Refreshing Session...

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้เป็นหลักเกณฑ์ของโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ด ข้อกำหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองท่าน ซึ่งเป็นสมาชิกของอโกด้ารีวอร์ด รวมทั้งสมาชิกที่เข้าร่วมกับ Agoda Travel Network และบริษัทพันธมิตรการเข้าร่วมโปรแกรมของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อศูนย์บริการอโกด้ารีวอร์ดหรือเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกใน Agoda Travel Network ซึ่งได้แก่ agoda.co.th

การสมัครเป็นสมาชิกโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ด การทำธุรกรรมโดยใช้แต้มสะสม หรือการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมในลักษณะใดๆก็ตาม ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ กฎเกณฑ์ของโปรแกรมไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้เว้นแต่จะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Agoda Company Pte Ltd.

เงื่อนไขทั่วไป

1. สมาชิกภาพของอโกด้ารีวอร์ดและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Agoda Company Pte Ltd และบริษัทที่เป็นพันธมิตรและ อโกด้ามีสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของโปรแกรมข้อกำหนดสิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการเข้าร่วมหรือระดับของรางวัลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามถึงแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกับมูลค่าของเเต้มสะสมที่มีอยู่ อโกด้าสามารถเพิกถอนจำกัด ปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อเสนอพิเศษเฉพาะสมาชิกเพิ่มระดับแต้มที่ต้องใช้สำหรับการจองโรงแรม เปลี่ยนแปลงหรือกำหนดการโอนแต้มสะสมหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มจำนวนวันที่ไม่สามารถให้ราคาพิเศษได้โดยไม่จำกัดหรือสามารถจำกัดจำนวนการจองโรงแรมและข้อเสนอพิเศษสำหรับโรงแรมใดๆ หรือทั้งหมด สมาชิกอโกด้ารีวอร์ดอาจไม่สามารถใช้แต้มที่มีการสะสมกับข้อเสนอพิเศษหรือระดับของรางวัลที่มีอยู่ และสมาชิกไม่สามารถรับข้อเสนอพิเศษทั้งหมดหรือใช้แต้มสะสมกับทุกโรงแรมได้

2. การเข้าร่วมโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ด ("โปรแกรม") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อบังคับนโยบายและขั้นตอน ("กฎเกณฑ์ของโปรแกรม") ที่อโกด้าอาจนำมาใช้ในเป็นบางครั้งตามที่เห็นสมควร อโกด้ามีสิทธิ์ในการตีความและบังคับใช้กฎเกณฑ์ของโปรแกรมแต่เพียงผู้เดียวการที่สมาชิกหรือบุคคลที่กระทำการในนามของสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโปรแกรมใช้สิทธิพิเศษของโปรแกรมอย่างไม่ถูกต้องกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของ อโกด้า หรือการบิดเบือนข้อมูลของอโกด้า หรือพันธมิตร อาจส่งผลให้สิ้นสุดสมาชิกภาพถูกยกเลิกแต้มสะสมที่มีอยู่ ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ หรือทั้งสองอย่าง

3. อโกด้าขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีอโกด้ารีวอร์ดทั้งหมดได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกของโปรแกรมทราบในกรณีที่การตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงข้อขัดแย้งหรือการละเมิดการดำเนินการตามคำขอแลกของรางวัลอาจเกิดความล่าช้าหรือถูกระงับไว้จนกว่าการตรวจสอบจะสิ้นสุดลง

4. ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนที่ต้องทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของโปรแกรมและจำนวนแต้มสะสมที่มีอยู่ในบัญชีของตน อโกด้าจะพยายามแจ้งให้สมาชิกทราบถึงผลประโยชน์ต่างๆที่สำคัญด้วยวิธีการที่เหมาะสมเช่นรายการสรุปทางบัญชีจดหมายข่าวและเว็บไซต์ แต่อโกด้าไม่มีส่วนรับผิดชอบหากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

5. การสะสมแต้มและการนำแต้มไปแลกของรางวัลอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของโปรแกรมเฉพาะที่ออกโดยอโกด้า สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องอ่านเอกสารเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจในสิทธิและความรับผิดชอบของตนตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม แต้มสิทธิประโยชน์ของรางวัลที่ได้รับจากโปรแกรมไม่สามารถโอนหรือมอบให้กันได้

6. โปรแกรมอโกด้ารีวอร์ดใช้เพื่อรักษาประโยชน์และการมีส่วนร่วมของสมาชิกเท่านั้น เฉพาะบุคคลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกของอโกด้ารีวอร์ด และสมาชิกแต่ละคนสามารถมีบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชี บัญชีที่ซ้ำกันจะถูกยกเลิก

เฉพาะสมาชิกที่มีชื่อตามบัญชีเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบัญชีส่วนบุคคลหุ้นส่วนที่เป็นพันธมิตรของอโกด้า ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ด

7. แต้มที่สะสมไว้ไม่ถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิกและไม่มีมูลค่านอกเหนือจากในโปรแกรมรีวอร์ด อโกด้ามีสิทธิที่จะยกเพิกถอนแต้มสะสมได้ตลอดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น แต้มสะสมอโกด้ารีวอร์ดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด มอบหมาย แลกเปลี่ยน หรือโอนได้ เว้นแต่มีการระบุไว้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้กันได้ในกรณีเสียชีวิต เป็นเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หรือลักษณะอื่นตามที่กฎหมายบังคับ

8. ข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ดจะถูกนำไปใช้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายส่วนบุคคลของ www.agoda.co.th ข้อมูลของสมาชิกอาจได้รับการส่งไปยังหรือรับกลับมาจากซัพพลายเออร์ (เช่น โรงแรม) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกของอโกด้ารีวอร์ด กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์เพื่อทราบถึงวิธีที่ซัพพลายเออร์นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้

9. อโกด้าของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกทุกคนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกฎหมายสหพันธ์ กฎหมายรัฐ กฎหมายจังหวัด กฎหมายเขตปกครอง หรือกฎหมายท้องถิ่น บทบัญญัติ ข้อบังคับ แนวนโยบาย หรือกฤษฎีกา การขาดจากการเป็นสมาชิกภาพอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียแต้มสะสม ผลประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ทั้งหมด นอกเหนือจากการยกเลิกการเป็นสมาชิกภาพแล้ว อโกด้ายังมีสิทธิในการดำเนินการจัดกรและ/หรือดำเนินการด้านกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการฟ้องคดีอาญาตามที่อโกด้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

10. ความพยายามโดยบุคคลใดก็ตามเพื่อลดทอนการดำเนินงานอันชอบธรรมของโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ดอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญา และหากมีความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้น อโกด้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลนั้นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด การที่อโกด้ามิได้บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เรียกร้องหรือสละสิทธิ์บทบัญญัติอื่นๆ

11. คำถามหรือข้อโต้แย้งทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ด การได้รับแต้ม การใช้แต้ม หรือการแลกแต้มอโกด้ารีวอร์ด หรือการปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิกจะได้รับการตัดสินตามที่อโกด้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

12. หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจตัดสินคดี ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มที่

13.ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการตีความสอดคล้องกับกฎหมายของสิงคโปร์ไม่ว่าการสมัครเป็นสมาชิกภาพจะเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการส่งมายังอโกด้าจากที่ใด ในการดำเนินการหรือขั้นตอนทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือความเป็นสมาชิกภาพ สมาชิกจะยื่นเรื่องแก่ศาลที่่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่่วไปของสิงคโปร์

การห้ามการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน

14. อโกด้าไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนแต้มสะสม ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากมีการระบุไว้อย่างชัดแจ้ง การโอน มอบหรือขายแต้มสะสม ของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์ของโปรแกรมนอกจากจะทำให้สมาชิกถูกลงโทษในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดแล้ว สมาชิกยังอาจถูกริบหรือยกเลิกแต้มด้วย

การใช้การจองโรงแรมที่ได้มาโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการกระทำอื่นๆ ที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของโปรแกรมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองโรงแรมการปฏิเสธให้เข้าพักในโรงแรมเนื่องจากชื่อของแขกที่มีการจองถูกระงับไว้ตามที่อโกด้าพิจารณาเห็นสมควร และการเข้าพักในโรงแรมสามารถทำได้เมื่อมีการชำระเงินในราคาที่เหมาะสมเท่านั้น

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

15. สมาชิกที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นระยะเวลายี่สิบสี่เดือน (24) ติดต่อกันถือเป็นอันสิ้นสุดสมาชิกภาพและมีการริบแต้มสะสมที่ค้างอยู่ทั้งหมด

16. "รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี" ตามวัตถุประสงค์ของกฎเกณฑ์เหล่านี้ จะถือว่าเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกได้รับแต้มสะสมในบัญชีของตนตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์หรือในรูปแบบอื่นที่มีการอนุมัติจากอโกด้า หรือเมื่อสมาชิกใช้แต้มสะสมในบัญชีของสมาชิกเพื่อแลกรับของรางวัลจากอโกด้ารีวอร์ดหรือของรางวัลจากหุ้นส่วน

การเพิ่มแต้มสะสม

17.เฉพาะสมาชิกของอโกด้ารีวอร์ดเท่านั้นที่มีสิทธิเพิ่มแต้มสะสมในโปรแกรมด้วยการเพิ่มแต้มสะสมตามที่กำหนดภายใต้โปรแกรมสมาชิกจะไม่ได้รับแต้มสะสมสำหรับการใช้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมหรือการใช้บริการรูปแบบอื่นของบุคคลอื่น สัตว์ วัตถุสิ่งของ หรือหน่วยงาน

18. ปัจจุบัน แต้มสะสมจะได้รับจากการจองโรงแรมผ่าน agoda.co.th หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของ Agoda Travel Network โดยการใช้บัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติให้ชำระเงินสำหรับการจอง หรือการซื้อสินค้า หรือบริการที่ทำให้ได้รับแต้มสะสม อโกด้าขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวิธีการสะสมแต้มเพิ่มเติม การยกเลิกวิธีการบางวิธีหรือทั้งหมดที่ยอมรับกันในปัจจุบันหรือการกำหนดให้ธุรกรรมบางอย่างไม่สามารถสะสมแต้มได้ สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบโดยกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพื่อรับแต้มสะสมอโกด้ารีวอร์ดจากการจองห้องพัก สมาชิกจะได้รับแต้มสะสมในบัญชีผู้ใช้เมื่อจองห้องพักอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 เท่านั้น

19.สมาชิกจะได้รับแต้มสะสมเมื่อมีการเข้าพักในโรงแรมตามจริงหลังจากวันที่สมาชิกลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเท่านั้นและสามารถใช้ได้เฉพาะกับบัญชีของสมาชิกแต้มสะสมที่ได้รับจากการจองโรงแรมจะถูกนำเข้าบัญชีของสมาชิกภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงแรม แต้มสะสมจะถูกนำเข้าบัญชีเฉพาะเมื่อสมาชิกได้ทำการจองห้องพักตามจริงเท่านั้น สมาชิกจะไม่ได้รับแต้มสะสมเมื่อมีการยกเลิกการจองโรงแรม

20. สมาชิกจะได้รับแต้มสะสมเมื่อการจองห้องพักกับโรงแรมที่เข้าร่วมเสร็จสมบูรณ์และมีการชำระเงินแล้ว จำนวนของแต้มสะสมที่ได้รับจะคิดตามมูลค่าเงินสดที่สมาชิกชำระค่าจอง มูลค่าเงินสดคือจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากบัตรเครดิตของสมาชิก ยอดเงินที่มีการปรับยอดจากการขอคืนเงิน การคืนเงิน การปรับเปลี่ยน หรือกิจกรรมที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

สมาชิกพรีเมียร์จะได้รับแต้มสะสมที่อัตรา 20 คะแนนสำหรับทุกหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่ชำระผ่านบัตรเครดิต สมาชิก Elite75 จะได้รับแต้มสะสมที่อัตรา 31.25 คะแนนสำหรับทุกหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

21. หากอโกด้าหรือหุ้นส่วนของอโกด้ารีวอร์ดปฏิเสธที่จะให้แต้มสะสมหรือสิทธิประโยชน์กับสมาชิกอย่างไม่ถูกต้อง ความรับผิดจะถูกจำกัดเท่ากับแต้มสะสมหรือสิทธิประโยชน์

22. แต้มของอโกด้ารีวอร์ดจะถูกนำเข้าบัญชีตามอัตราราคาที่มีการเผยแพร่อย่างถูกต้องเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับโรงแรมที่อโกด้ามีข้อตกลงเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นการเข้าพักฟรี ค่าเช่า หรือตั๋วส่วนลดสำหรับพนักงานบริษัท อัตราราคาแบบกลุ่ม หรือราคาโปรโมชั่นพิเศษ แต้ม อโกด้ารีวอร์ดจะใช้ไม่ได้กับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตให้กับโรงแรมโดยตรง

23. เฉพาะผู้ที่ทำข้อตกลงการจองโรงแรมเท่านั้นที่จะได้รับแต้มสะสมสำหรับบริการดังกล่าว

24. อโกด้าขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดแต้มโบนัสและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ให้สมาชิกบางคนเลือก ตามประวัติการจองและกิจกรรมการจองตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ การเข้าร่วมโปรแกรม หรือปัจจัยอื่นๆ ตามที่อโกด้าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

25. ส่วนใหญ่แล้ว อโกด้าจะนำแต้มสะสมที่ได้รับเพิ่มเข้าบัญชีของสมาชิกอย่างไรก็ตาม ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในการตรวจสอบว่าแต้มสะสมของตนถูกนำเข้าบัญชีอย่างถูกต้อง เมื่อสมาชิกยืนยันว่าได้รับแต้มสะสม แต่ไม่มีการนำเข้าบัญชีหรือในกรณีที่ อโกด้าเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบ อโกด้าขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานแต้มสะสมที่ได้รับจากสมาชิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำเนาของใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารที่เหมือนกัน ซึ่งสามารถยืนยันการทำธุรกรรมที่มีการเรียกร้องอโกด้า ต้องได้รับคำร้องขอแต้มสะสมจากสมาชิกและหลักฐานของแต้มสะสมภายในเวลาสิบสองเดือนหลังจากวันที่มีการร้องขอแต้มสะสมที่จะได้รับ

การหมดอายุของแต้มสะสม

26. แต้มสะสมที่ค้างอยู่ในบัญชีของสมาชิกจะได้รับการรักษาไว้ในบัญชีจนกว่าจะถูกใช้เพื่อแลกของรางวัลหรือแต้มหมดอายุแล้วแต่อย่างใดจะมาถึงก่อน

27. แต้มสะสมทั้งหมดของอโกด้ารีวอร์ดที่ได้รับในหนึ่งรอบปีปฏิทิน จะสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของรอบปีปฏิทินถัดไป แต้มที่หมดอายุลงไม่สามารถนำกลับมาใช้อีกและจะถูกตัดออกจากบัญชี แต้มที่จะหมดอายุและไม่ได้นำมาแลกของรางวัลภายในวันที่ 31 ธันวาคมจะถือเป็นโมฆะและถูกตัดออกจากบัญชี บัญชีที่มียอดยกมาของแต้มสะสมซึ่งครบกำหนดสามปีจะมีสถานะเป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวและ อโกด้าขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีหลังจากแต้มสะสมที่มีอยู่หมดอายุลง

ในกรณีที่แต้มสะสมถูกหักออกจากบัญชีเพื่อแลกรับของรางวัลและมีการคืนให้ในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามการคืนแต้มสะสมกลับเข้าบัญชีจะไม่นับเป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี

การแลกแต้มสะสม

28. อโกด้าจะเป็นผู้กำหนดของรางวัลที่สามารถแลกและจำนวนแต้มสะสมที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการและจะประกาศให้สมาชิกทราบ อโกด้าจะกำหนดขั้นตอนในการแลกของรางวัลbแต่โดยทั่วไปแล้วการแลกของรางวัลหมายถึงการแลกแต้มสะสมในบัญชีของสมาชิกกับของรางวัลที่ระบุไว้

29. ท่านจะไม่ได้รับแต้มคืนในกรณีที่ท่านยกเลิกการจองห้องพักที่ใช้แต้มสะสมแลกมาและไม่สามารถขอเงินคืนได้

30. แต้มสะสมที่มีอยู่ในบัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไปไม่สามารถนำมารวมกันเพื่อแลกรับของรางวัล

31. การจองโรงแรมของอโกด้ารีวอร์ดจะอยู่ภายใต้นโยบายการจัดเก็บภาษี การทำสัญญาและเงื่อนไขการอำนวยความสะดวกของโรงแรมที่สมาชิกกำหนดจะเข้าพัก

32. โครงสร้างของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือมีข้อจำกัดตามที่อโกด้าพิจาณาเห็นสมควร ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม อโกด้าสามารถเพิ่มยอดแต้มสะสมที่ใช้แลกของรางวัล เพิกถอนของรางวัลใดๆ และสามารถกำหนดข้อจำกัดสำหรับของรางวัลหรือการแลกได้ตลอดเวลา การสะสมแต้มไม่ได้หมายความว่าสมาชิกของโปรแกรมมีสิทธิ์ในของรางวัล หรือโปรแกรม ของรางวัลสามารถใช้ได้เฉพาะกับโรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ด ตามที่อโกด้ากำหนดไว้เท่านั้น โรงแรมที่เข้าร่วมรายการจะมีโลโก้อโกด้ารีวอร์ดปรากฏอย่างเด่นชัด และระบบการจองจะแสดงอย่างชัดเจนว่าแต้มสะสมสามารถแลกเป็นของรางวัลหรือสะสมแต้มได้ อโกด้าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้โรงแรมที่ร่วมรายการต้องออกจากโปรแกรม

33. อโกด้าจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณีต่อภาษีที่เกิดตามมาภายหลัง ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่สมาชิกสมัครเข้าร่วมโปรแกรมอโกด้ารีวอร์ด สมาชิกแต่ละท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการชำระภาษีเงินได้และผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมและการได้รับแต้ม การแลกแต้ม การถือครองแต้ม และ/หรือการใช้แต้มอโกด้ารีวอร์ด และรับผิดชอบต่อการยื่นฟ้องและพันธะในการรายงานทั้งหมด สมาชิกควรปรึกษากับผู้ให้คำแนะนำด้านภาษีในเรื่องการสะสม การแลก และการใช้แต้มอโกด้ารีวอร์ด

34. โปรแกรมอโกด้ารีวอร์ดอาจมีการเพิ่มหรือลดซัพพลายเออร์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่มีการลดซัพพลายเออร์จากโปรแกรม สมาชิกจะยังคงถือครองแต้มสะสมที่ได้รับผ่านซัพพลายเออร์ดังกล่าว

**คำแปลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลเท่านั้น กรุณาอ้างอิงถึงหน้าภาษาอังกฤษในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างคำแปลกับข้อความต้นฉบับในภาษาอังกฤษ**


Agoda.com เป็นส่วนหนึ่งของ The Priceline Group ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์และบริการที่เกี่ยวข้องชั้นนำระดับโลก

AS-AGWEB-3B03