Refreshing Session...

Pravila in pogoji

Pravila in pogoji

Naslednji pogoji so osnova programa nagrajevanja Agoda. Pogoji so podani z namenom, da zavarujejo člane nagrad Agoda, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], sodelujoče člane Agoda Travel Network in partnerskih podjetij. Ti pogoji pogojujejo vaše sodelovanje v programu, vaša odgovornost pa je, da jih preberete in razumete. Za več informacij vas prosimo, da se obrnete na center za nagrade Agoda ali na sodelujoče spletno mesto Agoda Travel Network, vključno z agoda.com.

S pridružitvijo programu nagrajevanja Agoda, uporabljanjem točk in ostalih storitev programa se obvezujete, da se strinjate s temi pogoji. Pravila programa ne morejo biti ukinjena ali spremenjena, razen s pisno izjavo Agoda Company Pte Ltd.

Splošni pogoji

1. Članstvo nagrad Agoda in njene ugodnosti ponujajo Agoda Company Pte Ltd in njena partnerska podjetja. Agoda si pridržuje pravico do ukinitve programa ali spremembe njegovih pravil, predpisov, ugodnosti, pogojev sodelovanja ali stopenj nagrad kadarkoli in brez predhodnega obvestila, čeprav bi spremembe lahko vplivale na vrednost že zbranih nagradnih točk. Agoda lahko med drugim umakne, omeji, priredi ali prekliče katere koli posebne ponudbe, ki so namenjene le članom; zviša število točk, potrebnih za hotelsko rezervacijo; priredi ali uredi prenosljivost nagradnih točk ali ugodnosti; doda neomejeno število obdobij, med katerimi posebne ponudbe in ugodnosti niso veljavne; ali omeji število hotelskih rezervacij in posebnih ponudb, ki so na voljo. Članom nagrad Agoda, ki zbirajo nagradne točke, posebne ponudbe ali stopnje nagrajevanja morda ne bodo stalno na voljo in morda ne bodo mogli izkoristiti vseh ponujenih posebnih ugodnosti ali nagradnih točk v vseh kapacitetah.

2. Sodelovanje v programu nagrajevanja Agoda (v "programu") je predmet splošnih pogojev, pravil, predpisov, politik in postopkov ("pravil programa"), ki jih Agoda lahko občasno spremeni po lastni volji. Agoda ima izključno pravico postavljanja in izvajanja pravil programa. Nespoštovanju pravil programa, kršitvam posebnih pravic, dejanjem, ki so v neskladju z interesi Agode, ali kakršnemu koli napačnemu prikazovanju podatkov, namenjenih Agodi in njenim partnerjem, ali komur koli, ki deluje v imenu člana, lahko sledi ukinitev njegovega ali njenega članstva, razveljavitev zbranih točk, nagrad ali ugodnosti ali oboje.

3. Agoda si pridržuje pravico do revizije nekaterih ali vseh nagradnih računov, ali so v skladu s pravili programa, kadarkoli in brez predhodnega obvestila. V primeru, da revizija pokaže napake ali možne kršitve, bo postopek zahtev za uveljavljanje nagrad odložen, dokler se revizija ne konča.

4. Vsak član je odgovoren za seznanjenost s pravili programa in s količino nagradnih točk na svojem računu. Agoda se bo na primeren način potrudila svetovati aktivnim članom o različnih zadevah, kot so povzetki računa, novice in njeno spletno mesto, vendar se odpoveduje odgovornosti za nezmožnost opravljanja svetovanja.

5. Zbiranje in uveljavljanje točk sta stvar posebnih pravil programa, ki jih predpisuje Agoda. Vsak član je odgovoren za to, da te materiale prebere, da bi razumel svoje pravice in dolžnosti v programu. Zaslužene ali podeljene točke, ugodnosti, nagrade v programu, ne morejo biti prenesene ali podeljene.

6. Program nagrajevanja Agoda poteka v korist in sodelovanje posameznih članov. Člani nagrad Agoda lahko postanejo le posamezniki, vsak posameznik pa ima lahko v lasti le en račun. Dvojni računi bodo ukinjeni.

Le član, imenovan na računu, bo lahko dostopal do osebnih podatkov o računu. Agodini partnerji in osebje Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. ali podružnice, ki so v popolnem lastništvu teh podjetij, niso upravičene do sodelovanja v programu nagrajevanja Agoda.

7. PRIDOBLJENE NAGRADNE TOČKE NISO V LASTI ČLANA IN NIMAJO IZVEN PROGRAMA NOBENE VREDNOSTI. NAGRADNE TOČKE SO KREDITI, KI JIH AGODA LAHKO KADARKOLI UKINE, KOT JE DOLOČENO TUKAJ. NAGRADNIH TOČK NI MOGOČE ZAMENJATI ZA DENAR, JIH PODELITI, Z NJIMI TRGOVATI ALI JIH PRENESTI, RAZEN KOT JE DOLOČENO TUKAJ. TOČKE V PRIMERU SMRTI NISO PRENOSLJIVE NA OSNOVI DRUŽINSKIH VEZI ALI V KAKRŠNEM KOLI PRAVNEM POGLEDU.

8. Vaši osebni podatki, ki so pridobljeni v povezavi s programom, bodo uporabljeni v skladu s politiko varovanja osebnih podatkov za potrebe spletnega mesta, katerega član ste. Kliknite tukaj za ogled politike varovanja osebnih podatkov na www.Agoda.com. Podatki, ki jih je navedel uporabnik, so lahko predani dobavitelju ali obratno (t.j., od hotela do nas), za uporabnikovo lažje sodelovanje v programu. Če vas zanima, kako podatke uporabljajo dobavitelji, vas prosimo, da si preberete dobaviteljevo politiko varovanja osebnih podatkov.

9. Agoda si pridržuje pravico, da članstvo ukine posamezniku, ki program uporablja neskladno s splošnimi pogoji ali z drugimi zveznimi, državnimi, deželnimi, krajevnimi ali lokalnimi zakoni, odredbami, lokalnimi predpisi, pogoji ali pravilniki. Ukinjeno članstvo ima za posledico izgubo vseh zasluženih nagradnih točk, ugodnosti in posebnih pravic. Poleg ukinitve članstva v programu ima Agoda pravico do primernega upravnega in/ali pravnega ukrepanja, vključno s kazenskim pregonom, če je po njeni presoji to potrebno.

10. Vsakršen poskus posameznika, da bi obšel zakone programa, je lahko kršitev kazenskega in civilnega prava. V primeru, da do takšnega poskusa pride, si Agoda pridržuje vse pravice do uveljavljanja povračila storjene škode v okviru zakonskih določil. V primeru, da Agodi ne uspe uveljaviti splošnih pogojev, to ne pomeni opustitve tega ali katerega drugega določila.

11. Vsa vprašanja in pritožbe glede primernosti posameznika za program, pridobitve, porabe ali pretvorbe nagradnih točk, ali članovo strinjanje s splošnimi pogoji, bo po lastni presoji razreševala Agoda.

12. Če je kakšno določilo teh pravil in pogojev spoznano za neizvedljivo s strani pristojnega sodišča, se tako določilo loči od preostanka pravil in pogojev, ki bodo kljub temu v celoti veljavni.

13. Pravila in pogoji bodo tolmačeni v skladu s singapurskimi zakoni, ne glede na to, kje sta član ali Agoda sklenila članstvo. Član se strinja, da vse sodne ali druge postopke v povezavi s pravili in pogoji ali članstvom, neizključno razrešuje pristojno sodišče v Singapurju.

Prepoved prodaje in trgovanja

14. Prodaja ali trgovanje z nagradnimi točkami, nagradami ali ugodnostmi je vsakomur, razen Agodi, izrecno prepovedana. Članu bodo poleg globe zaradi kršitev pogojev morda odvzete ali ukinjene tudi nagradne točke, nagrade ali ugodnosti, ki so bile prenešene, pripisane ali prodane v neskladju s pravili programa.

Hotelske rezervacije, ki so bile pridobljene z nakupom, trgovanjem ali drugimi načini, ki so v neskladju s pravili programa, bodo morda razveljavljene, gostu z imenom, ki je navedeno na hotelski rezervaciji, bo prepovedan vstop v rezervirani hotel, nadaljnje bivanje v hotelu pa bo po Agodini presoji mogoče le po plačilu primerne cene.

Aktivnost računa

15. Vsakemu članu, ki v obdobju štiriindvajsetih (24) zaporednih mesecev ne aktivira ali uporabi svojega računa, se račun in zbrane nagradne točke ukinejo.

16. "Aktivnost računa" za namene tega pravilnika pomeni, da član na kakršen koli način, ki je naveden v pravilniku ali na način, ki ga je odobrila Agoda, zasluži nagradne točke na svoj račun, ali če uveljavi nagrado Agoda ali partnersko nagrado z uporabo nagradnih točk z računa.

Zbiranje nagradnih točk

17. Le člani nagrad Agoda so upravičeni do zbiranja nagradnih točk v programu s tem, da zbirajo točke v skladu s pravili programa. Član nagradnih točk ne sme zbirati za uporabo pri storitvah, hotelskih rezervacijah ali drugih storitvah, ki bi jih uporabila druga oseba, žival, predmet ali entiteta.

18. Trenutno lahko nagradne točke zaslužite tako, da opravite rezervacijo prek spletnega mesta agoda.com ali drugega spletnega mesta v lasti Agoda Travel Network in za rezervacijo, nakup ali storitve plačate s preverjeno kreditno kartico. Agoda si izrecno pridržuje pravico do določitve dodatnih načinov za zbiranje nagradnih točk, do ukinitve nekaterih ali vseh trenutno veljavnih načinov, ali do neupoštevanja določenih vrst transakcij pri zbiranju nagradnih točk. Člani se morajo prijaviti z veljavnim uporabniškim imenom in geslom, če želijo ob rezervaciji hotela prejeti nagradne točke. Nagradne točke bodo članu nakazane samo v primeru, da je opravil vsaj eno rezervacijo pred 1. April 2014.

19. Nagradne točke so lahko dodeljene le za bivanje v hotelu, ki ga je član dejansko opravil po datumu, ko se je vpisal v program, in se lahko nakažejo izključno na njegov račun. Nagradne točke, ki jih je član zaslužil z rezervacijo, bodo na njegov račun nakazane 30 dni po njegovem odhodu iz hotela. Nagradne točke bodo dodeljene le za hotelske rezervacije, ki jih bo opravil član sam. Nagradne točke ne bodo dodeljene za hotelske odpovedi.

20. Nagradne točke so dodeljene le za plačane in zaključene hotelske rezervacije v hotelih, ki sodelujejo v programu. Število dodeljenih nagradnih točk je določeno glede na vrednost plačila, ki ga opravi član. Vrednost plačila je strošek, ki bremeni kreditno kartico člana in je prirejen za vračila, povračila, prilagoditve ali nepreverjene aktivnosti.

Člani Premier bodo pridobivali nagradne točke v razmerju 20 točk za vsak dolar, ki bremeni njihovo kreditno kartico. Člani Elite 75 bodo pridobivali nagradne točke v razmerju 31,25 točke za vsak dolar, ki bremeni njihovo kreditno kartico.

21. Če Agoda ali partnerji nagrad članu neupravičeno zavrnejo dodelitev točk ali ugodnosti, bo dolg enak številu točk ali ugodnostim.

22. Nagradne točke Agoda bodo pripisane le za objavljene veljavne cene in ne za hotele, s katerimi Agoda sodeluje na podlagi provizije, brezplačnega bivanja, izposoje ali vozovnic, popustov, skupinskih popustov ali posebnih promocijskih cen. Nagradne točke Agoda ne bodo dodeljene za plačila s kreditnimi karticami, opravljena neposredno v hotelu.

23. Nagradne točke so dodeljene izključno osebi, ki je opravila hotelsko rezervacijo.

24. Agoda si pridržuje pravico do poljubnega podeljevanja bonusnih točk in promocijskih ponudb izbranim članom na podlagi preteklih rezervacij in pogostosti rezervacij, geografske lokacije, sodelovanja v programu ali drugih dejavnikov, ki jih po lastni presoji določi Agoda.

25 . Agoda bo v večini primerov na račune članov nakazala zaslužene nagradne točke. Vseeno pa je vsak član sam odgovoren za to, da se prepriča, da so nagradne točke pravilno nakazane na njegov ali njen račun. Če član ugotovi, da si je nagradne točke zaslužil, vendar niso bile pripisane na njegov račun, ali v primerih, ko Agoda meni, da je potrebno preverjanje, si Agoda pridržuje pravico, da od člana zahteva dokazila o pridobitvi točk, vključno s kopijami računov ali podobno dokumentacijo, ki potrjuje, da so bile vse omenjene transakcije opravljene. Član mora vse zahtevke za nagradne točke in dokazila o pridobitvi nagradnih točk predložiti Agodi v roku dvanajstih mesecev po datumu, ko naj bi bile točke zaslužene.

Potek nagradnih točk

26. Zaslužene nagradne točke, ki so na računu člana, bodo tam ostale, dokler jih ne unovči za nagrado ali dokler ne potečejo, kar se zgodi prej.

27. Nagradne točke Agoda, ki so bile pridobljene v koledarskem letu, so veljavne do 31. decembra naslednjega koledarskega leta. Točke, ki jim bo potekel rok uporabe, je treba uveljaviti do 31. decembra. Točke, ki jim bo potekel rok uporabe in niso uveljavljene do 31. decembra, izgubijo veljavnost in so izbrisane z računa. Računi, na katerih se nagradne točke nabirajo polni dve leti, so označeni kot mirujoči, zato si Agoda pridržuje pravico, da zapre račun, ko na njem potečejo preostale nagradne točke.

V primerih, ko so nagradne točke iz kakršnega koli razloga odstranjene z računa, recimo za odkup nagrade, kasneje pa so vrnjene na račun, se povrnitev nagradnih točk ne šteje kot aktivnost računa.

Uveljavljanje nagrad

28. Nagrade, ki so na voljo za uveljavljanje točk, in število nagradnih točk, ki so potrebne za uveljavljanje nagrade, določi in članom sporoči Agoda. Agoda bo vodila postopek za uveljavljanje nagrade, kar pomeni zamenjavo nagradnih točk člana za določeno nagrado.

29. Točke, ki so bile pridobljene pri rezervaciji brez možnosti povračila, se v primeru odpovedi ne bodo vrnile.

30. Nagradne točke iz dveh različnih računov ne morejo biti združene in uporabljene za pridobitev nagrade.

31. Hotelske rezervacije nagrad Agoda bodo predmet tarife, pogodbe in politike hotela, v katerem naj bi člani bivali.

32. Oblika nagrade je predmet sprememb, ukinitev ali omejitev po lastni presoji Agode, s predhodnim obvestilom ali brez njega. Število nagradnih točk, potrebnih za uveljavljanje nagrade, se lahko znatno poveča, nagrade so lahko preklicane, kadar koli pa se lahko uvede omejitev na katero koli nagrado ali uveljavitev. Zbrane nagradne točke članom programa ne dajejo pravic v zvezi s kakršnimi koli nagradami ali programom. Nagrade so veljavne le pri ponudnikih namestitev, ki sodelujejo v programu nagrajevanja Agoda in katere določi Agoda. Sodelujoči ponudniki namestitev bodo jasno označeni z logotipom nagrad Agoda, postopek rezervacije pa bo pokazal, če je nagradne točke mogoče uveljaviti ali jih pridobiti. Agoda ne odgovarja za morebitne spremembe, katerih posledica je odpoved sodelovanja ponudnika namestitve v programu.

33. Agoda v nobenem primeru ne odgovarja za kakršne koli davčne posledice, ki so lahko rezultat posameznikovega sodelovanja v programu. Vsak član je sam odgovoren za plačilo vseh plačljivih davkov in ugodnosti, pridobljenih kot rezultat sodelovanja v programu, za pridobitev, pretvorbo, posedovanje in/ali uporabo nagradnih točk ter za vse potrebne vloge in obveznosti poročanja. Člani naj se s svojim davčnim svetovalcem posvetujejo glede zbiranja, pretvorbe in uporabe nagradnih točk.

34. Dobavitelji so lahko kadarkoli, s predhodnim obvestilom ali brez njega, dodani ali odstranjeni iz programa. V primeru, da je dobavitelj odstranjen iz programa, bo član na računu obdržal nagradne točke, ki si jih je zaslužil preko dobavitelja.


Agoda.com je del skupine The Priceline Group, svetovni lider v spletnih turističnih rezervacijah & podobnih storitvah.

AS-AGWEB-3C07