Refreshing Session...

תנאים והתניות

תנאים והתניות

התנאים הבאים מהווים את בסיסה של תוכנית התגמולים של Agoda. שלושה תנאים מיועדים להגן עליכם, החברים בתוכנית התגמולים של Agoda, על Agoda Company Pte Ltd [Agoda], על החברים המשתתפים ב-Agoda Travel Network ועל החברות השותפות שלה. השתתפותכם בתוכנית מותנית בעמידה בתנאים הללו ובאחריותכם לקרוא ולהבין את כולם. לפרטים נוספים צרו בבקשה קשר עם מרכז השירות של תוכנית התגמולים של Agoda או עם אחד מהאתרים שמשתתפים ב-Agoda Travel Network, ביניהם האתר agoda.com.

הצטרפות לתוכנית התגמולים של Agoda, מימוש נקודות או שימוש בכל היבט אחר של התוכנית כמוהו כהסכמה וקבלת תנאי התוכנית. את תנאי התוכנית לא ניתן לשנות מבלי לקבל לכך בכתב את הסכמתה של Agoda Company Pte Ltd.

תנאים כלליים

1. החברות בתוכנית התגמולים של Agoda והטבותיה מוצעות על פי שיקול דעתה הבלעדי של Agoda Company Pte Ltd והחברות השותפות איתה. Agoda רשאית להפסיק, לגמרי או באופן חלקי, את התוכנית או לשנות את חוקי, תקנות, הטבות, תנאי ההשתתפות או את דרגות התגמול ללא הודעה מוקדמת, אפילו אם לשינויים עשויה להיות השפעה על נקודות התגמול שכבר נצברו. ביו היתר, Agoda רשאית למשוך, להגביל, לשנות או לבטל הצעות התקפות לחברים בלבד; להגדיל את מספר הנקודות שמזכות בהנחה, לשנות או לווסת את הדרך בה ניתן לממש את נקודות התגמול או ההטבות; להוסיף מספר בלתי מוגבל של תאריכים בהם לא ניתן לממש את ההטבות או לצבור נקודות' או להגביל את מספר בתי המלון או המבצעים המיוחדים. בצבירת הנקודות חברי תוכנית התגמולים של Agoda לא יסתמכו על כך שההצעות המיוחדות ודרגות התגמול ישארו זהות גם בעתיד ויהיו מודעים לכך שיתכן שלא שיוכלו לממש את המבצעים או את נקודות התגמול בכל בתי המלון.

2. ההשתתפות בתוכנית התגמולים של Agoda ("התוכנית") הנה בכפוף לכל התנאים והתניות, החוקים, התקנות, המדיניות והנהלים ("חוקי התוכנית") ש-Agoda עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם. Agoda שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לפרש ולהחיל את חוקי התוכנית. אי ציות לחוקי התוכנית, שימוש לרעה בזכויות שמקנה התוכנית, כל פעולה שמזיקה לענייניה של Agoda או כל פרשנות שגויה של המידע שפורסם על ידי Agoda או שותפיה על ידי חבר כלשהו, או אדם הפועל בשם החבר, עשוי להוביל להפסקת החברות ו/או ביטול הנקודות והתגמולים.

3. Agoda שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לערוך ביקורת לכל חשבונות תוכנית השותפים במטרה לבדוק תאימות לחוקי התוכנית, מבלי להודיע על כך לחברי התוכנית. במקרה שהביקורת תחשוף חריגות או הפרה אפשרית של חוקי התוכנית, יתכן שהבקשות למימוש הנקודות יעוכבו עד לסיום הבדיקה.

4. כל חבר יהיה אחראי להישאר מעודכן בנוגע לחוקי התוכנית וכמות הנקודות שהצטברו בחשבונו. Agoda תעשה מאמץ לשמור על החברים הפעילים מעודכנים בנושאים שונים בכל דרך שתמצא לנכון, כגון תמציות חשבון, עלוני מידע ואתר האינטרנט שלה, אולם Agoda לא תישא באחריות כלשהי אם לא תצליח לעשות זאת.

5. צבירת הנקודות ומימושן יעשה בכפוף לחוקי התוכנית כפי שנקבעו על ידי Agoda. כל חבר אחראי על קריאת החוקים והבנת זכויותיו ואחריותו במסגרת התוכנית. לא ניתן להעביר נקודות, הטבות או תגמולים שהוענקו במסגרת ההשתתפות בתוכנית.

6. בתוכנית התגמולים של Agoda רשאים להשתתף אנשים פרטיים בלבד. רק אנשים פרטיים זכאים להשתתף בתוכנית התגמולים של Agoda, וכל חבר בתוכנית יכול להחזיק בחשבון אחד בלבד. חשבונות כפולים ימחקו.

רק בעל החשבון יקבל גישה לפרטי החשבון. שותפיה של Agoda ועובדי Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte Ltd. או של כל חברת בת שבבעלות החברות הנ"ל אינם זכאים להשתתף בתוכנית התגמולים של Agoda.

7. הנקודות שנצברו אינן רכושו של החבר ואין להן שום ערך מחוץ למסגרת התוכנית. הנקודות הן נקודות זכות אותן Agoda רשאית לשלול בכל עת ובהתאם למפורט בהסכם זה. לא ניתן להמיר נקודות בכסף ולא ניתן להעבירן או לסחור בהן למעט לפי המפורט במסגרת הסכם זה. הנקודות אינן עוברות בירושה במקרה של מוות, סכסוך משפחתי או כל סוגיה משפטית אחרת.

8. במידע האישי שנאסף אודות חברי התוכנית יעשה שימוש בהתאם ל-(א) מדיניות הפרטיות של האתר בו אתם חברים. לחצו כאו כדי לצפות במדיניות הפרטיות של www.Agoda.com. המידע שנמסר על ידי החבר עשוי לעבור מ-, ואל הספק (כלומר בית המלון) במטרה להעניק לחבר את המגיע לו במסגרת התוכנית. כדי ללמוד כיצד הספק עשוי להשתמש במידע, קראו בבקשה את מדיניות הפרטיות של הספק הרלוונטי.

9. Agoda שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו בתוכנית של כל אחד מהחברים אשר ישתמש בתוכנית באופן שחורג מתנאי והתניות התוכנית או שעובר על החוק. הפסקת החברות עשויה להוביל לאובדן כל הנקודות, ההטבות והזכויות שהצטברו. בנוסף להפסקת החברות, Agoda תהיה רשאית לנקוט בפעולה מנהלתית ו/או משפטית, כולל הליכים פלילים, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

10. כל ניסיון על ידי אדם כלשהו לפגוע בפעילותה החוקית של התוכנית עשוי להתפרש כהפרת חוק פלילי או אזרחי. במקרה שיתרחש ניסיון כזה, Agoda תהיה רשאית לתבוע תביעת נזיקין בהיקף אותו מתיר החוק. אם Agoda לא תצליח לעמוד בתנאי והתניות ההסכם לא יתפרש הדבר כוויתור על זכותה לתביעת נזיקין.

11. כל השאלות והמחלוקות בנוגע לזכאותו של אדם מסוים להשתתף בתוכנית, ברווחיה, השימוש או המרת הנקודות, או ציות לתנאי ותניות התוכנית, יפתרו על פי שיקול דעתה הבלעדי של Agoda.

12. אם בית משפט בעל סמכות שיפוטית ימצא כי תנאי כלשהו מתנאי ותניות ההסכם הנו לא חוקי או לא ניתן לאכיפה, תנאי זה יוסר מתנאי ותניות ההסכם. במקרה כזה כל שאר התנאים והתניות ישארו בתוקף מלא.

13. התנאים והתניות הללו יהוו, יוכנו בהתאם לחוקי מדינת סינגפור, ללא קשר למקום בו הוגשה ונשלחה הבקשה להשתתפות בתוכנית. כל פעולה או הליך משפטי הנוגע לתנאי ותניות הסכם החברות, יובא בפני בית משפט במדינת סינגפור.

איסור מכירה או סחר

14. חל איסור מכירה או סחר של נקודות או הטבות תוכנית התגמולים, אלא אם כן אושר במפורש על ידי Agoda. נקודות, הטבות או תגמולים שיועברו, ימסרו או ימכרו תוך הפרה של חוקי התוכנית יבוטלו, והחבר עשוי להיות חשוף לעונשים נוספים כפי שמפורט בחוקי התוכנית.

שימוש בהזמנות שנרכשו, נסחרו או הושגו בצורה אחרת שמפרה את חוקי התוכנית עשוי להוביל לביטול ההזמנה, מניעת הכניסה לבית המלון, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של Agoda, השהייה במלון עשויה תאושר רק לאחר תשלום המחיר המלא.

פעילות החשבון

15. חברותו של כל חבר שלא ישתמש בחשבונות במשך עשרים וארבעה (24) חודשים רצופים תבוטל, וכל הנקודות וההטבות שצבר יבוטלו גם הן.

16. "פעילות בחשבון," במסגרת החוקים הללו תחשב כצבירת נקודות בחשבון או בכל דרך אחרת כפי שמפורט בחוקים אלו או כפי שאושר בכל דרך אחרת על ידי Agoda, או כאשר החבר ממש את נקודות תוכנית התגמולים שצבר.

צבירת נקודות תגמול

17. רק חברי תוכנית התגמולים של Agoda זכאים לצבור נקודות במסגרת התוכנית. חבר אינו יכול לצבור נקודות באמצעות אדם, בעל חיים או כל ישות אחרת.

18. כיום, ניתן לצבור את נקודות התוכנית באמצעות ביצוע הזמנה או רכישת שירות או מוצר דרך אתר האינטרנט agoda.com או כל אתר אחר ששייך ל-Agoda Travel Network באמצעות כרטיס אשראי בתוקף. Agoda שומרת לעצמה במפורש את הזכות ליצור דרכים נוספות בהן ניתן לצבור נקודות, לבטל אחת או את כל הדרכים הקיימות או לפסול סוגי עסקאות מסוימים מזכאות לנקודות. בשביל לצבור נקודות תגמול בתהליך ההזמנה, עלייך להיכנס לחשבונך עם שם משתמש וסיסמה תקפים. נקודות זכות ייצברו רק לחברים אשר ערכו לפחות הזמנה אחת לפני ה-1 באפריל 2014.

19. ניתן לצבור נקודות רק עבור מימוש השהות בבית המלון, והן יזוכו לחשבונו של החבר בלבד. חשבונו של החבר יזוכה בנקודות עבור ההזמנה 30 יום לאחר שעזב את בית המלון. הנקודות יזוכו לחשבונו של החבר רק עבור הזמנות שמומשו. נקודות לא יוענקו עבור הזמנות שבוטלו.

20. ניתן לצבור נקודות רק עבור הזמנות ששולמו ומומשו באחד מבתי המלון שמשתתפים בתוכנית. כמות הנקודות תקבע בהתאם לסכום ההזמנה. סכום ההזמנה הנו הסכום בו חויב כרטיס האשראי של החבר בקיזוז החזרים, תשלומים חוזרים או פעילות לא מזוהה

חברים רגילים יקבלו 20 נקודות עבור כל דולר בו חויבו. חברי קבוצת ה-Elite75 יקבלו 31.25 נקודות על כל דולר בו חויבו.

21. אם Agoda או כל שותף בתוכנית התגמולים של Agoda תדחה שלא כדין את בקשתו לחבר למימוש הטבה, הפיצוי שינתן יוגבל לסכום ההטבה בלבד.

22. נקודות תוכנית התגמולים של Agoda יינתנו רק עבור מחירים שפורסמו ואומתו ולא עבור בתי מלון איתם Agoda עובדת על בסיס עמלה בלבד, שכירות או מכירת כרטיסים, הנחות לתעשייה, מחירים קבוצתיים או מחירי מבצע מיוחדים. נקודות תוכנית התגמולים של Agoda לא תהיינה תקפות עבור תשלומים ששולמו בכרטיס אשראי ישירות לבית המלון.

23. רק האדם שעל שמו ההזמנה זכאי לקבל את הנקודות.

24. Agoda שומרת לעצמה את הזכות להעניק בכל עת נקודות בונוס ומבצעים מיוחדים לחברים נבחרים בהתבסס על היסטורית ההזמנות ופעילותם, מיקומם הגיאוגראפי, השתתפות בתוכנית או כל גורם אחר אותו תמצא לנכון Agoda על פי שיקול דעתה הבלעדי.

25 . ברוב המקרים Agoda תזכה את חשבונות החברים בנקודות התגמולים המגיעות להם. אולם, באחריותו של כל חבר לוודא שחשבונו זוכה בכמות הנקודות הנכונה. במקרה של טענה לפי החבר זכאי לנקודות אך חשבונו לא זוכה בהן, או במקרה ש-Agoda סוברת כי יש צורך באימות, Agoda שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהחבר הוכחה, כולל אך לא מוגבל להעתק קבלות או מסמכים דומים המהווים אישור לביצוע העסקה. את הטענות וכל המסמכים לאישור יש להגיש ל-Agoda בתוך 12 חודשים מהתאריך ביצוע העסקה.

תוקף נקודות תוכנית התגמולים

26. נקודות שהצטברו יהיו תקפות עד למימושן או עד תאריך פג התוקף שלהן, הראשון מבין השניים.

27. נקודות תגמולים שהצטברו במשך שנה קלנדרית אחת יהיו תקפות עד לתאריך ה- 31 בדצמבר של השנה שלאחר מכן. נקודות שתוקפן עומד לפוג יש לממש עד לתאריך ה- 31 בדצמבר. נקודות שלא ימומשו עד לתאריך ה- 31 בדצמבר יבוטלו וימחקו מהחשבון. חשבונות בהן צבירת הנקודות תיפסק למשך תקופה של שנתיים יוגדרו כרדומים ו-Agoda תהיה רשאית לסגור אותם לאחר שיפוג תוקפן של הנקודות שעוד נותרו בהם.

במקרים בהם הנקודות ממומשות ולאחר מכן מוחזרות לחשבון, החזרת הנקודות לא תחשב כפעילות בחשבון.

מימוש נקודות תוכנית התגמולים

28. ההטבה אותה ניתן לקבל וכמות הנקודות אשר דרושות למימושה של כל אחת מההטבות תקבענה על ידי Agoda ותוצגנה לחברים. Agoda תגדיר את הליך מימוש ההטבות, אבל באופן כללי, מימוש משמעותו המרת נקודות תוכנית התגמולים שצבר החבר בהטבה כלשהי.

29. במקרים של ביטול הזמנה ללא החזר כספי, דין נקודות הגמול כדין ההזמנה והם לא יוחזרו בחזרה לחשבון. 30. לא ניתן לאחד נקודות שנצברו בשני חשבונות שונים או יותר.

31. ההטבה תהיה כפופה לתעריף, תנאי ומדיניות בית המלון בו החברים עתידים להתארח.

32. מבנה ההטבות עשוי להתבטל, להשתנות או להיות מוגבל על פי שיקול דעתה הבלעדי של Agoda, עם או ללא הודעה מראש. בכל עת כמות הנקודות הנדרשות לצורך מימוש הטבה עשויה לגדול באופן משמעותי, כל אחת מההטבות עשויה להתבטל או להיות נתונה להגבלות או שלא יהיה ניתן למשש הטבה כלשהי. צבירת הנקודות לא מזכה את חברי התוכנית בזכויות כלשהן בכל הנוגע לתוכנית או להטבה כלשהי. ההטבות יהיו תקפות רק בבתי המלון שמשתתפים בתוכנית התגמולים של Agoda, כפי שהוגדרו על ידי Agoda. הסמליל Agoda Rewards יוצג בבירור לצד שמות בתי המלון שמשתתפים בתוכנית, ובמהלך ההזמנה תוצג בבירור האפשרות למימוש הנקודות. Agoda לא תהיה אחראית לשינויים כתוצאה מהפסקת השתתפותו של בית מלון מסוים בתוכנית.

33. Agoda לא תהיה אחראית למיסים כלשהם בהם יחויב החבר עקב השתתפותו בתוכנית. החבר אחראי באופן בלעדי על תשלום כל המיסים בהם יחויב כתוצאה מהשתתפותו בתוכנית, מימוש הטבות, המרת הנקודות ועבור כל שאר החובות בעקבות כך. על החברים להתייעץ עם יועצי המס שלהם בנוגע לצבירת, המרת והשימוש בנקודות תוכנית התגמולים.

34. Agoda רשאית בכל עת להוסיף או להסיר ספקים מרשימת בתי המלון שמשתתפים בתוכנית עם או ללא הודעה מוקדמת. במקרה שספק הוסר מהתוכנית, כל הנקודות שצברו החברים עבור עסקאות קודמות בהן היה מעורב הספק, יישארו בחשבון החבר ללא שינוי.


Agoda הינה חלק מקבוצת Priceline, החברה המובילה בעולם בנסיעות מקוונות ושירותים נלווים.

AS-AGWEB-3C04