Refreshing Session...

Regler och villkor

Allmänna villkor

Följande villkor utgör grunden för Agodas bonusprogram. Syftet med dessa villkor är att skydda dig, medlemmarna i Agodas bonusprogram, Agoda Company Pte Ltd [Agoda], delaktiga medlemmar i Agoda Travel Network och dess anslutna bolag. Ditt deltagande i programmet regleras av dessa villkor, och det är ditt eget ansvar att läsa och förstå samtliga av dem. För mer information, kontakta Agodas kundtjänst eller en webbsida med delaktighet i Agoda Travel Network, inklusive agoda.se.

Genom att gå med i Agodas bonusprogram, använda poäng eller dra nytta av någon av programmets aspekter samtycker du till att vara förbunden att rätta dig efter dessa riktlinjer. Dessa programvillkor kan inte ersättas eller ändras, förutom om det sker skriftligen och är utfört av Agoda Company Pte Ltd.

Allmänna villkor

1. Medlemskap i Agodas bonusprogram och förmåner som erhålls därigenom erbjuds efter eget godtycke av Agoda Company Pte Ltd och dess anslutna bolag. Agoda har när som helst rätt att avsluta programmet eller ändra programmets regler, villkor, förmåner eller bonusnivåer, helt eller delvis, med eller utan förvarning, även om ändringarna påverkar värdet av redan erhållna poäng. Agoda kan, bland annat, dra tillbaka, begränsa, ändra eller avbryta specialerbjudanden för medlemmar, höja poängnivån som krävs för en hotellbokning, ändra eller reglera möjligheten att överlåta bonuspoäng eller förmåner, lägga till ett obegränsat antal datum när erbjudanden inte gäller, eller begränsa antalet tillgängliga hotellbokningar och specialerbjudanden på valfritt antal anläggningar. Medlemmar i Agodas bonusprogram kan, när de samlar bonuspoäng, inte förlita sig på ett specialerbjudandes eller en bonusnivås fortsatta tillgänglighet, och medlemmar kanske inte lyckas få alla specialerbjudanden som erbjuds eller använda bonuspoäng på alla anläggningar.

2. Deltagande i Agoda bonusprogram ("programmet") lyder under de regler och villkor, regleringar, policys och förfaringssätt ("programregler") som Agoda, från en gång till en annan, kan ta i bruk efter eget godtycke. Agoda har ensamrätt att tolka och tillämpa programreglerna. Underlåtenhet att följa programreglerna, missbruk av programmets förmåner, uppträdande som kan verka skadligt för Agodas intressen eller oriktigt framställande av information som har lämnats till Agoda eller dess anslutna bolag som utförs av en medlem, eller annan person som handlar å medlemmens vägnar, kan resultera i att hans/hennes medlemskap sägs upp eller ogiltigförklarandet av samlade poäng och förmåner, eller bådadera.

3. Agoda förbehåller sig rätten att när som helst granska Agodas bonuskonton, utan att meddela medlemmarna, i syfte att säkerställa att programreglerna efterföljs. Om granskningen av ett konto avslöjar tvivelaktigheter eller möjliga regelbrott kan behandlingarna av begäranden om utlösande av premier/förmåner skjutas upp tills granskningen är klar.

4. Varje medlem ska själv ansvara för att hålla sig underrättad om programreglerna och antalet poäng på hans/hennes konto. Agoda ska försöka underrätta aktiva medlemmar om olika angelägenheter på sätt som kan anses lämpliga, till exempel via kontoöversikter, nyhetsbrev och Agodas webbsida, men Agoda ska inte kunna hållas ansvariga om underrättanden uteblir.

5. Förvärvande/samlande av bonuspoäng och inlösande av dessa poäng lyder under särskilda programregler som bestäms av Agoda. Varje medlem är själv ansvarig för att läsa detta material i syfte att förstå hans/hennes rättigheter och skyldigheter i programmet. Inga poäng, förmåner eller premier som har tjänats ihop eller erhållits i programmet kan överlåtas eller föras över.

6. Agodas bonusprogram är konstruerat i syfte att endast enskilda medlemmar ska deltaga och få förmåner. Endast enskilda individer har rätt till medlemskap i Agodas bonusprogram, och varje medlem kan vara innehavare till endast ett konto. Öppnande av flera konton är anledning till avslutade konton/medlemskap.

Endast medlemmen vars namn står som kontoinnehavare kommer ha tillgång till personlig kontoinformation. Anslutna samarbetspartners till Agoda och medarbetare hos Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. eller något helägt dotterbolag till dessa bolag har inte rätt att deltaga i Agodas bonusprogram.

7. SAMLADE BONUSPOÄNG UTGÖR INTE TILLGÅNGAR FÖR MEDLEMMAR OCH HAR INGET VÄRDE UTANFÖR PROGRAMMET. BONUSPOÄNG ÄR ETT TILLGODOHAVANDE SOM AGODA NÄR SOM HELST KAN ÅTERKALLA, I ENLIGHET MED VAD SOM ANGES HÄRI. BONUSPOÄNG KAN INTE VÄXLAS IN MOT PENGAR, TILLDELADE, TILLBYTTA ELLER ÖVERFÖRDA, FÖRUTOM I FALLEN SOM ANGES HÄRI. BONUSPOÄNG ÄR INTE ÖVERLÅTBARA VID DÖDSFALL, SOM EN DEL I ETT CIVILRÄTTSMÅL ELLER ANNAT JURIDISKT ÄRENDE.

8. Den personliga information som samlas in från dig i samband med Programmet kommer att användas i enlighet med (a) sekretesspolicyn för den tillämpliga webbsidan där du är medlem. Klicka här för att se sekretesspolicyn för www.Agoda.se. Information som lämnas av en medlem kan överföras till och från en leverantör (dvs. ett hotell) för att främja medlemmens deltagande i Programmet. För att få vetskap om hur en leverantör kan komma att använda denna information, var god läs den leverantörens sekretesspolicy.

9. Agoda förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet för varje medlem som använder programmet på ett sätt som strider mot dessa regler och villkor eller någon nationell, federal, provinsiell, regional eller lokal lag, stadga, förordning, princip eller föreskrift. Avslutat medlemskap kan resultera i förlust av samtliga intjänade bonuspoäng och förmåner. I tillägg till avslutat medlemskap i programmet ska Agoda ha rätt att, efter eget omdöme, vidta lämpliga administrativa och/eller laga åtgärder, inklusive brottsåtal, när man bedömer det vara nödvändigt.

10. Varje försök att underminera programmets verksamhet kan strida mot strafflagstiftningen och civillagstiftningen. I händelse av sådant försök förbehåller Agoda sig rätten att söka ersättning, i den fulla utsträckning lagen tillåter, från personen/personerna som genomförde försöket. Om Agoda i något fall inte driver igenom någon av dessa regler och villkor ska det inte tolkas som uppgivandet av denna, eller någon annan, bestämmelse.

11. Alla frågor och dispyter angående en individs berättigande till deltagande i programmet, anskaffande, användande eller omsättande av bonuspoäng, eller huruvida en medlem handlar i enlighet med dessa regler och villkor, kommer att avgöras av Agoda, helt efter eget omdöme.

12. Om någon del av dessa regler och villkor fastställs vara ogiltig av behörig domstol skall den ogiltiga delen avskiljas från resten av dessa regler och villkor, vilka, förutom den ogiltiga delen, är fortsatt giltiga.

13. Dessa regler och villkor ska tolkas i enlighet med singaporiansk lagstiftning, oavsett var ansökan om medlemskap har gjorts av medlemmen eller varifrån ansökan har skickats till Agoda. I alla rättsliga åtgärder eller övriga juridiska processer beträffande något ärende eller spörsmål med samband till dessa regler och villkor eller medlemskap lyder medlemmen under Singapores icke-exklusiva jurisdiktion.

Förbud mot försäljning eller byteshandel

14. Försäljning av, eller byteshandel med, bonuspoäng, premier eller förmåner som utförs av någon annan än Agoda är uttryckligen förbjudet. Alla bonuspoäng, premier eller förmåner som har överförts, tilldelats eller sålts i strid med programreglerna kan konfiskeras eller dras tillbaka, i tillägg till de övriga straff som medlemmen kan få i samband med regelbrott.

Nyttjandet av hotellbokningar som har förvärvats genom inköp, byteshandel eller andra sätt som strider mot programreglerna kan resultera i att bokningarna avbokas och att gästen vars namn bokningen genomfördes i nekas tillträde till hotellet samt, efter Agodas omdöme, att hotellvistelsen bara kan genomföras efter att ett lämpligt belopp har betalats.

Account Activity

15. Any member who fails at any time to engage in account activity for a period of twenty-four (24) consecutive months is subject to termination of his or her membership and forfeiture of all accrued Rewards Points.

16. "Account activity," for purposes of these Rules, shall be deemed to occur when a member accrues Rewards Points in his or her account in any manner set forth in these Rules, or as otherwise approved by Agoda, or when the member redeems any Agoda Rewards or partner award by the use of Rewards Points in the member's account.

Förvärvning av bonuspoäng

17. Endast medlemmar i Agodas bonusprogram är berättigade att tjäna bonuspoäng i programmet genom att begagna sig av de metoder för att tjäna bonuspoäng som är godkända inom programmet. En medlem kan inte tjäna bonuspoäng i syfte att de ska användas i utbyte mot tjänster, vare sig det gäller hotellbokningar eller annat, av någon annan person, organisation eller något djur eller föremål.

18. För tillfället kan bonuspoäng förvärvas genom att göra en hotellbokning genom agoda.se eller någon annan webbsida som tillhör Agoda Travel Network och använda ett godkänt kreditkort för att betala för bokningen. Bonuspoäng kan även förvärvas genom att köpa tjänster eller varor för redan förvärvade bonuspoäng. Agoda förbehåller sig uttryckligen rätten att införa ytterligare metoder för att förvärva bonuspoäng, att ta bort någon eller alla av de för tillfället godkända metoderna, eller att utesluta specifika sorters överföringar från förvärvandet av bonuspoäng. För att få bonuspoäng av att göra en hotellreservation måste du logga in med ett giltigt användarnamn och lösenord. Bonuspoäng kommer endast att ges till en medlems konto om man gjort minst en bokning innan 1 april, 2014.

19. Bonuspoäng kan endast erhållas för faktiska hotellvistelser som genomförts av en medlem efter medlemmens officiella registreringsdatum, och poängen kan endast tilldelas medlemmens konto. Bonuspoäng som har erhållits för en genomförd hotellbokning kommer att föras upp på medlemmens konto 30 dagar efter det datum då utcheckningen från hotellet skedde. Bonuspoäng kommer endast att erhållas för hotellbokningar som verkligen har gjorts av medlemmen. Inga bonuspoäng kommer att erhållas vid hotellavbokningar.

20. Bonuspoäng kan endast erhållas för genomförda, betalda hotellbokningar på deltagande hotellanläggningar. Antalet bonuspoäng ska bestämmas av kontantvärdet som medlemmen har betalat. Kontantvärdet är det belopp som medlemmens kreditkort debiteras med, justerat för eventuella återbetalningar, krediteringar, korrigeringar eller overifierbar aktivitet.

Premier-medlemmar ska erhålla 20 bonuspoäng för varje dollar deras kreditkort debiteras med. Elite75-medlemmar ska erhålla 31,25 bonuspoäng för varje dollar deras kreditkort debiteras med.

21. Om Agoda eller någon av Agodas samarbetspartners i Agodas bonusprogram orättmätigt nekar en medlem erhållande av bonuspoäng eller förmåner begränsas återbetalningsskyldigheten till motsvarigheten till de bonuspoäng och förmåner som felaktigt nekades medlemmen.

22. Agodas bonuspoäng kommer endast krediteras för behöriga publicerade priser, inte för hotell med vilka Agoda enbart har ett provisionsavtal, hyrobjekt eller biljetter, branschrabatter, gruppriser eller särskilda erbjudandepriser. Agodas bonuspoäng kommer inte att delas ut för några kreditkortsdebiteringar som görs direkt av hotellet.

23. Endast personen som ingår avtal för hotellbokningar erhåller bonuspoäng för dessa tjänster.

24. Agoda förbehåller sig rätten att när som helst göra bonuspoäng och specialerbjudanden tillgängliga för endast vissa medlemmar, baserat på bokningshistorik och bokningsaktivitet, geografisk plats, programdeltagande eller andra faktorer som Agoda bestämmer, helt efter eget omdöme.

25. Agoda kommer i de flesta fall kreditera sina medlemmars konton med rättmätigt tjänade bonuspoäng. Varje medlem har dock själv ansvar för att säkerställa sig om att han/hon har erhållit bonuspoängen på ett korrekt vis. I fall där en medlem hävdar att han/hon har förtjänat bonuspoäng men inte erhållit dem, eller i andra fall där Agoda anser att verifikation behövs, förbehåller Agoda sig rätten att avkräva medlemmen bevis på att han/hon har förtjänat bonuspoäng, inklusive, men ej begränsat till, kopior på kvitton eller liknande dokumentation som verifierar varje transaktion som påstås ha genomförts. Varje anspråk på bonuspoäng som görs av en medlem måste, tillsammans med bevis för att dessa bonuspoäng rättmätigt har förtjänats, vara Agoda tillhanda inom tolv månader efter det datum då bonuspoängen påstås ha förtjänats.

Giltighetstid för bonuspoäng

26. Bonuspoäng som har samlats på en medlems konto skall förbli på kontot tills de löses in mot en premie eller tills deras giltighetstid löper ut, vilket scenario som än inträffar först.

27. De bonuspoäng som tjänas under ett och samma kalenderår förblir giltiga fram till den 31 december nästföljande kalenderår. Under varje kalenderår måste de bonuspoäng vars giltighetstid löper ut det året lösas in mot en premie senast den 31 december samma år. Under varje kalenderår kommer de poäng vars giltighetstid löper ut samma år, och som inte har lösts in senast den 31 december det året, förklaras ogiltiga och tas bort från medlemmens konto. Konton som inte har krediterats med några bonuspoäng under en sammanhängande 2-årsperiod betecknas som inaktiva, och Agoda förbehåller sig rätten att stänga sådana konton efter att giltighetstiden för eventuella återstående bonuspoäng har löpt ut.

I fall där bonuspoäng, oavsett vilken anledningen är, tas bort från ett konto, såsom för inlösande mot premie, och senare returneras till kontot, ska inte returneringen av bonuspoängen betecknas som kontoaktivitet.

Utlösande av premier

28. Vilka premier som ska finnas tillgängliga att lösa ut, och antalet bonuspoäng som behövs för att lösa ut varje premie, kommer att bestämmas av Agoda och offentliggöras för medlemmarna. Agoda skall fastställa proceduren för utlösande av premier, men "utlösande" skall i stort sett innebära inväxlandet av bonuspoäng, som finns på en medlems konto, mot en specificerad premie.

29. De poäng som blivit inlösta när du gjort en icke-återbetalningsbar bokning blir inte returnerade vid en avbokning.

30. Bonuspoäng som tjänas på två eller fler olika konton kan inte läggas ihop för att lösa ut någon premie.

31. En hotellbokning inom Agodas bonusprogram kommer att vara föremål för de taxor, avtal och boendepolicys som gäller på anläggningen där medlemmen har planerat att bo.

32. Premiestrukturen är föremål för ändringar, återkallningar eller begränsningar efter Agodas eget godtycke, med eller utan förvarning. Antalet bonuspoäng som krävs för att lösa ut en premie kan öka avsevärt, premier kan dras tillbaka och restriktioner gällande premier och utlösandet av dem kan införas vid vilken tidpunkt som helst. Samlandet av bonuspoäng ger inte programmedlemmar några lagstadgade rättigheter beträffande några premier eller programmet. Premier skall endast vara giltiga på hotellanläggningar som deltar i Agodas bonusprogram, i enlighet med vad som är bestämt av Agoda. Deltagande anläggningar kommer tydligt visa logotypen för Agodas bonusprogram och under bokningsprocessen kommer det tydligt framgå om bonuspoäng kan förvärvas eller lösas in. Agoda ska inte kunna hållas ansvarigt för förändringar som resulterar i att en deltagande anläggning drar sig ur programmet.

33. Agoda skall inte på något sätt kunna hållas ansvarigt för eventuella skattepåföljder som inträffar på grund av en medlems deltagande i programmet. Varje medlem ansvarar själv för betalandet av alla förfallna skatter och anskaffade förmåner som är resultatet av en sådan medlems deltagande i programmet och förvärvandet, omsättandet, innehavet och/eller användandet av bonuspoäng och för alla tillämpliga rapporter och uppgifter som skall lämnas in till behörig myndighet. Varje medlem bör konsultera sin skatterådgivare angående förvärvandet, omsättandet och användandet av bonuspoäng.

34. Leverantörer kan när som helst läggas till eller tas bort från programmet, med eller utan förvarning. I händelse av att en leverantör tas bort från programmet kommer medlemmarna att få behålla alla eventuella kvarvarande poäng på sina konton som förvärvades genom den borttagna leverantören.


Agoda är en del av The Priceline Group, världsledande inom resor och relaterade tjänster online.

AS-AGWEB-3B06