Refreshing Session...

Warunki i zasady

Warunki i zasady

Następujące ustalenia dotyczą zasad działania programu bonusowego „Nagrody Agody” (zwanego dalej „Programem”). Ich celem jest ochrona Państwa, jako uczestników programu, spółki Agoda Company Pte Ltd. [Agoda], podmiotów zrzeszonych w sieci Agoda Travel Network i spółek partnerskich. Państwa uczestnictwo w programie regulowały będą niniejsze ustalenia, przy czym Państwa obowiązkiem jest zapoznanie się z ich treścią oraz ich zrozumienie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kontaktować się z Centrum Obsługi Programu, bądź przejść na stronę stanowiącą część Agoda Travel Network, włącznie z agoda.com.

Dołączając do programu „Nagrody Agody”, zdobywając punkty i korzystając z wybranej części oferty Programu zobowiązują się Państwo przestrzegać tych ustaleń. Zasady działania Programu nie mogą zostać zawieszone lub zmienione w żaden inny sposób niż za pisemną zgodą spółki Agoda Company Pte Ltd.

Postanowienia ogólne

1. Członkostwo w programie bonusowym „Nagrody Agody” i korzyści z niego wynikające udzielane są według uznania spółki Agoda Company Pte Ltd. i jej spółek partnerskich, Agoda ma prawo do zawieszenia programu lub zmiany jego zasad, korzyści, warunków uczestnictwa i wymiaru przyznawanych nagród, w jego dowolnej części i w dowolnym czasie trwania, bez obowiązku uprzedniego informowania uczestników nawet, jeśli wprowadzane zmiany mogą mieć wpływ na wartość Punktów Bonusowych, zgromadzonych na ich kontach. Agoda może, między innymi, wycofać, ograniczyć, zmodyfikować lub wykluczyć dowolne Oferty Specjalne dla uczestników Programu; zwiększyć wartości punktów wymagane do dokonania rezerwacji hotelowych; zmodyfikować lub regulować możliwość przekazywania Punktów Bonusowych i związanych z nimi korzyści; dodać nieograniczoną ilość dni, w których nie będą przyznawane nagrody ani punkty; lub ograniczyć liczbę rezerwacji hotelowych i Ofert Specjalnych dostępnych w jednej lub wszystkich lokalizacjach spółki. Agoda wynagradza uczestników programu przyznając im specjalne Punkty Bonusowe, które przyznawane są niezależnie od ciągłej dostępności Ofert Specjalnych lub poziomów nagród, przy czym uczestnicy Programu w niektórych lokalizacjach mogą nie mieć możliwości skorzystania z Ofert Specjalnych lub z Punktów Bonusowych.

2. Udział w programie bonusowym „Nagrody Agody” (zwanym dalej „Programem”) podlega wszelkim Warunkom i Zasadom, postanowieniom, regulacjom, politykom i procedurom (zwanym dalej „Regulaminem Programu”), które Agoda może, od czasu do czasu, modyfikować zgodnie z własnym uznaniem. Agoda zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretowania i zastosowana Regulaminu Programu. Wszelkie niezgodności z postanowieniami Regulaminu Programu, wszelkie nadużycia przywilejów wynikających z Programu, jakikolwiek szkodliwy wpływ na interesy Agody, lub wszelkie błędne interpretacje jakichkolwiek informacji odnoszących się do Agody lub jej spółek partnerskich przez jakiegokolwiek uczestnika Programu lub kogokolwiek innego działającego w imieniu uczestnika, może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w Programie i/lub anulowaniem zgromadzonych punktów, nagród i/lub korzyści.

3. Agoda zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu wszystkich Kont Bonusowych Agody w dowolnym czasie, celem zapewnienia zgodności z Regulaminem Programu, bez uprzedniego informowania uczestników Programu. W przypadku, gdy audyt wykaże nieścisłości lub możliwe nieprawidłowości, realizacja procesu przyznania nagród może zostać wstrzymana do czasu zakończenia audytu.

4. Każdy uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za zaznajomienie się i przestrzeganie Regulaminu Programu, poza tym każdy uczestnik powinien znać liczbę Punktów Bonusowych na swoim koncie. Agoda może udzielać porad uczestnikom Programu odnośnie różnych interesujących ich kwestii, na dowolne sposoby, które spółka uzna za stosowne. Mogą to być, zestawienia kont, biuletyny informacyjne i treści publikowane na stronie, niemniej jednak Agoda nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w przypadku nie udzielenia tych sugestii.

5. Gromadzenie Punktów Bonusowych i wymiana tych punktów podlegają Regulaminowi Programu wprowadzonemu przez Agodę. Każdy uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z treścią Regulaminu celem pełnego zrozumienia swoich praw i zobowiązań w ramach Programu. Nie ma możliwości przekazywania innym osobom punktów, nagród, korzyści zdobytych lub zgromadzonych dzięki Programowi.

6. Program „Nagrody Agody” przeznaczony jest wyłącznie dla udziału pojedynczych osób fizycznych. Wyłącznie takie osoby mogą uzyskać prawo do udziału w Programie „Nagrody Agody” a każdy jego uczestnik może posiadać tylko jedno konto. Tworzenie większej liczby kont skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Programie.

Wyłącznie osoba, na której imię i nazwisko zarejestrowane jest dane konto może uzyskać dostęp do danych osobowych znajdujących się na tym koncie. Pracownicy Agody i jej spółek powiązanych, w tym pracownicy Priceline.com, Agoda Company Ltd. i Agoda Company Pte. Ltd. lub pracownicy wszelkich spółek w całości zależnych od wymienionych spółek są wykluczeni z udziału w Programie „Nagrody Agody”.

7. ZGROMADZONE PUNKTY BONUSOWE NIE STANOWIĄ WŁASNOŚCI UCZESTNIKA KONKURSU I POZA PROGRAMEM BONUSOWYM NIE MAJĄ ŻADNEJ WARTOŚCI. PUNKTY BONUSOWE TO PRZYZNANE PUNKTY, KTÓRE AGODA MOŻE WYCOFAĆ W DOWOLNYM CZASIE, ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI I ZASADAMI. PUNKTY BONUSOWE NIE MOGĄ BYĆ WYMIENIANE NA GOTÓWKĘ, PRZYPISYWANE INNYM OSOBOM, UŻYWANE W HANDLU WYMIENNYM LUB PRZEKAZYWANE, CHYBA, ŻE TREŚĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZASAD STANOWI INACZEJ, POZA TYM W PRZYPADKU ŚMIERCI UCZESTNIKA PROGRAMU PUNKTY TE NIE SĄ DZIEDZICZONE, WEDŁUG WEWNĘTRZNEJ POLITYKI SPÓŁKI LUB ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

8. Dane osobowe pozyskiwane od uczestników Programu w związku z nim, będą wykorzystywane zgodnie z: (a) polityką prywatności obowiązująca na stronie, której użytkownikiem jest uczestnik. Należy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z treścią polityki prywatności dla strony www.agoda.com. Informacje udzielone przez uczestnika Programu mogą zostać przekazane Dostawcy usług (tj. pracownikom hotelu) celem usprawnienia udziału danej osoby w Programie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje te mogą być wykorzystywane przez Dostawcę usług, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Dostawcy.

9. Agoda zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu dowolnego uczestnika, który postępuje wbrew postanowieniom zawartym w niniejszych Warunkach i Zasadach lub nie przestrzega praw federalnych, państwowych, wojewódzkich, regionalnych i lokalnych, statutów, zarządzeń, zaleceń lub ordynacji. Wykluczenie z udziału w Programie może powodować utratę wszystkich zgromadzonych Punktów Bonusowych, nagród, korzyści i przywilejów. Ponadto w przypadku wykluczenia danego uczestnika z Programu, Agoda będzie miała prawo podjąć stosowane działania administracyjno-prawne, włącznie z karnym postępowaniem sądowym, jeśli wedle własnego uznania uzna to za stosowne.

10.Wszelkie próby dyskredytowania i podważania zasadności funkcjonowania Programu podejmowane przez jakiekolwiek osoby mogą być uznane za naruszenie przepisów prawa karnego lub cywilnego, a więc, w przypadku stwierdzenia takich prób, Agoda zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, w pełnym wymiarze przewidzianym przepisami prawa, od osoby podejmującej te próby. Brak pomyślności we wdrażaniu przez Agodę postanowień niniejszych Warunków i Zasad nie stanowi uchylenia tych bądź jakichkolwiek innych postanowień Regulaminu Programu.

11. Wszelkie pytania, wątpliwości i kwestie sporne związane z możliwością uczestnictwa danej osoby w Programie, gromadzeniem, wykorzystywaniem i wymianą Punktów Bonusowych, zgodnością postępowania uczestnika z niniejszymi Warunkami i Zasadami będą rozstrzygane przez Agodę zgodnie z jej własnym uznaniem.

12. W przypadku, gdy któreś z postanowień niniejszych Warunków i Zasad uznane zostanie za nieobowiązujące lub niemożliwe do wprowadzenia ze względu na przepisy obowiązujące w danej jurysdykcji, treść tego postanowienia powinna zostać wyłączona z niniejszych Warunków i Zasad, przy czym pozostała ich treść pozostanie w mocy w niezmienionej treści.

13. Niniejsze Warunki i Zasady powinny zostać sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Singapurze niezależnie od tego, z jakiego kraju został do Agody nadesłany wniosek o uczestnictwo w Programie lub w jakim kraju został on wypełniony. W przypadku jakiegokolwiek postępowania sądowego lub innych działań prawnych związanych z dowolnymi kwestiami dotyczącymi niniejszych Warunków i Zasad lub uczestnictwa danej osoby w Programie, uczestnik wyraża pełną zgodę na podleganie jurysdykcji prawa Singapuru.

Zakaz sprzedaży i wymiany Punktów Bonusowych

14. Sprzedaż lub handel wymienny z wykorzystaniem Punktów Bonusowych, nagród i korzyści na zasadach innych, niż przewidziane przez Agodę jest surowo wzbroniony. Wszelkie przekazywanie Punktów Bonusowych, nagród, korzyści , lub przypisywane ich innym osobom, czy też sprzedaż wbrew niniejszemu Regulaminowi Programu, poza narażeniem uczestnika na kary wynikające z naruszenia obowiązujących Warunków i Zasad, może także prowadzić do ich konfiskaty lub anulowania.

Wykorzystanie rezerwacji hotelowych, które nabyte zostały poprzez odkupienie od innego uczestnika, handel wymienny lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Regulaminem Programu może skutkować anulowaniem tych rezerwacji, odmówieniem wstępu do hotelu na podstawie imienia i nazwiska, na które została wystawiona rezerwacja, oraz, zgodnie z własnym uznaniem Agody, umożliwieniem pobytu w hotelu wyłącznie po dokonaniu wpłaty zgodnie z określoną stawką.

Aktywność Konta

15. Każdy uczestnik, którego konto w dowolnym czasie pozostanie nieaktywne przez okres dwudziestu czterech (24) kolejnych miesięcy zostanie wykluczony z udziału w Programie, a wszystkie zgromadzone przez niego Punkty Bonusowe zostaną anulowane.

16. Dla celów niniejszych Warunków i Zasad uznaje się, że „Aktywność konta” ma miejsce wtedy, gdy uczestnik gromadzi Punkty Bonusowe na swoim koncie w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu Programu lub w inny sposób zatwierdzony przez Agodę, lub kiedy uczestnik wymienia Punkty Bonusowe znajdujące się na jego koncie na Nagrody Agody lub nagrody partnerskie.

Gromadzenie Punktów Bonusowych

17. Wyłącznie uczestnicy Programu „Nagrody Agody” mają możliwość gromadzenia Punktów Bonusowych w ramach Programu poprzez wykorzystywanie dozwolonych metod i sposobów gromadzenia punktów. Punkty Bonusowe mogą nie zostać przyznane uczestnikowi za korzystanie z usług, czy to w postaci rezerwacji hotelowych, czy w innej, przez inne osoby, zwierzęta przedmioty i podmioty.

18. Obecnie Punkty Bonusowe mogą być gromadzone poprzez dokonywanie rezerwacji hotelowych za pośrednictwem strony www.agoda.com lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej należącej do sieci Agoda Travel Network, poprzez wykorzystanie autoryzowanej karty kredytowej do opłacenia rezerwacji lub realizacji zakupu dóbr i usług. Agoda wyraźnie zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych sposobów gromadzenia Punktów Bonusowych, usunięcia jednej bądź wszystkich obecnie obowiązujących metod lub do wykluczenia określonych rodzajów transakcji, aby nie prowadziły one do gromadzenia Punktów Bonusowych. By zdobywać punkty dokonując rezerwacji hoteli, członkowie muszą zalogować się wpisując swój login i hasło. Punkty zostaną przyznane tylko wówczas, jeśli dokonana zostanie co najmniej jedna rezerwacja przed 1 kwietnia 2014.

19. Punkty Bonusowe mogą być zgromadzone wyłącznie dzięki pobytowi w hotelu zarezerwowanym na imię i nazwisko uczestnika, w którym pojawi się on osobiście zgodnie z terminem określonym w oficjalnej rezerwacji, tylko w takiej sytuacji na koncie Uczestnika naliczane są Punkty Bonusowe. Punkty Bonusowe zgromadzone za zrealizowane rezerwacje hotelowe zostaną przypisane na konto uczestnika w terminie najpóźniej trzydziestu (30) dni po dacie opuszczenia hotelu. Punkty Bonusowe zostaną przydzielone wyłącznie za rzeczywiste rezerwacje dokonanie i zrealizowane przez uczestnika, natomiast nie zostaną one przyznane za anulowane rezerwacje hotelowe.

20. Punkty Bonusowe mogą być przyznawane wyłącznie za opłacone i zrealizowane rezerwacje hotelowe w hotelach objętych Programem. Wartość zgromadzonych Punktów Bonusowych powinna zostać określona na podstawie równowartości gotówki wpłaconej przez uczestnika Programu. Wartość gotówki to kwota płacona przez uczestnika Programu za pomocą jego karty kredytowej, pomniejszona o odpowiednie upusty, zwroty gotówkowe, regulacje i nieweryfikowalną aktywność

Uczestnicy typu Premier gromadzą Punkty Bonusowe po stawce 20 punktów za każdego dolara amerykańskiego wypłaconego z ich karty kredytowej. Uczestnicy typu Elite75 gromadzą Punkty Bonusowe po stawce 31,25 punktów za każdego dolara amerykańskiego wypłaconego z ich karty kredytowej.

21. Jeżeli Agoda lub którakolwiek z jej spółek powiązanych niesłusznie odmówi uczestnikowi przyznania wartości punktowej lub korzyści, jej odpowiedzialność prawna będzie ograniczona do równowartości the wartości punktowej lub korzyści.

22. Punkty Bonusowe będą przyznawane przez Agodę wyłącznie na postawie oficjalnych kwalifikujących się stawek i nie będą przyznawane w tych hotelach, w których Agoda na postawie umowy może pobierać wyłącznie prowizje, w których zapewnione jest darmowe zakwaterowanie, w których obowiązują opłaty czynszowe i zniżki za bony, zniżki dla pracowników branży hotelarskiej, zniżki grupowe lub specjalne stawki promocyjne. Punkty Bonusowe przyznawane przez Agodę będą naliczane bez uwzględnienia opłat za dodatkowe usługi hotelowe.

23. Only the person contracting for hotel reservations receives Rewards Points credit for those services.

24. Agoda zastrzega sobie prawo do selektywnego udostępniania Punktów Bonusowych i innych ofert promocyjnych niektórym uczestnikom, w dowolnym czasie, zależnie od historii dokonanych rezerwacji i aktywności rezerwacyjnej, lokalizacji geograficznej, dotychczasowego udziału w programie lub innych czynników określonych przez Agodę zgodnie z jej własnym uznaniem.

25.W większości przypadków Agoda przyznaje na konta uczestników Programu zgromadzone przez nich Punkty Produktowe. Niemniej jednak, każdy uczestnik ponosić będzie odpowiedzialność za zapewnienie, że jego Punkty zostały zgromadzone we właściwy sposób. W sytuacji, gdy uczestnik twierdzi, że zgromadzone Punkty Bonusowe nie zostały przyznane na jego konto, lub w sytuacjach, w których Agoda uznaje konieczność przeprowadzenia weryfikacji, spółka zastrzega sobie prawo do żądania dowodu zgromadzenia punktów, obejmującego, lecz nieograniczającego się wyłącznie do kopii paragonów lub podobnych dokumentów potwierdzających rzekomą realizację transakcji. Wszelkie roszczenia uczestnika Programu dotyczące Punktów Produktowych, jak również stosowne potwierdzenia transakcji muszą trafić do Agody w terminie najpóźniej dwunastu (12) miesięcy po dacie, w której rzekomo nastąpiło zgromadzenie Punktów Bonusowych.

Wygaśnięcie Punktów Bonusowych

26. Punkty Bonusowe zgromadzone na koncie uczestnika, powinny na nim pozostawać do momentu ich wymiany na nagrodę lub do chwili ich wygaśnięcia, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze.

27. Punkty Bonusowe zgromadzone w jednym roku kalendarzowym pozostają ważne do dnia 31 grudnia następnego roku kalendarzowego. Punkty, które tracą ważność w danym roku kalendarzowym muszą zostać wymienione na nagrodę najpóźniej do dnia 31 grudnia. Punkty tracące ważność, które nie zostaną wymienione na nagrody w tym terminie wygasną i zostaną anulowane z konta uczestnika Programu. Konta użytkowników, na których przez okres dwóch (2) lat nie nastąpiło zgromadzenie żadnego punktu uznawane są za nieczynne, a Agoda zastrzega sobie prawo do zamknięcia tych kont po wygaśnięciu pozostających na nich Punktów Bonusowych.

W sytuacjach, gdy Punkty Bonusowe zostają z jakiegoś powodu, usunięte z konta użytkownika, jak np. przy wymianie na nagrody, a następnie zwracane na to konto, wówczas czynność zwrotu Punktów Bonusowych nie jest traktowana jako „Aktywność Konta”.

Wymiana Punktów Bonusowych na nagrody

28. Nagrody dostępne do wymiany za odpowiednią, niezbędną wartość Punktów Bonusowych zostaną ustalone i podane do wiadomości uczestników Programu. Agoda określa także procedurę wymiany Punktów Bonusowych na nagrody, przy czym wymiana ta powinna w zasadzie polegać na zamianie Punktów Bonusowych z konta uczestnika na konkretną nagrodę.

29. Punkty wykorzystane przy rezerwacji bezzwrotnej nie zostaną zrefundowane w wypdaku jej anulowania.

30.Punkty Bonusowe zgromadzone na dwóch różnych kontach nie mogą być łączone celem uzyskania nagrody

31. Agoda przewiduje Punkty Bonusowe za rezerwacje hotelowe na podstawie obowiązujących stawek, umów i polityki zakwaterowania w danej lokalizacji, w której uczestnik przewiduje swój pobyt.

32. Struktura nagród może być zmieniona, anulowana lub ograniczona bez konieczności uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania Agody. Ilość Punktów Bonusowych potrzebna do odebrania nagrody, może być znacząco zwiększona. Każda nagroda w dowolnym czasie może zostać wycofana i obarczona ograniczeniami ilościowymi lub dostępu. Zgromadzenie Punktów Bonusowych nie gwarantuje uczestnikom Programu nabycia żadnych praw wobec nagród, czy względem samego Programu. Nagrody mogą być przyznawane wyłącznie w lokalizacjach objętych Programem „Nagrody Agody” zgodnie z postanowieniami spółki. W lokalizacjach objętych Programem w widocznych miejscach widnieć będzie logo Programu „Nagrody Agody”, a w trakcie zamawiania zakwaterowania podawane będą jasne informacje, czy przy danej transakcji następuje wymiana bądź gromadzenie Punktów Bonusowych. Agoda nie może być pociągana do odpowiedzialności prawnej za wprowadzenie jakichkolwiek zmian skutkujących wyłączeniem danej lokalizacji z Programu.

33.Agoda nie będzie ponosiła odpowiedzialności prawnej, lub jakiegokolwiek innego rodzaju odpowiedzialności, za zobowiązania podatkowe, które mogą mieć miejsce po stronie uczestnika Programu. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich należnych podatków z tytułu nagród i korzyści uzyskanych w ramach Programu i wynikających z gromadzenia, wymiany i korzystania z Punktów Bonusowych i wiążących się z występującymi zobowiązaniami rejestracyjnymi i raportowymi. Uczestnik powinien skonsultować się z doradcą prawnym odnośnie kwestii związanych zgromadzeniem, wymianą i korzystaniem z Punktów Bonusowych.

34.Dostawcy usług mogą być uwzględniani bądź wykluczani z udziału w Programie w dowolnym czasie bez zarówno po, jak i bez uprzedniego informowania. W przypadku, gdy Dostawca zostanie wykluczony z udziału w Programie, Uczestnik w dalszym ciągu zachowa wszystkie zgromadzone Punkty Bonusowe na swoim koncie, które pozyskał dzięki temu Dostawcy.


Agoda.com należy do The Priceline Group, światowego lidera w dziedzinie usług internetowych związanych z podróżowaniem.

AS-AGWEB-3C02