ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์
ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

Removed from saved list

ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

212/26 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, Nai Wiang, Nan, Thailand, 55000 - See map

Conveniently situated in the Nai Wiang part of Nan, this property puts you close to attractions and interesting dining options. This 4-star property is packed with in-house facilities to improve the quality and joy of your stay.

Highlights

Sparkling clean

Inside city center

Top Value

Front desk [24-hour]

600 meters to Wat Phra That Chang Kham

Facilities

Valet parking

Free Wi-Fi in all rooms!

Front desk [24-hour]

Contactless check-in/out

Salon

Wi-Fi in public areas

Family room

Smoking area

Your dates are popular among travelersUsers are booking a place in Nan every 13 minutes on Agoda.com
9.0Exceptional

52 reviews

52 reviews

See map

9.2Exceptional

Location rating score

Exceptional location - Inside city center
Parking
FREE
Popular landmarks
Wat Phra That Chang Kham
620 m
Wat Sri Panton Temple
1.9 km
Nan National Museum
1.9 km
Wat Phumin
2.1 km
Nan Noble House
2.1 km
Closest landmarks
Kad Nan
400 m
Nan Provincial Sport Stadium
460 m
Nan Provincial Stadium
610 m
Wat Phra That Chang Kham
620 m
Wat Suan Tan
630 m
Value for money9.0
Location rating9.2
Nearest airportNan Nakhon Airport (NNT)
Distance to airport1.4 km

Rooms available at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

Standard Double Room
...
 • Room size: 24 m²/258 ft²
 • Shower
 • 1 king bed
Enter dates to see prices
Superior Double Room
...
 • Room size: 24 m²/258 ft²
 • Shower
 • 1 king bed
Enter dates to see prices
Standard Twin Room
...
 • Room size: 24 m²/258 ft²
 • Shower
 • 2 single beds
Enter dates to see prices
Standard Triple Room
...
 • Room size: 24 m²/258 ft²
 • Shower
 • 1 single bed and 1 king bed
Enter dates to see prices

Top things to do in Nan

Up to 10% off

Popular things to do

popular things to do

Frequently asked questions

Is car parking available at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ has car park nearby free of charge for customers traveling with vehicles to take full advantage when staying at this property. Please contact the property for more information, or log into your Agoda account and contact the property through Agoda's direct message chatbox.

Does ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ provide an option for contactless check-in and check-out?

At ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์, customers can take part in contactless check-in and check-out option provided by this property for your convenience and safety.

What public parks are within range of ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

While lounging at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์, enjoy your morning or evening stroll at close by park which include Playground and Si Muang Park.

How long do visitors typically stay at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

Verified past guests that have stayed at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ had an average nightly stay of 1 night at this property.

At what time of the year is ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ most popular?

ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์'s most popular month where verified guests have stayed the most is in December.

What do past travelers love most about ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

Past guests that stayed at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ have given this property a rating of 9.32 for its outstanding service as the major highlight for their stay.

What is the average rating that verified Couples' have given to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

Past couple travelers that have stayed at this property have given ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ an average rating of 8.9. You can look up on more specific customer critiques, and remarks by filtering for a specific type of verified guest travelers down in the review section.

What is the average rating that past Group travelers have given to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

Past group travelers that have stayed at this property have given ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ an average rating of 8.8. You can find more detailed customer evaluations and responses by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What is the nearest train, metro, or bus station to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

The nearest train, metro, or bus station is Nan Bus Terminal, 2608.16 m away from ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์.

What is the closest airport to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์?

The closest airport to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ is Sayaboury Airport, 109.0 km away.

More about ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

More about ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

Unwind and Indulge in Exciting Entertainment Facilities at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

At ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์, guests can immerse themselves in a world of entertainment and relaxation. The hotel boasts an array of entertainment facilities that are sure to keep guests entertained throughout their stay. One of the highlights is the hotel's salon, where guests can pamper themselves with a range of beauty treatments and services. Whether it's a rejuvenating facial, a relaxing massage, or a stylish haircut, the skilled professionals at the salon will ensure guests leave feeling refreshed and revitalized. For those looking to unwind and socialize, the hotel offers a shared lounge/TV area. This cozy space is the perfect spot to relax with a book, catch up on the latest news, or enjoy a movie night with fellow guests. With comfortable seating and a large flat-screen TV, guests can kick back and unwind after a day of exploring Nan. Whether you're seeking some much-needed pampering or a place to unwind and connect with fellow travelers, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ has you covered with its exceptional entertainment facilities.

Convenience at Its Finest: ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์'s Top-Notch Facilities

When it comes to convenience, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ in Nan, Thailand, truly goes above and beyond. Whether you're a digital nomad or simply want to stay connected, this hotel offers Wi-Fi in public areas as well as free Wi-Fi in all rooms. Say goodbye to the hassle of finding a designated smoking area, as this hotel has one on-site, ensuring a comfortable stay for both smokers and non-smokers alike. Additionally, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ boasts a convenience store, making it easy for guests to grab any essentials they may need during their stay. With these top-notch facilities, convenience is just a step away at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์.

Convenient Transport Facilities at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

At ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์, guests can enjoy a hassle-free stay with its convenient transport facilities. The hotel offers valet parking services, ensuring that guests can effortlessly park their vehicles upon arrival. Whether you're traveling by car or renting one during your stay, the hotel's car park provides a secure and convenient parking space. What's even better is that the car park is free of charge, allowing guests to save on parking fees and enjoy a worry-free trip. With these transport facilities, guests can explore Nan and its surrounding areas with ease, knowing that their vehicles are well taken care of.

Discover the Charms of Nai Wiang in Nan, Thailand

Nestled in the heart of Nan, Thailand, Nai Wiang is a vibrant and culturally rich neighborhood that offers visitors a unique and authentic experience. Known for its charming streets, traditional architecture, and warm hospitality, Nai Wiang is a must-visit destination for those looking to immerse themselves in the local culture. One of the highlights of Nai Wiang is its bustling night market, where visitors can indulge in a variety of delicious street food and shop for traditional handicrafts and souvenirs. The market comes alive in the evenings, with the aroma of freshly cooked dishes filling the air and the sound of vendors calling out to passersby. It's the perfect place to sample local delicacies like khao soi, a fragrant and spicy noodle dish, or pick up unique handmade items to take home. In addition to its vibrant market, Nai Wiang is also home to several historical landmarks and temples. The Wat Phumin, a stunning Buddhist temple adorned with intricate murals, is a must-see attraction in the area. Visitors can marvel at the beautiful artwork and soak in the serene atmosphere of the temple. Another notable site is the Nan National Museum, which showcases the rich history and culture of the region through its exhibits and artifacts. Whether you're a food lover, history enthusiast, or simply seeking an authentic cultural experience, Nai Wiang in Nan, Thailand has something to offer everyone. Immerse yourself in the local flavors, explore the historical sites, and soak in the warm hospitality of this charming neighborhood. A visit to Nai Wiang is sure to leave you with unforgettable memories and a deeper appreciation for the beauty of Nan, Thailand.

Getting to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ from the Nearest Airports in Nan, Thailand

When traveling to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ in Nai Wiang, Nan, Thailand, you have a few options for getting from the nearest airports to your destination. The nearest airport to Nan is Nan Nakhon Airport, which is approximately 3 kilometers away from the city center. From the airport, you can easily reach ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ by taking a taxi or a private car. The journey from Nan Nakhon Airport to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ takes around 15 minutes, depending on traffic conditions. Another option is to fly into Chiang Mai International Airport, which is located approximately 250 kilometers away from Nan. From Chiang Mai, you can either take a domestic flight to Nan Nakhon Airport or opt for a scenic drive. If you choose to drive, you can rent a car at the airport or hire a private car service. The drive from Chiang Mai to ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ takes around 4-5 hours, passing through beautiful mountainous landscapes and charming villages along the way. No matter which airport you choose to fly into, reaching ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ in Nai Wiang, Nan, Thailand is a convenient and enjoyable experience. Whether you prefer a quick taxi ride from Nan Nakhon Airport or a scenic drive from Chiang Mai, you'll be rewarded with the serene beauty of Nan and the warm hospitality of ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ upon arrival.

Discover the Rich Heritage and Natural Beauty near ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

Nestled in the charming city of Nan, Thailand, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ offers easy access to a variety of captivating landmarks and attractions. Just a short distance away, you'll find the magnificent Wat Phra That Chang Kham, a revered Buddhist temple known for its stunning architecture and intricate carvings. Explore the temple grounds and marvel at the golden chedi that houses ancient relics, offering a glimpse into Nan's rich cultural heritage. For nature enthusiasts, a visit to Wat Suan Tan is a must. This tranquil temple is surrounded by lush greenery and offers a serene atmosphere for meditation and contemplation. Take a leisurely stroll through the temple gardens and admire the beautiful flowers and towering trees. If you're in the mood for some outdoor activities, head to Nan Provincial Stadium and Nan Provincial Sport Stadium. These sports complexes provide ample space for jogging, cycling, or simply enjoying a relaxing picnic. Nearby, you'll also find a playground where children can have fun and let off some steam. For those in need of medical assistance, Nan Central Hospital and Nan Hospital are conveniently located nearby. Additionally, Nan Nakhon Airport is just a short drive away, making it easy for travelers to access the hotel. Whether you're seeking cultural exploration, natural beauty, or recreational activities, the surrounding landmarks and attractions near ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ offer something for everyone. Immerse yourself in Nan's rich heritage, unwind in nature, or enjoy some outdoor fun – the choice is yours.

Diverse Dining Options in the Vicinity

Located in the heart of Nan, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ offers a wide array of dining options in its surrounding area. Whether you're craving traditional Thai cuisine or international flavors, you'll find something to satisfy your taste buds. Just a short stroll away, you'll discover Suriya Garden Restaurant, known for its tranquil garden setting and delectable Thai dishes. For those craving a juicy steak, Nan Steakhouse is just around the corner, offering a mouthwatering selection of premium cuts. Baan Bum Bar&Bistro is another nearby gem, serving up a fusion of Thai and Western cuisine in a cozy and relaxed atmosphere. If you're in the mood for a quick bite or a cup of coffee, Workboxes Cafe' is a great spot to unwind and refuel. Ruean Kaeo Restaurant is perfect for those looking to experience authentic Northern Thai cuisine, with its extensive menu of traditional dishes. U & Steak Nan is a popular choice for steak lovers, offering a variety of succulent cuts cooked to perfection. Craving some international flavors? Head over to Runway, a trendy restaurant serving up a mix of Asian and Western dishes. Voila Kitchen is a hidden gem that specializes in French and Thai fusion cuisine, offering a unique dining experience. Finally, for those looking to indulge in local flavors, Khao Tha At Nan is a must-visit, serving up traditional Nan-style dishes that will tantalize your taste buds. With such a diverse range of dining options in close proximity, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ is the perfect choice for food enthusiasts.

Shop 'til You Drop at Kad Nan

Located just a short stroll from ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์, Kad Nan is a vibrant shopping destination that offers a unique blend of traditional and modern shopping experiences. This bustling market is a treasure trove of local handicrafts, textiles, and souvenirs, making it the perfect place to pick up some unique mementos of your visit to Nan. As you wander through the market stalls, you'll be captivated by the colorful displays of intricate woven fabrics, handmade jewelry, and wooden carvings. Don't forget to haggle for the best prices and immerse yourself in the lively atmosphere of this local shopping hotspot. After browsing the handicrafts, you can also explore the market's food section, where you'll find an array of mouthwatering local delicacies to tantalize your taste buds. From spicy sausages to crispy fried insects, Kad Nan offers a true culinary adventure. Whether you're looking for a special gift or simply want to soak up the local culture, a visit to Kad Nan is an absolute must during your stay at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์.

Affordable Luxury at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ in Nan, Thailand

Escape to the enchanting city of Nan and experience affordable luxury at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์. With an average room price of just $22, this charming hotel offers exceptional value for money compared to the city's average room price of $51. At ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์, you can indulge in a comfortable and stylish stay without breaking the bank. The hotel boasts well-appointed rooms that are tastefully decorated, creating a cozy and inviting ambiance. Each room is equipped with modern amenities, ensuring a convenient and enjoyable stay for all guests. Not only does ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ offer incredible value, but it also provides a prime location in Nan. Situated in the heart of the city, you'll have easy access to Nan's top attractions, vibrant markets, and authentic local restaurants. Whether you're a budget-conscious traveler or a savvy explorer looking for a great deal, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ is the perfect choice for your stay in Nan.

A Wonderful Stay at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์

The customer reviews of ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ in Nan, Thailand are overwhelmingly positive. Guests have praised the hotel for its exceptional cleanliness and pleasant ambiance. One reviewer mentioned that they loved staying at this hotel, highlighting its impeccable cleanliness. The hotel staff goes above and beyond to ensure that every corner of the property is spotless, creating a comfortable and inviting atmosphere for guests. Another satisfied guest described the hotel as very nice, further emphasizing the high standards of cleanliness maintained at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์. With such positive reviews, it is clear that this hotel is an excellent choice for travelers seeking a relaxing and hygienic stay in Nan.

A Haven of Exceptional Service and Impeccable Cleanliness

Discover the unparalleled charm of ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ in Nan, Thailand, where guests are treated to a truly memorable stay. With an impressive overall rating of 8.7, this hotel has consistently delighted visitors with its exceptional service and impeccable cleanliness. One of the standout features of ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ is its remarkable value for money, earning a remarkable rating of 9.0. Guests can rest assured that their stay here will not only be comfortable but also affordable, making it an ideal choice for budget-conscious travelers. The hotel's commitment to providing excellent facilities is also evident, with a score of 9.0. From well-appointed rooms to modern amenities, every aspect of the hotel is designed to enhance the guest experience. When it comes to cleanliness, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ truly shines, boasting an impressive rating of 9.4. Guests can expect spotless rooms and pristine common areas, ensuring a hygienic and comfortable environment throughout their stay. The hotel's dedication to maintaining high cleanliness standards is a testament to their commitment to guest satisfaction. Conveniently located, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ also scores a remarkable 9.2 for its location. Situated in the heart of Nan, guests have easy access to popular attractions, dining options, and shopping centers, making it an ideal base for exploring the city. Furthermore, the staff at ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ consistently receives glowing reviews for their exceptional performance, with a rating of 9.4. Guests can expect warm hospitality, prompt assistance, and a genuine desire to make their stay unforgettable. Whether you're traveling for business or leisure, ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ is the perfect choice for a remarkable stay. With its exceptional service, remarkable value, impeccable cleanliness, convenient location, and outstanding staff performance, this hotel truly exceeds expectations and guarantees an unforgettable experience.

Show less

Amenities and facilities

Excellent
Facilities

8.8

Languages spoken
 • Thai
Internet access
 • Free Wi-Fi in all rooms!
 • Internet
 • Internet services
 • Wi-Fi in public areas
Services and conveniences
 • Air conditioning in public area
 • Contactless check-in/out
 • Convenience store
 • Elevator
 • Food delivery
 • Invoice provided
 • Salon
 • Smoke-free property
 • Smoking area
Cleanliness and safety
 • Anti-viral cleaning products
 • Cashless payment service
 • First aid kit
 • Free face masks
 • Guest rooms seal after sanitization
 • Hand sanitizer
 • Hotel room service app
 • Hot water linen and laundry washing
 • Physical distancing of at least 1 meter
 • Professional-grade sanitizing services
 • Protective screens in common areas
 • Room sanitization opt-out available
 • Rooms sanitized between stays
 • Safe dining setup
 • Sanitized kitchen and tableware items
 • Shared stationery removed
 • Staff trained in safety protocol
 • Temperature check for guests and staff
For the kids
 • Family room
Access
 • CCTV in common areas
 • CCTV outside property
 • Fire extinguisher
 • Front desk [24-hour]
 • Non-smoking rooms
 • Pets allowed
 • Safety/security feature
 • Security [24-hour]
Getting around
 • Car park [free of charge]
 • Car park [nearby]
 • Valet parking
Available in all rooms
 • Accessible by stairs
 • Adapter
 • Air conditioning
 • Closet
 • Clothes rack
 • Desk
 • Dining table
 • Free bottled water
 • Private bathroom
 • Refrigerator
 • Safety/security feature
 • Satellite/cable channels
 • Seating area
 • Separate dining area
 • Shower
 • Sleep comfort items
 • Slippers
 • Socket near the bed
 • Tile/marble flooring
 • Toiletries
 • Towels
 • Trash cans

Location

212/26 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, Nai Wiang, Nan, Thailand, 55000
Exceptional
Location

9.2

Airports
 • Nan Nakhon Airport (NNT)
  1.4 km
 • Phrae Airport (PRH)
  98.1 km
Public transportation
 • Nan Bus Terminal
  2.6 km
Hospital or clinic
 • Nan Hospital
  960 m
Convenience store
 • On-site
Cash withdrawal
 • ATM
  330 m

What's nearby

Popular landmarks
 • Wat Phra That Chang Kham
  620 m
 • Wat Sri Panton Temple
  1.9 km
 • Nan National Museum
  1.9 km
 • Wat Phumin
  2.1 km
 • Nan Noble House
  2.1 km
 • Wat Mingmuang
  2.2 km
 • Wat Prathat Chaehang
  3.6 km
 • Wat Phra That Kao Noi
  4.0 km
 • Nan Riverside Art Gallery
  16.7 km
 • Wat Nong Bua
  33.0 km
Nearby landmarks
 • Kad Nan
  400 m
 • Nan Provincial Sport Stadium
  460 m
 • Nan Provincial Stadium
  610 m
 • Wat Phra That Chang Kham
  620 m
 • Wat Suan Tan
  630 m
 • Nan Hospital
  960 m
 • Nan central hospital
  1.1 km
 • Grow Fitness
  1.1 km
 • Playground
  1.2 km
 • Wat Huawiangtai
  1.4 km
Distances shown are straight-line distances on the map. Actual travel distances may vary.

Property policies

Children and extra beds

Extra beds are dependent on the room you choose. Please check the individual room capacity for more details.

All children are welcome.

Children 0-7 year(s)
Stay for free if using existing bedding.
If you need an extra bed, it will incur an additional charge.
Guests 8 years and older are considered as adults
Must use an extra bed which will incur an additional charge.
Others
 • When booking more than 5 rooms, different policies and additional supplements may apply.

Some helpful facts

Check-in/Check-out
 • Check-in from14:00
 • Check-in until21:00
 • Check-out from00:00
 • Check-out until12:00

Property announcements

Please inform ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ in advance of your expected arrival time. You can use the Special Requests box when booking, or contact the property directly with the contact details provided in your confirmation. Guests are required to show a photo identification and credit card upon check-in. Please note that all Special Requests are subject to availability and additional charges may apply.

Reviews of ช้างเผือกเกสต์เฮ้าส์ from real guests

9.0
Exceptional
Service9.3
Cleanliness9.2
Location9.2
Value for money9.0
Facilities8.8
High score for Nan
Rating
9+ Exceptional (8)
8-9 Excellent (1)
7-8 Very Good (2)
6-7 Good (0)
<6 Below Expectation (1)
Guest Type
Room Type
Language
Showing 12 verified guest comments
123
10.0
Exceptional
Skyler from United States
Solo traveler
Standard Twin Room
Stayed 1 night in November 2020

Clean and Comfy”

I loved staying here!

Reviewed November 26, 2020
8.8
Excellent
Nat from Thailand
Business traveler
Standard Double Room
Stayed 2 nights in September 2020

Chang Pruek Hotel Review”

Very nice and clean.

Reviewed September 10, 2020
5.6
Kam from United Kingdom
Solo traveler
Superior Double Room
Stayed 1 night in December 2021

Above average”

Very near the airport 5 mins trip. Location is pretty good. 7-Eleven literally next door & Lotus a few more steps away. Room was big with small balcony. Very old school design but clean and well maintained. The owner was very approachable. Opposite are some local street food vendors. Whole spit roasted chicken with sticky rice for less than UK£3.

Reviewed December 30, 2021
9.2
Exceptional
Guenther from Thailand
Couple
Standard Double Room
Stayed 1 night in February 2022

Saubere Zimmer ”

Freunde von uns haben nicht bei Angoda gebucht, sonder vor Ort bar bezahlt, und haben das Zimmer für 100 Baht billiger bekommen.

Reviewed February 07, 2022
9.6
Exceptional
kumporn from Thailand
Couple
Standard Double Room
Stayed 1 night in October 2020

สะอาด คุ้มค่า”

ห้องพักสวยงามสะอาดคุ้มค่าตรงตามปก พนักงานบริการดีมาก ต้อนรับดี เตียงนอนสบายมาก มีที่จอดรถกว้างขวางรองรับได้หลายคัน ไม่ไกลจากถนนคนเดินมาก โดยรวมคุ้มค่ากับราคา

Reviewed January 05, 2021
123
This is a popular property. Don't miss out!

Back to search results

Back to room choices

|

Dismiss