Refreshing Session...

Vilkår og Betingelser

Vilkår og betingelser

Følgende bestemmelser danner grundlaget for Agodas Bonusprogram. Disse bestemmelser har til formål at beskytte dig, medlemmerne af Agoda Bonus, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], deltagende medlemmer af Agoda Rejsenetværk og dets affilierede selskaber. Din deltagelse i programmet vil blive omfattet af disse bestemmelser, og det er dit ansvar at læse og forstå dem alle. For mere information, kontakt venligst Agoda Bonus Servicecenter eller en deltagende side i Agoda Rejsenetværk, herunder Agoda.com.

Ved tilmelding til Agodas Bonusprogram, optjening af point eller udnyttelse af ethvert aspekt af programmet, accepterer du at være bundet af disse retningslinjer. Disse programbetingelser kan ikke erstattes eller ændres, undtagen i skriftlig form.

Generelle betingelser

1. Agoda Bonusmedlemskab og dets fordele tilbydes på foranledning af Agoda Company Pte Ltd og dets tilknyttede selskaber, og Agoda har ret til at afslutte programmet eller ændre programmets regler, forordninger, fordele, betingelser for deltagelse eller belønningsniveauer, helt eller delvist, til enhver tid med eller uden varsel, selvom ændringerne kan påvirke værdien af allerede akkumulerede bonuspoint. Agoda kan blandt andet tilbagetrække, begrænse, ændre eller indstille ethvert specialtilbud kun for medlemmer; øge pointantal, der kræves for enhver hotelreservation; ændre eller regulere overførsel af Bonuspoint eller fordele; tilføje et ubegrænset antal blackoutdatoer eller begrænse antallet af hotelreservationer og særlige tilbud på nogle eller alle faciliteter. Agoda Bonusmedlemmer kan, i forbindelse med akkumulering af Bonuspoint, ikke påberåbe sig den fortsatte tilstedeværelse af et særligt tilbud eller bonusniveau, og medlemmerne kan ikke være i stand til at opnå alle specialtilbud, der tilbydes, eller bruge Bonuspoint på alle faciliteter.

2. Deltagelse i Agodas Bonusprogram ("Program") er underlagt alle bestemmelser og betingelser, regler og bestemmelser, politikker og procedurer ("Programregler"), som Agoda efter eget valg kan følge fra tid til anden. Agoda har eneret til at fortolke og anvende programmets regler. Enhver undladelse af at følge programmets regler, misbrug af programprivilegier, enhver adfærd til skade for Agodas interesser eller enhver vildledning af oplysninger til Agoda eller dets partnere af et medlem, eller om nogen anden handler på medlemmets vegne, kan resultere i opsigelse af medlemskab, annullering af optjente point, belønninger eller fordele eller begge dele.

3. Agoda forbeholder sig ret til at revidere enhver og alle Agoda Bonuskonti når som helst for at overholde programmets regler, uden varsel til Bonusprogrammedlemmet. I tilfælde af at en revision afslører uoverensstemmelser eller mulige overtrædelser, kan processen med anmodninger om pointindløsning blive forsinket indtil afslutningen af revisionen.

4. Hvert medlem er ansvarlig for at være vidende om programmets regler, og mængden af Bonuspoint på sin konto. Agoda skal forsøge at rådgive aktive medlemmer om forskellige forhold af interesse via sådanne midler, som måtte være relevant, såsom kontoresuméer, nyhedsbreve og hjemmesiden, men Agoda har intet ansvar for eventuel undladelse heraf.

5. Optjening af Bonuspoint og indløsning af disse point er omfattet af særlige regler for programmet vedtaget af Agoda. Hvert medlem er ansvarlig for at læse dette materiale for at forstå sine rettigheder og sit ansvar i henhold til programmet. Ingen point, fordele, belønninger optjent eller udstedt i henhold til programmet, kan overføres eller overdrages.

6. Agodas Bonusprogram opretholdes til gavn og deltagelse af de enkelte medlemmer. Kun enkeltpersoner kan indgå et Agoda Bonusmedlemskab, og hvert medlem kan kun opretholde én konto. Flere konti vil være genstand for sletning.

Kun medlemmet med navn på kontoen vil være berettiget adgang til personlige kontooplysninger. Affiliatepartnere hos Agoda og medarbejdere på Priceline.com, Agoda Company Ltd, Agoda Company Pte. Ltd eller nogen helejede datterselskaber af disse selskaber er ikke berettiget til at deltage i Agodas Bonusprogram.

7. OPTJENTE BONUS POINT UDGØR IKKE EJENDOM FOR ET MEDLEM OG HAR INGEN VÆRDI UDEN FOR PROGRAMMET. BONUSPOINT ER KREDITTER, SOM AGODA KAN TILBAGEKALDE TIL ENHVER TID SOM ANGIVET HERI. BONUSPOINT KAN IKKE BYTTES TIL KONTANTER, TILDELES, BYTTES ELLER OVERFØRES, UNDTAGEN SOM ANFØRT HERI, OG KAN IKKE OVERFØRES VED DØD SOM EN DEL AF INDENLANDSKE FORMÅL ELLER ANDET SOM FØLGE AF LOV.

8. De personlige oplysninger, der indsamles fra dig i forbindelse med programmet, vil blive anvendt i overensstemmelse med (a) Privatlivspolitikken for det pågældende websted, som du er medlem af. Klik her for at se Privatlivspolitikken for www.Agoda.com. Oplysninger indsendt af et medlem kan overføres til og fra en leverandør (dvs. hotel) for at lette medlemmets deltagelse i programmet. Hvis du vil vide, hvordan disse oplysninger kan anvendes af en leverandør, kan du læse i den pågældende leverandørs privatlivspolitik.

9. Agoda forbeholder sig retten til at afbryde medlemskabet for ethvert medlem, der anvender programmet i strid med vilkår og betingelser eller enhver føderale, statslige, provinsielle, territoriale eller lokale love, vedtægter, retningslinjer eller forordninger. Ophørt medlemskab kan resultere i tab af alle optjente Bonuspoint, fordele og privilegier. Ud over et ophør af programmedlemskab, har Agoda ret til at træffe passende administrative og/eller retslige skridt, herunder strafforfølgning, som man efter eget skøn finder nødvendigt.

10. Ethvert forsøg fra en person til at underminere den legitime drift af programmet kan være en overtrædelse af straffe-og civilret, og skulle et sådant forsøg gøres, forbeholder Agoda sig ret til at søge erstatning fra en sådan person i videst muligt omfang tilladt ved lov. Agodas manglende håndhævelse af disse vilkår og betingelser, må ikke udgøre et afkald på denne, eller nogen anden, bestemmelse.

11. Alle spørgsmål eller tvister vedrørende en persons berettigelse til programmet, indtjening, anvendelse eller ombytning af Bonuspoint, eller et medlems overholdelse af disse vilkår og betingelser vil blive løst af Agoda efter eget skøn.

12. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldige eller uden retskraft af en kompetent domstol, skal en sådan bestemmelse udskilles fra resten af disse vilkår og betingelser, som ellers vil forblive i fuld kraft og effekt.

13. Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Singapore uden hensyn til, hvor ansøgningen om medlemskab er blevet foretaget af medlemmet eller indsendt til Agoda. Under enhver handling eller anden juridisk proces med hensyn til ethvert spørgsmål eller ting i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller medlemskab, underlægges medlemmet ikke-eksklusiv jurisdiktion i Singapore.

Forbud mod salg eller byttehandel

14. Salg eller bytte af Bonuspoint, priser eller andre ydelser andre end Agoda er udtrykkeligt forbudt. Eventuelle Bonuspoint, priser eller fordele overdraget, overført eller solgt i strid med programmets regler, kan, udover at udsætte medlemmet for sanktioner, der ellers er forbundet med krænkelser, blive konfiskeret eller annulleret.

Brugen af hotelreservationer, der er erhvervet gennem køb, byttehandel, eller anden adfærd i strid med regler for programmet kan resultere i annullering af disse bestillinger, at der nægtes adgang til hotellet med hensyn til gæstens navn som bestillingen holdes under, samt, efter skøn fra Agoda, at ophold på hotellet kun kan ske mod betaling af en gældende sats.

Kontoaktivitet

15. Ethvert medlem, der ikke på noget tidspunkt har engageret sig i kontoaktivitet for en periode på 24 (fireogtyve) på hinanden følgende måneder er underlagt opsigelse af sit medlemskab og tab af alle optjente Bonuspoint.

16. "Kontoaktivitet" med henblik på denne forretningsorden anses at finde sted når et medlem optjener Bonuspoint på sin konto på nogen måde som angivet i disse regler medmindre andet er godkendt af Agoda, eller når medlemmet indløser enhver Agoda-belønning eller partnerbelønninger ved anvendelse af Bonuspoint på medlemmets konto.

Optjening af Bonuspoint

17. Kun medlemmer af Agoda Bonus er berettiget til at optjene Bonuspoint ved at benytte sig af måderne til dette under Programmet. Et medlem kan ikke optjene Bonuspoint til udnyttelse af tjenester, uanset om det er hotelreservationer eller på anden måde, af en anden person, dyr, objekt, eller enhed.

18. I øjeblikket kan Bonuspoint optjenes ved hotelreservationer foretaget gennem agoda.com eller enhver anden hjemmeside, der tilhører Agoda Rejsenetværk, ved brug af et autoriseret kreditkort til at betale for en bestilling eller ved at købe varer eller tjenester for Bonuspoint. Agoda forbeholder sig udtrykkeligt retten til at etablere yderligere måder til optjene Bonuspoint for at slette én eller alle af de måder, der i dag er anerkendt, eller til at udelukke bestemte typer af transaktioner fra akkumuleringen af Bonuspoint. For at optjene Bonuspoint via hotelreservationer skal medlemmer logge ind ved at indtaste gyldigt brugernavn og adgangskode. Bonuspoint vil blive krediteret til medlemmets konto, men kun hvis medlemmet har foretaget mindst én reservation inden 1. april 2014.

19. Bonuspoint kan kun optjenes for faktiske hotelophold foretaget eller udført af det pågældende medlem efter medlemmets officielle tilmeldingsdato og kan kun anvendes til medlemmets konto. Bonuspoint optjent for en færdig hotelreservation vil blive krediteret til medlemmets konto 30 dage efter afrejsedato fra hotellet. Bonuspoint vil kun blive krediteret for hotelbestillinger, der er foretaget af medlemmet. Bonuspoint vil ikke blive tildelt for hotellets aflysninger.

20. Bonuspoint kan kun optjenes ved betalte og afsluttede hotelreservationer på deltagende hotelejendomme. Mængden af optjente point skal bestemmes af kontantværdi betalt af medlemmet. Den kontante værdi er det beløb, der opkræves medlemmets kreditkort, korrigeret for eventuelle refusioner, tilbageførsler, justeringer eller ikke-verificerbar aktivitet.

Premier-medlemmer optjener Bonuspoint med en sats på 20 point for hver dollar opkrævet til deres kreditkort. Elite75-medlemmerne skal optjene Bonuspoint med en sats på 31,25 point for hver dollar opkrævet til deres kreditkort.

21. Hvis Agoda eller nogen Agoda Bonuspartner uretmæssigt afviser et medlem, en optjening eller ydelse, vil ansvar være begrænset til modværdien af denne optjening eller fordel.

22. Agoda Bonuspoint vil kun blive krediteret for kvalificerede offentliggjorte satser og ikke for hoteller, hvor Agoda har indgået kontrakt med provisionsbasis som eneste grundlag, gratis indkvartering, leje eller billetter, industrirabatter, gruppesatser eller andre særlige salgsfremmende satser. Agoda Bonuspoint vil ikke blive anvendt til nogen kreditkortgebyrer foretaget direkte med hotellet.

23. Kun den person, der står som kontakt for hotelreservationen modtager Bonuspoint for disse services.

24. Agoda forbeholder sig ret til enhver tid at give bonuspoint og kampagnetilbud selektivt til visse medlemmer baseret på bestillingshistorie og -aktivitet, geografiske steder, programdeltagelse eller andre faktorer opgjort efter Agodas eget skøn.

25. Agoda vil, i de fleste tilfælde, kreditere medlemmernes konti med optjente Bonuspoint. Dog har hvert medlem selv ansvaret for at sikre sine Bonuspoint er korrekt krediteret. Hvis et medlem anfører, at Bonuspoint er blevet optjent, men ikke krediteret, eller i tilfælde, hvor Agoda skønner at en verifikationserklæring er nødvendig, forbeholder Agoda sig ret til at kræve bevis for optjeningen fra medlemmet, herunder, men ikke begrænset til, kopier af kvitteringer eller lignende dokumentation samt kontrollere enhver transaktion, som hævdes at være udført. Eventuelle krav om Bonuspoint fra et medlem og bevis for optjening skal være modtaget af Agoda inden for tolv måneder efter den dato hvor sådanne Bonuspoint hævdes at være optjent.

Udløb af Bonuspoint

26. Bonuspoint optjent på en medlemskonto er forbeholdt denne konto, indtil de er indløst, eller indtil de udløber, alt efter hvilket sker først.

27. Bonuspoint optjent i et kalenderår forbliver gyldige indtil den 31. december i det næste kalenderår. Point der udløber i hvert kalenderår skal indløses seneste den 31. december. Point der ikke indløses inden den 31. december er ugyldige og slettes fra konti. Konti, hvor Bonuspoint ikke er indløst inden for en fuld 2-årig periode er udpeget som hvilende og Agoda forbeholder sig ret til at lukke kontoen efter udløbet af eventuelle resterende Bonuspoint.

I de tilfælde, hvor Bonuspoint, uanset årsag, er fjernet fra en konto, for indløsning af priser, og senere returneret, skal disse returnerede Bonuspoint ikke tælle som kontoaktivitet.

Bonusindløsning

28. Point der er tilgængelige for at blive indløst, og mængden af bonuspoint der er nødvendige for at indløse en pris vil blive fastsat af Agoda og offentliggjort til medlemmerne. Agoda fastlægger processen for tildeling og indløsning, men indløsning skal som udgangspunkt betyde omveksling af Bonuspoint på et medlems konto for en bestemt pris.

29. Point der indløses ved køb af en ikke-refunderbar reservation vil ikke blive refunderet i tilfælde af en afbestilling.

30. Bonuspoint optjent på to eller flere forskellige konti kan ikke kombineres til at indløse en pris.

31. Agoda Bonushotelreservationer vil være underlagt de takster, kontrakter og boligpolitik af ejendommen, hvor medlemmerne planlægger at bo.

32. Bonusstrukturen er genstand for ændringer, aflysning eller begrænsning efter Agodas skøn,med eller uden varsel. Mængden af Bonuspoint der kræves for at indløse en pris kan forøges væsentligt, enhver tildeling kan trækkes tilbage og restriktioner på enhver tildeling eller dennes indløsning kan pålægges enhver tid. Optjeningen af Bonuspoint berettiger ikke medlemmer til eventuelle erhvervede rettigheder med hensyn til nogen priser eller programmet. Bonus er kun gyldig for ejendomme, der deltager i Agodas Bonusprogram som bestemt af Agoda. Deltagende ejendomme vil helt klart vise Agodas Bonuslogo og bestillingsprocessen vil tydeligt vise, om Bonuspoint er i stand til at blive indtjent eller brugt. Agoda kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ændringer, som resulterer i annullering af en deltagende ejendom fra programmet.

33. Agoda er ikke ansvarlig eller hæfter på nogen måde for eventuelle skattemæssige konsekvenser, som kan blive resultatet af et medlems deltagelse i programmet. Hvert medlem er alene ansvarlig for, at alle skatter betales, og ydelser erhvervet som følge af et medlems deltagelse i programmet og indtjening, konvertering, besiddelse og/eller brug af Bonuspoint og for alle gældende arkiverings- og rapporteringsforpligtelser. Medlemmerne bør rådføre sig med deres skatterådgivere med hensyn til akkumulering, omdannelse og brug af Bonuspoint.

34. Leverandører kan tilføjes eller fjernes fra programmet til enhver tid med eller uden varsel. I tilfælde af at en leverandør er fjernet fra programmet, vil medlemmet stadig beholde Bonuspoint på medlemmets konto, der blev optjent gennem denne leverandør.


Agoda er en del af The Priceline Group - verdens førende inden for online rejser og relaterede services.

AS-AGWEB-3A06