Refreshing Session...

Termeni şi Condiţii

Termeni şi Condiţii

Următoarele prevederi reprezintă baza Programului de recompense Agoda. Aceste prevederi au rolul de a vă proteja pe dvs, membrii Programului de recompense Agoda, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], membrii participanţi ai Agoda Travel Network şi companiile afiliate. Participarea dvs. în cadrul programului este reglementată de aceste prevederi, iar responsabilitatea citirii şi înţelegerii lor vă revine. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Centrul de asistenţă pentru Recompense Agoda sau un site participant al Agoda Travel Network, inclusiv agoda.com.

Aderarea la Programul de recompense Agoda, tranzacţionarea punctelor sau utilizarea oricărui aspect al programului reprezintă acordul dvs. de respectare a acestor prevederi. Aceste prevederi ale programului nu pot fi înlocuite sau modificate decât cu permisiunea scrisă din partea Agoda Company Pte Ltd.

Condiţii generale

1. Calitatea de membru în cadrul Recompense Agoda, precum şi beneficiile care decurg din aceasta sunt oferite la discreţia Agoda Company Pte Ltd şi a companiilor afiliate, şi Agoda are dreptul de a rezilia Programul sau de a modifica regulile, regulamentele, beneficiile, condiţiile de participare sau nivelurile de recompensă, integral sau parţial, în orice moment, cu sau fără aviz, chiar dacă modificările pot afecta valoarea Punctelor de recompensă deja acumulate. Agoda poate, printre altele, retrage, limita, modifica sau anula orice Ofertă specială destinată Membrilor; creşte nivelurile punctelor solicitate pentru orice rezervare la hotel; modifica sau reglementa posibilitatea de transfer a Punctelor de recompensă sau a beneficiilor; adăuga un număr nelimitat de perioade de sistare a promoţiilor şi ofertelor; sau poate limita numărul de rezervări hoteliere şi oferte speciale disponibile în cazul uneia sau a tuturor proprietăţilor. Atunci când acumulează Puncte de recompensă, membrii Programului de recompense Agoda nu se pot baza pe disponibilitatea continuă a unei Oferte speciale sau a unui nivel de recompensă şi este posibil ca membrii să nu poată obţine toate Ofertele speciale puse la dispoziţie sau să utilizeze Punctele de recompensă în cazul tuturor proprietăţilor.

2. Participarea în cadrul Programului de recompense Agoda ("Programul") este supusă termenilor şi condiţiilor, regulilor, regulamentelor, politicilor şi procedurilor ("Regulament program") pe care Agoda le poate adopta la discreţia proprie din când în când. Agoda are dreptul exclusiv de a interpreta şi aplica Regulile programului. Orice nerespectare a Regulilor programului, orice abuzare de privilegiile Programului, orice comportament ce prejudiciază interesele Agoda, orice informaţie falsă furnizată către Agoda sau către afiliaţii săi de către orice membru sau orice altă persoană care acţionează în numele membrului, poate avea ca rezultat rezilierea calităţii de membru, anularea punctelor acumulate, a recompenselor sau beneficiilor, sau a ambelor.

3. Agoda îşi rezervă dreptul de a audita oricare sau toate conturile din cadrul Recompense Agoda în orice moment pentru a verifica respectarea Regulilor programului, fără avizarea membrului Programului. În cazul în care auditul descoperă discrepanţe sau posibile încălcări, procesarea cererilor de valorificare a premiilor poate fi întârziată până la finalizarea auditului.

4. Este responsabilitatea fiecărui membru să rămână la curent cu Regulile programului şi cu suma Punctelor de recompensă din contul său. Agoda va încerca să consilieze membrii activi în diferite probleme de interes, prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi rezumate cont, buletine informative şi prin site-ul propriu, dar Agoda nu este răspunzătoare de nerespectarea acestei prevederi.

5. Acumularea Punctelor de recompensă şi valorificarea lor sunt supuse Regulilor programului aplicat de Agoda. Este responsabilitatea fiecărui membru să citească aceste materiale pentru a-şi înţelege drepturile şi responsabilităţile conform Programului. Punctele, beneficiile, recompensele câştigate sau acordate în cadrul Programului nu pot fi transferate sau cesionate.

6. Programul de recompense Agoda este menţinut doar în beneficiul şi pentru participarea membrilor individuali. Doar persoanele individuale sunt eligibile pentru calitatea de membru în cadrul Recompense Agoda, şi fiecare membru poate avea doar un singur cont. Conturile duble vor fi anulate.

Doar titularul contului are dreptul de a accesa informaţiile personale ale contului. Partenerii afiliaţi ai Agoda şi personalul Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. sau orice altă filială deţinută în întregime a acestor companii nu sunt eligibili pentru participarea în cadrul Programului de recompense Agoda.

7. PUNCTELE DE RECOMPENSĂ ACUMULATE NU REPREZINTĂ PROPRIETATEA MEMBRULUI ŞI ÎŞI PIERD VALOAREA ÎN AFARA PROGRAMULUI. PUNCTELE DE RECOMPENSĂ REPREZINTĂ CREDITE PE CARE AGODA LE POATE REVOCA ÎN ORICE MOMENT, DUPĂ CUM PREVEDE PREZENTA. PUNCTELE DE RECOMPENSĂ NU POT FI VALORIFICATE PENTRU BANI, CESIONATE, SCHIMBATE SAU TRANSFERATE, CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA, ŞI NU SUNT TRANSFERABILE ÎN CAZ DE DECES, CA PARTE A UNEI CHESTIUNI PRIVIND RELAŢIILE FAMILIALE, SAU ALTFEL DE PLIN DREPT.

8. Informaţiile cu caracter personal preluate de la dvs. în legătură cu acest Program vor fi utilizate în conformitate cu (a) politica de confidenţialitate valabilă în cazul site-ului la care sunteţi membru. Apăsaţi aici pentru a vizualiza politica de confidenţialitate pentru www.Agoda.com. Informaţiile oferite de către un Membru pot fi transferate către sau de la un furnizor (mai exact, hotel) pentru a facilita participarea Membrului în cadrul Programului. Pentru a afla modul în care aceste informaţii pot fi utilizate de către un Furnizor, vă rugăm să citiţi politica de confidenţialitate a Furnizorului respectiv.

9. Agoda îşi rezervă dreptul de a întrerupe calitatea de membru a oricărui Membru care utilizează Programul într-o manieră care contravine Termenilor şi Condiţiilor sau oricăror legi federale, statale, provinciale, teritoriale sau locale, statutelor, dispoziţiilor interne, ghidurilor sau ordonanţelor. Întreruperea calităţii de membru poate avea ca efect pierderea tuturor Punctelor acumulate, a beneficiilor şi privilegiilor. Pe lângă întreruperea calităţii de membru în cadrul Programului, Agoda are dreptul de a întreprinde acţiuni administrative şi/sau legale corespunzătoare, inclusiv solicitarea urmăririi penale, după cum consideră necesar, la discreţia sa absolută.

10. Orice tentativă din partea oricărei persoane de a submina derularea legitimă a Programului poate reprezenta o încălcare a legii civile sau penale şi, în cazul producerii unei astfel de tentative, Agoda îşi rezervă dreptul de a solicita despăgubiri unei astfel de persoane în condiţiile maxime prevăzute de lege. Nepunerea în aplicare de către Agoda a acestor termeni şi condiţii nu constituie o renunţare la acestea sau la oricare altă prevedere.

11. Toate întrebările sau disputele cu privire la eligibilitatea unui individ pentru acest Program, câştigarea, utilizarea sau conversia Punctelor de recompensă sau respectarea de către membru a acestor Termeni şi Condiţii vor fi rezolvate de către Agoda la discreţia sa absolută.

12. Dacă orice prevedere cuprinsă în Termeni şi Condiţii este considerată nevalidă sau neaplicabilă de către o instanţă din jurisdicţia competentă, această prevedere va fi eliminată din aceşti Termeni şi Condiţii, care vor rămâne în vigoare şi în continuare.

13. Aceşti Termeni şi Condiţii sunt formulaţi în conformitate cu Legile din Singapore, fără a ţine cont de locul unde a fost completată cererea de Membru sau depusă către Agoda. În orice acţiune sau proces legal cu privire la orice problemă sau chestiune privind aceşti Termeni şi Condiţii sau Calitatea de membru, Membrul acceptă autoritatea jurisdicţiei neexclusive Singapore.

Interzicerea vânzării sau a schimbului

14. Vânzarea sau schimbul Punctelor de recompensă, a premiilor sau beneficiilor de către oricine cu excepţia Agoda este strict interzisă. Orice Puncte de recompensă, premii sau beneficii transferate, cesionate sau vândute prin încălcarea Regulilor programului, pe lângă expunerea membrului la penalizări asociate acestor încălcări, pot fi confiscate sau anulate.

Utilizarea rezervărilor hoteliere obţinute prin achiziţie, schimb sau altă acţiune ce încalcă Regulile programului poate avea ca rezultat anularea rezervărilor, interzicerea accesului în hotel în funcţie de numele oaspetelui înscris pe rezervare, şi, la discreţia Agoda, finalizarea sejurului hotelier doar la plata unui tarif aplicabil.

Activitate cont

15. Orice membru care nu înregistrează nicio activitate în cont pe o perioadă de douăzeci şi patru (24) de luni consecutive este supus anulării calităţii de membru, precum şi pierderii integrale a Punctelor de recompensă acumulate.

16. "Activitate cont," în scopul acestor Reguli, survine atunci când un membru acumulează Puncte de recompensă în contul propriu într-o manieră conformă acestor Reguli sau într-o altă manieră aprobată de Agoda sau atunci când membrul valorifică orice Recompense Agoda sau premiu partener prin utilizarea Punctelor de recompensă din contul de membru.

Acumulare puncte de recompensă

17. Doar membrii Recompense Agoda sunt eligibili să acumuleze Puncte de recompensă în cadrul Programului beneficiind de mijloacele de acumulare recunoscute de program. Un membru nu poate acumula Puncte de recompensă pentru utilizarea serviciilor, fie rezervări hoteliere sau de alt fel, de către orice altă persoană, animal, obiect sau entitate.

18. În prezent, Punctele de recompensă pot fi acumulate făcând o rezervare prin intermediul agoda.com sau orice alt site aparţinând Agoda Travel Network, utilizând un card de credit autorizat pentru efectuarea plăţii pentru rezervare sau achiziţionarea de bunuri sau servicii pentru Puncte de recompensă ce pot fi acumulate. În mod expres, Agoda îşi rezervă dreptul de a stabili mijloace adiţionale de acumulare a Punctelor de Recompensă, de a şterge unul sau toate mijloacele recunoscute în prezent sau de a exclude tipuri specifice de tranzacţii din acumularea Punctelor de recompensă. Pentru a câştiga Puncte Recompensă prin efectuarea unei rezervări la hotel, membrii trebuie să se conecteze introducând un nume valabil de utilizator şi o parolă. Punctele Recompensă vor fi creditate în contul de membru doar dacă membrul a făcut cel puţin o rezervare înaintea datei de 1 Aprilie 2014.

19. Punctele de recompensă pot fi acumulate doar pentru sejururi hoteliere realizate sau efectuate de către un membru după data oficială de înregistrare a membrului şi pot fi aplicate doar contului membrului. Punctele de recompensă acumulate pentru o rezervare hotelieră finalizată vor fi creditate în contul membrului în termen de 30 de zile de la data plecării din hotel. Punctele de recompensă vor fi creditate doar pentru rezervările hoteliere efectuate propriu-zis de către membru. Punctele de recompensă nu se acordă în cazul anulărilor.

20. Punctele de recompensă pot fi acumulate doar pentru rezervări plătite şi finalizate pe proprietăţile hoteliere participante. Suma Punctelor de recompensă acumulate este determinată de valoarea bănească plătită de membru. Valoarea bănească este suma debitată de pe cardul de credit al membrului, ajustată în funcţie de orice rambursări, returnări ale plăţii, ajustări sau activităţi neverificabile.

Membrii Premier acumulează Puncte de recompensă în număr de 20 pentru fiecare dolar debitat de pe cardul lor de credit. Membrii Elite 75 acumulează Puncte de recompensă în număr de 31,25 pentru fiecare dolar debitat de pe cardul de credit.

21. Dacă Agoda sau orice alt partener al Recompense Agoda interzice în mod necorespunzător unui membru acumularea sau beneficiul, răspunderea va fi limitată la echivalentul acelei acumulări sau beneficiu.

22. Punctele de recompensă Agoda se creditează doar pentru tarifele publicate valabile, şi nu pentru hotelurile unde Agoda are un contract pe bază doar de comision, cazare gratuită, închirieri sau bilete, reduceri pentru domeniul specific, tarife de grup sau tarife speciale promoţionale. Punctele de recompensă Agoda nu se aplică niciunei debitări de pe cardul de credit realizate direct de hotel.

23. Punctele de recompensă pentru aceste servicii se acordă doar persoanei care contractează rezervările hoteliere.

24. Agoda îşi rezervă dreptul de a acorda puncte bonus sau de a face oferte promoţionale în mod selectiv doar anumitor membri, pe baza istoricului rezervărilor şi a activităţii de rezervare, situării geografice, participării la program sau a altor factori stabiliţi de către Agoda la discreţia sa absolută.

25 . Agoda va credita, în majoritatea cazurilor, conturile membrilor cu Punctele de recompensă acumulate. Fiecare membru este responsabil cu verificarea creditării corecte a propriilor Puncte de recompensă. În cazul în care un membru susţine că Punctele de recompensă au fost câştigate, dar nu şi creditate, sau în cazurile în care Agoda consideră că se impune o verificare, Agoda îşi rezervă dreptul de a solicita dovada acumulării de la membru, inclusiv dar fără limitare la, copii ale chitanţelor sau documente similare care să ateste efectuarea oricărei tranzacţii. Orice solicitare a Punctelor de recompensă venită din partea membrului, precum şi dovada acumulării, trebuie să fie recepţionate de compania Agoda în termen de 12 luni de la data la care se pretinde că aceste Puncte de recompensă au fost câştigate.

Expirare Puncte de recompensă

26. Punctele de recompensă acumulate în contul unui membru vor fi menţinute în cont până la valorificarea pentru un premiu sau până la expirare, în funcţie de evenimentul care survine mai întâi.

27. Punctele de recompensă câştigate într-un an calendaristic rămân valabile până la data de 31 decembrie a următorului an calendaristic. Punctele care expiră în fiecare an calendaristic trebuie valorificate până la data de 31 decembrie. Punctele care expiră şi care nu sunt valorificate până la data de 31 decembrie devin nule şi vor fi şterse din cont. Conturile care nu acumulează Puncte de recompensă pe o perioadă de 2 ani sunt considerate inactive, şi Agoda îşi rezervă dreptul de a închide contul după expirarea Punctelor de Recompensă rămase.

În cazurile în care Punctele de recompensă sunt, din orice motiv, eliminate dintr-un cont, pentru a fi valorificate contra premiilor, şi apoi reintroduse, această reintroducere a Punctelor de recompensă nu poate fi considerată ca activitate a contului.

Valorificare premiu

28. Premiile disponibile pentru valorificare şi suma Punctelor de recompensă necesare valorificării pentru fiecare premiu va fi stabilită de către Agoda şi publicată pentru membri. Agoda va stabili procesul de valorificare a premiilor, dar valorificarea va presupune, practic, schimbul Punctelor de recompensă din contul membrului contra unui anumit premiu.

29. Punctele utilizate la achiziţia unei rezervări nereturnabile nu vor fi restituite în cazul anulării acesteia.

30. Punctele de recompensă câştigate în două sau mai multe conturi diferite nu pot fi combinate pentru a valorifica un premiu.

31. Rezervările hoteliere din cadrul Programului de recompense Agoda sunt supuse politicilor tarifare, contractuale şi de cazare ale proprietăţii unde urmează să fie cazaţi membrii.

32. Structura premiului este supusă modificării, anulării sau limitării la discreţia companiei Agoda, cu sau fără înştiinţare. Suma Punctelor de recompensă necesară valorificării pentru orice premiu poate fi crescută substanţial, orice premiu poate fi retras şi se pot impune în orice moment restricţii asupra premiului sau valorificării pentru acesta. Acumularea Punctelor de recompensă nu dă dreptul membrilor Programului de a beneficia de drepturi legitime cu privire la oricare din premii sau la Program. Premiile sunt valabile doar pentru proprietăţile participante în cadrul Programului de recompense Agoda aşa cum este stabilit de către Agoda. Proprietăţile participante vor afişa în mod vizibil logo-ul Programului Agoda, iar procesul de rezervare va prezenta clar dacă Punctele de recompensă pot fi valorificate sau acumulate. Agoda nu este răspunzătoare de orice modificări care au ca efect eliminarea unei proprietăţi participante din cadrul programului.

33. Agoda nu este responsabilă şi nu se angajează sub nicio formă cu privire la consecinţele fiscale care pot rezulta din participarea Membrului în cadrul Programului. Fiecare Membru este singurul responsabil de plata tuturor impozitelor şi cotizaţiilor ce decurg din participarea Membrului la Program şi câştigarea, conversia, deţinerea şi/sau utilizarea Punctelor de recompensă precum şi de toate obligaţiile privind înregistrarea şi declararea. Membrii trebuie să consulte consilierii fiscali cu privire la acumularea, conversia şi utilizarea Punctelor de recompensă.

34. Se pot adăuga sau elimina în orice moment, cu sau fără aviz, Furnizori în cadrul Programului. În cazul în care un Furnizor este eliminat din program, Membrul îşi va păstra Punctele de recompensă rămase în Contul său de membru, acumulate prin intermediul acelui Furnizor.


Agoda este parte a The Priceline Grup, liderul mondial în turism online și servicii conexe.

AS-AGWEB-3B04