Agoda privaatsuspoliitika


Sissejuhatus

Viimati uuendatud 2020. a augustis

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Agoda Company Pte. Ltd. (30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapur 049712) („Agoda,” „me”, „meie”) sind puudutavaid andmeid kogub, kasutab ja jagab, kui külastad ning kasutad meie (mobiilset ja arvutitele mõeldud) veebisaiti ja mobiilirakendust (ühiselt „veebisait”) või muud veebisaitidega ühendatud teenust (nt võtad ühendust meie klienditeenindusega veebivestluse või e-posti teel). Järgnevalt on toodud meie privaatsustavade kokkuvõte. Allpool on toodud meie terviklik privaatsuspoliitika. Soovi korral võid klõpsata ka kokkuvõtvas tabelis toodud linkidel, et liikuda kindla punkti juurde.

1. KogumineVõime koguda sind puudutavaid andmeid (nt sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress ja krediitkaardi andmed), mis saame, kui sa meie veebisaiti kasutad.
2. KasutamineVõime kasutada sind puudutavaid andmeid teenuste pakkumiseks ja hooldamiseks ning veebisaidi parandamiseks ja sulle reklaamsõnumite saatmiseks.
3. Mobiilsed seadmedSinu nõusolekul võime sulle saata tõuketeatisi, mis sisaldavad teavet sinu broneeringute ja sinu valitud Agoda programmide kohta.
4. JagamineVõime jagada sind puudutavaid andmeid oma tarnijatega, teenusepakkujatega ja partneritega.
5. Riigispetsiifilised õigused eraelu puutumatusele Olenevalt sinu elukohariigist võib sul olla õiguseid küsida meilt teavet selle kohta, kuidas jagame teatud liigi sind puudutavaid andmeid kolmandate osapooltega.
6. KüpsisedVõime kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid oma veebisaidi kättesaadavaks tegemiseks, sinu eelistuste analüüsimiseks ja asjakohaste reklaamide kuvamiseks.
7. Reklaamkirjadest loobumineVõid Agoda e-reklaamkirjade saamisest loobuda, kasutades tellimusest loobumise linki, mis on iga meie e-reklaamkirja lõpus või muutes oma konto seadeid.
8. Rahvusvahelised edastamisedKasutame asjakohaseid meetmeid, mida nõuavad seadused, mis reguleerivad rahvusvahelist andmete edastamist, et kaitsta andmeid piiriülesel edastamisel.
9. Andmed muudelt partneriteltVõime koguda andmeid sidusettevõtetelt, äripartneritelt või kolmandatest osapooltest teenusepakkujalt ja sa võid sellisest kogumisest loobuda.
10. TurvalisusKasutame sind puudutavate andmete kaitsmiseks mõistlikke turbemeetmeid ja nõuame seda ka oma teenusepakkujatelt.
11. Andmesubjekti õigusedSa võid kasutada teatud õiguseid, mis on seotud sind puudutavate andmete juurdepääsuga, kustutamisega, ülekandmisega või end puudutavate andmete töötlemise osas vastuväiteid esitada.
12. Privaatsuspoliitika muudatusedTeavitame sind mis tahes muudatustest, avaldades käesoleva privaatsuspoliitika uue versiooni ja võttes tarvitusele muid samme, kui need osutuvad vajalikuks.
13. Kolmandate osapoolte lingidVõime pakkuda linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, mida me ei oma ega kontrolli, ning mida reguleerivad eraldi kasutustingimused ja privaatsusavaldused.
14. Muud kaalutlusedAlaealistega, poliitika keele ja kasutustingimustega seotud teave.
15. Meiega kontakteerumineKui sul on käesoleva privaatsuspoliitika või meie privaatsustavade (nagu kirjeldatud allpool) küsimusi, võta meiega ühendust.

1. Meie poolt kogutavad andmed

Kogume, majutuse broneerimise eesmärgil, sind puudutavaid andmeid, mis meile veebisaiti kasutades esitad – nt sinu nimi, aadress, telefoninumber, krediitkaardi andmed, e-posti aadress, majutuskoha nimi, majutuskoha asukoht ja/või külastuse pikkus ning sinu Agoda konto salasõna. Lisaks võime koguda lennupiletite broneerimisel ka teavet reisija nime, sünnikuupäeva, kodakondsuse ja passi kohta (sh passi number, väljastanud riik ja aegumiskuupäev).

Meie veebisaiti külastades võime koguda automaatselt ka kindlaid kasutusega seotud andmeid – nt sinu IP-aadress, geograafilised andmed, riik, otsingueelistused, mis on seotud kindlate otsingutega, brauser ja teave, mis puudutab sinu seadme operatsioonisüsteemi, rakenduse versiooni, keelesätteid ning lehekülgi, mida on sulle kuvatud. Kui kasutad meie mobiilirakendusele või mobiilsele seadmele optimeeritud veebisaidile juurdepääsemiseks mobiilset seadet, siis võime koguda ka andmeid, mis võimaldavad sinu mobiilse seadme identifitseerida, nagu seadme ID ja seadme asukoht (sinu nõusolekul), ja seadmespetsiifilisi sätteid ja omadusi.

Kui sa osaled Agoda programmis, siis sellega seoses võime koguda piiratud ulatuses täiendavaid andmeid majutuskohalt sinu külastuse kohta – järgnevalt on toodud näide andmetest, mis kogutakse Agoda väikese hadži programmi raames. Broneeringu tegemisel registreerib meie süsteem selle, millise veebisaidi kaudu ja milliste vahendite abil on broneering tehtud. Võime koguda teatud andmeid ka küpsiste, siltide jms tehnoloogiate abil, nagu kirjeldatud allpool.

Kui soovid võtta ühendust meie klienditoe meeskonnaga või pöördud meie poole muul viisil (nt sotsiaalmeedia kaudu või suhtled meie kaudu oma majutuskohaga), kogume ka siis sind puudutavaid andmeid.

Kui esitad meie veebisaidi kaudu meile majutust või lisateenuseid puudutavaid arvustusi, kogume sind puudutavat teavet, mis on kirjas arvustustes (sh sinu eesnimi ja elukohariik).

Saad otsustada osaleda meie soovitusprogrammides või muudes kampaaniates ning seda tehes esitad meile oma isikuandmeid. Lisaks saad esitada meile tagasisidet või küsida veebisaitide või meie erinevate kommunikatsiooniplatvormide kasutamise osas abi.

Kui esitad broneeringut tehes ka teiste külaliste isikuandmeid või teed broneeringu kellegi teise nimel, on sinu kohustus tagada, et isik või isikud, kelle isikuandmeid sa meiega jagad, on teadlikud, et sa oled seda teinud ja nad saavad aru sellest, kuidas Agoda nende isikuandmeid kasutab (nagu kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas) ning on sellega nõus.

Sind puudutavaid isikuandmeid võivad jagada meiega ka majutuspartnerid – see võib juhtuda, kui sul on küsimusi ootel broneeringu kohta või tekib broneeringut puudutav vaidlus.

Agoda väikese hadži programm

Kui teed broneeringu meie spetsiaalse väikese hadži lehe kaudu, võime (seoses sinu reisibroneeringu(te) töötlemisega ja viisataotluse edastamisega Saudi Araabia Kuningriigi pädevale asutusele, sh Suure ja väikese hadži ministeeriumile ning Välisministeeriumile) koguda, töödelda ja avaldada täiendavaid isikuandmeid, mille hulgas on iga külalise passi number, kodakondsus, lennu andmed ja sünnikuupäev, mis sisestati meie lehe kaudu broneeringu tegemisel, ning samuti vastutava külalise e-posti aadress ja telefoninumber. Need isikuandmed on vajalik nii reisibroneeringu(te) kui ka viisataotluse jaoks, mille läbivaatus ja heakskiitmine toimub vastavate ministeeriumite poolt, ning selleks, et ministeeriumitel oleks võimalik sinu viisataotlus kätte saada, avaldatakse sinu isikuandmeid ministeeriumite teenusepakkujale, kes asub Saudi Araabia Kuningriigis. Agoda säilitab sinu isikuandmeid perioodi jooksul, mis on kirjas käesolevas privaatsuspoliitikas.

Agoda TTogether-programm (Tai)

Kui teed broneeringu Agoda TTogether-programmi kaudu võime, sinu reisibroneeringu(te) töötlemise käigus ning programmi kvalifitseerumise kontrollimiseks, koguda, säilitada, töödelda ja avaldada sinu kohta rohkem isikuandmeid, milleks on Tai ID-kaardi neli viimast numbrit ning telefoninumber, mida kasutasid programmis osalejaks registreerimiseks. Sellised isikuandmed on vajalikud nii reisibroneeringu(te) töötlemiseks kui ka selleks, et kontrollida Tai valitsuse kehtestatud nõuetele vastavust. Sinu isikuandmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele (sh pädevatele Tai valitsusasutustele ning nimetatud partnerid, nagu kohalikud partnerpangad jt koostööpartnerid), kui see on rangelt vajalik. Agoda säilitab sinu isikuandmeid perioodi jooksul, mis on kirjas käesolevas privaatsuspoliitikas.

Isikuandmete erikategooriad

Teatud liiki isikuandmeid, nagu religiooni või tervisega seotud andmeid, käsitletakse tundlikena ning kohaldatavad õigusaktid võivad nõuda nende täiendavat kaitset. Kuigi me reeglina tavaliste majutusbroneeringute puhul tundlikke isikuandmeid ei kogu, võib tekkida aeg-ajalt vajadus selliseid andmeid koguda (nt nagu need on kirjas riigi väljastatud isikut tõendavas dokumendis või tervisetõendis, kui sellised andmed toetavad tehingut või taotlust, mida palud meil enda nimel töödelda, nagu broneeringu tühistamine või muutmine). Samuti võid esitada meile muid andmeid, mis võivad vihjata religiooni, tervise või muuga seotud andmetele, nt enda dieedinõudeid täpsustades. Selliste tundlike isikuandmete kogumine ja töötlemine toimub kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Kui on seadusega nõutud, tugineme isikuandmete töötlemisel järgmistele õiguslikele alustele.

 • Sinuga sõlmitud lepingu täitmise vajadus – peame töötlema sind puudutavaid andmeid, et pakkuda sulle oma reisibroneerimisteenuseid, vastata sinu küsimustele ja päringutele ning pakkuda sulle kliendituge.
 • Meie õiguspärased huvid – töötleme sind puudutavaid andmeid turvalisuse ja ohutuse huvides; pettuste tuvastamiseks ja tõkestamiseks; teiste või enda huvide, õiguste ja vara kaitsmiseks; sulle pakutavate reisibroneerimisteenuste personaliseerimiseks; seaduslikele päringutele, kohtukorraldustele ja õiguslikele protsessidele vastamiseks.
 • Õiguslike kohustuste täitmine – peame töötlema sind puudutavaid andmeid, et täita asjakohaseid seaduseid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
 • Isikuandmete erikategooriatega, otseturunduse sõnumitega ja mitte-hädavajalike küpsistega seotud nõusolek – tugineme sinu nõusolekule, millega lubad meil koguda tundlikke isikuandmeid, saata otseturunduse sõnumeid ja kasutada/lubada mitte-hädavajalikke küpsised. Saad otseturunduse sõnumitest alati loobuda, järgides juhiseid käesolevas privaatsuspoliitikas.
 • Eluliste huvide kaitsmine – võime töödelda sind puudutavaid andmeid hädaolukorras, kui kellegi elu on ohus.

2. Kuidas me kogutud andmeid kasutame

Võime kasutada veebisaidi kaudu kogutud andmeid järgmiseks.

 • Sulle tellitud teenuste pakkumiseks – nt kasutajakonto loomiseks, sinu broneeringu töötlemiseks ja kinnitamiseks, sinuga suhtlemiseks tellitud teenuste osas (nt broneerimiseelne või -järgne kasutajatoe vestluse funktsioon (v.a krediitkaardi number)), erisoovide edastamiseks, broneeringu tühistamiseks, preemiate väljamaksmiseks.
 • Sulle sind huvitada võivaid tooteid või teenuseid puudutavate e-reklaamkirjade saatmiseks.
 • Küsitluste läbiviimiseks või sulle meie veebisaidil või muudel veebisaitidel, mida võid külastada, olevaid teenuseid puudutava teabe pakkumiseks.
 • Veebisaidi hooldamiseks ja täiendamiseks, kasutajakogemuse kohandamiseks ja oma töötajate koolitamiseks.
 • Sinu ja veebisaidi turvalisuse kaitsmiseks.
 • Seaduse antud õiguse kasutamiseks või seaduse nõutud kohustuse täitmiseks, sh taotlustele ja seaduslikele nõudmistele vastamiseks.

Kui teed broneeringu ühel meie äripartnerite veebisaitidest või ühes nende rakendustest, võime saada ka teatud andmeid, nagu sinu nime ja broneeringu andmed (sh broneeritud majutuse andmed), et saaksime sinu broneeringu töödelda ja tuvastada kanali, kust sinu broneering pärines.

Kui helistad meie klienditoele, võidakse seda kõne kvaliteedijuhtimise ja dokumenteerimise tarbeks pealt kuulata või salvestada, sh kasutada salvestisi nõuete käsitlemisel, töötajate koolitamisel ja pettuste tuvastamiseks. Kui sa soovid, et su kõne ei salvestataks, saad paluda meil kõne mitte salvestada või kõne lõpetada. Kõnesalvestusi säilitatakse ainult piiratud ajaks ja need kustutatakse seejärel automaatselt, kui Agodal pole just õiguspärast huvi sellist salvestist kauem säilitada, sh nt pettuste uurimiseks ja juriidilisel otstarbel.

Kui sa pole oma broneeringut veebis lõpule viinud, võime saata sulle meeldetuletuse oma broneeringuga jätkamise kohta. Usume, et see lisateenus on sulle kasulik, kuna see võimaldab sul broneerimist jätkata majutuskohta uuesti otsimata või broneeringu üksikasju otsast peale sisestama. Võid selliste meeldetuletuste saamisest loobuda, nagu kirjeldatud allpool jaotises „Meie turundussõnumite saamisest loobumine”.

Pea meeles, et pärast broneerimist saadetud kinnituse e-kirjad ja lühisõnumid ning pärast lahkumist saadetud külastajate arvustuste e-kirjad pole turundussõnumid. Need sõnumid on osa sinu majutuse reserveerimise protsessist. Need sõnumid sisaldavad vastavalt teavet, mis on vajalik sinu broneeringu alusel sisseregistreerimiseks ja töövahendeid majutuse valikuliseks hindamiseks pärast sinu lahkumist. Sa saad neid ka edaspidi, isegi siis, kui sa oled meie turundussõnumitest loobunud. Sarnaselt ei mõjuta hinnateavituste aktiveerimine mis tahes ülejäänud valikuid, mis on seotud meilt saadavate sõnumitega. Kui oled hinnateavitused aktiveerinud, saad neist loobuda, klõpsates „lülita hinnateavitused välja” või sarnast linki sulle saadetud hinnateavituses.

Kui valisid „Kombineeri ja säästa” pakkumise, kuid paistab, et oled lõpetanud ainult osa pakkumisest (nt lõpetanud ühe toa broneeringu, kuid mitte teise toa oma), võime saata sulle e-kirja, mis kinnitab sinu valitud „kombineeri ja säästa” pakkumist ning tuletab meelde, et lõpetaksid kõik oma valitud „kombineeri ja säästa” pakkumise broneeringud. See sõnum on osa „kombineeri ja säästa” pakkumise broneerimise protsessist, mis kinnitab sinu valiku ja mõeldud sulle kõigi broneeringute lõpetamist meelde tuletama. Lisaks sellele võime saata sulle ka enne sisseregistreerimist e-kirja, kus tuletame meelde, et pead majutuskohas viibimise kestel tuba vahetama.

Nagu kirjeldatud eespool, kui teed broneeringu teise isiku nimel, kes tegelikult broneeritud majutuskohas ööbib, antakse sulle ka võimalus sisestada külalise e-posti aadress eesmärgiga saata külalisele broneeringu kinnitus ja eraldi e-kirjaga kutse arvustuse kirjutamiseks.

Suhtlusvõimalused veebisaidil

Pakume sulle ja oma majutuskohtadest partneritele erinevaid võimalusi majutuse ja olemasolevate broneeringute osas suhtlemiseks, suunates sellise suhtluse läbi meie veebisaidi. Sa saad meiega oma broneeringut või oma majutust puudutavate küsimuste osas veebisaidi või muu meie poolt saadavaks tehtud kanali kaudu ühendust võtta.

Võime sellisele suhtlusele juurdepääseda ning võime kasutada automatiseeritud süsteeme, et selliseid sõnumeid läbi vaadata, skannida ja analüüsida turvalisuse kaalutlustel; pettuste vältimiseks; õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele vastamiseks; võimaliku väärkäitumise uurimiseks; toodete arendamise ja täiendamise otstarbel; uuringute otstarbel; klientide kaasamise otstarbel, sealhulgas, kuid mitte ainult sulle teabe ja pakkumiste edastamiseks, mis võivad meie arvates sind huvitada; ja tehnilise toe pakkumise otstarbel. Jätame endale õiguse tõkestada selliste sõnumite kättetoimetamist või läbi vaadata suhtlust, mis võib meie ainuäranägemisel sisaldada pahatahtlikku sisu, rämpsposti või muul viisil sind või meie majutuskohtadest partnereid, meid või teisi ohustada. Juhime tähelepanu sellele, et meil on juurdepääs kõigile sõnumitele, mis saadetakse või võetakse vastu meie veebisaidi suhtlustööriistade kaudu, ning me salvestame sellise suhtluse. Äripartnerid, kelle platvorme kasutades broneeringu teed ja majutuspartnerid võivad valida sinuga otse suhtlemise e-posti või muude kanalite kaudu, mille üle puudub meil kontroll.

3. Mobiilsed seadmed

Sinu nõusolekul võime sulle saata tõuketeatisi, mis sisaldavad teavet sinu broneeringu, võimalike tulevate külastuste või mis tahes Agoda programmide (sh kupongide) kohta, milles osaled. Sa võid anda meile juurdepääsu oma asukoha- või kontaktandmetele, et saaksime sulle pakkuda sinu tellitud teenuseid. Kui laadid pildi oma mobiilsest seadmest, võivad pildi metaandmed sisaldada ka sinu asukohaandmeid. Palun loe oma mobiilse seadme juhendit, et mõista, kuidas selliseid sätteid muuta ja selliste andmete jagamine või tõuketeatiste (sh tarkvaraarenduskomplekt ja tõuketeatiste tõendite andmed) saamine lubada (või sellest loobuda). Erinevate seadmete operatsioonisüsteemidel võivad olla erinevad vaikesätted; seega tutvu oma seadme sätetega, mis tõuketeatisi reguleerivad.

4. Sind puudutavate andmete jagamine

Seoses sinu külastustega meie veebisaidile ja meie teenuste kasutamisega, võime jagada sind puudutavaid andmeid järgmiselt.

 • Reisiteenuste tarnijad – nt majutuskohad (nt konkreetne majutuskoht, mille palusid meil broneerida) ja/või kolmandatest osapooltest majutuspartnerid (nt Booking.com), lennufirmad, autorendi firmad, kindlustusfirmad ja kohapealsete tegevustega seotud teenusepakkujad (kui asjakohane), kes tegelevad sinu reisibroneeringute täitmisega. Need tarnijad võivad võtta sinuga ühendust selleks, et küsida sinu kohta lisateavet, sinu reisibroneeringu tegemiseks (sh sinuga suhtlemiseks enne sinu saabumist) või sinu jäetud arvustuse läbivaatamiseks kooskõlas nende enda sõltumatute privaatsusreeglitega.
 • Kolmandatest osapooltest teenusepakkujad, kes pakuvad meile andmete töötlemise teenuseid (nt veebimajutus) või need, kes töötlevad isikuandmeid krediitkaardi jm maksete töötlemiseks, ärianalüütikaks, klienditeeninduseks, turunduseks või küsitluste laialisaatmiseks, veebiteenuste ja sinu huvidele kohandatud reklaamide pakkumise võimaldamiseks ja/või pettuste ennetamiseks. Meie kolmandatest osapooltest teenusepakkujad töötlevad ainult neid andmeid, mis on neile oma ülesannete täitmiseks vajalikud. Neil pole lubatud neid andmeid jagada ega kasutada neid mis tahes muul eesmärgil.
 • Äripartnerid, kellega võime pakkuda ühiselt tooteid või teenuseid või, kelle tooteid või teenuseid võidakse pakkuda meie veebisaitidel. Kui sinu toote- või teenusetellimuse täitmisega on seotud kolmandast osapoolest äripartner, kuvatakse sellise äripartneri nime meie nime kõrval või üksinda. Kui otsustad kasutada selliseid valikulisi teenuseid, võime jagada sinu isikuandmeid selliste partneritega. Äripartneri näiteks on kolmanda osapoole lojaalsusprogramm, mille kaudu teenid nt broneerimise eest punkte.
 • Meie grupi sidusettevõtted – meiega seotud (grupi) ettevõtete töötajad, kellel on juurdepääs sellistele andmetele meie loal ja, kes peavad teadma või, kellel peab olema juurdepääs sellistele andmetele, et sinu tellitud teenuseid (sh klienditeenindust) pakkuda ja sisemisi uurimisi (audit/vastavuskontroll) läbi viia.
 • Kui nõutud või lubatud seadusega – nt enda vastutusele võtmise eest kaitsmiseks; kohtukorraldustele, kohtuprotsessidele, õiguspärastele taotlustele, läbiotsimislubadele või samaväärsetele õiguskaitseametnike või võimude korraldustele reageerimiseks; pettuste või muude pahategude uurimiseks; või muul otstarbel, mis on nõutud või vajalik asjakohaste seaduste täitmiseks; enda või ostjate õiguspäraste huvide kaitsmiseks seoses mis tahes müügitehinguga, üleandmisega või mis tahes muu üleminekuga, mis on seotud meie ettevõttega või selle osaga. Samuti võime kooskõlas asjakohaste seadustega avaldada sind puudutavaid andmeid meie teenustele kehtivate tingimuste jõustamiseks või rakendamiseks või Agoda, meie kasutajate või teiste õiguste, omandi või turvalisuse kaitsmiseks.
 • Ettevõtte ümberstruktureerimine – nagu seoses mis tahes müügitehinguga, üleandmisega või muu üleminekuga, mis on seotud meie ettevõttega, või teenusepakkumise üleminekuga muule teenusepakkujale. Küsime sinu nõusolekut, kui seda nõuab asjakohane seadus.

Rakendame sellisel jagamisel asjakohaseid kaitsemeetmeid, mida nõuab asjakohane seadus, et kolmandad osapooled ei saaks kasutada sind puudutavaid andmeid omal otstarbel ja selleks, et tagada sinu andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus. Me ei avalda sind puudutavaid andmeid, ilma sinu nõusolekuta, kolmandatele osapooltele mingil muul juhul, mida pole kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas või nõutud või lubatud asjakohaste seadustega.

5. Riigispetsiifilised õigused eraelu puutumatusele

California õigused eraelu puutumatusele

Kui oled California elanik, loe järgnevatest lõikudest, kuidas me sinu isikuandmeid kogume, kasutame ja avaldame ning millised täiendavad õigused võivad sul seoses oma isikuandmetega olla.

 • CA isikuandmed. Kooskõlas eeltoodud jaotisega „Meie poolt kogutavad andmed”, võime koguda California elanike kohta teatud liiki andmeid, sh nt järgmiseid.
  • Identifikaatorid: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, Agoda kasutajakonto salasõna, IP-aadress, seadme ID, küpsise ID, küpsiste abil kogutud andmed.
  • Kommertsandmed: krediitkaardi andmed, sinu majutuskoha nimi ja üksikasjad, andmed ostetud teenuste kohta, otsingueelistused, tehinguajalugu, demograafilised andmed.
  • Tegevus internetis või muus elektroonilises võrgus: brauser, operatsioonisüsteem, rakenduse versioon, näidatud lehed.
  • Geograafilise asukoha andmed: sinu mobiilseadme või mobiilseadmest üleslaaditud piltide jäädvustamise füüsiline asukoht.
  • Heliandmed: võime salvestada sinu loal klienditeenindusele tehtud kõnesid.
 • CA isikuandmete allikad. Kooskõlas eeltoodud jaotisega „Meie poolt kogutavad andmed”, võime koguda isikuandmeid otse sinult endalt ning samuti oma reisiteenuste tarnijatelt, majutuspartneritelt, äripartneritelt (sh sotsiaalvõrgustikelt) ning meie grupi sidusettevõtetelt.
 • CA isikuandmete kasutamine. Töötleme sinu isikuandmeid kooskõlas eeltoodud jaotisega „Kuidas me kogutud andmeid kasutame”.
 • CA isikuandmete müümine või avaldamine kommertseesmärkidel.
  • Isikuandmete jagamine kommertseesmärkidel. Kommertseesmärkidel avaldame järgmiste kategooriate isikuandmeid. Identifikaatorid, kommertsandmed, tegevus internetis või muus elektroonilises võrgus, geograafilise asukoha andmed, heliandmed veebimajutuse, krediitkaardi- ja maksetöötlusteenuste, ärianalüütika, klienditeeninduse, turunduse ja küsitlusteenuste pakkujatele.
  • Isikuandmete müümine. Meiepoolne identifikaatorite avaldamine (nimelt andmed meie saidil valitud eelistuste ja huvide kohta, mis on kogutud reklaamitehnoloogiapakkujate küpsiste abil, ning piiratud juhtudel e-posti aadressid räsitud vormingus sotsiaalmeediaettevõtetele) on jagamistegevused, mida loetakse California tarbijate eraelu puutumatuse seaduses müügiks.
 • California õigused eraelu puutumatusele. California elanikuna, ja arvestades teatud erandeid, võivad sul olla õigus oma isikuandmetega tutvuda ja/või taotleda nende kustutamist. See sisaldab õigust taotleda teavet isikuandmete kohta, mida oleme „müünud” või avaldanud kommertseesmärkidel, võttes meiega ühendust aadressil privacy@agoda.com või meie klienditoe lehe kaudu.

Sinu eraelu puutumatuse ja turvalisuse tagamiseks kontrollime sinu identiteeti enne sellisele taotlusele vastamist ja võime paluda sul esitada andmeid või täiendavaid tõendeid, mis kattuvad identifikaatoritega või kommertsandmetega, mis Agodal on juba sinu kohta olemas. Kui esitad selle taotluse kellegi teise nimel võime nõuda esindajalt volikirja või kirjalikku volitust. Sind ei karistata, kui kasutad oma isikuandmetega seotud õiguseid.

Ära minu andmeid müü.” Sul on õigus keelata Agodal sinu isikuandmeid „müüa”, nagu on defineeritud California tarbijate eraelu puutumatuse seaduses. Selle õiguse kasutamiseks klõpsa lingil „Ära müü minu isikuandmeid”. Kui esitad selle taotluse kellegi teise nimel võime nõuda esindajalt volikirja või kirjalikku volitust. Kui meile on teada, et sa oled alla 16-aastane, ei müü me sinu isikuandmeid ilma selleks vajalikku nõusolekut saamata.

Lõuna-Korea õigused eraelu puutumatusele

Kui sa oled Lõuna-Korea resident, on sul õigus küsida meilt teavet selle kohta, kuidas jagame sind puudutavate andmete teatud kategooriate andmeid kolmandate osapooltega. Agoda võib edastada kolmandatele pooltele sind puudutavaid andmeid järgmiselt.

Kolmandatest osapooltest saajad Kogutud andmed, otstarve ja säilitamine
Teenusepakkujad (nt Lotte Hotels & Resorts
The Shilla Seoul
Shilla Stay keti hotellid
The Plaza Seoul
Skypark-keti hotellid
Sejong Hotel Seoul Myeongdong
The Grand Hyatt Hotel
Novotel Ambassador Seoul
Ramada Seoul Hotel
Oakwood Premier Coex Center) Kolmandatest osapooltest majutuspartnerid (nt booking.com)
Broneeringu andmete töötlemine (nt nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja krediitkaardinumber (hotellis makstavate broneeringute puhul)) seoses sinu broneeringu lõpuleviimisega. Palun vt allpool jaotisest „Andmete säilitamine" ” kui kaua me sind puudutavaid andmeid säilitame.

Samuti usaldame sind puudutavate andmete töötlemise järgmiste osapoolte hoolde, kellega on meil sõlmitud andmete kaitsmiseks asjakohased lepingud.

Usaldusisiku nimi Usaldatud funktsioonid
Andmeid hoidev usaldusisikHostib andmebaase, mida kasutatakse kliendiandmete hoidmiseks.
Makseid töötlev usaldusisikTöötleb klientide krediit-/deebetkaardi andmeid.
Otseturunduse usaldusisikHaldab Agoda otseturunduse (nt meilikampaaniate) programmi.
Klienditeeninduse usaldusisikVastab Agoda veebisaiti ja teenuseid puudutavatele päringutele.
Lojaalsusprogrammi usaldusisikHaldab Agoda kliendilojaalsuse programmi.
Analüüsi ja huvipõhise reklaami usaldusisikudAnalüüsib, kuidas kliendid meie ja kolmandate osapoolte veebisaite kasutavad, eesmärgiga meie veebisaiti täiustada ja turundustegevusi klientidele kohandada.
Lennumiilide programmi usaldusisikHaldab klientide osalust lennumiilide programmis.

Sul võib olla kohalike seaduste alusel teatud andmesubjekti õiguseid, nagu on kirjeldatud üksikasjalikumalt jaotises „Kuidas saad oma andmetele juurdepääsu ja neid muuta”.

Kui soovid lisateavet, sh kolmandate osapoolte ja usaldusisikute, kellega võime sind puudutavaid andmeid jagada, nimesid, võta ühendust Agoda andmekaitseametnikuga aadressil privacy@agoda.com ning lisa teemareale „South Korean Privacy Matter”. Võid võtta ühendust ka kohalike ametiasutustega (kohalikud numbrid toodud allpool).

Kuid juhime tähelepanu sellele, et nagu on kirjeldatud meie kasutustingimustes, pakub sulle teenuseid Agoda Company Pte. Ltd., mis asub Singapuris, ja hetkel pole ühtki Lõuna-Koreas asuvat juriidilist isikut, mis pakuks broneerimisteenuseid Lõuna-Korea residentidele.

Säilitame sinu andmeid seni, kui see on vajalik meie veebisaitide ja teenuste pakkumiseks ning turbeks ning oma juriidiliste õiguste kasutamiseks või juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmiseks. Kui Agoda enam sind puudutavaid andmeid ei vaja, eemaldame sind puudutavad andmed oma süsteemidest ja dokumentide hulgast ja/või rakendame meetmeid nende anonümiseerimiseks, et sind poleks võimalik nende andmete alusel enam tuvastada, kui me ei pea just hoidma sind puudutavaid andmeid alles ettevõtlustegevuse jaoks ja oma ärieesmärkide saavutamiseks või asjakohaste õiguslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

Hiina õigused eraelu puutumatusele

Kui sa oled Hiina resident, juhime tähelepanu järgmisele teabele, mis puudutab sind puudutavate andmete piiriülest edastamist/jagamist.

Andmete avaldamine/edastamine

Säilitame sind puudutavate andmete konfidentsiaalsuse, kuid võime anda või edastada sind puudutavat teavet kolmandatele osapooltele, nagu kirjeldatud eespool jaotises „Sind puudutavate andmete jagamine”. See võib hõlmata sind puudutavate andmete edastamist isikutele, kellele oleme kohustatud andmeid avaldama Hiina või välisriigi asjakohaste seaduste alusel.

Andmete edastamine välisriiki

Reeglina hoiame sind puudutavaid andmeid oma serverites Hongkongis ja Singapuris või muudes andmekeskustes, mis on Hiina Rahvavabariigist väljaspool. Kuid võime edastada sind puudutavaid andmeid eespool nimetatud kolmandatele osapooltele, kes võivad asuda Hiinast väljaspool.

Brasiilia õigused eraelu puutumatusele

Brasiilia õiguse järgi peame koguma, töötlema ja säilitama Brasiilia kodanike või elanike CPF-numbreid (maksu ID-sid), kui klient maksab meie saidil Brasiilia reaalides (BRL). Tehingu väärtust ja CPF-numbrit jagatakse välise maksetöötlejaga, kes avaldab selle Brasiilia Keskpangale. Säilitame sinu CPF-numbrit perioodil, mida on nimetatud käesolevas privaatsuspoliitikas ning kogume ja töötleme sinu isikuandmeid kooskõlas Brasiilia föderaalse isikuandmete kaitse seadusega nr 13,709/2018. Broneerimisega jätkates ja meie privaatsuspoliitikaga nõustudes annad oma nõusoleku sinu isikuandmete töötlemiseks nimetatud eesmärkidel.

India õigused eraelu puutumatusele

India õiguse järgi peame koguma, töötlema ja säilitama India kodanike või elanike PAN-numbreid (maksu ID-sid) seoses iga välismaksega, mis meie saidil tehakse. Tehingu väärtust ja PAN-numbrit jagatakse välise maksetöötlejaga, kes avaldab selle volitatud korrespondentspangale. Muus osas säilitame sinu PAN-numbrit perioodil, mida on nimetatud käesolevas privaatsuspoliitikas, ning kogume ja töötleme sinu isikuandmeid kooskõlas India õigusega. Broneerimisega jätkates ja meie privaatsuspoliitikaga nõustudes annad oma nõusoleku sinu isikuandmete töötlemiseks nimetatud eesmärkidel.

6. Küpsised

Meie veebisait kasutab ja lubab kolmandatel osapooltel salvestada küpsiseid (seansi- ja püsiküpsiseid), piksleid/silte, tarkvaraarenduskomplekte (SDK), rakenduseliideseid („API”) jm tehnoloogiaid (ühiselt „küpsised”) meie veebisaidile, et teatud sind puudutavaid andmeid koguda ja säilitada. Osad küpsistest on vajalikud veebisaidi kaitsmiseks ja hooldamiseks ning sulle pakkumiseks – nt sinu sisselogituna hoidmiseks ajal, kui sa veebisaiti külastad. Muid küpsiseid kasutatakse kasutuskogemuse parandamiseks nt järgmiselt.

 • Veebisaidi personaliseerimine – sinu varasemate veebisaidil tehtud tegevuste meeldejätmise abil (nt valitud keel või kasutajaandmed). Võime kasutada küpsiseid ka koos muu automaatselt kogutud kasutusteabega, et jälitada kasutajat erinevate seadmete, seansside ja brauserite vahel (sh ka siis, kui ta pole sisse logitud), et kuvada isikupärastatud teavet.
 • Veebisaidi analüütika käitamine – nt näitamiste aruandlus, demograafia aruandlus ja huvide aruandlus. See võib hõlmata hiireklõpsude, hiirekursori liigutamise, lehe kerimise ja valitud kolmandate isikute kaudu meie veebisaidile sisestatud teksti salvestamist, kuid võtame piisavad meetmed tagamaks, et selliste salvestuste ajal ei kogutaks isikuandmeid (nt kasutades pöördumatut maskimist). Veebisaidi analüütikat kasutatakse meie veebisaidi ja teenuste parandamiseks.
 • Sinu huvidele vastavate reklaamide näitamine (üksikasju vt allpool).

Huvipõhine reklaam

Samuti võime teatud kolmandatel osapooltel paigutada oma veebisaidile küpsiseid, et koguda pikema aja vältel andmeid sinu veebitegevuste kohta meie veebisaidil (nt veebisaidil külastatud lehed ja tehtud otsingud) ja muudel veebisaitidel, mida võid külastada. Kasutame neid andmeid, et näidata sulle sinu huvidele vastavaid reklaame ise (e-kirjaga, oma veebisaidil ja muudel veebisaitidel) ja selleks, et kolmandad pooled saaks näidata sulle sind huvitavaid reklaame muudel veebisaitidel, mida võid külastada (see on tuntud ka huvipõhise reklaamina), ning sellise huvipõhise reklaami efektiivsuse analüüsimiseks. Samuti võime jagada ühesuunaliselt räsitud andmeid kolmandate osapooltega (nt Facebook), kes võivad kombineerida räsitud andmeid muude identifikaatoritega, et kuvada Agoda reklaame muudel veebisaitidel või muudes mobiilirakendustes, valides need olenevalt sinu varasematest külastustest meie veebisaidile. Agoda ei toeta ega propageeri eesmärke, teemasid ega avaldusi, mis on mis tahes veebisaitidel või mobiilirakendustes, mis meie reklaame kuvavad.

Seadmeülene jälgimine

Võime kombineerida küpsiste abil kogutud andmed ja teatud kasutusandmed kindlast brauserist või mobiilsest seadmest mõne muu arvuti või seadmega, mis võib olla sinuga seostatud (seadmeülene jälgimine), et optimeerida oma teenuseid ning pakkuda sulle personaliseeritud Agoda sõnumeid ja reklaame. ui sa ei taha, et Agoda selliseid andmeid kommunikatsiooni optimeerimiseks kombineeriks, loobu palun Agoda kommunikatsioonist, s.o uudiskirjast.

Sinu valikud

Palun vaata üle oma internetibrauseri sätted, mis on tavaliselt spikri või internetisuvandite jaotistes, et kasutada oma valikuvõimalusi, mida saad teatud küpsiste osas teha. ui keelad või kustutad teatud küpsised oma internetibrauseri sätetes, ei pruugi sul olla võimalik kasutada selle veebisaidi teatud olulisi funktsioone ja pead võib-olla oma sisselogimisandmed uuesti sisestama.

Kui soovid lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid huvipõhisteks reklaamideks (sh seadmeüleseks jälgimiseks) kasutatakse ja kuidas saad kasutada oma teatud loobumisvõimalusi, mis on seotud küpsistega, külasta Digitaalreklaami liidu (ingl Digital Advertising Alliance), Internetireklaami algatuse (ingl Network Advertising Initiative), Kanada digitaalreklaami liidu (ingl Digital Advertising Alliance-Canada), Euroopa interaktiivse digitaalreklaami liidu (ingl European Interactive Digital Advertising Alliance) veebisaiti. Meie mobiilirakenduse puhul muuda oma seadme sätteid või laadi alla rakendus AppChoices.

Palun külasta ka järgmisi kolmandate osapoolte veebisaite, et kasutada oma küpsistega seotud loobumisõiguseid.

Kui kasutad sellist huvipõhise reklaamiga seotud valikut, võid siiski saada reklaame, kuid võrk, millest loobud, ei paku sulle enam sinu huvidel põhinevaid reklaame. Peaksid teadma ka seda, et ainult oma kasutajakontoga väljalogimine ei võimalda personaliseeritud reklaamidest loobumist.

Võib-olla pead tegema sellised valikud igas brauseris ja seadmes, mida kasutad, et oma küpsistega seotud valikut kasutada. Praegusel hetkel pole meie veebisait konfigureeritud austama brauserite jälgimist keelavaid (nn „Do Not Track”) signaale, kui seda ei nõua just kohaldatavad õigusaktid.

7. Meie turundussõnumite saamisest loobumine

Saad turundussõnumite saamisest mis tahes hetkel loobuda, kasutades uudiskirjas või e-kirjas olevat loobumislinki või oma Agoda kontot (kui oled selle loonud) – e-kirjade tellimise sätted on jaotises „Profiil”.

8. Rahvusvahelised edastamised

Sind puudutavaid andmeid võidakse, seoses eelkirjeldatud eesmärkidega, hoida sinu elukohariigist väljaspool riigis, mille andmekaitse standardid erinevad sinu elukohariigist. Kasutame asjakohaseid meetmeid, mida nõuavad seadused, mis reguleerivad rahvusvahelist andmete edastamist, et kaitsta andmeid piiriülesel edastamisel (k.a andmete edastamisel kolmandatele osapooltele). Seoses selliste edastamistega Euroopa Majanduspiirkonnast („EMP”) Ameerika Ühendriikidesse jm mitte-EMP jurisdiktsioonidesse, võime toetuda sind puudutavate andmete edastamisel Euroopa Liidu standardklauslitele ja/või vajadusele töödelda sind puudutavaid andmeid tellitud teenuste pakkumiseks (lepingu täitmiseks). Võid küsida meie kasutatavate asjakohaste kaitsemeetmete kohta lisateavet, nagu lubatud asjakohase seadusega, võttes meiega ühendust alltoodud kontaktandmeid kasutades. Hiina residendid peaksid lugema teavet eeltoodud jaotises „Hiina õigused eraelu puutumatusele”.

9. Andmed muudelt partneritelt

Teatud juhtudel võivad tütarfirmad vm kolmandatest pooltest teenusepakkujad meiega teatud teavet jagada. Näiteks juhul, kui logid sisse meie saidile suhtlusvõrgustiku kaudu (nt Facebook Connectiga), võime koguda selliseid sind puudutavaid andmeid, nagu kasutajanimi jm andmed, mis sellised teenused on meile kättesaadavaks teinud. Reeglina oleneb selliste andmete esitamise võimekus konkreetsest teenusepakkujast endast ja saad sellega seotud sätteid muuta oma konto alt vastava teenusepakkuja kontosätetes. Reeglina võime teha oma partneritega koostööd eesmärgiga kasutada neid andmeid, kooskõlas käesoleva poliitikaga, veebisaidi sinule personaliseerimiseks ja paremaks muutmiseks.

Teeme koostööd Facebookiga, et pakkuda Agoda veebisaidil Facebooki kasutajatele personaliseeritud sisu. Kui oled nii Facebooki kui ka Agoda kasutaja ja logid Agoda veebisaidile sisse Facebooki ühekordse sisselogimise funktsiooniga, kuvatakse sulle personaliseeritud veebisaiti. Sellel kuvatakse sinu Facebooki sõprade majutuskohtade külastusi, mis on juba toimunud või võivad alles toimuda, ning, mille broneeringud on tehtud meie veebisaidi kaudu. Teave, mida võidakse kuvada, sisaldab nime, majutuskoha nime, külastuse kestust, majutuskoha asukohta, sinu arvustust majutuskohale, hotellitoa nime ja hinda („Külastusega seotud andmed”). Sellist teavet võidakse sulle kuvada ja see võib olla sulle personaliseeritud muuhulgas veebisaidi majutuskohtade pakkumiste ja kalendrisisese otsinguga seotud lehtedel. Lisaks kuvatakse ka sinu külastusega seotud andmeid sinu Facebooki sõpradele, kes on Agoda kliendid ja, kes on loginud veebisaidile sisse Facebooki ühekordse sisselogimise funktsiooniga. Seda teavet kuvatakse neile saidi eelnimetatud otsingulehtedel ja seda teavet värskendatakse iga kord, kui broneerid majutuse Agoda kaudu.

Kuidas loobuda: Agoda on teinud sellest funktsioonist loobumise lihtsaks ja see on võimalik igal hetkel, valides „ei”: i) tänamislehel pärast broneeringu tegemist ja ii) veebisaidi jaotises „Broneeringuhaldus”. Kui vajad loobumisel abi, võid alati võtta ühendust ka meie klienditoega.

10. Sinu andmete kaitsmine

Volituseta juurdepääsu ärahoidmiseks rakendame sind puudutavate andmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise või kaotsimineku, muutmise või volituseta avalikustamise või juurdepääsu eest kaitsmiseks mõistlikke füüsilisi, elektroonilisi, korralduslikke protseduure. Kasutame krediitkaardi andmete krüptimiseks andmete edastamisel Secure Socket Layeri tehnoloogiat. Saad salvestada oma krediitkaardi andmed isiklikule kontole, et tulevikus broneeringuid ja makseid kiiremini teha. Sinu kaardiandmed on krüptitud ja soovi korral saad oma isikliku kontoga sisse logida, et krediitkaardi andmeid kustutada, muuta või lisada. Turvakaalutlustel ei saa numbrit muuta (kuid kaardi andmed saab kustutada). Kaardi andmete vaatamisel on näha ainult 4 viimast numbrit. Juhime tähelepanu sellele, et säilitame iga broneeringu kohta sinu krediitkaardi viimast 4 numbrit (see on vajalik broneeringu mis tahes tagasimaksete töötlemiseks).

Andmete säilitamine

Säilitame sinu andmeid seni, kui see on vajalik meie veebisaitide ja teenuste pakkumiseks ning turbeks ning oma juriidiliste õiguste kasutamiseks või juriidiliste või regulatiivsete kohustuste täitmiseks. Kui Agoda enam sind puudutavaid andmeid ei vaja, eemaldame sind puudutavad andmed oma süsteemidest ja dokumentide hulgast ja/või rakendame meetmeid nende anonümiseerimiseks, et sind poleks võimalik nende andmete alusel enam tuvastada, kui me ei pea just hoidma sind puudutavaid andmeid alles ettevõtlustegevuste jaoks ja oma ärieesmärkide saavutamiseks või asjakohaste õiguslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

11. Kuidas saad oma andmetele juurdepääsu ja neid muuta

Saad hõlpsalt korrigeerida oma konto nime, broneeringu hoidja nime (oleneb broneeringu tühistamisreeglitest) ja oma kontaktnumbrit, logides sisse oma kontoga meie veebisaidile. Teise võimalusena võta meiega ühendust klienditoe lehe kaudu või kirjuta aadressil privacy@agoda.com, et kasutada järgmiseid õiguseid.

 • Õigus andmetega tutvuda: sul on alati õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me säilitame, kooskõlas kohaldatava seadusega ja tasuta. Kuid teatud juhtudel võime küsida sult enne andmete esitamist mõistlikku tasu, mis on lubatud kohaldatava seadusega.
 • Õigus taotleda andmete parandamist: võid taotleda oma isikuandmetes mis tahes ebatäpsuste või puuduste parandamist.
 • Õigus taotleda andmete kustutamist: võid taotleda oma konto kustutamist.
 • Õigus taotleda töötlemise piiramist: sa võid paluda meil lõpetada oma isikuandmete töötlemine nt juhul, kui oled esitanud töötlemise osas vastuväite ja töötlemiseks õiguspäraste põhjuste olemasolu on veel uurimisel.
 • Õigus esitada vastuväiteid: sa võid esitada alati vastuväiteid seoses oma isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärkidel.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta: sul on õigus oma nõusolek alati tagasi võtta, ilma et see mõjutaks varasema nõusoleku alusel tehtud töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
 • Õigus isikuandmete ülekandmisele: kui asjakohane, võid taotleda oma isikuandmeid, mida me säilitame, masinloetaval kujul ja üldkasutatavas vormingus, mille otsustame omal äranägemisel.

Sinu privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks kontrollime sinu identiteeti enne sellisele taotlusele vastamist ja sinu taotlusele vastatakse mõistliku aja jooksul. Teatud juhtudel ei pruugi meil olla võimalik, juriidilistel põhjustel, anda sulle juurdepääsu teatud isikuandmetele (nt juhul, kui sinu isikuandmed on seotud teiste isikute isikuandmetega). Sellistel juhtudel esitame sulle selgituse, miks sul pole võimalik selliseid andmeid saada. Samuti võime anda sinu isikuandmete kustutamise või parandamise taotlusele eitava vastuse, kui seda nõuavad õigusnormid, eriti need, mis on seotud meie raamatupidamisprotsessidega, nõuete käsitlemisega, pettuste tuvastamise või ennetamisega ja kohustusliku andmete säilitamise perioodiga, mis võib takistada andmete kustutamist või anonümiseerimist.

12. Privaatsuspoliitika muudatused

Agoda võib aeg-ajalt käesolevat privaatsuspoliitikat muuta, kajastamaks seadusemuudatusi, meie isikuandmete kogumise ja kasutamise tavasid, meie veebisaidi omadusi või tehnoloogia arengut. Kui teeme sind puudutavate andmete kogumise või kasutamise viisi muutvaid parandusi, tuuakse need muutused ära käesolevas privaatsuspoliitikas ja jõustumiskuupäev märgitakse käesoleva privaatsuspoliitika algusesse. Meie uusimate reeglite ja tavadega kursis olemiseks, pead käesolevat privaatsuspoliitikat perioodiliselt üle vaatama. Lisaks avaldab Agoda sellised olulised sisulised muudatused oma veebisaidil enne muudatuse jõustamist ja küsib sinult eelnevalt nõusolekut, kui seda nõuab seadus.

13. Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele

Võime pakkuda linke muudele veebisaitidele, mida me ei oma ega kontrolli („kolmandate osapoolte veebisaidid”). Kui kasutad linki, et külastada kolmanda osapoole veebisaiti, kohalduvad vastava veebisaidi privaatsus- ja turbetavad, mis võivad meie omadest erineda. Peaksid tutvuma lingitud kolmanda osapoole veebisaidi privaatsuspoliitikaga, kasutustingimustega ja turbetavadega enne vastavalt veebisaidil mis tahes andmeid esitades.

14. Muud kaalutlused

Erimärkus alaealiste kohta

Meie veebisait pole suunatud alla 18-aastastele isikutele. Kuid alaealised võivad reeglina majutuskohta külastada koos oma vanema(te)ga või hooldaja(te)ga, kui seda ei keela just majutuskoha reeglid.

Keel

Käesolev privaatsuspoliitika on algselt kirjutatud inglise keeles. Tõlked teistesse keeltesse on vaid sinu mugavuse huvides. Ingliskeelse ja tõlgitud versiooni vastuolu puhul on ülimuslik ingliskeelne.

Kasutustingimused

Meie veebisaidi kasutamisega seotud lisateavet vt Agoda kasutustingimustest. Käesolev privaatsuspoliitika on meie kasutustingimuste lahutamatu osa.

15. Meiega kontakteerumine

Kui sul on käesoleva privaatsuspoliitika või meie privaatsustavade kohta mis tahes küsimusi, võta ühendust Agoda andmekaitseametnikuga, kirjutades e-posti aadressil privacy@agoda.com või saates tähtkirja aadressile:

Agoda Company Pte. Ltd.
c/o Data Governance Officer
30 Cecil Street
Prudential Tower #19-08
Singapur 049712

Kui elad Euroopa Liidus, võid võtta kõigi meie privaatsustavasid puudutavate küsimuste või kaebuste osas ühendust meie kohaliku esindajaga (Agoda International Pte. Ltd. (UK esindus) 9th Floor North, The Metro Building, 1 Butterwick, Hammersmith, London W6 8DL, Ühendkuningriik) või kohaliku andmekaitseasutusega.

Kui elad Tais, võid võtta kõigi meie privaatsustavasid puudutavate küsimuste või kaebuste osas ühendust meie kohaliku esindajaga (Agoda Services Co., Ltd. (peakontor) 999/9 Rama 1 Road The Offices at Central World 6th-9th,16th, 22nd, 27th, 28th, 36th, 44th and 45th Floor, Patumwan, Bangkok 10330, Tai) või kohaliku andmekaitseasutusega.

Kui elad Lõuna-Koreas, võid kontakteeruda ka meie Lõuna-Korea kohapealse esindajaga, kelle kontaktandmed on järgmised:
Kim, Choi & Lim (esindaja: Won-Hyun Choi, Esq.)
Kohapealne esindaja: Boseong Kim, Esq., Korea Coal Center, 10th Floor, 58 Jongno-5-gil (Susong-dong), Jongno-gu, Seoul, 03151, Korea
Telefon:   02-721-4000
E-post:        privacy@agoda.com

***

null