Refreshing Session...

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Følgende bestemmelser danner grunnlaget for Agoda belønninger. Disse bestemmelsene er ment å beskytte deg, medlemmene av Agoda belønninger, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], deltakende medlemmer av Agodas reisenettverk og tilknyttede selskaper. Din deltakelse i programmet vil være underlagt disse bestemmelsene, og det er ditt ansvar å lese og forstå dem alle. For mer informasjon, vennligst kontakt Agoda belønninger sitt servicesenter eller en deltakende nettside i Agodas reisenettverk, inkludert agoda.com.

Ved å bli medlem i Agoda belønninger, bruke poeng, eller ved å benytte ethvert aspekt av programmet, godtar du å samtidig å være bundet av disse retningslinjene. Disse programreglene kan ikke bli erstattet eller endret, bortsett skriftlig i skriftlig form av Agoda.

Generelle vilkår

1. Medlemskap i Agodas belønningsprogram og tilknyttede fordeler tilbys Agoda Company Pte Ltd og dets tilknyttede selskaper etter eget forgodtbefinnende, og Agoda har rett til å avslutte programmet eller endre programmets regler, fordeler, betingelser for deltakelse eller belønningsniveå, helt eller delvis, til enhver tid med eller uten varsel, selv om endringer kan påvirke verdien av bonuspoeng som allerede er opptjent. Agoda kan blant annet trekke tilbake, begrense, endre eller avslutte ethvert spesialtilbud kun for medlemmer; øke antallet poeng som kreves for enhver hotellreservasjon; endre eller regulere overføring av belønningspoeng eller fordeler; legge til et ubegrenset antall datoer belønningspoeng ikke kan brukes eller begrense antallet hotellreservasjoner og spesialtilbud ved noen eller alle eiendommer. Medlemmer av Agoda belønninger kan, i forbindelse med opptjening av belønningspoeng, ikke påberope seg fortsatt tilgjengelighet av et spesialtilbud eller bonusnivå, og medlemmer vil ikke nødvendigvis ha anledning til å oppnå alle spesialtilbud som tilbys, eller bruke bonuspoeng ved alle eiendommer.

2. Deltakelse i Agodas Belønninger («Programmet») er underlagt alle vilkår og betingelser, regler, bestemmelser og prosedyrer («Programregler»), som Agoda etter eget valg kan endre fra tid til annen. Agoda har enerett til å tolke og anvende programreglene. Enhver unnlatelse fra å følge programreglene, misbruk av programprivilegier, enhver adferd som kan skade Agodas interesser eller enhver feilaktig fremstilling av opplysninger overfor Agoda eller dets partnere fra et medlem, eller om en annen handler på medlemmets vegne, kan det resultere i oppsigelse av medlemmets konto, annullering av opptjente poeng, belønninger eller fordeler, eller begge deler.

3. Agoda forbeholder seg retten til å etterse alle Agoda belønningskontoer når som helst, med tanke på overholdelse av programreglene, uten å varsle medlemmet. Dersom slikt ettersyn avdekker uoverensstemmelser eller mulige overtredelser, kan behandling av poeng til innløsning utsettes inntil slikt ettersyn er fullført.

4. Hvert medlem er selv ansvarlig for å kjenne til programreglene, og antallet bonuspoeng på sin konto. Agoda skal forsøke å gi aktive medlemmer råd om forskjellige forhold som kan være av interesse via sådanne midler, som måtte være passende, såsom kontooppsummeringer, nyhetsbrev og hjemmesiden, men Agoda har ikke ansvar for eventuell unnlatelse.

5. Opptjening av belønningspoeng og innløsning av disse poeng omfattes av de spesifikke programreglene vedtatt av Agoda. Hvert medlem er ansvarlig for å lese dette materiale for at forstå sine rettigheter og eget ansvar i henhold til programmet. Ingen poeng, fordeler, belønninger opptjent eller utstedt i henhold til programmet, kan overføres eller overdrages.

6. Agodas belønninger opprettholdes kun til gavn for og deltakelse av de enkelte medlemmer. Kun enkeltpersoner kvalifiserer til medlemskap av Agodas belønninger, og et medlem kan kun inneha én konto. Flere kontoer vil bli gjenstand for avslutting. Kun medlemmet med navn på kontoen vil være berettiget adgang til personlige kontoopplysninger. Tilknyttede partnere av Agoda og ansatte ved Priceline.com, Agoda Company Ltd, Agoda Company Pte. Ltd eller noe heleied datterselskap av disse selskapene er ikke berettiget til å delta i Agoda belønninger.

7. OPPTJENTE BELØNNINGSPOENG UTGJØR IKKE EIENDOM FOR ET MEDLEM OG HAR INGEN VERDI UTENFOR PROGRAMMET. BELØNNINGSPOENG ER KREDITTER, SOM AGODA KAN TILBAKEKALLE TIL ENHVER TID SOM ANGITT HER. BELØNNINGSPOENG KAN IKKE BYTTES MOT KONTANTER, TILDELES, BYTTES ELLER OVERFØRES, UNNTATT SOM ANFØRT HER, OG KAN IKKE OVERFØRES VED DØDSFALL, SOM DEL AV ET FAMILIERETTSTVISTEMÅL ELLER ANNET SOM FØLGE AV LOV.

8. Personlige opplysninger, som innsamles fra deg i forbindelse med programmet, vil brukes i overensstemmelse med (a) gjeldende personvernregler ved det nettstedet du er medlem av. Klikk her for å se personvernreglene ved www.agoda.com. Opplysninger innsendt av et medlem kan overføres til og fra en leverandør (bl.a. hotell) for å lette medlemmets deltakelse i programmet. Hvis du vil vite hvordan disse opplysningene kan anvendes av en leverandør, vennligst se den gjeldende leverandørs personvernregler.

9. Agoda forbeholder seg retten til å avslutte medlemskapet til ethvert medlem, som bruker programmet på en måte som er i strid med våre vilkår og betingelser eller noen føderale, statlige, provinsielle, territoriale eller lokale lover, vedtekter, retningslinjer eller forordninger. Opphørt medlemskap kan resultere i tap av alle opptjente belønningspoeng, fordeler og privilegier. I tillegg til oppsigelse av medlemskap, har Agoda rett til å gå til passende administrative og/eller rettslige skritt, herunder straffeforfølgning, som ansees etter eget skjønn nødvendig.

10. Ethvert forsøk av en hvilken som helst person på å underminere den legitime driften av programmet kan være en overtredelse av straffe- og sivilretten, og skulle et sådant forsøk utføres, forbeholder Agoda seg retten til å søke erstatning fra en sådan person i videst mulig omfang tillatt ved lov. Agodas manglende håndhevelse av disse vilkår og betingelser, skal ikke utgjøre et avkall på denne, eller noen annen, bestemmelse.

11. Alle spørsmål eller tvister vedrørende en persons kvalifisering til programmet, opptjening, bruk eller innløsning av belønningspoeng, eller et medlems overholdelse av disse vilkår og betingelser vil løses av Agoda etter eget skjønn.

12. Skulle noen bestemmelse i disse vilkår og betingelser vise seg å være ugyldig eller uten rettskraft av en jurisdiksjon, skal en sådan bestemmelse utskilles fra resten av vilkårene og betingelsene, som forblir i full kraft og effekt.

13. Disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Singapore, uten hensyn til hvor søknaden om medlemskap ble foretatt av medlemmet eller innsendt til Agoda. Ved enhver handling eller annen juridisk prosess med hensyn til ethvert spørsmål eller ting i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller medlemmets medlemskap, underlegges medlemmet ikke-eksklusiv jurisdiksjon i Singapore.

Forbud mot salg eller byttehandel

14. Salg av eller byttehandel med belønningspoeng, premier eller andre fordeler annet enn ved Agoda er uttrykkelig forbudt. Eventuelle bonuspoeng, premier eller fordeler overdratt, overført eller solgt i strid med programreglene, kan, utover å utsette medlemmet for sanksjoner, som ellers er forbundet med krenkelser, bli konfiskert eller annullert.

Bruken av hotellreservasjoner, som er ervervet ved kjøp, byttehandel, eller annen adferd i strid med programreglene kan resultere i annullering av disse bookingene, nektet adgang til hotellet med hensyn til gjestens navn som bookingen ble foretatt under, samt, etter Agodas eget skjønn, at opphold på hotellet kun kan skje mot betaling av en gjeldende sats.

Kontoaktivitet

15. Et medlem som ikke har kontoaktivitet i løpet av tjuefire (24) sammenhengende måneder, vil få kontoen sin slettet og miste alle opptjente poeng.

16. «Kontoaktivitet», som del av disse reglene, anses som skjedd, når et medlem opptjener poeng på egen konto, på en måte som fremsatt i disse reglene, eller som ellers er godkjent av Agoda, eller når medlemmet innløser Agoda poeng eller partnerpoeng, ved å bruke belønningspoeng fra egen konto.

Poengopptjening

17. Bare medlemmer av Agoda belønninger kvalifiserer til å opptjene belønningspoeng i programmet ved å benytte seg av opptjeningsmetodene anerkjent av programmet. Et medlem kan ikke opptjene belønningspoeng gjennom bruk tjenester, enten hotellreservasjoner eller annet, av annen person, dyr, objekt, eller virksomhet.

18. Foreløpig kan belønningspoeng opptjenes ved å gjøre en hotellreservasjon gjennom agoda.com eller et annet nettsted som tilhører Agodas reisenettverk, ved å bruke et gyldig kredittkort for å betale for reservasjonen. Agoda forbeholder seg uttrykkelig retten til å etablere nye måter opptjene belønningspoeng, å slette hele eller deler av måtene som nå er anerkjent, eller å utelukke bestemte typer transaksjoner fra opptjening av belønningspoeng. Per 26. august 2013, kan belønningspoeng kun opptjenes gjennom en hotellreservasjon, utført av medlemmer som har logget på bestillingsskjemaet før bestillingen er fullført.

19. Belønningspoeng kan opptjenes bare for hotelloppholdfaktisk fullført eller utført av medlemmet etter medlemmets offisielle innmeldingsdato, og kan bare krediteres til medlemmets konto. Belønningspoeng opptjent for en fullført hotellreservasjon vil krediteres til medlemmets konto 30 dager etter avreisedato fra hotellet. Belønningspoeng vil krediteres bare for reservasjoner faktisk foretatt av medlemmet. Belønningspoeng vil ikke tildeles for avbestillinger.

20. Belønningspoeng kan bare opptjenes for betalte og fullførte hotellreservasjoner ved deltakende hotelleiendommer. Mengden av opptjente belønningspoeng skal bestemmes av kontanterdien betalt av medlemmet. Kontantverdien er beløpet som belastes medlemmets kredittkort, justert for eventuelle refusjoner, tilbakebetalinger, justeringer eller uverifisert aktivitet.

Satsen for opptjening av belønningspoeng for Premier-medlemmer er 20 poeng for hver dollar belastet medlemmets kredittkort. Satsen for opptjening av belønningspoeng for Elite75-medlemmer er 31,25 poeng for hver dollar belastet medlemmets kredittkort.

21. Hvis Agoda eller noen Agoda belønningspartner feilaktig nekter et medlem opptjening eller nytte, vil ansvar begrenses til tilsvarende opptjeningen eller fordelen.

22. Agoda belønningspoeng vil bare krediteres for kvalifiserende publiserte priser, og ikke for hotell der Agoda er kontrahert kun på provisjonsgrunnlag, gratis overnatting, leie eller billetter, industrirabatter, gruppepriser eller spesialtilbudspriser. Agoda belønningspoeng vil ikke opptjenes for belastninger av kredittkortet utført direkte med hotellet.

23. Bare personen som foretar reservasjoner, mottar belønningspoeng for de tjenestene.

24. Agoda forbeholder seg retten til å gjøre bonuspoeng og kampanjetilbud selektivt tilgjengelig for visse medlemmer til enhver tid, basert på reservasjonshistorikk og bestillingsaktivitet, geografisk beliggenhet, programdeltakelse, eller andre faktorer bestemt av Agodas eget skjønn.

25. Agoda vil i de fleste tilfeller, kreditere medlemmenes kontoer med opptjente belønningspoeng. Imidlertid skal hvert medlem være ansvarlig for å sørge for at hans eller hennes belønningspoeng korrekt krediteres. Skulle et medlem hevde at belønningspoeng er opptjent, men ikke kreditert, eller i tilfeller der Agoda anser at bekreftelse er nødvendig, forbeholder Agoda seg retten til å kreve bevis for opptjening fra medlemmet, inkludert men ikke begrenset til kopier av kvitteringer eller lignende dokumentasjon som bekrefter at den påståtte transaksjonen er utført. Eventuelle krav om belønningspoeng fra medlemmet og bevis på opptjening må være mottatt av Agoda senest innen tolv måneder fra datoen da disse belønningspoengene ble påstått opptjent.

Gyldighet og utløpstid

26. Belønningspoeng opptjent på et medlems konto skal opprettholdes på kontoen inntil de er innløst mot en premie eller til de utløper, det som inntreffer først.

27. Belønningspoeng opptjent i ett kalenderår vil være gyldige til 31. desember det påfølgende kalenderåret. Poeng som utløper i hvert kalenderår må innløses mot en premie innen 31. desember. Utløpende poeng som ikke er innløst innen 31. desember blir ugyldige og slettes fra kontoen. Kontoer der opptjening av belønningspoeng opphører i en periode på 2 år, ansees som «sovende» og Agoda forbeholder seg retten til å stenge kontoen etter utløpet av eventuelle gjenværende belønningspoeng.

I tilfeller der belønningspoeng fjernes, uansett årsak, fra en konto som innløsning mot premier, og senere returneres, skal ikke gjenopprettingen av belønningspoengene til kontoen regnes som kontoaktivitet.

Premier og innløsing

28. Belønninger som er tilgjengelige for innløsning og antallet belønningspoeng som kreves for innløsning bestemmes av Agoda og offentliggjøres til medlemmerne. Agoda skal fastsette prosessen for innløsning, men innløsning skal grunnleggende bety å innløse opptjente poeng fra en medlemskonto for en bestemt premie.

29.Belønningspoeng som er opptjent på to eller flere kontoer kan ikke kombineres til for innløsning mot en premie.

30. Hotellreservasjoner betalt med Agoda belønninger vil omfattes av prisene, kontrakten og overnattingsreglene ved eiendommen hvor medlemmer skal overnatte.

31. Premiestrukturen kan endres, annulleres eller innskrenkes etter Agodas forgodtbefinnende, med eller uten varsel. Antallet bonuspoeng nødvendig for innløsning mot en premie kan drastisk økes, enhver premie kan tilbaketrekkes, og begrensning av en premie eller innløsning mot den kan pålegges når som helst. Oppsamling av bonuspoeng gir ikke programmets medlemmer noen rettigheter til noen premie eller programmet. Premier vil kun være gyldige på eiendommer som deltar i Agodas belønningsprogram som bestemt av Agoda. Eiendommer som deltar vil ha logoen til Agodas belønningsprogram godt synlig, og under bestilling vil det tydelig fremgå hvorvidt belønningspoeng kan innløses eller opptjenes. Agoda kan ikke holdes ansvarlig for endringer som resulterer i en deltakende eiendoms utmelding fra programmet.

Agoda kan ikke holdes ansvarlig på noen som helst måte for skattemessige konsekvenser forårsaket av et medlems deltakelse i programmet. Hvert medlem er alene ansvarlig for betalingen av alle skatter som må betales og ytelser anskaffet som resultat av medlemmets deltakelse i programmet og opptjening, innløsning, og bruk av Agoda Belønningspoeng.

Leverandører kan legges til eller fjernes fra programmet når som helt, med eller uten varsel. Dersom en leverandør fjernes fra programmet, vil medlemmet beholde belønningspoeng, opptjent gjennom denne leverandøren.


Agoda.com er del av The Priceline Group, verdensledende innenfor reise- og reiserelaterte netttjenester.

AS-AGWEB-3C04