřejněné ceny a nikoli za hotely, se kterými má Agoda smlouvu na bázi komise, za ubytování zdarma, pronájem nebo vstupenky, průmyslové slevy, skupinové ceny a speciální akční ceny. Bonusové body Agoda nebudou platit u plateb kreditní kartou přímo v hotelu.

23. Pouze osoba domlouvající hotelové rezervace obdrží za tyto služby Bonusové body.

24. Agoda si vyhrazuje právo kdykoli zpřístupnit bonusové body a akční nabídky pouze určitým členům, na základě rezervační historie a rezervační aktivity, zeměpisné polohy, účasti v programu nebo jiných faktorů, jejichž určení závisí čistě na uvážení společnosti Agoda.

25 . Agoda ve většině případů připíše na členský účet získané Bonusové body. Každý člen však má odpovědnost zajistit, že mu/jí budou Bonusové body správně připsány. V případě, že bude člen tvrdit, že získal Bonusové body, ale nebyly mu připsány, nebo v případech, kdy považuje Agoda za nutné věc ověřit, si Agoda vyhrazuje právo požadovat důkaz o získání bodů členem, včetně, ale nejen, kopií účtenek nebo podobných dokumentů prokazujících provedení údajné transakce. Veškeré žádosti o Bonusové body ze strany člena a doložení získání bodů musí Agoda obdržet do dvanácti měsíců od data, kdy měly být body připsány.

Vypršení Bonusových bodů

26. Bonusové body připsané na členský účet mají být drženy na tomto účtu do doby jejich vyčerpání za odměnu, nebo dokud nevyprší jejich platnost, v závislosti na tom, k čemu dojde dříve.

27. Bonusové body získané za jeden kalendářní rok jsou platné do 31. prosince následujícího kalendářního roku. Body, které mají daný rok vypršet, je nutné vyčerpat za odměnu do 31. prosince. Pokud body které mají vypršet, nevyčerpáte do 31. prosince, budou neplatné a smažeme je z účtu. Účty, na kterých nebude docházet k nárůstu Bonusových bodů po dobu 2 celých let, budeme považovat za neaktivní a Agoda si vyhrazuje právo uzavřít takový účet po vypršení platnosti všech zbylých Bonusových bodů.

V případech, kdy dojde z jakéhokoli důvodu k odstranění Bonusových bodů z účtu kvůli čerpání odměn a později dojde k navrácení těchto Bonusových bodů na účet, nebude tato činnost považována za aktivitu v rámci účtu.

Čerpání odměn

28. Odměny dostupné k čerpání a počet Bonusových bodů potřebných k čerpání daných odměn bude určovat Agoda a tato informace bude členům zveřejněna. Agoda vytvoří proces čerpání odměn, ale čerpání má ve své podstatě znamenat výměnu Bonusových bodů na členském účtu za konkrétní odměnu.

29. Body využité při platbě nevratné rezervace v případě jejího zrušení nebudou vráceny.

30. Bonusové body získané na dvou nebo více různých účtech nelze při čerpání odměny kombinovat.

31. Hotelové rezervace Bonusů Agoda budou podléhat tarifu, smlouvě a pravidlech ubytování zařízení, ve kterém mají členové pobývat.

32. Struktura odměn podléhá změnám, zrušení nebo omezení na základě uvážení společnosti Agoda, a to s nebo bez upozornění. Počet Bonusových bodů potřebných k čerpání kterékoli odměny se může výrazně zvýšit, jakákoli odměna může být stažena, a na kteroukoli odměnu nebo její čerpání mohou být kdykoli uplatněna omezení. Shromažďování Bonusových bodů neposkytuje členům programu žádná nezadatelná práva s ohledem na jakoukoli odměnu nebo program. Odměny jsou platné pouze u zařízení, která se podílejí na Bonusovém programu Agoda, tak jak je určeno společností Agoda. Účastnící se zařízení budou zřetelně zobrazovat logo Bonusy Agoda a rezervační proces bude jasně znázorňovat, zda je možné získat nebo čerpat Bonusové body. Agoda nebude považována za odpovědnou za jakékoli změny, v jejichž důsledku bude zrušena účast zařízení v programu.

33. Agoda neponese žádnou odpovědnost za daňové důsledky, které mohou vzniknout na základě účasti člena v programu. Každý člen je zcela zodpovědný za platbu veškerých souvisejících daní a výhod získaných na základě účasti člena v programu a získání, převodu, držení a/nebo použití Bonusových bodů a za veškeré související povinnosti archivace a nahlášení. Členové by měli konzultovat shromažďování, převod a použití Bonusových bodů se svými daňovými poradci.

34. Dodavatelé mohou být kdykoli přidáni nebo odebráni z Programu, a to s nebo bez upozornění. V případě, že je dodavatel odstraněn z programu, zůstanou členovi na účtu všechny Bonusové body, které získal prostřednictvím tohoto dodavatele.


Agoda je součástí Priceline Group, světového lídra v oblasti online cestování a navazujících služeb.

AS-AGWEB-3B04