Refreshing Session...

Noteikumi

Noteikumi

Šie noteikumi ir Agoda atlīdzības programmas pamats. Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt jūs, Agoda atlīdzības programmu, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], Agoda ceļojumu tīklu un tā partneruzņēmumus. Jūsu dalību programmā regulēs šie noteikumi, un jūsu pienākums ir tos izlasīt un saprast. Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Agoda atlīdzības apkalpošanas centru vai Agoda ceļojumu tīklu vietni, kas piedalās šajā programmā, piemēram, agoda.lv.

Pievienojoties Agoda atlīdzības programmai, pārskaitot punktus vai izmantojot jebkuru programmas funkciju jūs piekrītat ievērot šīs vadlīnijas. Šīs programmas noteikumus var aizstāt vai mainīt tikai Agoda Company Pte Ltd un tikai rakstiski.

Vispārīgie noteikumi

1. Dalību Agoda atlīdzības programmā un tās sniegtās priekšrocības piedāvā tikai Agoda Company Pte Ltd un tās partneruzņēmumi, un Agoda ir tiesības pārtraukt Programmu vai mainīt Programmas principus, noteikumus, priekšrocības, dalības nosacījumus vai atlīdzības līmeņus kopumā vai daļēji jebkurā brīdī ar brīdinājumu vai bez tā, pat tad, ja šīs izmaiņas var ietekmēt jau uzkrāto atlīdzības punktu vērtību. Agoda var arī atsaukt, ierobežot, pārveidot vai atcelt tikai biedriem paredzētos piedāvājumus, paaugstināt punktu līmeņus, kas nepieciešami viesnīcas rezervācijai, mainīt vai regulēt atlīdzības punktu vai priekšrocību nodošanu, noteikt neierobežotu skaitu datumu, kuros šos punktus nevar izmantot, vai ierobežot viesnīcu rezervāciju skaitu un īpašos piedāvājumus, kas pieejami kādā vai visās viesnīcās. Krājot atlīdzības punktus Agoda atlīdzības programmas biedri nevar paļauties uz īpašo piedāvājumu vai atlīdzības līmeņu nepārtrauktu pieejamību, kā arī biedriem var nebūt iespējas iegūt visus īpašos piedāvājumus vai izmantot atlīdzības punktus visās viesnīcās.

2. Uz dalību Agoda atlīdzības programmā (''Programma'') attiecas noteikumi, principi un procedūras (''Programmas noteikumi''), ko Agoda var pēc vēlēšanās mainīt. Agoda ir vienpersoniskas tiesības interpretēt un realizēt Programmas noteikumus. Programmas noteikumu neievērošanas, Programmas privilēģiju neatļautas izmantošanas, jebkādu Agoda interesēm neatbilstošu darbību veikšanas un Agoda vai tās partneriem biedra vai tā pārstāvja iesniegtas kļūdaini interpretētas informācijas rezultāts var būt dalības pārtraukšana un iegūto punktu, atlīdzības un/vai priekšrocību atcelšana.

3. Agoda patur tiesības jebkurā laikā veikt jebkura Agoda atlīdzības programmas konta pārbaudi, lai novērtētu tā atbilstību Programmas noteikumiem, par to nebrīdinot Programmas biedru. Ja pārbaudes procesā atklājas neatbilstības vai iespējami pārkāpumi, atlīdzības izņemšanas pieprasījumu apstrāde var aizkavēties līdz pārbaudes pabeigšanai.

4. Katrs biedrs ir atbildīgs par to, lai zinātu Programmas noteikumus un Atlīdzības punktu skaitu savā kontā. Agoda cenšas sniegt ieteikumus aktīvajiem biedriem par dažādām tēmām, izmantojot piemērotus līdzekļus, piemēram, konta pārskatus, informatīvos izdevumus un tīmekļa vietnes, tomēr Agoda nav atbildīga par šādu ieteikumu sniegšanu.

5. Uz atlīdzības punktu krāšanu un izņemšanu attiecas īpaši Agoda izveidoti Programmas noteikumi. Katrs biedrs ir atbildīgs par šo materiālu izlasīšanu, lai saprastu savas tiesības un pienākumus šīs Programmas ietvaros. Ne punktus, ne priekšrocības, ne atlīdzību Programmas ietvaros nevar pārsūtīt vai piešķirt kādam citam.

6. Agoda atlīdzības programma ir paredzēta tikai individuālu biedru dalībai. Agoda atlīdzības programmā var piedalīties tikai privātpersonas, un katram biedram var būt tikai viens konts. Atkārtoti konti tiek dzēsti.

Tikai biedrs, kura vārdā konts ir reģistrēts, var piekļūt konta personas datiem. Agoda partneri un Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. darbinieki vai šiem uzņēmumiem pilnībā piederoši meitas uzņēmumi nedrīkst piedalīties Agoda atlīdzības programmā.

7. SAKRĀTIE ATLĪDZĪBAS PUNKTI NAV BIEDRA ĪPAŠUMS, UN TIEM NAV MATERIĀLAS VĒRTĪBAS ĀRPUS PROGRAMMAS. ATLĪDZĪBAS PUNKTI IR KREDĪTPUNKTI, KO AGODA VAR JEBKURĀ BRĪDĪ ATŅEMT, KĀ NOTEIKTS ŠAJĀ DOKUMENTĀ. ATLĪDZĪBAS PUNKTUS NAV IESPĒJAMS APMAINĪT PRET SKAIDRU NAUDU, PĀRRAKSTĪT, IEMAINĪT VAI NODOT TĀLĀK, IZŅEMOT KĀ NOTEIKTS ŠEIT. TIE NETIEK ARĪ NODOTI KĀ MANTOJUMS.

8. Saistībā ar šo Programmu par jums apkopotie personas dati tiek izmantoti saskaņā ar attiecīgas vietnes, kuras biedrs jūs esat, privātuma principiem. Klikšķiniet šeit , lai skatītu Agoda.lv privātuma principus. Biedra iesniegtā informācija var tikt pārsūtīta Pakalpojuma sniedzējam (t.i., viesnīcai), lai nodrošinātu Biedra dalību Programmā. Lai uzzinātu, kā Pakalpojuma sniedzējs var šo informāciju izmantot, lūdzam jūs izlasīt konkrētā Pakalpojuma sniedzēja privātuma noteikumus.

9. Agoda patur tiesības pārtraukt Biedra dalību, ja tas izmanto Programmu veidā, kas ir pretrunā šiem noteikumiem vai citiem federālajiem, valsts, provinces, apgabala vai vietējiem likumiem, statūtiem, iekšējās kārtības noteikumiem, vadlīnijām vai rīkojumiem. Dalības pārtraukšanas rezultātā var tikt zaudēti nopelnītie atlīdzības punkti, priekšrocības un privilēģijas. Papildus dalības pārtraukšanai Programmā Agoda ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzsākt atbilstošas administratīvas un/vai juridiskas darbības, tostarp arī tiesvedību.

10. Jebkādi mēģinājumi traucēt Programmas darbību var tikt uzskatīti par krimināllikuma vai civillikuma pārkāpumu, un, ja ir veikts šāds mēģinājums, Agoda patur tiesības atgūt zaudējumus par šiem nodarījumiem no vainīgās personas pilnā ar likumu noteiktajā apmērā. Ja Agoda nepieprasa šo nosacījumu īstenošanu, tas nenozīmē atteikšanos no šī vai citiem nosacījumiem.

11. Visus jautājumus un strīdus saistībā ar personas piemērotību dalībai šajā programmā, atlīdzības punktu pelnīšanu, izmantošanu vai konversāciju vai Biedra atbilstību šiem noteikumiem vienpersoniski nosaka Agoda.

12. Ja kāds no šo noteikumu nosacījumiem ar tiesas lēmumu ir atzīts kā nederīgs vai nepiemērojams, tad šis nosacījums tiek atdalīts no pārējiem noteikumiem, kas paliek spēkā pilnā apmērā.

13. Šie noteikumi tiek interpretēti saskaņā ar Singapūras likumiem neatkarīgi no tā, kur Biedrs ir aizpildījis vai iesniedzis savu dalības pieteikumu. Jebkādā tiesas procesā par jebkādu ar šiem noteikumiem saistītu jautājumu Biedrs pakļaujas neizņēmuma Singapūras jurisdikcijai.

Pārdošanas vai maiņas aizliegums

14. The sale or barter of any such Rewards Points, awards or benefits other than by Agoda is expressly prohibited. Any Rewards Points, awards or benefits transferred, assigned or sold in violation of the Program Rules, in addition to exposing the member to the penalties otherwise associated with violations, may be confiscated or cancelled.

Viesnīcas rezervācijas, kas iegūtas pirkšanas, maiņas vai citāda Programmas noteikumu pārkāpuma rezultātā, var tikt atceltas, kā arī var netikt atļauts apmesties viesnīcā ar attiecīgā viesa vārdu, un ar Agoda vienpersonisku lēmumu apmešanās viesnīcā var tikt atļauta tikai pēc attiecīgās summas samaksas.

Konta aktivitāte

15. Ja biedra konts ir neaktīvs divdesmit četrus (24) mēnešus no vietas, dalība programmā tiek pārtraukta, un visi sakrātie punkti tiek anulēti.

16. Šo noteikumu ietvaros par konta aktivitāti tiek uzskatīts process, kad biedrs savā kontā saņem atlīdzības punktus, izmantojot jebkuru šajos noteikumos noteikto veidu vai citu metodi, ko apstiprinājusi Agoda, vai kad biedrs izņem jebkādu Agoda vai partneru atlīdzību, izmantojot biedra kontā uzkrātos atlīdzības punktus.

Atlīdzības punktu krāšana

17. Atlīdzības punktus programmas ietvaros ir tiesīgi krāt tikai Agoda atlīdzības programmas biedri, izmantojot punktu krāšanas metodes saskaņā ar programmas noteikumiem. Biedrs nedrīkst krāt atlīdzības punktus, lai kāda cita persona, dzīvnieks, objekts vai organizācija izlietotu tos viesnīcas rezervācijas vai citu pakalpojumu izmantošanai.

18. Pašlaik atlīdzības punktus var krāt, rezervējot viesnīcu ar agoda.lv vai jebkuras citas Agoda ceļojumu tīklam piederošas vietnes starpniecību, kā arī izmantojot autorizētu kredītkarti, lai veiktu rezervāciju vai iegādātos preces un pakalpojumus, par ko var saņemt atlīdzības punktus. Agoda īpaši patur tiesības izveidot papildu metodes atlīdzības punktu krāšanai, atcelt dažas vai visas pašreiz pieejamās metodes, vai neatļaut noteiktus darījumu veidus. Lai nopelnītu atlīdzības punktus, rezervējot viesnīcu, biedriem jāpierakstās, ievadot derīgu lietotājvārdu un paroli. Bonus punkti tiks ieskaitīti klienta kontā tikai tad, ja klients ir veicis vismaz vienu rezervāciju pirms 2014.gada 1.aprīlis.

19. Atlīdzības punktus var saņemt tikai par reālu biedra apmešanos viesnīcā pēc biedra oficiālās reģistrācijas datuma, un tos var ieskaitīt tikai biedra kontā. Par pabeigtu viesnīcas rezervāciju iegūtie atlīdzības punkti biedra kontā tiek ieskaitīti 30 dienas pēc izrakstīšanās no viesnīcas. Atlīdzības punkti tiek piešķirti tikai par biedra reāli veiktajām rezervācijām. Atlīdzības punkti netiek piešķirti par atceltām viesnīcas rezervācijām.

20. Atlīdzības punktus var saņemt tikai par apmaksātu un pabeigtu rezervāciju viesnīcā, kas piedalās šajā programmā. Iegūto atlīdzības punktu daudzumu nosaka saskaņā ar biedra samaksāto summu. Tas nozīmē summu, kas iekasēta no biedra kredītkartes un attiecīgī pielāgota maksājumu atlīdzināšanas, naudas atmaksas, korekcijas vai neapstiprinātu darbību dēļ.

Premier biedriem par katru no viņu kredītkartēm iekasēto dolāru tiek piešķirti 20 atlīdzības punkti. Elite75 biedriem par katru no viņu kredītkartēm iekasēto dolāru tiek piešķirti 31,25 atlīdzības punkti.

21. Ja Agoda vai kāds no Agoda atlīdzības programmas partneriem nepamatoti noraida punktu vai priekšrocības piešķiršanu biedram, atbildība par to ir ierobežota punktu vai priekšrocības vērtības apjomā.

22. Agoda atlīdzības punkti tiek piešķirti tikai par noteikumiem atbilstošām publicētajām cenām, nevis par viesnīcu, ar kurām Agoda sadarbojas, saņemot tikai komisijas atlīdzību, noteiktajām cenām, bezmaksas izmitināšanu, nomas maksu vai biļetēm, nozares atlaidēm, grupām paredzētām cenām vai īpašām akcijas cenām. Agoda atlīdzības punkti netiek piešķirti par maksājumiem, kas veikti ar kredītkarti tieši viesnīcā.

23. Atlīdzības punktus par šiem pakalpojumiem saņem tikai tā persona, kas veic viesnīcas numura rezervāciju.

24. Agoda patur tiesības jebkurā laikā pēc savas izvēles piešķirt bonusa punktus un piedāvāt īpašas akcijas tikai noteiktam biedru lokam, pamatojoties uz to rezervācijas vēsturi un aktivitāti, ģeogrāfisko atrašanās vietu, dalību programmā vai citiem faktoriem, ko vienpersoniski nosaka Agoda.

25. Vairumā gadījumu Agoda ieskaita nopelnītos atlīdzības punktus savu biedru kontos. Tomēr katram biedram ir pašam jāpārliecinās, vai tā kontā ir ieskaitīts pareizs atlīdzības punktu skaits. Ja biedrs apgalvo, ka viņa kontā nav ieskaitīti nopelnītie atlīdzības punkti, vai gadījumos, kad Agoda uzskata, ka ir nepieciešams apstiprinājums, Agoda patur tiesības lūgt biedram uzrādīt pierādījumus par nopelnītajiem punktiem, tostarp darījuma veikšanu apstiprinošu rēķinu vai līdzīgu dokumentu kopijas. Visas biedru prasības par atlīdzības punktiem un punktu saņemšanas pierādījumus ir jānosūta Agoda divpadsmit mēnešu laikā no brīža, kad saskaņā ar iesniegto prasību šie atlīdzības punkti ir nopelnīti.

Atlīdzības punktu derīguma beigu termiņš

26. Biedra kontā uzkrātie atlīdzības punkti atrodas kontā līdz brīdim, kad tie tiek izņemti kā atlīdzība, vai arī līdz to derīguma termiņa beigām (atkarībā no tā, kurš no minētajiem nosacījumiem iestājas agrāk).

27. Viena kalendārā gada laikā nopelnīto atlīdzības punktu derīguma termiņš ir nākamā kalendārā gada 31. decembris. Punkti, kuru derīguma termiņš beidzas attiecīgajā kalendārajā gadā, ir jāizmanto atlīdzības saņemšanai līdz šī gada 31. decembrim. Punkti, kuru derīguma termiņš beidzas attiecīgajā kalendārajā gadā, un kas netiek izņemti līdz 31. decembrim, tiek anulēti un dzēsti no kontiem. Konti, kuros atlīdzības punktu uzkrāšana nav veikta 2 gadus no vietas, tiek apzīmēti kā pasīvie konti, un Agoda patur tiesības šos kontus slēgt pēc visu atlikušo atlīdzības punktu derīguma termiņa beigām.

Gadījumi, kad atlīdzības punkti tiek atskaitīti no konta saistībā ar atlīdzības izņemšanu, bet pēc tam tiek atkal ieskaitīti atpakaļ kontā, netiek uzskatīta par konta aktivitāti.

Atlīdzības izņemšana

28. Izņemšanai pieejamo atlīdzību un atlīdzības punktu daudzumu, kas nepieciešams katras atlīdzības izņemšanai, nosaka Agoda, un biedri par to tiek informēti. Agoda nosaka atlīdzības izņemšanas procedūru, bet atlīdzības izņemšana būtībā ir biedra kontā esošo atlīdzības punktu apmaiņu pret noteiktu atlīdzību.

29. Gadījumā, ja punkti, kas iztērēti, veicot rezervāciju, par kuru naudu neatgriež, un rezervācija tiek atcelta, netiks atskaitīti atpakaļ kontā.

30. Divos vai vairāk kontos esošus atlīdzības punktus nevar apvienot atlīdzības izņemšanai.

31. Agoda atlīdzības programmas ietvaros viesnīcas rezervācija ir atkarīga no tarifiem un noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā viesnīcā.

32. Agoda var vienpersoniski, ar brīdinājumu vai bez tā, mainīt, atcelt vai ierobežot atlīdzības sistēmu. Jebkuras atlīdzības saņemšanai nepieciešamo atlīdzības punktu daudzumu var ievērojami palielināt, jebkuru atlīdzību var atsaukt, un jebkurā laikā var tikt noteikti ierobežojumi attiecībā uz atlīdzību vai tās izņemšanu. Atlīdzības punktu uzkrāšana neļauj Programmas biedriem pretendēt uz nekādām likumīgām tiesībām saistībā ar jebkuru atlīdzību vai Programmu. Atlīdzības ir derīgas tikai viesnīcās, kas piedalās Agoda atlīdzības programmā. Viesnīcās, kas piedalās programmā, ir skaidri redzams Agoda atlīdzības sistēmas logotips. Rezervācijas procesa laikā tiek skaidri norādīts, vai ir iespējams izņemt vai iegūt atlīdzības punktus. Agoda nav atbildīga par izmaiņām, kuru rezultātā viesnīca pārtrauc piedalīties programmā.

33. Agoda nav nekādā veidā atbildīga par nekādiem nodokļu maksājumiem saistībā ar biedra dalību Programmā. Katrs biedrs ir pilnībā atbildīgs par visiem saviem nodokļu maksājumiem, kas izriet no dalības šajā Programmā un atlīdzības punktu pelnīšanas, konvertēšanas, turēšanas un/vai izmantošanas, kā arī par visu attiecīgo reģistrēšanas un deklarāciju iesniegšanas pienākumu izpildi. Biedriem ir jākonsultējas ar nodokļu speciālistiem par atlīdzības punktu uzkrāšanu, konvertēšanu un izmantošanu.

34. Pakalpojumu sniedzējus var jebkurā brīdī ar brīdinājumu vai bez tā piesaistīt Programmai vai izslēgt no tās. Gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs tiek izslēgts no programmas, biedrs tomēr patur visus atlīdzības punktus, kas palikuši tā kontā un nopelnīti, izmantojot izslēgtā pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus.


Agoda.com ir daļa no The Priceline Group, kas ir pasaules līmeņa tiešsaistes ceļojumu & ar tiem saistīto pakalpojumu līderis.

AS-AGWEB-3B04