Refreshing Session...

Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Aşağıdaki hükümler Agoda Ödül Programı'nın temelini oluşturur. Bu hükümler sizi, Agoda Ödülleri üyelerini, Agoda Company Pte Ltd'yi [Agoda], Agoda Travel Network'ün katılımcı üyelerini ve bağlı ortaklıklarını korumayı amaçlamaktadır. Program üyeliğiniz bu hükümlere tabidir ve tamamını okuyup anlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için, lütfen Agoda Ödülleri Hizmet Merkezi veya agoda.com dahil, Agoda Travel Network'ün katılımcı siteleriyle iletişime geçin.

Agoda Ödül Programı'na katılarak, puanlarla işlem yaparak veya programın herhangi bir özelliğini kullanarak bu talimatların bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. Agoda Company Pte Ltd'nin yazılı izni haricinde bu program kuralları ikame edilemez ya da değiştirilemez.

Genel Koşullar

1. Agoda Ödülleri üyeliği ve kazançları Agoda Company Pte Ltd ve bağlı şirketlerinin takdirinde sunulmaktadır ve Agoda Programı sonlandırma ya da Program kurallarını, katılım veya ödül seviyeleri düzenlemelerini, kazançlarını, şartlarını, kısmen ya da tamamen, herhangi bir anda, haber vererek ya da vermeksizin, değişiklikler mevcut birikmiş Ödül Puanlarının değerini etkileyecek olsa dahi, değiştirme hakkına sahiptir. Agoda, başka şeylerin yanı sıra, herhangi bir Üyelere Özel Teklifi geri çekebilir, sınırlandırabilir, değiştirebilir ya da iptal edebilir; herhangi bir otel rezervasyonu için gereken puan seviyelerini artırabilir; Ödül Puanlarının ya da kazançlarının devredilebilirliğinde değişiklik ya da düzenleme yapabilir; sınırsız sayıda uygulama dışı tarih ekleyebilir; veya bazı veya tüm otellerde mevcut otel rezervasyonu ve özel teklif sayısını sınırlandırabilir. Agoda Ödülleri Üyeleri, Ödül Puanı biriktirirken herhangi bir Özel Teklif'in veya ödül seviyesinin sürekli mevcut olacağına güvenmemelidir ve üyeler tüm otellerde sunulan Özel Tekliflerin hepsini elde edemeyebilir ya da Ödül Puanlarını kullanamayabilirler.

2. Agoda Ödül Programına ("Program") katılım, Agoda'nın kendi takdirine bağlı olarak zaman zaman benimseyebileceği tüm şart ve koşullara, kurallara, politikalara ve prosedürlere ("Program Kuralları") tabi durumdadır. Agoda tek başına Program Kuralları'nı yorumlayıp uygulama hakkına sahiptir. Her türlü Program Kuralları'na aykırı hareket, Program ayrıcalıklarının herhangi bir biçimde kötüye kullanılması, Agoda'nın çıkarlarına aykırı her türlü fiil veya herhangi bir üye tarafından veya üye adına hareket eden bir başkası tarafından Agoda'ya veya ortaklarına sağlanan herhangi bir bilginin yanlış anlaşılması, üyeliğin sonlandırılmasına, tahakkuk etmiş puanların, ödüllerin ve kazançların iptaline veya her ikisine birden yol açabilir.

3. Agoda, Program Kuralları'na uygunluk bakımından tüm Agoda Ödülleri hesaplarını ve bunlardan herhangi birini, Program üyesine haber vermeden denetleme hakkını saklı tutar. Denetimde herhangi bir aykırılık ya da olası ihlal saptanması halinde, ödül puan kullanma taleplerinin yanıtlanması denetim bitene kadar ertelenebilir.

4. Her üye Program Kuralları ve hesabında biriken Ödül Puanları hakkında bilgi sahibi olmakla yükümlüdür. Agoda, etkin üyelerini, hesap özetleri, bültenler veya internet sitesi gibi çeşitli uygun yollarla farklı ilgi konuları hakkında bilgilendirecek, ancak bunu yapmaması durumunda herhangi bir sorumluluk altında bulunmayacaktır.

5. Ödül Puanların birikimi ve bu puanların kullanılması Agoda tarafından yürürlüğe koyulan belirli Program Kuralları'na tabidir. Her üye Program altındaki haklarını ve sorumluluklarını anlamak için bu maddeleri okumakla yükümlüdür. Program altında kazanılan veya verilen hiçbir puan, kazanç, ödül başkasına devredilemez ve tahsis edilemez.

6. Agoda Ödül Programı yalnızca bireysel üyelerin kazancı ve katılımı için sürdürülmektedir. Agoda Ödüllerine yalnızca kişiler kayıt olabilir ve her kişi yalnızca bir hesaba sahip olabilir. Çifte hesap açma iptal nedenidir.

Kişisel hesap bilgilerine yalnızca hesapta görünen addaki kişi erişim yetkisine sahiptir. Agoda bağlı ortakları ve Priceline.com, Agoda Company Ltd., Agoda Company Pte. Ltd. çalışanları veya bu şirketlerin yan kuruluşların tamamına sahip olan hiç kimse Agoda Ödül Programı'na katılamaz.

7. TAHAKKUK ETMİŞ ÖDÜL PUANLAR BİR ÜYENİN MÜLKÜ SAYILMAZ VE PROGRAM DIŞINDA BİR DEĞERLERİ YOKTUR. ÖDÜL PUANLAR, AGODA'NIN BURADA ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE İSTEDİĞİ ZAMAN İPTAL EDEBİLECEĞİ KREDİLERDİR. ÖDÜL PUANLAR NAKDE ÇEVRİLEMEZ, BURADA ÖNGÖRÜLEN HALLER DIŞINDA BAŞKASINA TAHSİS EDİLEMEZ, DEVREDİLEMEZ VE TAKASI YAPILAMAZ, ÖLÜM HALLERİNDE BİR AİLE HUKUKU YA DA BAŞKA BİR YASAL DÜZENLEME KONUSU OLARAK DEVREDİLEMEZ.

8. Program dolayısıyla elde edilen kişisel bilgileriniz üyesi olduğunuz sitenin ilgili (bir) gizlilik politikasına uygun şekilde kullanılacaktır. www.Agoda.com gizlilik politikasını görüntülemek için buraya tıklayın . Bir Üye tarafından girilen bilgiler Üye'nin Program'a katılımını kolaylaştırmak için bir Tedarikçi'ye (örn. otel) ve bir Tedarikçi'den devredilebilir. Bu bilgilerin bir Tedarikçi tarafından nasıl kullanılabileceğini öğrenmek için lütfen Tedarikçi'nin gizlilik politikasını okuyun

9. Agoda, bir Üyenin üyeliğine, Program'ı bu Şartlara ve Koşullara ya da herhangi bir federal, eyalet, bölgesel ya da yerel yasa, kanun, düzenleme, talimat ya da yönetmeliğe aykırı biçimde kullanması nedeniyle son verebilir. Sonlandırılan üyelik, kazanılan tüm Ödül Puanlar'ın kazançların ve ayrıcalıkların kaybedilmesine yol açabilir. Program üyeliğinin sonlandırılmasına ek olarak Agoda yalnızca kendi takdirine bağlı şekilde gerekli gördüğü hallerde, cezai yargılama da dahil uygun idari ve/veya kanuni girişimlerde bulunma hakkına sahiptir.

10. Herhangi bir kimsenin Program'ın kanuni işleyişine zarar verme yönündeki girişimleri ceza yasasının ve medeni yasanın ihlali olabilir ve böyle bir girişimin yapılması halinde Agoda, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde bu kişiden zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutar. Agoda'nın bu şart ve koşullardan herhangi birini uygulatamaması bunlardan ya da başka hükümlerden feragati anlamına gelmez.

11. Bir kişinin Program'a üye olup olamayacağı, Ödül Puanı kazanması, kullanımı, dönüştürmesi veya bir Üye'nin bu Şart ve Koşullar'a uyup uymadığı ile ilgili soru ve anlaşmazlıklar, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Agoda tarafından çözüme kavuşturulur.

12. Bu Şartlar ve Koşulların hükümlerinden herhangi biri yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunursa, bu hüküm bu Şartlar ve Koşullar'dan çıkarılacak, aksi takdirde tam olarak yürürlükte kalacaktır.

13. Bu Şartlar ve Koşullar, Üyelik başvurusunun nerede yapıldığından veya Agoda'ya nerede sunulduğundan bağımsız olarak Singapur Yasaları açısından ele alınacaktır. Üye, bu Şartlar ve Koşullar veya Üyelik ile ilgili her türlü konu veya meseleyle bağlantılı her türlü dava veya başka tür hukuki girişimi Singapur'un münhasır olmayan yargısı nezdinde gerçekleştirir.

Satış veya Takas Yasağı

14. Ödül Puanların, ödüllerin ya da kazançların Agoda'dan başkası tarafından satışı ya da takası kesinlikle yasaktır. Program Kuralları'na aykırı olarak devredilen, başkasına tahsis edilen veya satılan tüm Ödül Puanlar, ödüller veya kazançlar, üyeye ihlallerle ilgili cezaların uygulanmasının yanı sıra bunlara el konmasına ve iptal edilmelerine de yol açabilir.

Program Kuralları'na aykırı bir biçimde satış, takas veya başka yollarla elde edilen otel rezervasyonlarının kullanımı, rezervasyonların iptali, adına rezervasyon yaptırılan konuk adıyla otele girişe izin verilmemesi ve Agoda'nın takdiriyle, otel konaklamasının tamamlanmasına ancak geçerli fiyat ödendikten sonra izin verilmesi ile sonuçlanabilir.

Hesap Hareketliliği

15. Herhangi bir zamanda bir üyenin hesabında art arda 24 (yirmi dört) ay boyunca hesap hareketi olmadığı takdirde üyeliği sona erdirilir ve söz konusu üye tahakkuk etmiş tüm Ödül Puanlarını kaybeder.

16. Bu Kurallar bağlamında "hesap hareketliliği", bu Kurallar'da belirlenen ya da Agoda tarafından onaylanan herhangi bir yolla bir üye hesabına Ödül Puan tahakkuk ettirdiğinde veya üye, kendi hesabından Ödül Puan kullanarak Agoda ödülü veya ortak ödül puanını kullandığında gerçekleşmiş sayılır.

Ödül Puan Tahakkuku

17. Program altında tanınan tahakkuk yollarından birinden yararlanarak Program'da Ödül Puanı tahakkuk ettirme yetkisine yalnızca Agoda Ödülleri üyeleri sahiptir. Bir üye, otel rezervasyonu ya da başka hizmetlerin, başka kişiler, hayvanlar, nesneler ya da kuruluşlar tarafından kullanımı için Ödül Puan tahakkuk ettiremez.

18. Halihazırda Ödül Puanlar, Ödül Puan tahakkuk ettirebilecek rezervasyonun ödenmesi, ürün veya hizmetlerin satın alınması için yapılan onaylı kredi kartı kullanımı agoda.com veya Agoda Travel Network'e ait diğer siteler üzerinden onaylı kredi kartıyla rezervasyon yaptırılmasıyla tahakkuk ettirilebilir. Agoda, Ödül Puan tahakkuk ettirmek için ilave yollar belirleme, mevcut yöntemlerin tamamını ya da bazılarını iptal etme, Ödül Puanı biriktirmek için belirli işlem türlerini hariç tutma haklarını bilhassa saklı tutar. Otel rezervasyonu yaparken ödül puan kazanmak için geçerli bir kullanıcı adı ve şifre girerek ile giriş yapılmalıdır. Ödül puanlar üyenin hesabına 1 Nisan 2014'ten önce önce yaptığı rezervasyonlar için eklenecektir.

19. Ödül Puanlar ancak, üyenin resmi kayıt tarihinden sonra gerçekleştirilen ya da alınan otel konaklamaları için tahakkuk ettirilebilir ve yalnızca üyenin kendi hesabına aktarılabilir. Tamamlanan bir otel rezervasyonuyla tahakkuk ettirilen Ödül Puanlar üyenin hesabına, otelden ayrılış tarihinden 30 gün sonra aktarılır. Ödül Puanlar yalnızca üye tarafından gerçekleştirilen otel rezervasyonlarında verilecektir. Otel iptallerinde Ödül Puan verilmeyecektir.

20. Ödül Puanlar yalnızca, katılımcı otel tesislerinde ödenen ve tamamlanan otel rezervasyonlarında tahakkuk ettirilebilir. Tahakkuk eden Ödül Puan miktarı üye tarafından ödenen nakit değerine göre belirlenir. Nakit değer, üyenin kredi kartından, olası geri ödemeler, geriye dönük ödemeler, ayarlamalar veya onaylanamayan faaliyetler düşüldükten ya da eklendikten sonra tahsil edilen miktardır.

Premier Üyeler kredi kartlarından kesilen dolar başına 20 puan oranında Ödül Puan tahakkuk ettirebilir. Elite75 Üyeler kredi kartlarından kesilen dolar başına 31,75 puan oranında Ödül Puan tahakkuk ettirebilir.

21. Agoda veya herhangi bir Agoda Ödül Ortağı, bir üyenin tahakkukunu ya da kazancını haksız yere reddederse, sorumluluğu bu tahakkuk ya da kazanca denk miktarla sınırlıdır.

22. Agoda Ödül Puanları yalnızca sınırlı sayıdaki yayımlanmış oranlar için yatırılacaktır, Agoda'nın baz, bedava konaklama, kiralama veya kuponlar, sektör indirimleri, grup oranları veya özel promosyon fiyatları için sözleşme yaptığı oteller için geçerli değildir. Doğrudan otel tarafından yapılan kredi kartı tahsilatları için Agoda Ödül Puanı uygulaması yapılmayacaktır.

23. Yalnızca otel rezervasyonu sözleşmesi yapan kişi bu hizmetler karşılığında Ödül Puan kazanır.

24. Agoda, rezervasyon geçmişine ve rezervasyon faaliyetlerine, coğrafi konumlara, program katılımlarına veya Agoda'nın kendi takdiriyle belirlenen diğer faktörlere bağlı olarak belirli üyelere istediği zaman özel ikramiye puanlar verme veya promosyon teklifleri sunma hakkını saklı tutar.

25 . Agoda, çoğu durumda üye hesaplarına tahakkuk eden Ödül Puanları yatıracaktır. Ancak, hesaplarına Ödül Puanların doğru biçimde yatırıldığından emin olmak üyelerin kendi sorumluluğundadır. Bir üyenin Ödül Puan kazandığı halde bunların yatırılmadığını iddia ettiği veya Agoda'nın doğrulamaya gereksinim duyduğu durumlarda, Agoda, üyeden, gerçekleştirildiği iddia edilen herhangi bir işlemi doğrulayan fatura kopyaları ya da benzeri belgeler gibi ve bunlarla sınırlı olmayan tahakkuk kanıtları isteme hakkını saklı tutar. Üye tüm Ödül Puan taleplerini ve tahakkuk kanıtlarını Agoda'ya, bu Ödül Puan'ları kazandığını iddia ettiği tarihten itibaren en geç on iki ay içinde iletmelidir.

Ödül Puanlarının Son Kullanma Tarihi

26. Bir üyenin hesabına tahakkuk eden ödül puanlar, kullanılana ya da son kullanma tarihleri geçene kadar hesapta tutulur, hangisi önce gerçekleşirse o zaman hesaptan çıkar.

27. Bir takvim yılında kazanılan ödül puanlar, ondan sonraki takvim yılının 31 Aralık tarihine kadar geçerlidir. Her takvim yılında son kullanım süreleri geçmek üzere olan puanlar 31 Aralık'a kadar kullanılmalıdır. 31 Aralık'a kadar kullanılmayan ve son kullanma süresi geçen puanlar geçersiz olur ve hesaplardan silinir. Ödül Puan tahakkuku 2 tam yıl boyunca durmuş olan hesaplar hareketsiz hesap olarak sınıflandırılır ve Agoda kalan Ödül Puan'ların son kullanma tarihi geçtikten sonra hesabı kapatma hakkını saklı tutar.

Ödül Puan'ların herhangi bir nedenden, kullanılıp hesaptan silindikten sonra geri dönmesi hallerinde Ödül Puan'ların hesaba geri dönmesi hesap hareketliliği sayılmaz.

Ödül Kullanma

28. Kullanılabilir ödüller ve her ödülün kullanılması için gereken Ödül Puan miktarı Agoda tarafından belirlenir ve üyelere yayımlanır. Agoda puan kullanma işlemini belirleyebilir ancak puan kullanma temel olarak üyenin hesabındaki Ödül Puan'ın belirli bir ödülle değiştirilmesi anlamına gelir.

29. İki ya da daha fazla hesapta kazanılan Ödül Puanlar herhangi bir ödülün kullanılması için birleştirilemez.

30. Agoda Rewards hotel reservations will be subject to the tariff, contract and accommodation policies of the property at which members are scheduled to stay.

31. Ödül yapısı, Agoda'nın takdirinde, önceden haber vermeksizin ya da vererek, değişikliğe, iptale veya sınırlandırmaya tabidir. Herhangi bir ödülü kullanmak için gerekli Ödül Puanı miktarı hatırı sayılır derecede artırılabilir, herhangi bir ödül geri çekilebilir ve herhangi bir ödüle ya da kullanımına her zaman sınırlandırma getirilebilir. Ödül Puan'ların birikmesi Program üyelerine Program'ın herhangi bir ödülü ile ilgili olarak herhangi bir hak vermez. Ödüller yalnızca Agoda tarafından belirlendiği şekilde Agoda Ödül Programı'na katılan otellerde geçerlidir. Katılımcı oteller Agoda Ödülleri logosunu ve rezervasyon işlemi kullanılacak ya da tahakkuk ettirilecek Ödül Puan bulunup bulunmadığını açıkça gösterecektir. Agoda katılımcı bir otelin programdan ayrılması dolayısıyla ortaya çıkabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

Agoda bir Üye'nin programa katılımından doğabilecek vergilerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Her Üye, Program'a katılımından ve Ödül Puan'larının kazanılması, dönüştürülmesi, tutulması ve/veya kullanımından doğan her türlü verginin ve kazancın ödenmesinden ve her türlü beyanname doldurma ve beyanda bulunma yükümlülüklerinden kendisi sorumludur. Üyeler, Ödül Puan'ların biriktirilmesi, dönüştürülmesi ve kullanımı ile ilgili olarak vergi danışmanlarına danışmalıdır.

Tedarikçiler önceden haber verilmeksizin veya verilerek Program'a dahil edilebilir ya da Program'dan çıkarılabilir. Bir Tedarikçi'nin Program'dan çıkarılması durumunda Üye, Tedarikçi aracılığıyla kazandığı ve Üye Hesabı'nda kalan Ödül Puan'larını muhafaza eder.


Agoda, online konaklama lideri Priceline Group şirketidir.

AS-AGWEB-3C03