Polityka prywatności firmy Agoda


Wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2016 roku

Agoda.com należy do zarejestrowanej w Singapurze spółki Agoda Company Pte. Ltd. („Agoda” lub „my”) i działa w jej strukturach. Poniższe zasady polityki prywatności zawierają reguły dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania informacji, które można powiązać z określonymi osobami („dane osobowe”), zbieranych przez firmę w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.agoda.com („Serwis”). Określenie „Serwis” może odnosić się do strony internetowej, jak również do aplikacji i wersji mobilnej serwisu. Odwiedzenie przez użytkownika naszego Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszych zasadach polityki prywatności.

Agoda może okresowo aktualizować niniejsze zasady polityki prywatności, aby uwzględnić zmiany w przepisach prawa, stosowanych przez nas procedurach zbierania i wykorzystywania danych osobowych, właściwościach Serwisu lub zmianach technicznych. W przypadku aktualizacji powodujących zmiany w sposobie gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, będą one umieszczane w niniejszych zasadach polityki prywatności, a termin ich wprowadzenia zostanie podany na wstępie niniejszych zasad. Zachęcamy zatem do regularnego przeglądania niniejszych zasad i zapoznawania się z obowiązującymi aktualnie wytycznymi i procedurami. Agoda wyraźnie opublikuje informacje o istotnych zmianach w tej kwestii przed ich wprowadzeniem. W przypadku nie wyrażenia zgody na jakiekolwiek zmiany w niniejszych zasadach polityki prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po dacie wprowadzenia zmian oznacza ich zaakceptowanie.

Gromadzone przez nas informacje

Gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika są danymi podawanymi przez osobę korzystającą z Serwisu. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane karty kredytowej, adres e-mailowy, nazwę i lokalizację obiektu noclegowego oraz/lub długość pobytu. Ponadto, możemy gromadzić też pewne inne informacje o użytkowniku, nawet gdy nie decyduje się on na dokonanie rezerwacji, takie jak adres IP, dane geograficzne, kraj zamieszkania i hasło, preferencje dotyczące wyszukiwanych informacji, informacje o stosowanej wyszukiwarce internetowej, systemie operacyjnym komputera, wersji aplikacji, ustawieniach językowych i stronach, które zostały wyświetlone przez użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego, możemy gromadzić również dane identyfikacyjne urządzenia mobilnego, ustawienia charakterystyczne dla tego urządzenia oraz dane o długości i szerokości geograficznej urządzenia mobilnego, a jeśli użytkownik uczestniczy w programie Agoda, możemy gromadzić pewne ograniczone informacje na temat pobytu użytkownika w danym obiekcie noclegowym, przykładowo, listę opłat (anonimową) w ramach programu „Agoda Reception”. Gdy użytkownik dokonuje rezerwacji, nasz system rejestruje informacje o tym, za pomocą jakiej platformy i z poziomu jakiej strony została dokonana rezerwacja.

Ochrona danych osobowych

Aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do danych osobowych, stosujemy uzasadnione środki fizyczne, elektroniczne i procedury organizacyjne chroniące dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, przerobieniem, względnie nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Do ochrony transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych Agoda stosuje obecnie technologię Secure Socket Layer w celu szyfrowania informacji zawartych na kartach w trakcie ich przesyłania.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje – dane kart płatniczych

i) Wykorzystanie ogólne: Dane osobowe i inne informacje zebrane za pośrednictwem Serwisu wykorzystujemy w celu (a) zarejestrowania użytkowników w Serwisie i utworzenia konta użytkownika, (b) dostarczenia użytkownikom żądanych usług (głównie przetwarzania i potwierdzenia rezerwacji w obiekcie noclegowym) po potwierdzeniu tożsamości, (c) dostarczania informacji o usługach dostępnych za pośrednictwem serwisu lub innych stron internetowych, kontaktowania się z użytkownikiem w celu dostarczenia zamówionej usługi, (d) wprowadzania funkcji ułatwiających korzystanie z usług udostępnianych w serwisie, (e) udoskonalenia wygody korzystania z Serwisu, szkoleń wewnętrznych i ogólnych celów optymalizacyjnych, a także w celu (f) wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz wszelkim nielegalnym i niepożądanym działaniom lub do (g) kontaktowania się z użytkownikiem w razie wystąpienia problemów z rezerwacją. Chodzi tu o szybsze zlecanie zakupów, lepszą obsługę klienta oraz powiadamianie we właściwym czasie o nowych usługach i ofertach specjalnych.

ii) Działania marketingowe i przypomnienia: Dane użytkownika wykorzystujemy także do działań marketingowych, w zakresie dozwolonym przez prawo. Przykładowo:

 • Przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem naszego serwisu, zakładaniu konta użytkownika, uzupełnianiu lub podawaniu informacji w formularzu rezerwacji lub przekazywaniu nam swoich danych kontaktowych, możemy wykorzystać podane przez użytkowania dane, aby wysłać mu informacje o przydatnych produktach i usługach związanych z podróżowaniem. Za zgodą użytkownika – jeżeli jest ona wymagana na mocy lokalnych przepisów prawa – może on regularnie otrzymywać także inne e-mailowe newslettery wysyłane z naszego Serwisu. Gdy użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości z ofertami marketingowymi może z nich zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link „Anuluj subskrypcję” znajdujący się w każdym newsletterze lub e-mailu, istnieje również możliwość zarządzania swoimi subskrypcjami z poziomu konta użytkownika (jeśli zostało ono wcześniej utworzone).
 • Na podstawie udostępnionych nam informacji, użytkownikowi mogą być prezentowane spersonalizowane oferty na stronach Serwisu, w aplikacji mobilnej lub na stronach internetowych innych podmiotów, w tym w mediach społecznościowych. Oferty te mogą umożliwiać bezpośrednie dokonywanie rezerwacji w Serwisie lub mogą dotyczyć usług i produktów oferowanych przez inne podmioty.
 • W sytuacji, gdy użytkownik nie dokończył rezerwacji online, serwis Agoda może wysłać do niego przypomnienie o tym, aby dokończył on procedurę rezerwacji. Naszym zdaniem ta dodatkowa usługa jest przydatna, gdyż pozwala użytkownikowi na kontynuowanie rezerwacji bez konieczności ponownego wyszukiwania tego obiektu noclegowego i bez wpisywania od początku wszelkich szczegółowych informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji.
 • Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej sekcji zatytułowanej „Zasady dotyczące „ciasteczek” (cookies) oraz tagów na stronie (page tags) i wykorzystanie danych”, aby dowiedzieć się jak wykorzystujemy te dane w celach reklamowych.
 • Pragniemy poinformować, że e-maile z potwierdzeniem rezerwacji oraz wiadomości tekstowe wysłane po dokonaniu rezerwacji, jak również e-maile z oceną od gości wysyłane po zakończonym pobycie, nie stanowią wiadomości marketingowych. Wiadomości te są częścią naszego procesu rezerwacji. Odpowiednio zawierają one informacje potrzebne użytkownikowi do zameldowania się w zarezerwowanym obiekcie noclegowym, są też narzędziem do opcjonalnej oceny tego obiektu po zakończonym pobycie. Użytkownik będzie nadal je otrzymywać nawet po zrezygnowaniu z otrzymywania wiadomości marketingowych.

  iii) Dane kart płatniczych: Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość zapisania danych karty płatniczej na swoim osobistym koncie w Serwisie, co w przyszłości przyspieszy procedurę rezerwacji i płatności. Dane karty użytkownika są zawsze bezpieczne, dzięki zastosowaniu odpowiedniego ich zakodowania. Użytkownik może w dowolnej chwili zalogować się do swego osobistego konta w celu usunięcia, poprawienia lub dodania pewnych danych karty kredytowej. Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości edycji numeru karty (ale można go usunąć). Przy dostępie do danych karty, widoczne będą tylko końcowe 4 cyfry jej numeru. W bezpieczny sposób zachowamy ostatnie 4 cyfry karty kredytowej użytkownika po każdej rezerwacji (jest to niezbędne aby zrealizować ewentualną prośbę o zwrot kosztów danej rezerwacji).

  Udostępnianie danych osobowych

  Agoda może udostępnić dane osobowe użytkownika dostawcom, np. obiektom noclegowym, a także innym podmiotom trzecim, które angażujemy do świadczenia w naszym imieniu usług w zakresie np. programów lojalnościowych stron trzecich, hostingu sieciowego, analizy danych, marketingu (również za pośrednictwem stron internetowych należących do tych podmiotów), obsługi klienta, przeprowadzania transakcji z użyciem kart kredytowych, oraz powiązanych usług. Jeśli biorą Państwo udział w programie „Agoda Reception” zgodnie w warunkami określonymi w Regulaminie, serwis Agoda może udostępniać dane Państwa karty kredytowej, które podano w serwisie Agoda podczas rezerwowania danego obiektu noclegowego, ale jedynie w zakresie koniecznym do zapewnienia działania programu „Agoda Reception” oraz pobrania od Państwa przez obiekt noclegowy należnych opłat wygenerowanych w trakcie pobytu w danym obiekcie. Wszelkie takie podmioty są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich wyłącznie w sposób zgodny z naszymi wytycznymi.

  W niektórych sytuacjach możemy wymagać bezpośredniego kontaktu użytkownika z podmiotem trzecim w celu skorzystania z usług, względnie - w przypadku korzystania z Serwisu do rezerwacji noclegu lub uzyskania innej usługi (np. punktów w ramach programu lojalnościowego strony trzeciej) – możemy przekazać dane osobowe użytkownika danemu obiektowi noclegowemu lub innemu właściwemu podmiotowi trzeciemu.

  Agoda może zaproponować inne usługi (zwykle są to „usługi dodatkowe”), aby pomóc użytkownikowi w zaplanowaniu podróży i zaoferować pewne korzyści (np. zdobycie punktów w ramach programów lojalnościowych stron trzecich lub programów oferujących mile) lub w innych celach, które mogą zainteresować użytkownika. Usługi te oferowane są przez strony trzecie. Jak wspomniano powyżej, pewne dane mające związek z usługą mogą być udostępniane stronom trzecim celem właściwej realizacji usługi.

  Dane osobowe użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez jego zgody, za wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym dokumencie lub dopuszczalnych prawem, albo w przypadku prawnego żądania ujawnienia takich danych władzom danej jurysdykcji, jak również udostępnienia danych osobowych oraz informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji wybranego przez użytkownika obiektu noclegowego oraz udostępniania tych danych niektórym partnerom Agoda (dane będą wykorzystane wyłącznie w celach analitycznych). Zastrzegamy sobie prawo udostępniania danych osobowych użytkownika firmom wchodzącym w skład spółki (w kraju zamieszkania użytkownika oraz poza jego granicami), w tym pracownikom tych firm oraz agentom i reprezentantom Agoda, którzy za naszą zgodą mają dostęp do tych informacji, niezbędnych do zapewnienia usługi wybranej przez użytkownika (w tym obsługi klienta) oraz wewnętrznych działań (audytów i/lub kontroli zgodności z przepisami.

  Firma Agoda może, w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, ujawnić dane osobowe, w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością w odpowiedzi na uzasadnione wezwania, nakazy sądowe lub podobne, prawnie usankcjonowane żądania funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego lub władz, w celu zbadania przypadków nadużyć finansowych lub w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, do ochrony własnych uzasadnionych interesów, a także nabywcom, w związku ze sprzedażą, cesją lub inną formą przekazania całości lub części przedsiębiorstwa lub spółki. Możemy również, w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, ujawnić dane osobowe, w celu egzekucji lub zastosowania regulaminu naszych usług, albo w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Agoda, naszych użytkowników lub innych podmiotów.

  W sytuacjach opisanych powyżej siedziba odbiorcy danych osobowych może znajdować się na terytorium kraju o systemie prawnym, który posiada inne standardy ochrony danych osobowych w porównaniu do systemu prawnego kraju użytkownika.

  Zasady dotyczące „ciasteczek” (cookies) oraz tagów (page tags)

  Odwiedzając nasz Serwis, użytkownik zgadzają się na wykorzystywanie ciasteczek (ang. cookies) i tagów (ang. page tags) zgodnie z poniższym opisem. Nasz serwis korzysta z technologii ciasteczek sesyjnych oraz trwałych, jak również tagów na stronach, w celu zbierania i przechowywania informacji o użytkownikach. Ciasteczko to niewielka porcja informacji wysyłana do komputera użytkownika przez serwis i przechowywana na dysku twardym komputera. Tag na stronie to część kodu, która czyta i zapisuje dane ciasteczek. Zarówno ciasteczka jak i tagi na stronach mogą pochodzić od Agody i/lub stron trzecich, z którymi zdecydowaliśmy się podjąć współpracę. Po zamknięciu przeglądarki sesyjne pliki cookies są automatycznie usuwane z komputera. Ciasteczka trwałe natomiast pozostają zapisane na dysku twardym nawet po zamknięciu przeglądarki, jednak mogą być w każdej chwili usunięte ręcznie przez użytkownika. Ciasteczka oraz tagi na stronach mogą być wykorzystywane w różny sposób; zostały one opisane w odpowiednich częściach poniżej.

  Zablokowanie ciasteczek

  Aby wyłączyć akceptowanie plików cookies, otrzymywać informację za każdym razem, kiedy plik cookie jest zapisywany na komputerze, lub usunąć wszystkie pliki cookies z komputera, użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki, zwykle znajdujące się w zakładce „Pomoc” lub „Opcje Internetowe”. Usunięcie albo zablokowanie ciasteczek może spowodować brak dostępu lub możliwości korzystania z niektórych ważnych funkcji serwisu i może pojawić się ponowna prośba o wpisanie nazwy użytkownika i hasła. Jednocześnie rezygnacja z korzystania z ciasteczek stron trzecich (więcej szczegółów poniżej) nie oznacza wyłączenia użytkownika z analiz marketingowych oraz otrzymywania materiałów reklamowych. Użytkownik taki nie będzie otrzymywał od żadnej ze stron trzecich reklam dopasowanych do swoich preferencji przeglądania czy wyszukiwania. Należy również mieć na uwadze, że po wyczyszczeniu ciasteczek w przeglądarce trzeba ponownie wykonać procedurę zablokowania wybranych ciasteczek.

  Narzędzia informacyjne i blokujące

  Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji o sposobach zbierania informacji przez zewnętrzne firmy reklamowe i opcjach blokowania informacji wykorzystywanych przez te firmy, lub jeśli pragnie zablokować marketing internetowy, może skorzystać z następujących opcji:

  http://www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp;

  W odniesieniu do aplikacji mobilnych, można skorzystać z poniższych opcji:

  http://www.google.com/ads/preferences/html/intl/en/mobile-about.html;

  wysłanie e-maila na adres: privacy@appsflyer.com

  Aby zablokować programy analityczne, można skorzystać z następujących narzędzi:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;

  http://www.microsoft.com/en-us/privacystatement/default.aspx;

  https://help.yahoo.com/kb/SLN4525.html;

  http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-26.html;

  http://www.baidu.com/duty/safe_control.html

  Od czasu do czasu Agoda może dodać inne powiązane linki, wspierając tym samym prawo użytkownika do prywatności.

  „Ciasteczka” (cookies), taki na stronie (page tags) i wykorzystanie danych

  Ciasteczka Agoda

  Agoda korzysta z technologii ciasteczek sesyjnych, dzięki którym użytkownik pozostaje zalogowany podczas przeglądania Srwisu.

  Agoda wykorzystuje także ciasteczka trwałe w celu „personalizacji” Serwisu pod kątem użytkownika i jego aktywności, np. wybranego języka serwisu, nazwy użytkownika oraz hasła, których nie trzeba wpisywać przy każdej wizycie w Serwisie.

  Dzięki korzystaniu z ciasteczek trwałych i tagów Agoda analizuje historię przeglądania danego użytkownika oraz jego wizyty na stronie, dzięki czemu może dopasować rodzaj reklam (wysyłanych w wiadomościach e-mail oraz znajdujących się na naszym Serwisie i na innych stronach) do zainteresowań użytkownika. Ciasteczka i tagi zbierają informacje na temat stron odwiedzonych przez użytkownika w ramach Serwisu oraz wyszukiwanych przez niego informacji.

  Analizowanie Stron Serwisu

  Strony trzecie mogą korzystać z ciasteczek trwałych i tagów celem analizy preferencji naszych użytkowników podczas przeglądania Internetu oraz odwiedzin naszego Serwisu i innych stron, co pozwala nam na ciągłe udoskonalanie naszych usług oraz serwisu. Mogą również zostać zastosowane platformy analizujące strony Serwisu celem zbierania informacji do raportów, np. o liczbie wyświetleń, profilu demograficznym oraz zainteresowaniach. Aby zrezygnować z udostępniania tych informacji stronom trzecim do celów analitycznych, należy kliknąć na jeden lub więcej z odnośników w części „Narzędzia blokujące”.

  „Ciasteczka” (cookies) stron trzecich, tagi na stronie (page tags) i dane zakodowane

  Agencje reklamowe będące stronami trzecimi są upoważnione do umieszczania ciasteczek i tagów na niektórych stronach odwiedzanych przez użytkowników w niniejszym Serwisie. Pliki te mają za zadanie gromadzenie danych nieosobowych, na podstawie których analizuje się preferencje użytkownika oraz kryteria wyszukiwania w Serwisie, umożliwiające dopasowanie reklam wyświetlanych na stronach serwisu oraz poza nimi, a także w aplikacji mobilnej, z których korzystają użytkownicy. Dane nieosobowe gromadzone za pomocą plików cookies oraz tagów mogą być przekazywane stronom trzecim w celu personalizacji i zarządzania materiałami reklamowymi oraz do badań i analiz rynku. Dodatkowo możemy dzielić się ze stronami trzecimi danymi zakodowanymi jednokierunkowo (one-way hashed data) korzystając z produktów reklamowych. Takie strony trzecie zasadniczo korzystają z urządzeń odczytujących zadokowane dane, aby powiązać dane kopcowanie z własnymi użytkownikami i aby oferować spersonalizowane reklamy na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Witrynie. W rezultacie, strony trzecie mogą wyświetlać nasze reklamy i/lub reklamy naszych partnerów na innych stronach internetowych i w innych aplikacjach mobilnych.

  Reklama

  Agoda może wykorzystywać kombinacje w/w ciasteczek i tagów, aby udoskonalić wygodę korzystania z Serwisu, aplikacją mobilną i reklamami do ich preferencji. Wykorzystujemy remarketing oparty na wyświetleniach i wyszukiwaniach, by lepiej dopasować zawartość reklam i udoskonalić wygodę korzystania z Serwisu.

  W przypadku, gdy reklamy nie będą wymagać użycia ciasteczek lub tagów, do określenia kiedy mają być wyświetlane reklamy firmy Agoda wykorzystywane będą dane stron trzecich.

  Agoda podejmuje stosowne kroki, by zapobiegać zbieraniu i wykorzystywaniu informacji pozwalających na osobistą identyfikację w rozwiązaniach reklamowych stosowanych przez strony trzecie, o ile nie zostaniemy do tego upoważnieni przez użytkowników. Aby zablokować zbieranie informacji do celów reklamowych przez strony trzecie, należy kliknąć na co najmniej jeden z linków znajdujących się w części „Narzędzia blokujące”.

  Reklamy a zawartość innych stron

  Agoda wykorzystuje narzędzia stron trzecich do dystrybucji reklam na różnych stronach. Nie oznacza to, iż Agoda wspiera lub zgadza się z celami, zadaniami czy oświadczeniami znajdującymi się na stronach wyświetlających nasze reklamy.

  Dostęp do danych osobowych i ich zmiana

  Użytkownik, który chce uaktualnić podane wcześniej dane osobowe lub skorzystać z prawa dostępu, korekty, sprostowania lub anulowania swoich danych osobowych, albo prawa wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przysługującego mu z mocy obowiązujących przepisów, proszony jest o kontakt za pośrednictwem Strony Obsługi Klienta. Aby chronić prywatność użytkownika i zapewnić mu bezpieczeństwo, przed przyznaniem dostępu do danych osobowych lub wprowadzeniem do nich zmian sprawdzamy jego tożsamość. Odpowiedź na wniosek o dostęp do danych osobowych udzielana jest w najbliższym możliwym terminie. Użytkownik ma również prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz do badań rynkowych. Zastrzegamy sobie prawo pobierania rozsądnej opłaty za tego typu dostęp w zgodzie z odpowiednimi przepisami

  Aby skontaktować się z Oficerem ds. Ochrony Danych Osobowych w Agoda lub pracownikami Działu Obsługi Klienta w kwestiach dotyczących prywatności, należy wysłać e-mail na adres:

  dpo@agoda.com

  Można też wysłać list do naszego Oficera ds. Ochrony Danych Osobowych na adres:

  Agoda Company Pte. Ltd.
  c/o Data Protection Officer
  30 Cecil Street
  Prudential Tower #19-08
  Singapore 049712

  Ponadto istnieje możliwość kontaktu z Oficerem ds. Ochrony Danych Osobowych pod specjalnym numerem telefonu:
  +65 641 552 90 (Singapur; obowiązują opłaty) lub jakimkolwiek innym numerem telefonu, który podamy w przyszłości.

  Urządzenia mobilne

  Oferujemy użytkownikom naszego Serwisu bezpłatny dostęp do aplikacji na różne urządzenia mobilne oraz standardową stronę internetową zoptymalizowaną do działania na urządzeniach mobilnych. Za pośrednictwem tych mobilnych wersji strony gromadzone są te same informacje co w przypadku standardowej strony internetowej – dodatkowo pozwalają one użytkownikom na wyszukiwania usług noclegowych w pobliskich obiektach. Za zgodą użytkownika, możemy wysyłać aktywne powiadomienia z informacjami o rezerwacji dokonanej przez użytkownika, podpowiedziami dotyczącymi przyszłego pobytu oraz informacji dotyczących programów Agoda, w których użytkownik bierze udział.

  Zapis dotyczący osób nieletnich

  Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą korzystać z usług rezerwacji przez Internet oferowanych w naszym Serwisie. Nieletni mogą zwykle towarzyszyć swoim rodzicom lub opiekunom prawnym podczas pobytu w zarezerwowanym przez nich obiekcie noclegowym, jeśli jego regulamin nie stanowi inaczej.

  Język

  Niniejszy dokument został sporządzony w języku angielskim. Tłumaczenie na pozostałe języki zostało umieszczone na stronie dla wygody użykowników. W razie jakiegokolwiek nieścisłości i kwestii spornych między wersją angielską i innymi wersjami językowymi, wiążąca będzie wersja angielska.

  Regulamin korzystania

  Więcej szczegółów na temat korzystania z Serwisu znajduje się w zakładce Regulamin korzystania. Obowiązująca polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.