Regulamin korzystania z serwisu Agoda


Ostatnia aktualizacja: październik 2018

Agoda wita Państwa na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej (określanych wspólnie jako „Serwis”). Określenia „Agoda”, „my” lub „nas” odnoszą się do spółki Agoda Company Pte. Ltd. natomiast określenie „Spółki Agoda” obejmuje spółkę Agoda oraz spółki stowarzyszone z Agoda w tym, lecz nie wyłącznie: Agoda Services Co., Ltd. (Tajlandia), Agoda International Pte. Ltd. (Singapur, oddziału spółki utworzonego w Wielkiej Brytanii i innych lokalnych oddziałów), Agoda International Travel Operations Pte. Ltd., Agoda International (Malezja) Sdn. Bhd., Agoda International (Hongkong) Ltd., Agoda International Hungary Kft., Agoda International Japan KK, Agoda International USA Inc.

Odwołania do Witryny obejmują jej wersje pochodne, z uwzględnieniem, między innymi, witryn internetowych oraz aplikacji do których dostęp uzyskiwany jest za pomocą urządzeń mobilnych, tabletów lub za pomocą innego sprzętu. Regulamin korzystania, zgodnie z poniższą definicją, ma zastosowanie do naszych usług, świadczonych Państwu w sposób bezpośredni lub pośredni dowolnymi środkami, z uwzględnieniem rezerwacji online, zamówień usług przez klientów lub w inny sposób. Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Witryny i/lub poprzez dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem firmy Agoda, przyjmują Państwo do wiadomości oraz potwierdzają, że zapoznali się Państwo, zrozumieli i zaakceptowali niniejszy regulamin.

Nasze zasady i wytyczne, które można znaleźć w obrębie Serwisu, z uwzględnieniem, między innymi, Polityki prywatności, Gwarancji bezpiecznych zakupów, Gwarancji ceny Agoda, Gwarancji rezerwacji, Regulaminu odwoływania rezerwacji, Zasad zwrotu pieniędzy, Regulaminu programu bonusowego firmy Agoda, Regulaminu Kart Podarunkowych Agoda, Regulaminu środków AgodaCash, Wytycznych dotyczących oceniania hoteli, Najczęściej zadawanych pytań [FAQ], itp. (zwanych razem „Politykami”), należy czytać łącznie z niniejszym regulaminem, gdyż stanowią jego integralną część i przytoczone są tu jako odniesienie.

Przedstawione dalej zapisy oraz polityki określane są łącznie jako „Regulamin korzystania”. W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na regulamin korzystania prosimy o bezzwłoczne zaprzestanie korzystania z Witryny. Regulamin korzystania, który może być co jakiś czas poprawiany, stanowi całość umowy i zastępuje wszelkie inne ustalenia lub porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Państwem a „Spółkami Agoda”, w odniesieniu do ich przedmiotu chyba, że umowa jednoznacznie stanowi inaczej.

1. Zakres Usług

A. Rezerwacja zakwaterowania

Za pośrednictwem Serwisu firma Agoda dostarcza platformę online, za pomocą której można przeglądać różne typy zakwaterowania i noclegów, w tym, między innymi, hotele, hostele, mieszkania z obsługą, pensjonaty typu „bed and breakfast”, pokoje do wynajęcia, domy letniskowe, pensjonaty typu „ryokan", itp. (zwane łącznie „obiektami noclegowymi”) i dokonywać w nich rezerwacji oraz płatności za pobyt w tego rodzaju obiektach noclegowych, płacąc z góry kartą kredytową, debetową lub z wykorzystanie innego sposobu płatności ułatwiającego jej realizację (wykorzystując tzw. „Instrumenty płatności”). Poprzez dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Witryny, akceptują Państwo ofertę dokonania rezerwacji według cennika oraz na innych warunkach określonych w Witrynie internetowej. Rezerwacja oznacza nawiązanie umowy, miejscem zawarcia której jest Singapur, zgodnie z warunkami nakreślonymi w Regulaminie, zaś umowa ta staje się wiążąca w chwili potwierdzenia rezerwacji przez obiekt i serwis Agoda. Otrzymają Państwo potwierdzenie dokonania rezerwacji w wiadomości e-mail (z voucherem na opłacony z góry pobyt w danym obiekcie noclegowym), co znaczy, ze rezerwacja została potwierdzona przez obiekt noclegowy. Wyświetlenie się strony z podziękowaniami oznacza, że otrzymano od Państwa prośbę o rezerwację, która zostanie przetworzona bez konieczności jakichkolwiek dalszych czynności z Państwa strony. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rezerwacji zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Podstawą ujawnianych przez nas informacji na temat obiektów noclegowych są dane przekazywane nam przez naszych dostawców oraz usługodawców (z uwzględnieniem, między innymi, obiektów noclegowych, ich przedstawicieli, dystrybutorów, agencji biur podróży (destination management companies [DMC]), menadżerów kanałów sprzedaży, partnerów, itp.). W związku z tym obiekty noclegowe lub ich przedstawiciele otrzymują dostęp do sieci extranet lub innego rozwiązania zapewniającego łączność, dzięki któremu są w pełni odpowiedzialni za aktualizację wszystkich stawek, dostępności, opisu, zdjęć, warunków dokonywania rezerwacji czy regulaminów hoteli oraz innych informacji przedstawianych w Witrynie internetowej. Chociaż świadcząc nasze usługi kierujemy się komercyjnie zasadnymi umiejętnościami i starannością, nie weryfikujemy i nie gwarantujemy, że wszystkie informacje są dokładne, pełne, poprawne lub aktualne, ani nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (z uwzględnieniem błędów oczywistych i typograficznych), zakłócenia (bez względu na to, czy spowodowane dowolną (tymczasową i/lub częściową) awarią, naprawą, aktualizacją lub konserwacją Witryny internetowej lub w inny sposób), nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje lub nieprzekazanie informacji. Każdy obiekt noclegowy pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompletność i poprawność informacji dotyczących tego obiektu, a wyświetlanych w Witrynie internetowej. Zmiany warunków lub okoliczności rynkowych mogą następować bardzo szybko, co może spowodować, że informacje wyświetlane w Witrynie internetowej będą nieprecyzyjne lub przedawnione. W przypadku problemów nasz Dział Obsługi Klienta dołoży wszelkich, komercyjnie zasadnych starań, aby pomóc Państwu oraz będzie stanowił punkt kontaktowy z obiektem noclegowym. Należy pamiętać, że Agoda jest jednym z wielu kanałów używanych przez obiekty noclegowe do udostępniania ich zasobów do rezerwacji. Gdy wynik wyszukiwania wskazuje, że dany obiekt noclegowy nie ma więcej dostępnych pokojów oznacza to, że ten typ pokoju nie jest dostępny dla rezerwacji za pośrednictwem Agoda.

Witryna nie stanowi, ani nie powinna być uznawana za polecenie lub potwierdzenie (jakości, poziomu usług lub oceny) jakiegokolwiek obiektu noclegowego wymienionego w Witrynie. Niniejszym oświadczamy, że nie reprezentujemy, nie udzielamy gwarancji ani zobowiązań dotyczących jakości, stanu lub odpowiedniego poziomu dowolnego obiektu noclegowego wymienionego na Witrynie. Obiekty noclegowe mogą być uporządkowane w Witrynie według różnych kryteriów (ilości gwiazdek, opinii, itp.). Podstawą rankingu domyślnego jest zautomatyzowany algorytm, który może być okresowo aktualizowany lub zmieniany. Algorytm ten uwzględnia różne czynniki, takie jak dostępność, promocje i stawki, popularność, prowizja, marża i zysk, konwersja (współczynnik rezerwacji dokonanych na skutek wizyt w Witrynie), sprzedaż noclegów, anulowania, jakość treści, wyniki z recenzji gości, liczba gwiazdek itp. Agoda prowadzi obecnie program „Preferowany partner”, w ramach którego niektóre obiekty mogą poprawić swoją widoczność w Witrynie. Wykaz preferowanych partnerów zostanie odpowiednio oznaczony lub opisany w celu uniknięcia nieporozumień. W pewnych sytuacjach Agoda może zaoferować obiektom możliwość umieszczenia reklamy sponsorowanej, polegającej na opłacie za korzystniejsze pozycje. Taka reklama sponsorowana zostanie odpowiednio oznaczona w celu uniknięcia nieporozumień.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia realizacji Państwa żądania lub rezerwacji (lub w wyjątkowych przypadkach, do anulowania potwierdzonych rezerwacji) według własnego uznania oraz z dowolnych (prawnych) przyczyn bez potrzeby uzasadnienia takiej odmowy. Typowe powody odrzucenia Państwa prośby lub rezerwacji obejmują, lecz nie ograniczają się jedynie do tych wymienionych poniżej: Prośby o zakwaterowanie, podnajem obiektów noclegowych zarezerwowanych przez Witrynę w wymiarze indywidualnym lub masowym bez uprzedniego uzyskania od nas pisemnej zgody („Podnajem”), naruszenie Regulaminu, przypadku wystąpienia siły wyższej, sankcje handlowe lub gospodarcze, embarga, ograniczenia prawne, (podejrzewane) oszustwa lub kradzieże, podejrzewana działalność kryminalna, rezerwacje budzące podejrzenia, przekazanie przez Państwa wprowadzających w błąd lub błędnych informacji, problemy z kartami kredytowymi, nieodpowiednie zachowanie, groźby, obelgi, stosowanie przemocy, odmowa udzielenia informacji, przeszkodzi praktyczne, problemy z komunikacją, wystąpienie oczywistych błędów (por. poniżej), podejrzane działania w przeszłości, znalezienie się na czarnej liście rządów lub organizacji międzynarodowych (USA, UE, ONZ, Singapur itp.) W przypadku odrzucenia lub anulowania rezerwacji przez firmę Agoda, gdy płatność została już zrealizowana, otrzymają Państwo zwrot pełnej wartości rezerwacji, z wyjątkiem sytuacji gdy stwierdzono nieuprawione czynności podnajmu lub inne nieodpowiednie działania, które określamy według własnego uznania, wówczas zastrzegamy sobie prawo do niezwracania pełnej wartości rezerwacji ani jakiejkolwiek jej części. Zwroty nie przysługują w sytuacjach nieuprawnionego podnajmu ze względu na liczne negatywne czynniki tych praktyk takie jak niekorzystny wpływ tych działań na sytuację naszych autoryzowanych z zakontraktowanych partnerów biznesowych, obiektów noclegowych udostępniających swoją bazę noclegową w serwisie Agoda, powodowanie utraty zaufania, strat i negatywnego wpływu na markę firmy Agoda ze względu na próby nieuprawnionego podnajmu, które skutkują ograniczeniem wyników biznesowych firmy Agoda poprzez praktyki polegające między innymi na oferowaniu podnajętych obiektów noclegowych w konkurencyjnych portalach bez wiedzy firmy Agoda. Zastrzegamy sobie prawo do stałego lub czasowego wykluczenia („umieszczenia na czarnej liście”) użytkowników Witryny według własnego uznania. Użytkownik taki nie może podejmować prób korzystania z Witryny pod żadną inną nazwą / żadnym innym nazwiskiem lub poprzez innego użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi mechanizmami zapobiegania oszustwom.

W rzadkich przypadkach możemy również anulować lub odwołać rezerwację lub dokonać korekty z powodu „błędów oczywistych”, niezależnie od pochodzenia takich błędów. Wyjaśnienie - błędem oczywistym jest pomyłka w Witrynie (np. w cenie, warunkach, ocenie z recenzji), której rozsądna osoba nie uzna za normalną. Rezerwacja lub przyznane punkty zostaną zmienione lub, tam gdzie ma to stosowne, odpowiednio naliczona kwota zostanie zwrócona bez opłat. Zarówno anulowanie, jak i odrzucenie rezerwacji z takiego powodu dokonuje się według własnego uznania firmy Agoda.

Prosimy mieć na uwadze, że podejrzane rezerwacje grupowe mogą również zostać odrzucone, ponieważ większość obiektów noclegowych posiada określone procedury dla rezerwacji grupowych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Na jakość Państwa pobytu wpływ mogą mieć takie okoliczności jak: trwające remonty, błędy w rezerwacji obiektów noclegowych oraz specjalne wymagania gości. Należy upewnić się, że poinformowano obiekt noclegowy o wszelkich Państwa specjalnych życzeniach i wymaganiach przy zameldowaniu.

Informacja o liczbie gwiazdek

Ocena obiektów noclegowych w postaci liczby gwiazdek („liczba gwiazdek”) lub innego oznaczenia podawana jest tylko w celach informacyjnych. Ustalamy ją na podstawie informacji od naszych dostawców, w tym obiektów noclegowych. Może ona uwzględniać aspekty, takie jak udogodnienia w obiekcie, oceny od gości, recenzje i oferowane usługi. Oznaczenie za pomocą liczby gwiazdek może być niezwiązane z innymi oznaczeniami nadawanymi przez rządowe agencje turystyczne. Nie prowadzimy niezależnej weryfikacji tych ocen. Liczba gwiazdek jest jedynie wskazówką dotyczącą poziomu komfortu, jakiego należy się spodziewać w określonym obiekcie noclegowym – większa liczba gwiazdek wskazuje zasadniczo na wyższy poziom komfortu i wyposażenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z opisem zamieszczonym w Witrynie. Prosimy mieć na uwadze, że liczby gwiazdek mogą różnić się znacznie w zależności od lokalizacji, dostępnych opcji, lokalnych uwarunkowań rynkowych, praktyk oraz innych okoliczności. W związku z powyższym liczba gwiazdek w jednym, określonym kraju lub miejscowości nie jest porównywalna do takiej samej oceny w innym kraju lub miejscowości. Liczba gwiazdek niekoniecznie odzwierciedla wszystkie udogodnienia lub usługi, które mogą być dostępne w obiekcie noclegowym, a niektóre udogodnienia i możliwości mogą nie być dostępne we wszystkich pokojach lub w każdej nieruchomości o określonej liczbie gwiazdek. Jeśli dane udogodnienia lub możliwości są dla Państwa istotne, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, w celu uzyskania informacji o dostępności takich udogodnień lub możliwości.

B. Inne usługi dodatkowe

Firma Agoda zapewnia platformę on-line, za pomocą której można przeglądać usługi dodatkowe, w tym, między innymi, usługi związane z przewozami lotniczymi i wypożyczaniem samochodów („Usługi dodatkowe”) i dokonywać rezerwacji tych usług dodatkowych. Mimo że, firma Agoda zapewnia platformę, za pomocą której można przeglądać i rezerwować te Usługi dodatkowe, to jednak te Usługi dodatkowe są świadczone przez firmy partnerskie lub stowarzyszone z Agoda („Firmy partnerskie”), które zostały uważnie wyselekcjonowane przed firmę Agoda. Przykładowo, informacje o lotach oraz usługi ich wyszukiwania i rezerwowania wyświetlane w Serwisie Agoda pochodzą obecnie od spółek zrzeszonych w grupę Booking Holdings Inc. takich jak KAYAK lub priceline.com i ich odpowiednich dostawców. Przy przeglądaniu usług dodatkowych w Witrynie pojawią się czytelne informacje o firmach partnerskich, zamieszczony będzie też odnośnik do warunków korzystania z usług takiego Partnera i/lub do jego polityki prywatności, określające zasady obowiązujące Państwa i naszą firmę Partnerską podczas rezerwowania wybranej Usługi dodatkowej.

Poprzez dokonanie rezerwacji Usług dodatkowych za pośrednictwem Witryny, składają Państwo ofertę na dokonanie rezerwacji (np. lotu lub wynajmu samochodu) według cennika oraz na innych warunkach określonych przez firmę Partnerską, które staną się wiążące po przyjęciu Państwa rezerwacji przez Firmę partnerską. Firma Partnerska poinformuje o przyjęciu Państwa rezerwacji Usługi dodatkowej wysyłając do Państwa potwierdzenie w wiadomości e-mail. Firma Partnerska zastrzega sobie prawo do odrzucenia rezerwacji zgodnie z warunkami korzystania z jej usług.

2. Korzystanie z Witryny

Jak stwierdzono powyżej, niniejszy Regulamin korzystania stanowi umowę między Państwem a Spółkami Agoda. Firma Agoda współpracuje również z innymi spółkami, w tym, lecz nie wyłącznie z firmą Booking.com B.V., oferując możliwość rezerwacji obiektów noclegowych na całym świecie. W pewnych przypadkach, mogą otrzymać Państwo potwierdzenie odwołujące się to tych spółek. Firma Agoda może zaoferować również opcję rezerwacji Usług dodatkowych (lotu, wypożyczenia samochodu) we współpracy z wybranymi Firmami partnerskimi, jak stwierdzono powyżej.

Agoda przyznaje Państwu limitowaną, ograniczoną, osobistą, niezbywalną, odwoływalną licencję, która nie może być przedmiotem sublicencji, na dostęp i korzystanie z Serwisu tylko zgodnie z regulaminem korzystania. Z wyjątkiem tej ograniczonej licencji, nie przyznajemy Państwu żadnych innych praw ani licencji w odniesieniu do Witryny; wszelkie prawa lub licencje, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej umowy, są zastrzeżone. Treści i informacje zawarte w Witrynie, jak również oprogramowanie i infrastruktura wykorzystywana do zapewnienia dostępu do tych treści i informacji, są własnością firmy Agoda lub jej usługodawców, co dotyczy także informacji o zakwaterowaniu i usługach dodatkowych. Mogą Państwo korzystać z Witryny w celu składania zapytań lub dokonywania rezerwacji w dobrej wierze oraz w sposób zgody z prawem, zatem zobowiązują się Państwo niniejszym do nie dokonywania rezerwacji w sposób spekulacyjny, fałszywy lub nieuczciwy oraz nie dokonywania rezerwacji wyprzedzających popyt. Gwarantują Państwo, że szczegóły dotyczące płatności podawane w trakcie rezerwacji są w pełni poprawne. Zobowiązują się Państwo również do przekazywania poprawnych i precyzyjnych informacji dotyczących adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego i/lub innych danych teleadresowych firmy Agoda oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że Agoda może wykorzystywać te informacje do kontaktowania się z Państwem w razie potrzeby. Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

W związku z powyższym, przy czym stanowi to warunek korzystania z Witryny internetowej, zgadzają się Państwo nie użytkować Witryny internetowej ani jej treści lub informacji do żadnych celów komercyjnych lub niemających charakteru osobistego (bezpośrednio lub pośrednio) oraz do żadnych celów, które, zgodnie z regulaminem korzystania, mają charakter nielegalny, bezprawny lub które są zabronione. Z wyjątkiem sytuacji posiadania naszego uprzedniego pisemnego upoważnienia, zobowiązują się Państwo, że nie będą Państwo modyfikować, kopiować, prowadzić dystrybucji, transmitować, pokazywać, wykonywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, ani sprzedawać lub odsprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z Witryny. Ponadto zobowiązują się Państwo, że nie będą:

 • korzystać z Witryny i zawartych w niej treści w niedozwolonych celach komercyjnych (np. do dalszej dystrybucji lub odsprzedaży rezerwacji bez zezwolenia);
 • dokonywać żadnych spekulacyjnych, nieprawdziwych lub nieuczciwych rezerwacji;
 • uzyskiwać dostępu, monitorować ani kopiować treści ani informacji z Witryny z wykorzystaniem oprogramowania typu robot, pająk (spider), strony typu scraper lub dowolnych innych zautomatyzowanych środków lub dowolnego procesu manualnego do dowolnych celów bez naszego wyraźnego uprzedniego pisemnego zezwolenia;
 • naruszać ograniczeń zawartych w dowolnych nagłówkach wykluczających zastosowanie robotów w Witrynie lub obchodzić albo unikać innych środków wykorzystywanych do zapobiegania lub ograniczania dostępu do Witryny;
 • podejmować innych działań, prowadzących lub potencjalnie prowadzących, według naszego uznania, do bezzasadnego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;
 • tworzyć „głębokich odsyłaczy” do jakiejkolwiek części Witryny (z uwzględnieniem, bez ograniczeń, ścieżek zakupów) w dowolnym celu bez wyraźniej, uprzedniej pisemnej zgody;
 • odsprzedawać, wykorzystywać, kopiować, monitorować (np. pająk (spider), metoda scrape), wyświetlać, pobierać ani odtwarzać żadnych treści ani informacji, oprogramowania, produktów ani usług dostępnych w Witrynie na potrzeby dowolnych działań i celów o charakterze komercyjnym lub konkurencyjnym;
 • „zestawiać” [„frame”], „odzwierciedlać” [„mirror”], ani w żaden inny sposób włączać żadnej części Witryny do jakiejkolwiek innej witryny internetowej bez uprzedniego pisemnego upoważnienia;
 • dostarczać jakichkolwiek bezprawnych (zgodnie z jakimkolwiek obowiązującym prawem lub przepisami) przesłań zamieszczanych na lub poprzez Witrynę ani dowolnych innych zamieszczanych informacji, które wspierają nielegalne działania;
 • dostarczać ani przekazywać linków do dowolnych przesłań zawierających materiał, który może być uznawany za szkodliwy, obsceniczny, pornograficzny, nieprzyzwoity, wulgarny, agresywny, molestujący, profanujący, rasistowski, dyskryminujący, obraźliwy, stanowiący groźbę, mający charakter czynu zabronionego, mający charakter nękania, siejący nienawiść lub w rodzący sprzeciw w inny sposób;
 • dostarczać lub przekazywać linków do dowolnych przesłań, zawierających materiał o charakterze znieważającym, szkalującym, nieprawdziwym lub zniesławiającym;
 • dostarczać jakichkolwiek przesłań, które naruszają własność intelektualną lub inne prawo dowolnej jednostki albo osoby, z uwzględnieniem, bez ograniczeń, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, przepisów regulujących tajemnice handlowe, prawa do prywatności lub reklamy;
 • dostarczać jakichkolwiek informacji, do których udostępniania nie mają Państwo prawa, na mocy prawa lub stosunku umownego lub powierniczego;
 • podszywać się pod inną osobę lub podmiot lub składać nieprawdziwe oświadczenia lub w inny sposób niewłaściwie przedstawiać Państwa powiązanie z osobą lub podmiotem lub przyjmować fałszywą tożsamość, jeśli celem takiego działania jest wprowadzanie w błąd, oszukiwanie lub kradzież;
 • manipulować identyfikatorami, w tym, fałszować nagłówki w celu ukrycia pochodzenia dowolnych zamieszczanych informacji, które Państwo dostarczacie;
 • korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby szkodzić, dezaktywować, przeciążać lub osłabiać lub w inny sposób zakłócać użytkowanie Witryny lub sprzętu komputerowego innych użytkowników albo powodować uszkodzenie, zakłócenie lub ograniczenie funkcjonowania dowolnego oprogramowania, sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 • podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Witryny, dowolnej powiązanej witryny, innych kont, systemu komputerowego albo sieci powiązanych z Witryną, poprzez działania hakerskie, eksplorację haseł lub dowolne inne środki;
 • uzyskiwać lub próbować uzyskiwać jakiekolwiek materiały lub informacje przy pomocy dowolnych środków, nie udostępnianych celowo przy pomocy Witryny, z uwzględnieniem gromadzenia lub zbierania w inny sposób informacji o innych osobach, np. takich jak adresy e-mailowe;
 • stosować oszukańcze praktyki służące do manipulacji organicznymi wynikami na stronach wyszukiwarek i (Search Engine Results Page [SERP]) albo korzystać z technik optymalizacji („SEO”) uznanych za niezgodne z powszechnymi wytycznymi wyszukiwarek. Praktyki SEO uznawane za nieetyczne lub za „black hat” (określany również jako „spamdexing”) uwzględniają, chociaż nie są ograniczone do cloakingu, metadanych i tagów tytułów, zgarniania (scraping) treści, schematów linkowania, technik Google bombs, upychania słów kluczowych, ukrywania tekstu i linków, stron służących do podbicia rankingu i przekierowujących do innych witryn, tworzenia farm lub schematów linków, spamowania komentarzy na blogach, itp.;
 • dokonywania innych czynności, które mogłyby spowodować szkody w stosunku do Witryny, spółek Agoda i ich pracowników, reputacji firmy Agoda lub oddziaływałyby negatywnie w jakikolwiek inny sposób; lub
 • do pomagania i usiłowania dokonania powyższych czynności.

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy innych postanowień, witryny internetowe nie mogą zawierać odnośników (hiperlinków) do jakiejkolwiek innej strony poza stroną główną Witryny lub dowolnej witryny internetowej albo zawartego tutaj materiału, ani też żaden podmiot nie może tworzyć odnośników do dowolnego fragmentu Witryny w e-mailu do celów komercyjnych bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Agoda.

Poprzez dokonanie rezerwacji w Witrynie internetowej oświadczają i gwarantują Państwo, że nie są objęci żadnym międzynarodowym programem sankcji.

Jeśli dotyczy, mają Państwo obowiązek opłacenia podatków, lub innych potrąceń obowiązujących w kraju zamieszkania.

3. Ceny, gwarancja cen Agoda, dodatkowe opłaty, podatki i opłaty. kurs wymiany Agoda

A. Ceny i gwarancja najlepszej ceny dla obiektów noclegowych

Staramy się utrzymywać ceny na najbardziej konkurencyjnym poziomie i pragniemy, aby płacili Państwo możliwie najmniej za pobyt w obiekcie noclegowym. Jeśli po dokonaniu rezerwacji za naszym pośrednictwem znajdą Państwo niższą stawkę w Internecie za rezerwację pokoju w obiekcie noclegowym, na takich samych warunkach, przy niższej, zwrócimy różnicę pomiędzy naszą stawką, a stawką niższą, zgodnie z warunkami Gwarancji najniższej ceny. Pod rygorem nieważności roszczenie musi zostać złożone zgodnie z odpowiednimi warunkami naszej Gwarancji najniższej ceny i musi spełniać jej wymagania.

Okresowo w Witrynie dostępne są niższe stawki za określony pobyt w obiekcie noclegowym za ten sam typ pokoju, ale stawki takie oferowane przez obiekty noclegowe mogą być obwarowane szczególnymi ograniczeniami i warunkami, na przykład w zakresie anulowania i zwrotu zapłaty. Prosimy sprawdzić typ pokoju oraz informacje szczegółowe dotyczące stawki pod kątem wszelkich warunków przed dokonaniem rezerwacji. Dla takiego samego rodzaju pokoju mogą obowiązywać różne stawki, w zależności od ograniczeń i warunków (por. również część 6 poniżej). W celu uniknięcia wątpliwości, gwarancja najniższej ceny nie dotyczy Usług dodatkowych, oferowanych za pośrednictwem Witryny.

B. Dodatkowe opłaty pobierane przez obiekty noclegowe

Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie ceny w Witrynie internetowej dotyczą tylko Państwa rezerwacji pokoju w obiekcie noclegowym oraz dni pobytu i liczby wskazanych osób, chyba, że wskazano inaczej. Stawki rezerwacji pokojów w obiekcie noclegowym obejmują cenę za pokój za noc. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazano inaczej, Agoda z zasady podaje w Witrynie stawkę bez podatku oraz opłat z tytułu usług (por. dalsza część w celu uzyskania informacji szczegółowych) oraz wyświetla dodatkowy podatek i opłaty z tytułu usług w trakcie procesu rezerwacji. Bez uszczerbku dla poniższego, będą Państwo widzieć całkowitą cenę przed potwierdzeniem swojej rezerwacji na ostatniej stronie rezerwacji (przed ostatnim ekranem potwierdzenia). Opcje wyświetlania mogą się różnić, lecz ostateczna cena będzie zawsze widoczna na ostatniej stronie formularza rezerwacji (przed ekranem potwierdzenia rezerwacji). Prosimy o weryfikację każdego kroku w ramach rezerwacji na formularzu rezerwacji; można w dowolnym momencie przerwać rezerwację przed ostatnim ekranem potwierdzenia (prosimy o zapoznanie się z dalszą częścią w celu uzyskania informacji o anulowaniu po dokonaniu rezerwacji). Koszty ujęte w stawce są pokazane w Witrynie internetowej (w części z informacjami o obiekcie noclegowym lub przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji) i/lub w e-mailu/voucherze. Śniadanie zazwyczaj nie jest wliczone w cenę, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Opłata hotelowa (Hotel resort fee) oraz inne opłaty obowiązkowe (por. w dalszej części) oraz określone miejscowe podatki miejskie, podatki pobierane od turystów lub podatki hotelowe (occupancy taxes) (w zależności od okoliczności), pobierane bezpośrednio od gości, nie są zwykle ujęte w stawce, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej. Prosimy o zweryfikowanie opisu lub regulaminu obiektu noclegowego znajdującego się w Witrynie internetowej. Stawki nigdy nie obejmują żadnego rodzaju ubezpieczenia. Standardowe rezerwacje pokoju hotelowego dotyczą pojedynczego lub podwójnego obłożenia, dodatkowe łóżka wiążą się z dodatkowymi opłatami. Obiekt noclegowy może również odmówić przyjęcia dodatkowych osób, jeśli nie zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Niektóre obiekty noclegowe mogą doliczać tzw. dodatkową, ale obowiązkową „opłatę hotelową” (lub podobną) za korzystanie z określonych usług. Opłata hotelowa zwykle nie jest wliczona w cenę, ale będzie wspomniana w opisie obiektu noclegowego w Witrynie internetowej. Obiekt noclegowy może również bezpośrednio obciążać Państwa dodatkowymi opłatami za zużycie energii, obsługę bagażu, doręczenie prasy, posiadanie sejfu w pokoju, opłatami turystycznymi lub za sprzątanie. Praktyka dodawania dodatkowych opłat hotelowych jest poza kontrolą firmy Agoda i występuje na określonych rynkach, w tym na rynku amerykańskim (w Stanach Zjednoczonych). Ponadto oczywiste jest, że opcjonalne opłaty towarzyszące oraz za konsumpcję prawie nigdy nie są wliczane, na przykład: opłaty za parking, korzystanie z minibaru, obsługi do pokoju, jedzenie i napoje, uroczyste kolacje, wypożyczanie filmów, Internet, itd. W okresach wzmożonego ruchu turystycznego, w niektórych Hotelach podawana jest obowiązkowa uroczysta kolacja (np. w Nowy Rok, Boże Narodzenie, Chiński Nowy Rok, itp...). Nie jest ona wliczona w stawkę za pokój, ale będzie widoczna na formularzu rezerwacyjnym. Prosimy o sprawdzenie „Informacji o Hotelu”, „Warunków rezerwacji”, „Regulaminu anulowania rezerwacji” lub podobnych sformułowań w Witrynie internetowej. W przypadku wątpliwości co do uwzględnienia w stawce, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

W niektórych obiektach noclegowych do ceny za pokój doliczana jest obowiązkowa opłata za transport hotelowy lub transfer – na żądanie obiektu noclegowego lub w ramach wybieranej przez Państwa opcji, o ile jest ona dostępna. Ma to miejsce szczególnie często na wyspach (np. na Malediwach), gdzie potrzebują Państwo transportu hotelowego, aby dotrzeć na miejsce. Informujemy, że firma Agoda nie zapewnia żadnego transportu do obiektu noclegowego, za ofertę transportu i jego zorganizowanie odpowiada obiekt noclegowy, lub działania te są prowadzone w jego imieniu, odpowiedzialność za transport leży po stronie obiektu noclegowego nie zaś po stronie firmy Agoda. Agoda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, częstotliwość lub poziom usług transportowych. W niektórych jurysdykcjach obiekty noclegowe są również objęte wymogiem bezpośredniego pobierania lokalnego podatku od łóżka lub podatku miejskiego od gości. Władze państwowe okazjonalnie nakładają dodatkowe podatki i mogą prosić obiekty noclegowe o pobieranie ich w sposób bezpośredni. Takie opłaty, o ile obowiązują, będą płatne przez Państwa w obiekcie noclegowym bezpośrednio w recepcji. Prosimy skontaktować się z danym obiektem lub Działem Obsługi Klienta, by dowiedzieć się, jakie opłaty dodatkowe są lub nie są wliczone w cenę.

C. Dopłaty za Usługi dodatkowe

Informujemy, że wszystkie ceny Usług dodatkowych podane w Witrynie zostały ustalone przez Firmy partnerskie, o ile nie stwierdzono inaczej. Prosimy o zapoznanie się ze stosownymi warunkami korzystania z usług Firmy partnerskiej, celem sprawdzenia, czy dla Państwa rezerwacji nie obowiązują dodatkowe opłaty (np. podatek lotniskowy).

D. Przeliczanie walut

Ceny podane przy ofertach Wodzicznych w serwisie Agoda bazują na stawikach określanych przez poszczególne obiekty w lokalnej walucie. Istnieje możliwość wyświetlania cen w lokalnej walucie obiektu lub w innej wybranej walucie.

 • Wyświetlana waluta termin ten oznacza walutę wybraną do wyświetlania cen w naszym Serwisie. 
 • Waluta płatności termin ten oznacza walutę, w której użytkownik serwisu dokonuje opłaty za rezerwację. 
 • Waluta obiektu termin ten oznacza walutę, stosowaną przez obiekt lub dostawcę zakwaterowania do podawania cen ofert zakwaterowania i usług w naszym Serwisie, gdy podmiot ten chce otrzymywać płatności przez serwis Agoda. Domyślnie za walutę obiektu uznaje się oficjalną walutę obowiązującą na obszarze, na którym znajduje się dany obiekt lub usługa.

Kurs wymiany stosowany przez podmiot prowadzący rachunek
Jeżeli wybrana przez Państwa waluta płatności różni się od waluty Państwa rachunku, instytucja finansowa obsługująca ten rachunek ustali kurs wymiany, który będzie miał zastosowanie wobec dokonywanej transakcji. Instytucja finansowa prowadząca Państwa rachunek może stosować wyższy bądź niższy kurs wymiany od tego jaki wykorzystuje Serwis Agoda, może także naliczać dodatkowe opłaty za transakcje międzynardowe. Agoda nie kontroluje ani nie czerpie zysków z kursów wymiany stosowanych przez instytucję bankową prowadzącą rachunek użytkownika.

Kurs wymiany stosowany przez serwis Agoda
Jeżeli wybrana przez Państwa waluta płatności jest taka sama jak waluta Państwa rachunku, ale różna od waluty obiektu lub wybranej wyświetlanej waluty, Agoda zastosuje przybliżony kurs wymiany lub przeliczy ceny według wskaźnika korygowanego dziennie. Stosowana stawka zależeć będzie od dokonanego przez Państwa wyboru ustawień wyświetlania ofert i dokonywania rezerwacji, tak jak to opisano poniżej.

 • Przybliżony kurs wymiany – uśredniony wskaźnik Bloomberg Generic Composite Rate w bieżącym dniu.
 • Wskaźnik korygowany dziennie – wskaźnik Bloomberg Generic Composite Rate w dniu przetworzenia płatności powiększony o 5%.

Jeżeli decydują się Państwo na to, aby Agoda dokonała przewalutowania transakcji, nie zostaną przy tym pobrane żadne dodatkowe opłaty manipulacyjne.

Ceny przeliczane w różnych walutach mają charakter poglądowy
Przy wyborze wyświetlania cen w innej walucie niż lokalna waluta obiektu, w serwisie Agoda wyświetlane są ceny przeliczone według przybliżonego kursu wymiany. Przewalutowana cena wyświetlana w wybranej walucie to wstępna informacja szacunkowa wyrażona w wyświetlanej walucie i nie stanowi oferty wiążącej. Cena po przewalutowaniu podawana jest tylko dla wygody użytkownika, dla wygodniejszego porównania różnych ofert, pakietów i warunków cenowych w preferowanej walucie.
Ze względu na to, że ceny pokojów są ustalane przez obiekt w lokalnej walucie, na kwotę do zapłaty wpływają trzy zmienne:

 • wybrana przez Państwa waluta płatności,
 • opcja płatności za rezerwację – „zapłać teraz”, „zarezerwuj teraz, zapłać później” lub „zapłać w hotelu”,
 • wartość kursu wymiany między walutą płatności a lokalną walutą obiektu w dniu przetworzenia płatności.

Rezerwacje z opcją „Zapłać teraz”
Przy wyborze waluty płatności na stronie rezerwacji, automatycznie uaktualnimy łączną cenę, tak aby wyświetlić odpowiednią kwotę, która zostanie pobrana ze wskazanego konta płatności. W celu określenia tej kwoty posłużymy się bieżącym kursem walutowym. Jeżeli wybiorą Państwo walutę płatności inną niż waluta wyświetlania cen, Agoda przeliczy kwoty według wskaźnika korygowanego dziennie. Do przeliczania walut dla wszelkich pozostałych transakcji typu „Zapłać teraz” Agoda wykorzystuje przybliżony kurs wymiany.

Rezerwacje z opcją „zarezerwuj teraz, zapłać później”
Przy wyborze waluty płatności na stronie rezerwacji, automatycznie uaktualnimy łączną cenę, tak aby wyświetlić przybliżoną kwotę, która zostanie pobrana w odpowiednim dniu płatności. Nie jesteśmy w stanie podać dokładnej kwoty, gdyż kurs walutowy w dniu dokonania rezerwacji może być inny niż w dniu dokonywania płatności. Jeżeli wybiorą Państwo walutę płatności inną niż waluta obowiązująca w obiekcie lub waluta wyświetlania cen, Agoda zastosuje wobec transakcji z opcją „Zarezerwuj teraz, zapłać później” odpowiedni współczynnik korygowany dziennie.

Rezerwacje z opcją „Zapłać w hotelu”
Dokonując rezerwacji typu „Zapłać w hotelu”, łączna cena do zapłaty zostanie przeliczona na lokalną walutę obiektu. Płatności dokonają Państwo bezpośrednio w obiekcie w lokalnej walucie lub w innej walucie przyjmowanej w danym obiekcie. Jeżeli zapłacą Państwo w innej walucie lub jeżeli Państwa rachunek jest w innej walucie, rzeczywista kwota do zapłaty zależy od kursu/kursów wymiany stosowanych przez obiekt i instytucję prowadząca Państwa rachunek. Na te czynniki Agoda nie ma żadnego wpływu.

O obciążeniach z tytułu podatków i opłat

W związku z obsługą Państwa transakcji hotelowej, obciążenie Państwa karty kredytowej może obejmować opłatę realizowaną w ramach wybranego „Instrumentu Płatności” z tytułu podatków i opłat („Podatki i opłaty”) o ile nie podano inaczej. W związku z rezerwacjami noclegów, obciążenie to uwzględnia szacowaną zaliczkę, którą Spółki Agoda uiszczają w obiekcie noclegowym w związku z Państwa rezerwacją, z tytułu podatków, jakim podlega obiekt noclegowy, z uwzględnieniem, między innymi, podatku od sprzedaży i wykorzystania, podatku hotelowego, podatku od pokoju, podatku akcyzowego, podatku VAT i/lub innych podobnych podatków. W określonych lokalizacjach kwota podatku może również obejmować opłaty za usługi nałożone przez rząd lub inne opłaty, których nie uiszcza się bezpośrednio urzędom podatkowym, ale zgodnie z wymogami prawa są pobierane przez obiekt noclegowy. Kwota płatna w obiekcie noclegowym w związku z Państwa rezerwacją z tytułu podatków może różnić się od szacowanej przez Spółki Agoda kwoty, którą jest zawarta w Państwa obciążeniu. Saldo obciążenia z tytułu Podatków i opłat, o ile występuje, stanowi opłatę, którą Spółki Agoda zatrzymują, jako część wynagrodzenia z tytułu naszych usług oraz na pokrycie kosztów Państwa rezerwacji, w tym, między innymi, kosztów obsługi klienta. Jeśli saldo jest ujemne, Spółki Agoda pokrywają różnicę. Obciążenie z tytułu podatków i opłat różni się w zależności od ilości czynników, z uwzględnieniem, między innymi, kwoty, jaką Spółki Agoda płacą obiektowi noclegowemu, w którym Państwo się zatrzymają, a może przy tym obejmować zysk, który Spółki Agoda zatrzymują.

Z wyjątkiem tego, co opisano w dalszej części, Spółki Agoda nie pobierają i nie odprowadzają podatków do właściwych urzędów podatkowych. Nasi dostawcy hotelowi, jako sprzedający, wliczają wszystkie obowiązujące podatki do kwoty nam naliczanej, a Spółki Agoda uiszczają te kwoty bezpośrednio sprzedającym. Spółki Agoda nie są współsprzedającymi powiązanymi ze sprzedającymi, u których zamawiają lub rezerwują podróż klienta. Obowiązek opodatkowania oraz odpowiednia stawka podatkowa, jak również rodzaj obowiązujących podatków różnią się znacznie, w zależności od lokalizacji.

W przypadku transakcji obejmujących obiekty noclegowe zlokalizowane w określonych jurysdykcjach, obciążenie wybranego przez Państwa „Instrumentu Płatności” z tytułu podatków i opłat obejmuje płatność podatku, który Spółki Agoda są zobowiązane pobrać i odprowadzić do danej jurysdykcji, w ramach podatku od wynagrodzenia za usługi Spółek Agoda.

W przypadku obiektów noclegowych, w których płacą Państwo na miejscu, cena może obejmować lub nie podatki i usługi. Prosimy sprawdzić warunki rezerwacji oraz mail potwierdzający lub dowód wpłaty lub skontaktować się z działem Obsługi Klienta.

Jak wspomniano powyżej, w określonych lokalizacjach pobiera się podatki miejskie, od łóżka, od turystów, podatek hotelowy (occupancy) lub ich odpowiedniki, które muszą być pobierane przez obiekty noclegowe.

W związku z Usługami dodatkowymi, wyliczenie odnośnych podatków i opłat zostanie przedstawione w warunkach korzystania z usług Firmy partnerskiej.

4. Prywatność

Szanujemy Państwa prywatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji.

5. Płatność - Karta kredytowa - „Zarezerwuj teraz, płać później” - Wiek - Oszustwa

W przypadku rezerwacji zakwaterowania płatnych z góry za pomocą Serwisu Agoda, upoważniają nas Państwo do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych (w tym dokonywanie tychże czynności za pomocą stron trzecich), wymaganych przez dostawców usług lub instytucję finansową będącą wydawcą danego „Instrumentu Płatności”, takiego jak karta kredytowa lub debetowa, celem weryfikacji Państwa tożsamości. Rodzaj gromadzonych danych osobowych oraz możliwość ich udostępniania stronom trzecim (w tym zasady obsługi Państwa transakcji i/lub prowadzenia Państwa konta użytkownika) zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.

Celem dokończenia płatności za rezerwacje hotelowe płatne z góry za pośrednictwem Spółek Agoda, upoważniają Państwo te spółki do obciążana Państwa „Instrumentu Płatności” pełną ceną (czasem bez możliwości zwrotu pieniędzy, w zależności od warunków rezerwacji w obiekcie noclegowym, por. w dalszej części tekstu) po dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu lub, w przypadku rezerwacji na zasadzie „Zarezerwuj teraz, płać później” w określonym momencie w przyszłości, wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację. Jeżeli używana jest opcja „Zarezerwuj teraz, płać później” prosimy o sprawdzenie, czy Państwa „Instrument Płatności” jest ważny i czy umożliwia pobieranie płatności w przyszłości odpowiedniej kwoty. Jeżeli Państwa „Instrument Płatności” nie pozwala z jakiegokolwiek powodu na pobranie płatności, rezerwacja zostanie anulowana, chyba, że istnieje możliwość zapewnienia, że płatność zostanie przeprowadzona w terminie. Prosimy o dokładne sprawdzenie szczegółów rezerwacji pod kątem wszystkich warunków przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji. Spółki Agoda zajmą się zwrotem pieniędzy, jeśli będzie to miało zastosowanie, w stosownych ramach czasowych. Ponadto udzielają Państwo również upoważnienia do przespania na rachunek Instrumentu Płatności środków w przypadku, unieważnienia opłaty, zwrotu środków lub korekt płatności za pomocą usługi ułatwiającej dokonywanie transakcji płatności. W przypadku określonych obiektów noclegowych Spółki Agoda nie obciążą Państwa „Instrumentu finansowego”, gdyż będą Państwo płacić za pobyt bezpośrednio w obiekcie (płatność z dołu). Niemniej jednak w takich przypadkach niektóre obiekty noclegowe mogą dokonywać wstępnej autoryzacji Państwa karty i obciążyć ją kaucją lub kwotą w wysokości pełnej ceny rezerwacji z góry. Obiekty noclegowe mogą wymagać szczegółowych danych karty kredytowej w celu zagwarantowania Państwa rezerwacji. W takich przypadkach Spółki Agoda prześlą dane Państwa „Instrumentu Płatności” bezpośrednio do obiektu, w którym dokonywana jest rezerwacja i mogą również dokonać weryfikacji (metodą wstępnej autoryzacji) Państwa karty kredytowej. W celu zabezpieczenia i zaszyfrowania informacji dotyczących Państwa „Instrumentu Płatności” w drodze do nas, korzystamy z technologii „Secure Socket Layer (SSL)”. Pragniemy przypomnieć, że Państwa bank może nakładać dodatkowe opłaty od transakcji, na co Spółki Agoda nie mają wpływu.

Niektórzy wydawcy instrumentów płatniczych pobierają od banków opłatę manipulacyjną przy realizowaniu „transakcji zagranicznych”. Przy dokonywaniu transakcji kartą, jeśli bank odbiorcy znajduje się w innym kraju niż kraj banku, który wydał Państwa kartę, może zostać pobrana opłata ISA (z ang. International Service Assessment) przy płatnościach zagranicznych, opłata za transakcję transgraniczną lub inna podobna opłata. Bank, który wydał Państwa kartę może choć nie musi przerzucać tę opłatę na Państwa (użytkownika karty). Aby uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie prosimy o kontakt z wydawca karty, gdyż są one poza kontrolą Spółek Agoda.

W przypadku oszustwa związanego z instrumentem płatniczym lub nieuprawnionego użycia Państwa instrumentu płatniczego przez osoby trzecie, powinni się Państwo skontaktować ze swoim bankiem lub jednostką wystawiającą kartę, bezzwłocznie po stwierdzeniu nieuprawnionego użycia. W przypadku podejrzenia dokonania nieuprawnionej lub nieuczciwej autoryzacji za pośrednictwem serwisu Agoda, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym zespołem Obsługi Klienta.

W celu dokonania rezerwacji trzeba mieć ukończone 18 lat (lub osiągnąć wiek pełnoletniości obowiązujący w Państwa kraju i regionie) oraz posiadać pełną zdolność prawną do zawierania transakcji (lub posiadać upoważnienie od swojego opiekuna prawnego). Oświadczają Państwo, że karta kredytowa lub debetowa, z której Państwo korzystają, stanowi Państwa własność lub że są Państwo upoważnieni do dokonania rezerwacji za pomocą tej karty oraz że znajdują się na niej środki wystarczające na pokrycie kosztów transakcji. Przyjmują Państwo odpowiedzialność prawną za wszystkie transakcje dokonywane w swoim imieniu lub na swój rachunek.

Oświadczają Państwo, że informacje szczegółowe podane w trakcie dokonywania rezerwacji są w pełni poprawne. Spółki Agoda zastrzegają sobie prawo do nieprzyjmowania określonych instrumentów płatniczych. Agoda może, według własnego uznania, dodawać lub usuwać inne metody płatności. Dla zwiększenia komfortu Serwis Agoda oferuje teraz również możliwość bezpiecznego zapisania danych instrumentu płatniczego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą Politykę prywatności.

Dysponujemy rygorystycznymi mechanizmami wykrywania oszustw i prewencji. W określonych przypadkach możemy poprosić o informacje dodatkowe lub weryfikację celem dokonania walidacji i potwierdzenia rezerwacji, zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami w Witrynie internetowej. Z Państwa karty może również zostać pobrana drobna opłata lub wykonana autoryzacja wstępna z tytułu weryfikacji, także w przypadku korzystania z opcji „Zarezerwuj teraz, płać później”. Obciążenie salda zostanie dokonane po potwierdzeniu lub, w przypadku opcji „Zarezerwuj teraz, płać później” w terminie płatności w przyszłości (por. komentarz powyżej o możliwości anulowania w przypadku gdy karta nie może być zostać obciążona w tym dniu z jakiegokolwiek powodu). Rezerwacje nie są potwierdzone do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego z voucherem i istnieje możliwość, że obiekt noclegowy może być w pełni zarezerwowany w trakcie sprawdzania wiarygodności, w takim przypadku rezerwacja nie będzie już dostępna. Agoda w takich przypadkach nigdy nie będzie ponosić odpowiedzialności. Dodatkowe przekazane informacje będą traktowane zgodnie z rygorystycznymi normami branżowymi w zakresie ochrony prywatności, z wykorzystaniem szyfru do celów transmisji oraz wyspecjalizowanych agentów do celów weryfikacji. Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazać dodatkowych informacji lub gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani otrzymanymi informacjami, rezerwacja nie będzie zakończona i zostanie w pełni anulowana, a wszelkie kwoty, którymi Państwa obciążono (również opłata z tytułu weryfikacji, w przypadku jej obowiązywania) zostaną zwrócone.

Informacja o nieudanych płatnościach

Płatność na stronie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W takiej sytuacji Agoda zaproponuje alternatywne rozwiązanie, by móc umożliwić realizację rezerwacji. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

6. Warunki rezerwacji, anulowanie, nie pojawienie się w obiekcie, wcześniejsze opuszczenie obiektu i późne wymeldowanie, konkretne zasady dotyczące pobytu, specjalne potrzeby, dodatkowe usługi i produkty w serwisie Agoda

Dokonując rezerwacji noclegu za pomocą naszej Witryny przyjmują Państwo i akceptują określone warunki rezerwacji noclegu, z uwzględnieniem regulaminów dotyczących anulowania i niestawienia się w obiekcie noclegowym obowiązujących dla danego zamówienia oraz wszelkich dodatkowych warunków (dostawy) i warunków obiektu noclegowego, które mogą obowiązywać dla Państwa rezerwacji lub w trakcie Państwa pobytu, z uwzględnieniem świadczonych usług i/lub produktów oferowanych przez obiekt noclegowy (z regulaminem świadczenia usług hotelowych można zapoznać się w danym obiekcie). Ogólny regulamin dotyczący zasad anulowania rezerwacji i niestawienia się w obiekcie jest udostępniany w Witrynie internetowej na stronach informacyjnych obiektu lub w „Warunkach rezerwacji” lub „Regulaminach anulowania rezerwacji” itp. oraz w e-mailu potwierdzającym i na voucherze. Zgodnie z regulaminem anulowania lub niestawienia się w obiekcie noclegowym, może zostać Państwu naliczona opłata z tytułu anulowania, w niektórych przypadkach za cały okres pobytu lub pierwszą noc. Zalecamy zapoznanie się z regulaminem anulowania lub niestawienia się w obiekcie przed dokonaniem rezerwacji. W przypadku niezameldowania się w obiekcie we właściwym czasie w dniu Państwa rezerwacji i niepowiadomieniu o tym obsługi obiektu, pozostała część Państwa rezerwacji może zostać anulowana, a Państwo mogą nie być uprawnieni do zwrotu pieniędzy, w zależności od regulaminu obiektu, którego to dotyczy. Bez względu na regulamin anulowania rezerwacji w obiekcie, Spółki Agoda zastrzegają sobie prawo do naliczenia opłaty z tytułu anulowania rezerwacji, informacja o czym widnieć będzie na Witrynie. Prosimy o uważne sprawdzenie informacji szczegółowych dotyczących obiektu noclegowego pod kątem wszelkich warunków przed dokonaniem rezerwacji. Niektóre obiekty naliczają dodatkową opłatę za zbyt wczesne lub zbyt późne wymeldowanie.

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zmienić lub anulować rezerwację, prosimy skorzystać z e-maila z voucherem hotelowym i postąpić według zawartych w nim instrukcji, z wykorzystaniem naszego narzędzia samoobsługowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Wiele obiektów posiada określone regulaminy dotyczące dzieci, współpodróżników i/lub osób podróżujących ze zwierzętami. W związku z powyższym zalecamy kontakt z Działem Obsługi Klienta, z obsługą obiektu lub samodzielną weryfikację regulaminu danego obiektu noclegowego.

Potrzeby szczególne: Jeśli mają Państwo jakieś potrzeby szczególne (np. pokój z dostępem dla wózka inwalidzkiego), prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub obsługą obiektu i sprawdzenie, czy potrzeby te mogą zostać zaspokojone. Proszę mieć na uwadze, że spełnienie próśb szczególnych jest uzależnione od dostępności i nie może być gwarantowane przez firmę Agoda. W zależności od regulaminu obiektu, otrzymają Państwo zwrot kwoty rezerwacji lub będzie ona anulowana lub zmodyfikowana, jeśli nie będzie można zaspokoić potrzeb szczególnych. W przypadku dostępności, spełnienie Państwa prośby zostanie potwierdzone po przybyciu.

Informacje o alertach cenowych Agoda

Dla obiektów noclegowych znajdujących się w naszej Witrynie można ustawiać „alerty cenowe”. Korzystanie z tej opcji pozwala Państwu otrzymywać alerty cenowe w sytuacji gdy ceny rezerwacji dla jednego lub więcej wybranych obiektów noclegowych ulegają zmianie w naszej Witrynie dla określonego przedziału czasowego. Alerty cenowe nie bazują na konkretnych typach pokojów ani na innych udogodnieniach związanych z zakwaterowaniem (np. śniadanie w cenie, pełne wyżywienie, konfiguracja łóżek). Maksymalna liczba alertów cenowych jaką można otrzymać dla danego obiektu to jeden dziennie. Wysłanie alerty cenowego nastąpi tylko wówczas, gdy zmiana ceny zakwaterowania wdanym obiekcie noclegowym przekroczy ustawiony wcześniej próg istotności. Rodzaj wysyłanego do Państwa alertu cenowego zależy od medium z jakiego Państwo korzystają, przy korzystaniu z desktopowych Witryn serwisu Agoda będzie to e-mail a w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej – wyskakujące powiadomienie. To Państwo są odpowiedzialna za uaktualnianie własnych alertów cenowych. Alerty cenowe według wybranych ustawień będą wysyłane nawet wówczas gdy dokonają Państwo rezerwacji w obiekcie noclegowym dla którego ustawiono alert lub w innym obiekcie noclegowym przez określony okres do momentu dokonania zmian w ustawieniach alertu cenowego. Korzystanie z otrzymywania alertów cenowych nie wpływa na inne decyzje związane z otrzymywaniem od nas innych informacji i powiadomień. Ponadto oczywiście istnieje również możliwość rezygnacji z otrzymywania alertów cenowych w dowolnej chwili klikając „wyłącz alerty cenowe” lub pole z podobną wiadomością otrzymywaną razem z alertem cenowym. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Kilka słów o Sekretnych Ofertach Agoda

Poprzez swój program sekretnych ofert Agoda często ma do zaoferowania wysokiej klasy pokoje w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, dzięki czemu nasi klienci mogą znacząco zaoszczędzić na noclegach z najwyższej półki - od luksusowych pięciogwiazdkowych obiektów po czarujące hotele butikowe. Poprzez swój program sekretnych ofert Agoda często ma do zaoferowania wysokiej klasy pokoje w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Obiekty noclegowe uczestniczące w tym programie z różnych powodów wolą pozostać anonimowe aż do chwili potwierdzenia i opłacenia rezerwacji, a nasi klienci mogą znacząco zaoszczędzić na noclegach z najwyższej półki - od luksusowych pięciogwiazdkowych obiektów po czarujące hotele butikowe.

Sekretne oferty oznaczone są specjalnym logo. Przed dokonaniem rezerwacji można przejrzeć najważniejsze informacje o obiekcie (opis okolicy i udogodnień), lecz nie można poznać jego nazwy. Nazwa miejsca noclegowego i jego dane kontaktowe wyświetlą się dopiero po dokonaniu rezerwacji. Agoda chciałaby kontynuować tego rodzaju oferty, stąd też nie ma możliwości anulacji takich rezerwacji. Nie można też zażądać zwrotu pieniędzy.

Informacje o „PointsMAX”

Poprzez swój program „PointsMAX” Agoda oferuje możliwość zbierania punktów w wybranych programach lojalnościowych stron trzecich (na przykład takich jak programy linii lotniczych). Dla wybranych obiektów noclegowych będzie można wybrać program strony trzeciej z menu PointsMAX, aby zobaczyć ich oferty obok naszych regularnych ofert pokojów. Gdy taka oferta jest dostępna użytkownicy będą mogli wybrać rezerwację z PointsMAX dla wybranego przez siebie programu lojalnościowego. Zdobyte punkty zostaną pokazane na formularzu rezerwacji oraz w wiadomości potwierdzającej, którą użytkownik otrzyma po dokonaniu rezerwacji z PointsMAX. Punkty zostaną przyznane bezpośrednio na Twoje konto programu strony trzeciej w ciągu 2-8 tygodni po wymeldowaniu. W celu uniknięcia wątpliwości, program PointsMAX nie dotyczy Usług dodatkowych, oferowanych za pośrednictwem Witryny.

Ważne informacje dotyczące rezerwacji PointsMAX:

 • Numer członkowski beneficjenta punktów strony trzeciej musi należeć do gościa zatrzymującego się w hotelu (gość główny);
 • Ceny rezerwacji PointsMAX mogą różnić się od zwyczajnych rezerwacji w tych samych warunkach;
 • Ceny rezerwacji PointsMAX nie będą wyświetlane jako cena pokoju i punkty;
 • Wszelkie regulaminy rezerwacji będą miały pełne zastosowanie do rezerwacji PointsMAX;
 • Można zbierać tylko punkty bonusowe lub mile, nie zaś punkty statusu lub punkty;
 • Anulowane rezerwacje nie skutkują przyznaniem punktów, bez względu na warunki finansowe anulacji;
 • Punkty nie mogą zostać wymienione na gotówkę, ani skumulowane z innymi ofertami.
 • Gwarancja ceny Agoda nie ma zastosowania do rezerwacji PointsMAX; oraz
 • Regulaminy programów lojalnościowych stron trzecich będą miały zastosowanie do takiego programu.

Informacje o promocjach i kartach podarunkowych

Serwis Agoda może od czasu do czasu udostępniać promocyjne ceny, vouchery, zniżki i oferty specjalne („Promocje”) oraz tzw. środki Agoda (czasem określane jako „Karty podarunkowe”. Promocji nie można ze sobą łączyć, podobnie nie można łączyć promocji z kartami podarunkowymi. Promocje i karty podarunkowe objęte są osobnymi warunkami i postanowieniami. W przypadku kart podarunkowych Agoda obowiązuje Regulamin kart podarunkowych Agoda .

Informacje o programie Agoda Reception

Opcja ta jest dostępna wyłącznie w wybranych obiektach noclegowych, serwis Agoda może włączyć Państwa obiekt do programu „Agoda Reception”, który umożliwia przeglądania listy opłat za pomocą aplikacji Agoda, dodatkowych informacji o wymeldowaniu (jeśli są udostępnione przez wybrany obiekt) oraz otrzymywanie istotnych powiadomień przed i w trakcie pobytu w obiekcie zarezerwowanym za pośrednictwem serwisu Agoda. Użytkownicy serwisu są informowani o tym czy dany obiekt uczestniczy w programie „Agoda Reception”. Informacja ta jest widoczna w potwierdzeniu rezerwacji danego obiektu otrzymanej z serwisu Agoda. Początkowo zapisanie się do programu „Agoda Reception” będzie bezpłatne, przy czym można będzie z niego zrezygnować na wyznaczonym etapie lub etapach pobytu. Zmiany dokonywane w obiekcie podczas pobytu, które można śledzić za pomocą funkcji „Agoda Reception” mogą dotyczyć usługi sprzątania pokoju, zabiegów spa, restauracji / (mini)baru, dodatkowych łóżek, przedłużenia pobytu, usługi połączeń telefonicznych, Internetu, opłat za pokój z widokiem, usług centrum biznesowego i innych opłat, które mogą zostać wygenerowane podczas pobytu. Zmiany te można przeglądać za pomocą funkcji „Agoda Reception” i są one uaktualniane podczas pobytu. Wszystkie zmiany widoczne za pomocą „Agoda Reception” dotyczą opłat wygenerowanych w danym obiekcie noclegowych, które należy w nim zapłacić. Żadna z opłat widocznych w „Agoda Reception” nie jest należnością na rzecz serwisu Agoda. Ponadto pod koniec pobytu istnieje możliwość przejrzenia listy opłat, które wygenerowano podczas pobytu w danym obiekcie, listę tę można przesłać na wybrany adres e-mail. Informujemy, że lista opłat stworzona za pomocą funkcjonalności „Agoda Reception” nie jest, ani nie może być uznawana za fakturę do celów podatkowych – odpowiednia faktura może zostać wystawiona wyłącznie bezpośrednio przed dany obiekt noclegowy. Opłaty zostaną w większości przypadków pobrane ze wskazanego przez Państwa instrumentu płatniczego, tego którego dane podano w serwisie Agoda przy dokonywaniu rezerwacji  lub instrumentu płatniczego, którego dane podano w odpowiednim obiekcie noclegowym przy zameldowaniu lub wymeldowaniu. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczonym i bezpiecznym udostępnianiu danych Państwa instrumentu płatniczego przez serwis Agoda do zarezerwowanego przez Państwa obiektu, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Wszelkie spory i problemy, które mogą wystąpić związku z opłatami widocznymi w „Agoda Reception” muszą Państwo rozwiązywać bezpośrednio z danym obiektem noclegowym a serwis Agoda zrzeka się wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności za opłaty jakie wygenerowali Państwo w danym obiekcie. Umożliwiając korzystanie i udział w programie „Agoda Reception”, serwis Agoda nie udziela żadnych gwarancji zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym lecz nie ograniczając się jedynie do gwarancji wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu, serwis Agoda nie gwarantuje i nie zapewnia stałej dostępności, dokładności i rzetelności informacji dostępnych w ramach programu „„Agoda Reception”, ani tego, że program ten będzie wolny od jakichkolwiek błędów. Osoby korzystające z programu „Agoda Reception” robią to na własne ryzyko.

7. Prawa własności intelektualnej - Informacja o znakach towarowych

Marka Agoda oraz jej pewne lokalne wersje językowe jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Agoda lub udzielonym na mocy licencji firmie Agoda i/lub jej spółkom stowarzyszonym w wielu krajach na całym świecie, w tym, między innymi, w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanadzie, Singapurze, Tajlandii, Japonii, Chinach, Indiach, Malezji, Australii, Rosji, Korei, Indonezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Szwajcarii, itd. Inne nazwy produktu i spółek zidentyfikowane w Witrynie internetowej mogą być nazwą, znakiem towarowym, logotypem, symbolem lub innym oznaczeniem własnym firmy Agoda, jej licencjodawców lub spółek stowarzyszonych albo osób trzecich. Wykorzystanie w Witrynie internetowej jakiejkolwiek nazwy, znaku towarowego, logotypu, symbolu lub innego własnego oznaczenia lub oznakowania jakiejkolwiek osoby trzeciej lub należących do jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz dostępność określonych towarów lub usług danej osoby trzeciej za pośrednictwem Witryny internetowej nie powinno być interpretowane jako rekomendacja lub sponsoring Witryny internetowej przez jakąkolwiek osobę trzecią lub udział danej osoby trzeciej w oferowaniu towarów, usług lub informacji za pośrednictwem Witryny internetowej. Agoda jest właścicielem praw autorskich do Witryny internetowej. Nie można używać własności intelektualnej firmy Agoda bez naszej zgody.

Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, nazwy handlowe oraz inne informacje prawnie zastrzeżone, w tym, między innymi, tekst, oprogramowanie, zdjęcia, grafikę oraz może w przyszłości uwzględniać materiał wideo, grafikę, muzykę i dźwięk. Całość treści Witryny jest chroniona prawem autorskim. My oraz nasi licencjodawcy, jesteśmy właścicielami praw autorskich i/lub prawa do bazy danych w zakresie wyboru, koordynacji, układu i dodawania / wzbogacania treści, jak również do oryginalnych treści. Nie mogą Państwo modyfikować, publikować, przesyłać, uczestniczyć w przesyłaniu lub sprzedaży, jak również tworzyć dzieł pochodnych, ani w żaden sposób eksploatować jakichkolwiek treści, w całości ani w części, z wyjątkiem sytuacji określonych w regulaminie korzystania.

O ile nie zaznaczono inaczej, oprogramowanie potrzebne do świadczenia naszych usług lub dostępne w Witrynie albo wykorzystywane na potrzeby Witryny oraz prawa własności intelektualnej (z uwzględnieniem znaków towarowych, znaków serwisowych, logotypów, projektów, praw autorskich, itp.) w treści i informacji oraz materiale zawartym w Witrynie stanowią własność firmy Agoda, jej spółek stowarzyszonych, licencjodawców, dostawców (w tym obiektów noclegowych) lub usługodawców. Agoda nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za materiały chronione prawem autorskim przekazane przez osoby trzecie ani za naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez takie osoby trzecie.

Mogą Państwo wykorzystywać informacje z Witryny wyłącznie do użytku własnego. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone na mocy przepisów o prawach autorskich, kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, publikowanie ani eksploatacja komercyjna materiałów pobranych ze strony nie jest dozwolona bez naszej wyraźnej zgody oraz zgody właściciela praw autorskich. W przypadku dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikacji materiału chronionego prawem autorskim, nie wolno dokonywać żadnych zmian lub usuwać informacji na temat autorstwa, opisu znaku towarowego ani oznaczenia prawa autorskiego. Akceptują Państwo fakt, że pobierając materiał chroniony prawem autorskim nie nabywają Państwo żadnych praw własności.

Możemy udostępniać linki hipertekstowe do innych stron internetowych, prowadzanych przez inne osoby. Korzystając z takiego linku, potwierdzają Państwo wyjście z Witryny na własną odpowiedzialność.

Zażalenia dotyczące naruszenia praw autorskich

Jeśli działając w dobrej wierze, uważają Państwo, że materiały udostępniane w ramach świadczonego przez nas hostingu naruszają Państwa prawa autorskie, Państwo lub Państwa przedstawiciel („składający zażalenie”) mogą przesłać nam pisemne powiadomienie zawierające następujące informacje:

1. imię i nazwisko oraz adres składającego zażalenie;

2. w przypadkach, gdy składający zażalenie nie jest właścicielem praw autorskich ani licencjobiorcą z prawem wyłączności, nazwisko / nazwę i adres właściciela praw autorskich lub wyłącznego licencjobiorcy;

3. w przypadku, gdy składający zażalenie nie jest rezydentem Singapuru, adres odbioru pism sądowych skierowanych do składającego zażalenie musi znajdować się w Singapurze;

4. Numer telefonu, numer faksu (jeśli istnieje) oraz adres poczty elektronicznej, pod którym można się kontaktować ze składającym zażalenie;

5. wystarczającą ilość danych, umożliwiających nam identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, co do którego zarzuca się naruszenie;

6. wystarczającą ilość danych, umożliwiających nam identyfikację i lokalizację kopii elektronicznej, co do której zarzuca się naruszenie, w tym lokalizację kopii elektronicznej online;

7. oświadczenie, że składający zażalenie żąda od nas usunięcia lub dezaktywacji dostępu do kopii elektronicznej;

8. oświadczenie, że składający zażalenie uważa, w dobrej wierze, że kopia elektroniczna narusza prawo autorskie do dzieła /utworu określonego w ww. punkcie 5;

9. oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne;

10. oświadczenie, że składający zażalenie jest (a) właścicielem lub licencjobiorcą z prawem wyłączności praw autorskich do dzieła/utworu określonego w ww. punkcie 5 lub (b) jest uprawniony do występowania w imieniu takiego właściciela lub licencjobiorcy z prawem wyłączności; oraz

11. oświadczenie, że składający zażalenie poddaje się jurysdykcji sądów w Singapurze do celów postępowania zgodnie odpowiednimi postanowieniami Ustawy o prawach autorskich Singapuru [Singapore Copyright Act].

Powiadomienie musi być podpisane przez składającego zażalenie i przesłane do nas listem poleconym na adres podany w Art. 12, do Działu prawnego - roszczenia z tytułu praw autorskich.

Zapoznamy się z i odpowiemy na wszelkie powiadomienia zgodne z ww. wymogami i obowiązującym prawem.

Przed złożeniem powiadomienia zalecamy konsultację z prawnikiem. Prosimy pamiętać, że mogą Państwo zostać uznani za winnych popełnienia przestępstwa lub ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku złożenia bezpodstawnego roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich.

8. Opinie - Dalsza korespondencja - Prawa do Treści Użytkownika – Usługi dodatkowe

Poprzez dokonanie rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie potwierdzających wiadomości (email oraz/lub SMS) oraz zaproszenia do wypełnienie naszego formularza oceny ze strony gości, który zostanie Państwu przesłane po zakończeniu Państwa pobytu w obiekcie noclegowym, a następnie jednego lub więcej przypomnień. Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Dla jasności, potwierdzenie rezerwacji oraz wiadomości dotyczące recenzji od gościa (e-maile, SMS-y) są częścią transakcji i nie są zaliczane do biuletynów lub wiadomości marketingowych, z których można zrezygnować (więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności). W przypadku korzystania z Usług dodatkowych, Firma partnerska zapewniająca te usługi może poprosić Państwa o ocenę jakości świadczonych Usług dodatkowych. Kompletną opinię od gościa (w tym załączniki, jeśli dotyczy) można załadować bezpośrednio na odpowiednią stronę informacyjną w naszej Witrynie, w jedynym celu jakim jest poinformowanie (przyszłych) klientów o własnej opinii na temat (poziomu) usług i zakwaterowania. Poprzez zamieszczenie opinii i przesłanie dodatkowych treści na przykład w postaci zdjęć przyznają Państwo firmie Agoda pełne, wieczyste, bezpłatne, zbywalne i nieodwołalne prawa do całości treści przekazanej przez użytkownika, w tym Państwa nazwiska/nazwy. Agoda zastrzega sobie prawo wykonania tłumaczenia, przeprowadzenia edycji, dostosowania, odmowy lub usunięcia opinii według własnego uznania. Potwierdzają Państwo, że będą przestrzegać Warunków zamieszczania opinii. Ponadto oświadczają i gwarantują Państwo, że (i) są Państwo właścicielami i kontrolują Państwo wszystkie prawa do treści użytkownika, które mogą Państwo zamieszczać albo w inny sposób rozpowszechniać lub do których mają Państwo w innym trybie prawo do ich zamieszczania i rozprowadzania w ramach Witryny lub za jej pomocą; (ii) treść jest poprawna i nie wprowadza w błąd; a także (iii) użytkowanie oraz zamieszczanie lub innego rodzaju przekaz treści nie narusza regulaminu korzystania ani żadnych obowiązujących ustaw i przepisów, a także nie narusza żadnych praw ani nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku żadnej osoby ani podmiotu. Ponadto przyznają Państwo firmie Agoda prawo do występowania zgodnie z prawem z roszczeniami wobec osoby lub podmiotu naruszającego prawa Państwa lub firmy Agoda do treści poprzez naruszenia regulaminu korzystania. Zobowiązują się Państwo do wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie treści użytkownika, które mogą Państwo przekazywać lub dostarczać.

Treści przekazane przez użytkowników są uznawane za niemające charakteru poufnego i Agoda nie ma obowiązku traktowania ich jako informacji prawnie zastrzeżonych. Bez ograniczeń powyższego sformułowania, Agoda zastrzega sobie prawo korzystania z treści w sposób, jaki uzna za odpowiedni, z uwzględnieniem, między innymi, usuwania, redagowania, modyfikowania, odrzucania lub odmowy ich publikowania. Agoda nie ma obowiązku oferowania Państwu żadnej zapłaty za treści, które Państwo przekazują ani za możliwość dokonywania edycji, usunięcia lub modyfikowania treści w inny sposób z chwilą, gdy już zostały one przekazane firmie Agoda. Agoda nie ma obowiązku uznania Państwa autorstwa co do treści oraz nie jest zobowiązana do wyegzekwowania jakiejkolwiek formy uznania przez osoby trzecie. Prosimy o zapoznanie się z Polityką firmy Agoda zamieszczonymi w Witrynie Internetowej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

W przypadku ustalenia, że zachowują Państwo prawa osobiste (z uwzględnieniem praw uznania autorstwa lub integralności dzieła) do treści, niniejszym oświadczają Państwo, że (a) nie żądają Państwo, aby jakiekolwiek informacje służące do identyfikacji osobistej były wykorzystywane w związku z treścią lub dowolnymi dziełami pochodnymi lub ich udoskonaleniami albo aktualizacjami; (b) nie mają Państwo zastrzeżeń do publikowania, wykorzystywania, modyfikowania, usuwania i eksploatacji treści przez firmę Agoda lub jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy; (c) na zawsze uchylają Państwo i zobowiązują się do niewysuwania roszczeń ani niedochodzenia jakichkolwiek tytułów do wszelkich praw osobistych autora do dowolnej treści oraz (d) na zawsze zwalniają Państwo firmę Agoda, jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy z jakichkolwiek roszczeń, których mogliby Państwo w innym przypadku dochodzić przeciwko firmie Agoda, z tytułu takich praw osobistych.

9. Wskazówki dotyczące podróży - Wymogi wizowe

Chociaż większość podróży kończy się bez żadnych incydentów, wyjazdy do określonych miejsc mogą wiązać się z ryzykiem większym niż w przypadku innych. Zalecamy, aby pasażerowie zapoznali się z wydanymi przez instytucje rządowe zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami oraz poradami turystycznymi przed dokonaniem rezerwacji, w szczególności w przypadku wyjazdu za granicę.

Poprzez pokazanie obiektów noclegowych w określonych miejscach, Agoda nie oświadcza ani nie gwarantuje, że wyjazdy do tych miejsc są zalecane lub wolne od ryzyka i Agoda nigdy nie odpowiada za żadne szkody ani straty, które mogą wynikać z wyjazdu w takie miejsca. W żadnych okolicznościach Agoda nie odpowiada za wydarzenia podczas Państwa pobytu w obiekcie noclegowym. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie w odpowiednich poradnikach turystycznych wydanych przez Państwa rząd odnośnie do dowolnego kraju, który Państwo odwiedzacie i podjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych. Zalecamy również wykupienie osobistego ubezpieczenia turystycznego.

Agoda nie może odpowiadać za żadne straty poniesione w przypadku nieposiadania przez Państwa niezbędnych paszportów, wiz oraz dokumentacji potrzebnej w podróży. Prosimy skontaktować się z odpowiednimi ambasadami, konsulatami i/lub wydziałami wizowymi krajów, które chcecie Państwo odwiedzić. Odpowiadają Państwo za uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów podróży.

Proszę mieć na uwadze, że w pewnych krajach obowiązują surowe zasady i przepisy dotyczące importu ograniczonych lub zakazanych towarów, przedmiotów lub substancji. Może to obejmować, między innymi: alkohol, wyroby tytoniowe, perfumy, narkotyki, lekarstwa, książki, filmy, DVD, materiały rozrywkowe dla dorosłych, produkty spożywcze, rośliny, części zwierząt, itp. Odpowiadają Państwo za sprawdzenie i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Nieprzestrzeganie może prowadzić do surowych kar.

10. Zażalenia

Jeśli chcieliby Państwo złożyć zażalenie na obsługę Agoda, można skontaktować się z Działem Obsługi Klienta korzystając z jednej z metod opisanych tutaj. Dołożymy wszelkich starań, by Państwu pomóc. Prosimy mieć na uwadze, iż wszelkie zażalenia dotyczące zakwaterowania (polityki, standardy, obsługa, wyposażenie, wystrój, wyżywienie, itd.) powinny być kierowane do obsługi obiektu noclegowego. Agoda może pośredniczyć w negocjacjach i pomóc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, ale nie może zagwarantować pozytywnego wyniku tego rodzaju działań. Zażalenia odnośnie Usług dodatkowych podlegają warunkom korzystania z usług Firmy partnerskiej zapewniającej te Usługi dodatkowe.

11. Informacje prawne

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

CAŁOŚĆ TREŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TEKSTU I ZWIĄZANEJ Z NIM GRAFIKI ZAWARTEJ LUB DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ JEST PAŃSTWU PRZEKAZYWANA W STANIE „TAK JAK JEST” W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. SPÓŁKI AGODA NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA NIEJ ZAWARTYCH ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, SPÓŁKI AGODA UCHYLAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA, WARUNKI ORAZ GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŻONE, JAK I DOROZUMIANE, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH WARUNKÓW ALBO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB ZADOWALAJĄCEGO, SOLIDNEGO WYSIŁKU, TREŚCI INFORMACYJNYCH, TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. SPÓŁKI AGODA NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE WITRYNA BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB BEZAWARYJNY LUB NIEPRZERWANY, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE WITRYNA I/LUB JEJ SERWERY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW I/LUB INNYCH ELEMENTÓW SZKODLIWYCH. SPÓŁKI AGODA NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, PRECYZJI, BEZAWARYJNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WYSTĘPOWANIA W ODPOWIEDNIM CZASIE DOWOLNEGO MATERIAŁU DOWOLNEGO RODZAJU ZAWARTEGO W WITRYNIE W DOWOLNYM CELU, W TYM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TEKSTU I POWIĄZANYCH TREŚCI GRAFICZNYCH.

Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH FIRMA AGODA ZAWINIŁA CELOWYM DZIAŁANIEM, DOPUŚCIŁA SIĘ UMYŚLNEJ WINY LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, SPÓŁKI AGODA NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE AWARIE SPOWODOWANE BŁĘDAMI SERWERA, ŹLE SKIEROWANYMI LUB PRZEKIEROWANYMI TRANSMISJAMI, ZERWANYMI POŁĄCZENIAMI Z INTERNETEM, ZAKŁÓCENIAMI W TRANSMISJI LUB ODBIORZE REZERWACJI, JAKIMKOLWIEK WIRUSEM KOMPUTEROWYM LUB INNYMI WADAMI TECHNICZNYM BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZALEŻĄ ONE OD CZŁOWIEKA CZY MAJĄ CHARAKTER TECHNICZNY.

OGRANICZENIE BĄDŹ ZWOLNIENIE OD WSPOMNIANEJ WYŻEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE BYĆ MOŻLIWE ZALEŻNIE OD STOSOWNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. W TAKIM PRZYPADKU FIRMA AGODA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TAKIM ZAKRESIE AJKI PRZEWIDZIANO W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH PRAWNYCH.

Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

W DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKI AGODA, Z UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDNIO ICH WŁADZ, CZŁONKÓW ZARZĄDU/DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, LICENCJODAWCÓW, AGENTÓW LUB INNYCH PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W TWORZENIE, SPONSORING, PROMOCJĘ LUB UDOSTĘPNIANIE WITRYNY INTERNETOWEJ I ZAWARTYCH NA NIEJ TREŚCI W INNY SPOSÓB (ZWANYCH ŁĄCZNIE „OBJĘTYMI STRONAMI”), NIE ODPOWIADA WOBEC ŻADNEJ OSOBY ANI PODMIOTU W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK SZKODAMI / ODSZKODOWANIAMI O CHARAKTERZE BEZPOŚREDNIM, POŚREDNIM, PRZYPADKOWYM, SZCZEGÓLNYM, RETORSYJNYM, WYRÓWNAWCZYM, WTÓRNYM LUB MAJĄCYM CHARAKTER NAWIĄZKI ALBO ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI (W ODPOWIEDNICH SYTUACJACH, SPOWODOWANYCH PRZEZ): (I) STRATĘ PRODUKCYJNĄ, UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ KONTRAKTU, UTRATĘ LUB SZKODĘ ZADANĄ REPUTACJI FIRMY, NIEDOGODNOŚCI, NIEPOKÓJ, STRES, UTRATĘ ROSZCZENIA, ZAKŁÓCENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, UTRATA DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH; (II) BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA, NIEUPRAWNIONE UŻYCIE, FUNKCJONOWANIE LUB BRAK FUNKCJONOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ; (III) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB MANIPULACJĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI LUB PRZEKAZEM; (IV) ŚWIADCZENIE LUB BRAK ŚWIADCZENIA JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, Z UWZGLĘDNIENIEM USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ HOTEL, (CZĘŚCIOWE) ANULOWANIE LUB DOKONANIE REZERWACJI DLA ZBYT WYSOKIEJ LICZBY OSÓB; (V) BŁĘDY LUB NIEDOCIĄGNIĘCIA ZAWARTE NA WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB W INFORMACJACH (Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI INFORMACJI (OPISOWYCH) (ZAWIERAJĄCYCH STAWKI, DOSTĘPNOŚĆ I OCENY) HOTELU UDOSTĘPNIONEGO W WITRYNIE INTERNETOWEJ), OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG ORAZ ZWIĄZANEJ Z TYM GRAFIKI UZYSKANEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (VI) WSZELKICH TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (VII) USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK MIENIA, W TYM USZKODZENIA PAŃSTWA KOMPUTERA LUB SYSTEMU KOMPUTEROWEGO SPOWODOWANEGO PRZEZ WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE CZYNNIKI PODCZAS LUB Z POWODU DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ WITRYNY, DO KTÓREJ ZAWIERA ONA HIPERLINKI; LUB (VIII) INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA, OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB DOWOLNYCH INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; LUB (IX) JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA (OSOBISTE), ZGON, USZKODZENIE MIENIA LUB INNE SZKODY, KTÓRYCH POWSTANIE MOŻNA PRZYPISAĆ HOTELOWI (JEGO PRACOWNIKOM, CZŁONKOM ZARZĄDU/ DYREKTOROM, CZŁONKOM WŁADZ, AGENTOM, PRZEDSTAWICIELOM LUB JEDNOSTKOM STOWARZYSZONYM) (X) JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPOWODOWANYCH DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POWÓDZTWA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BĘDZIE ONO MIAŁO MIEJSCE NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH, NAWET JEŚLI OBJĘTA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O EWENTUALNOŚCI PONIESIENIA SZKODY / ODSZKODOWANIA. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POWÓDZTWA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BĘDZIE ONO MIAŁO MIEJSCE NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH, NAWET JEŚLI OBJĘTA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O EWENTUALNOŚCI PONIESIENIA SZKODY / ODSZKODOWANIA. Przypadek siły wyższej stanowi wydarzenie będące poza kontrolą Stron i może obejmować, między innymi, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, pożar, awarię nuklearną, impuls elektromagnetyczny, akt terrorystyczny, rozruchy, ataki obejmujące podpalenia, rewoltę, rebelię, wrogie działania zbrojne dowolnego rodzaju, spory pracownicze, lockouty, strajki, niedobory, działania lub ograniczenia rządowe, drobne kradzieże, upadłość, przestój urządzeń, przerwy w działalności lub awarie sieci lub systemów, kryzysy komunikacyjne lub internetowe, kwarantannę, epidemie, pandemie, itp. Nie przyjmuje się odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty, błędy / pominięcia, opóźnienia, przekierowania lub czynności jakichkolwiek władz państwowych. Żadna Strona nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenia ze strony obiektu noclegowego dowolnego warunku lub gwarancji z uwzględnieniem, między innymi, warunków lub dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu lub możliwości sprzedaży, ani żadna Strona nie odpowiada za wszelkie pozostałe niewłaściwe działania obiektu noclegowego (z uwzględnieniem wszelkiej odpowiedzialności deliktowej), w związku z jakimikolwiek produktami i/lub usługami dostępnymi poprzez Witrynę internetową. SPÓŁKI Agoda nie gwarantują ciągłości dostępu bez zakłóceń do Witryny internetowej.

Firma Agoda będzie ponosić odpowiedzialność przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa tylko wówczas, gdy zawini poprzez działanie celowe, dopuści się umyślnej winy lub rażącego zaniedbania przy zapewnianiu właściwej usługi. W dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie i bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w regulaminie korzystania, zbiorowa odpowiedzialność spółek Agoda nie będzie przekraczać mniejszej z poniższych wartości (a) łącznego kosztu Państwa rezerwacji zgodnie z tym, co określono w e-mailu potwierdzającym (bez względu na to, czy będzie dotyczył jednej imprezy czy szeregu imprez powiązanych) lub (b) dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich (lub ich równowartości w walucie miejscowej). W przypadku zawyżenia poprawnej opłaty lub opłaty pobranej pomyłkowo przez firmę Agoda, mogą Państwo złożyć zażalenie dotycząc wszelkich omyłkowych opłat niezależnie od powyższych warunków.

Ponadto ograniczenie bądź zwolnienie od wspomnianej wyżej odpowiedzialności może nie być możliwe zależnie od stosownego obowiązującego prawa. W takim przypadku firma Agoda ponosi odpowiedzialność w takim zakresie jaki przewidziano w odpowiednich przepisach prawnych. Zażalenia należy składać możliwie jak najszybciej po zdarzeniu. Zwłoka w złożeniu zażalenia może doprowadzić do jego unieważnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami o przedawnieniu. Rozpatrywane będą jedynie zażalenia złożone w dobrej wierze.

Pozostałe postanowienia

Spółki Agoda w żaden sposób (ani bezpośredni, ani pośredni lub w powiązaniu z dowolną osobą) nie są właścicielami, nie zarządzają, nie eksploatują ani nie kierują obiektami noclegowymi ani pokojami w nich. Obiekty odpowiadają za zapewnianie noclegów oraz przyjmują osoby, które dokonały rezerwacji za pośrednictwem serwisu Agoda, jako swoich gości.

Zobowiązują się Państwo chronić i zabezpieczyć spółki Agoda, ich podmioty powiązane i inne spółki zależne, w tym firmy partnerskie, dostawców usług płatniczych oraz inne stosowane strony trzecie przed odpowiedzialnością z tytułu dowolnego zobowiązania, szkody lub straty z uwzględnieniem opłat i kosztów prawnych, które spółki Agoda mogą ponosić lub ponieść w wyniku (i) braku zgodności, jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa bądź warunków i postanowień niemniejszego Regulaminu korzystania, (ii) jakiegokolwiek działania, braku działania lub zaniechania z Państwa strony lub (iii) jakiegokolwiek sporu, lub postępowania sądowego związanego z Państwa działaniami, brakiem działań lub zaniechaniem. Jeśli korzystają Państwo z Witryny w imieniu osoby trzeciej („Osoba trzecia”), takiej, jak członek rodziny lub towarzysz podróży, odpowiadają Państwo za wszelkie błędy w informacjach przekazywanych w związku z takim korzystaniem. Ponadto muszą Państwo poinformować Osobę trzecią o wszelkich obowiązujących warunkach. Każdy klient korzystający z Witryny internetowej na rzecz lub w imieniu Osoby trzeciej zobowiązuje się do zabezpieczenia każdej ze Spółek Agoda i zwolnienia ich z wszelkiej odpowiedzialności, odszkodowań, pozwów oraz roszczeń (w tym kosztów obrony) związanych z niewypełnieniem przez Osobę trzecią albo użytkownika jego obowiązków zgodnie z powyższym opisem.

Przez cały czas obowiązują Państwa prawa i przepisy lokalne. Rzeczy legalne w danych krajach mogą być nielegalne w innych. Należy zasięgać informacji w zakresie obowiązujących ograniczeń. Spółki Agoda nie ponoszą odpowiedzialności w przypadkach, gdy obiekt noclegowy odmówi Państwu zameldowania lub zwróci się do Państwa o opuszczenie miejsca z powodów prawnych lub ustawowych.

Dla Państwa wygody Witryna internetowa oraz regulamin korzystania są dostępne w kilku językach i wersjach lokalnych (identyfikowanych, w kilku przypadkach, przez różne nazwy domeny najwyższego poziomu), ale które pierwotnie zostały opracowane w języku angielskim. W przypadku sprzeczności pomiędzy wersją w języku angielskim oraz wersją tłumaczoną, obowiązuje wersja angielska.

Regulamin korzystania uważa się za rozłączny. W przypadku, gdy dowolne postanowienie zostaje uznane za niemożliwe do wyegzekwowania lub nieważne, będzie mimo to realizowane w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie i nie wpływa to na ważność i możliwość egzekwowania wszelkich pozostałych postanowień. Wyłączone postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienie oddające w najszerszym możliwy zakresie oryginalne sformułowania i intencję.

Agoda zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, w zakresie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy, do wprowadzania tymczasowych lub trwałych modyfikacji, zawieszania lub zaprzestania prowadzenia Witryny internetowej i/lub jej dowolnej części, w tym dowolnej usługi lub produktu dostępnego za pośrednictwem Witryny. W przypadku zaprzestania prowadzenia Witryny rezerwacje dokonane za pośrednictwem firmy Agoda nadal będą honorowane, chyba że otrzymają Państwo powiadomienie stwierdzające inaczej. Nadal będą Państwo podlegać zobowiązaniom zgodnie z regulaminem korzystania, z uwzględnieniem złożonych przez Państwa gwarancji oraz z tytułu uchyleń odpowiedzialności oraz ograniczeń odpowiedzialności. Ponadto Agoda nie będzie odpowiedzialna ani względem Państwa, ani względem dowolnej osoby trzeciej za jakiekolwiek wstrzymanie Państwa dostępu do Witryny. Agoda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uchylenia regulaminu korzystania (lub ich części) w sposób, jaki uzna za stosowny. Oferty obiektów noclegowych mogą być zmieniane i pozostaje to poza kontrolą firmy Agoda.

Dla uniknięcia wątpliwości regulamin korzystania nie ma zastosowania do komercyjnych stosunków umownych, jakie Spółki Agoda mogą posiadać z innymi osobami, w tym, między innymi, obiektami noclegowymi oraz innymi partnerami rynkowymi.

Lokalne faktury podatkowe są wydawane tylko w sytuacji, gdy płatność za rezerwację pobierana jest bezpośrednio w obiekcie. W przypadku rezerwacji opłaconych z wyprzedzeniem (w serwisie Agoda), lokalne faktury mogą być wystawione przez Spółki Agoda w przypadku rezerwacji w Singapurze, gdyż Agoda jest rezydentem podatkowym tego kraju, faktury mogą być wystawiane także dla innych miejsc.

Regulamin korzystania oraz świadczenie naszych usług podlegają przepisom prawa Singapuru i są interpretowane według nich, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych Singapuru, a wszelkie spory wynikające z regulaminu korzystania oraz świadczenia usług przez Spółki Agoda będą wnoszone wyłącznie przed sądy w Singapurze. Postanowienia Ustawy o umowach (Prawa osób trzecich) [Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 (Cap. 53B)] są wyraźnie wyłączone i nie będą miały zastosowania do regulaminu korzystania.

Niewyegzekwowanie przez Spółki Agoda prawa nie skutkuje jego uchyleniem. Nie mogą Państwo dokonywać cesji ani przenosić swoich praw, chyba że uzyskają Państwo od nas stosowną zgodę. Zastrzegamy sobie prawo do dowolnego stosowania warunków korzystania z Serwisu z uwzględnieniem praw i obowiązków wnikających z treści tych warunków. Możemy wprowadzać zmiany do regulaminu korzystania w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie odpowiedniej wersji w Witrynie internetowej. Najnowsza wersja regulaminu korzystania zastępuje poprzednie wersje. W przypadku Państwa rezerwacji będą miały zastosowanie będą bieżące warunki regulaminu korzystania z serwisu obowiązujące w czasie dokonywania konkretnej rezerwacji.

12. O Agoda - Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

Wszystkie z oferowanych przez nas usług rezerwacji internetowych dostępne w naszym serwisie zapewnia Agoda Company Pte. Ltd., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona na mocy prawa Singapuru, mieszcząca się pod zarejestrowanym adresem: 30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08, Singapore 049712 i zarejestrowana w singapurskim Urzędzie ds. Podmiotów Gospodarczych i Księgowych [Accounting and Corporate Regulatory Authority] pod numerem 200506877R.

Serwis Agoda jest obsługiwany przez pewne spółki stowarzyszone, które świadczą na Państwa rzecz usługi związane z rezerwacjami pobytu w różnych lokalizacjach („Spółki Zapewniające Obsługę Klienta”). Usługi te obejmują potwierdzanie i przetwarzanie płatności za rezerwacje, zapewnianie obsługi klienta, współpracę z oferującymi zakwaterowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków o zwrot kosztów.

Spółki Zapewniające Obsługę Klienta świadczą te usługi w związku z rezerwacjami noclegów dokonywanymi przez Państwa, gdyż same nie posiadają, nie kontrolują, nie obsługują, nie zarządzają ani nie prowadzą strony agoda.com (ani żadnej innej strony z nią związaną). Siedziba firmy Agoda jest stała i znajduje się wyłącznie w Singapurze, nie zaś w biurach poszczególnych spółek pomocniczych. Spółki Zapewniające Obsługę Klienta nie mają umocowania ani uprawnień do świadczenia usług, do reprezentowania firmy Agoda ani do zawierania umów na rzecz lub w imieniu firmy Agoda. Nie będą też mogli Państwo dokonywać rezerwacji w żadnym z biur tych spółek, gdyż rezerwacji można dokonywać tylko za pomocą serwisu Agoda.

Ponadto serwis Agoda oraz związane z nim spółki posiadają różne spółki zależne, oddziały i biura na całym świecie, gdzie wykonywane są różne niezwiązane z klientami pozostałe zadanie pomocnicze („Spółki Wspierające Serwis Agoda”). Spółki Wspierające Serwis Agoda nie mają mocy ani uprawnień do świadczenia naszych usług, do reprezentowania firmy Agoda ani do zawierania umów na rzecz lub w imieniu firmy Agoda oraz nie mają umocowania, aby działać w imieniu firmy Agoda lub jako jej przedstawicielce, o ile nie zostały do tego wyraźnie upoważnione przez firmę Agoda.

Agoda i żadna z jej spółek powiązanych (w tym Spółki Zapewniające Obsługę Klienta i Spółki Wspierające Serwis Agoda) nie może działać w charakterze biura podróży, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej w Witrynie. Więcej informacji o Firmach partnerskich, które mogą oferować Usługi dodatkowe (przewozy lotnicze, wypożyczanie samochodów) można uzyskać na stronach internetowych tych firm.

W razie wszelkich pytań odnośnie agoda.com, usług lub Witryny, lub jeśli chcą Państwo wysłać lub odebrać jakiekolwiek dokumenty, korespondencję, powiadomienia bądź inne wiadomości dotyczące agoda.com, Witryny lub innych kwestii prosimy o bezpośredni kontakt z Agoda Ltd.

Dodatkowe informacje i pytania

Dziękujemy za odwiedzenie strony Agoda w celu dokonania rezerwacji i poszukiwania informacji. Mamy nadzieję, że niniejszy regulamin okazał się pomocny. Aby uzyskać więcej informacji zobacz dział „Najczęściej zadawane pytania” FAQ w naszym Serwisie.